IPPP3/4513-78/16-2/MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2016 r. (data wpływu 5 sierpnia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie:

 • uznania przywozu wyrobów akcyzowych do Polski za nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy (pytanie 1) – jest prawidłowe,
 • uznania Wnioskodawcy za podatnika akcyzy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych (pytanie 2) – jest prawidłowe,
 • wypełniania obowiązków wskazanych w art. 78 ustawy w związku z dokonywaniem nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych (pytanie 3) – jest prawidłowe,
 • obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy (pytanie 4) – jest prawidłowe,
 • obowiązku wskazania nazwy oddziału Wnioskodawcy oraz numeru REGON w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy (pytanie 5) – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania przywozu wyrobów akcyzowych do Polski za nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, uznania Wnioskodawcy za podatnika akcyzy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych, wypełniania obowiązków wskazanych w art. 78 ustawy w związku z dokonywaniem nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych, obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy oraz obowiązku wskazania nazwy oddziału Wnioskodawcy oraz numeru REGON w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: Wnioskodawca albo Spółka) jest podmiotem należącym do Grupy X. Spółka jest podmiotem z siedzibą w Niemczech. Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji wyrobów chemii gospodarczej. Forma prawna Spółki to Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) i jest to odpowiednik polskiej spółki komandytowo-akcyjnej. W świetle niemieckich regulacji prawa handlowego Spółka jest osobą prawną.

W związku z realizowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi w Grupie X. w Europie, Spółka rozważa rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej dotyczącej produktów firmy X. na terytorium Polski.

Zakres planowanego modelu działania Spółki na terytorium Polski przedstawia się następująco:

 • Spółka będzie przywoziła do Polski produkty firmy X. z krajów należących do Unii Europejskiej - będzie to albo przywóz towarów własnych z magazynów zlokalizowanych w krajach Unii Europejskiej lub w przywóz towarów w wyniku ich zakupu od kontrahentów w siedzibą w Unii Europejskiej;
 • transport towarów z Unii Europejskiej do Polski będzie organizowała Spółka, w praktyce Spółka będzie zlecała przewóz tych towarów wyspecjalizowanym firmom transportowym lub logistycznym;
 • po przywiezieniu towarów do Polski będą one składowane w magazynach znajdujących się na terytorium Polski;
 • magazyny, w których będą składowane towary będą własnością kontrahentów Spółki będących podmiotami z siedzibą w Polsce. Spółka podpisze z tymi podmiotami stosowane umowy w zakresie świadczenia usług magazynowania towarów przemieszczanych do Polski;
 • Spółka będzie następnie dokonywała sprzedaży przywiezionych towarów do Polski na rzecz polskich kontrahentów;
 • od momentu przywozu towarów do Polski do momentu ich sprzedaży na rzecz kontrahenta, Spółka będzie właścicielem tych towarów.

W ramach produktów firmy X., które będą przywożone przez Spółkę do Polski będą występowały wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów ustawy akcyzowej. W ramach przywożonych wyrobów akcyzowych będą występowały wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu stawką 0 zł (np. wyroby energetyczne o kodach CN 27150000, 34031910, 34031980, 38170050) oraz wyroby podlegające opodatkowaniu stawką inną niż 0 zł, np. oleje smarowe, wyroby energetyczne wymienione w Załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, w stosunku do których nie zostaną spełnione wymogi dla zastosowania stawki akcyzy 0 zł (dalej łącznie: wyroby akcyzowe).

Magazyny, do których będą przywożone wyroby akcyzowe nie posiadają statusu składu podatkowego. Wyroby akcyzowe nie będą przywożone do Polski w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Wyroby akcyzowe przywożone do Polski przez Spółkę nie będą zużywane do celów opałowych lub napędowych, a w szczególności:

 1. nie będą przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych;
 2. nie będą przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności na terytorium Polski, Spółka zarejestruje się dla potrzeb podatkowych w Polsce - uzyska numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zarejestruje się jako podatnik VAT czynny. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce Spółka będzie dokonywała stosownych rozliczeń w zakresie podatku VAT (w szczególności rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski).

W związku z prowadzoną działalnością Spółka nie będzie posiadała w Polsce żadnych własnych aktywów wykorzystywanych do prowadzonej działalności, a w szczególności Spółka nie będzie posiadała w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności (siedziby, biura), jak również personelu (na terytorium Polski nie będą przebywali na stałe pracownicy Spółki), oraz środków trwałych wykorzystywanych do prowadzonej działalności. Planowany model biznesowy w zakresie działalności dystrybucyjnej w Polsce nie wymaga bowiem posiadania takich aktywów w celu jego realizacji. Jak zostało wskazane, w celu przywiezienia towarów do Polski oraz ich magazynowania na terytorium Polski, Spółka będzie korzystała z usług świadczonych przez firmy zewnętrzne (firmy transportowe, logistyczne, firmy świadczące usług magazynowe). Spółka będzie również nabywała od polskich podmiotów usługi w zakresie działalności marketingowej dotyczącej produktów Spółki w celu zwiększenia wolumenu ich sprzedaży w Polsce.

W związku z powyższym, Spółka nie posiada i nie będzie posiadała w Polsce:

 • oddziału utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, ze zm.);
 • numeru identyfikacyjnego REGON.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy przywóz wyrobów akcyzowych z Unii Europejskiej przez Spółkę do Polski stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu przepisów ustawy akcyzowej?
 2. Czy Spółka jest podatnikiem akcyzy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych w Polsce?
 3. Czy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych w Polsce Spółka jest zobowiązana do wypełnienia obowiązków wskazanych w art. 78 ustawy akcyzowej?
 4. Czy w związku z prowadzoną działalnością Spółka jest zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej?
 5. Czy w zgłoszeniu rejestracyjnym AKC-R Spółka jest zobowiązana do wskazania nazwy oddziału Spółki w Polsce oraz numeru REGON?

Zdaniem Wnioskodawcy:

 1. Przywóz wyrobów akcyzowych z Unii Europejskiej przez Spółkę do Polski stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu przepisów ustawy akcyzowej.
 2. Spółka jest podatnikiem akcyzy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych w Polsce.
 3. Z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych w Polsce Spółka jest zobowiązana do wypełnienia obowiązków wskazanych w art. 78 ustawy akcyzowej.
 4. Spółka w związku z prowadzoną działalnością jest zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej.
 5. W zgłoszeniu rejestracyjnym AKC-R Spółka nie jest zobowiązana do wskazania nazwy oddziału Spółki w Polsce oraz numeru REGON (z uwagi na ich brak).

UZASADNIENIE DO STANOWISKA NR 1

Art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej stanowi, iż przedmiotem opodatkowania akcyzą jest między innymi nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy akcyzowej przez nabycie wewnątrzwspólnotowe należy rozumieć, przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

W świetle treści powyższych przepisów należy wskazać, iż:

 • Spółka przywozi wyroby akcyzowe z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium kraju,
 • wyroby akcyzowe są przywożone do magazynu znajdującego się na terytorium Polski,
 • magazyny do których przywożone są towary nie mają statusu składów podatkowych, wyroby akcyzowe nie są przywożone do Polski w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • w ramach przywożonych wyrobów akcyzowych będą występowały wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu stawką 0 zł oraz wyroby podlegające opodatkowaniu stawką inną niż 0 zł (np. oleje smarowe, wyroby akcyzowe energetyczne wymienione w Załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej bez pełnienia wymogów dla zastosowania stawki 0 zł akcyzy).

W świetle powyższego należy uznać, iż przemieszczenia towarów dokonywane przez Spółkę z krajów Unii Europejskiej do Polski stanowi nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu przepisów ustawy akcyzowej.

UZASADNIENIE DO STANOWISKA NR 2

Zgodnie z art. 13 ustawy akcyzowej podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Przytoczony przepis zawiera również listę przykładów podmiotów, których uznaje się za podatników podatku akcyzowego. Takimi podatnikami są między innymi zarejestrowany odbiorca, zarejestrowany wysyłający, przedstawiciel podatkowy. Przedmiotowa lista ma charakter wyłącznie przykładowy i ma na celu uniknięcie wątpliwości w zakresie uznania za podatnika akcyzy podmiotów w niej wymienionych, tym samym każdy podmiot, który spełnia definicję ogólną podatnika akcyzy zawartą w art. 13 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy akcyzowej jest podatnikiem akcyzy (nawet jeżeli nie został wprost wymieniony w liście przykładowych podatników w tym przepisie).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy akcyzowej aby uznać iż dany podmiot jest podatnikiem akcyzy muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 1. podmiot musi mieć status osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz
 2. podmiot musi dokonywać czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub musi wobec tego podmiotu zaistnieć stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

W świetle powyższego należy wskazać, iż Spółka ma status osoby prawnej w świetle przepisów prawa niemieckiego. Tym samym, spełniony jest pierwszy z wymienionych warunków dla uznania Spółki za podatnika akcyzy.

W kontekście drugiego warunku, należy wskazać, iż:

 • przywóz wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Polski stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych w Polsce (vide: Uzasadnienie do stanowiska nr 1),
 • zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy akcyzowej, wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą;
 • Spółka jest odpowiedzialna za zorganizowanie transportu wyrobów akcyzowych do Polski (w praktyce przewóz wyrobów jest realizowany przez określoną firmę transportową lub logistyczną na zlecenie Spółki);
 • wyroby akcyzowe są przywożone do magazynu stanowiącego własność innego podmiotu gospodarczego (Spółka posiada zawartą umowę na świadczenie usług magazynowych przez podmiot będący właścicielem magazynu);
 • w chwili przywozu wyrobów akcyzowych do Polski stanowią one własność Spółki i pozostają jej własnością do momentu ich sprzedaży na rzecz kontrahenta.

W konsekwencji należy uznać, iż w zakresie dokonywanych przywozów wyrobów akcyzowych z Unii Europejskiej do Polski Spółka spełnia definicję podatnika akcyzy, o której mowa w art. 13 ust. 1 ustawy akcyzowej.

Spółka pragnie jednocześnie podkreślić, iż ani definicja podatnika akcyzy ani żaden inny przepis ustawy akcyzowej nie wskazuje, że podatnikiem podatku akcyzowego może być wyłącznie podmiot, który posiada w Polsce oddział lub posiada numer REGON.

Tym samym, fakt że Spółka nie posiada w Polsce oddziału i jednocześnie nie posiada numeru REGON, nie będzie miał żadnego wpływu na uznanie Spółki za podatnika akcyzy.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w treści innych przepisów ustawy akcyzowej. W przypadkach bowiem, w których ustawodawca chciał wprowadzić wobec określonych, podmiotów obowiązek posiadania określonej formy prowadzenia działalności w Polsce, to taki wymóg wyraźnie uregulował w przepisach ustawy akcyzowej. Przykładem może być tutaj np.:

 • podmiot zużywający - w stosunku do którego istnieje wymóg posiadania siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce (art. 2 ust. 1 pkt 22 ustawy akcyzowej),
 • podmiot pośredniczący - w stosunku do którego istnieje, wymóg posiadania siedziby w Polsce (art. 2 ust. 1 pkt 23 ustawy akcyzowej).

W konsekwencji należy uznać, że jeżeli ustawodawca chciałby ograniczyć definicję podatnika do wyłącznie do podmiotów posiadających w Polsce oddział oraz numer REGON, to wprowadziłby w tym zakresie jednoznaczną regulację. Na daną chwilę w ustawie akcyzowej taka regulacja nie występuje.

W świetle powyższego nie ulega wątpliwości, iż Spółka jest podatnikiem akcyzy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych w Polsce pomimo nieposiadania w Polsce oddziału i nieposiadania numeru REGON.

UZASADNIENIE DO STANOWISKA NR 3

Zgodnie z art. 78 ustawy akcyzowej w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:

 1. przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego;
 2. potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których wyroby nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, oraz w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;
 3. bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
 4. złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Ponadto podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego naczelnika urzędu celnego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 ustawy akcyzowej przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w Załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Mając na uwadze, iż:

 • zgodnie z Uzasadnieniem do stanowiska nr l przywóz wyrobów akcyzowych przez Spółkę z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Polski stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych w Polsce,
 • zgodnie z Uzasadnieniem do stanowiska nr 2 Spółka jest podatnikiem z tytułu nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych do Polski,
 • nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Spółkę wyroby akcyzowe znajdują się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
 • nabywane wyroby akcyzowe obejmują wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej oraz wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, które są objęte w Polsce stawką akcyzy inną niż stawka zerowa

- nie ulega wątpliwości, że w związku z dokonywanymi nabyciami wewnątrzwspólnotowymi wyrobów akcyzowych Spółka będzie zobowiązana do spełnienia obowiązków wskazanych w art. 78 ustawy akcyzowej.

Spółka pragnie jednocześnie wskazać, iż ani przytoczony przepis art. 78 ustawy akcyzowej ani żaden inny przepis ustawy akcyzowej nie wskazują że obowiązki wskazane w art. 78 ustawy akcyzowej dotyczą wyłącznie podmiotów zagranicznych, które posiadają w Polsce oddział lub posiada numer REGON. Tym samym, fakt że Spółka nie posiada w Polsce oddziału oraz nie posiada numeru REGON, nie będzie miał żadnego wpływu na obowiązek Spółki do realizacji obowiązków wskazanych w art. 78 ustawy akcyzowej związanych z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych w Polsce.

UZASADNIENIE DO STANOWISKA NR 4

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

W świetle powyższego przepisu obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego właściwemu naszelnikowi urzędu celnego dotyczy podmiotów, którzy spełniają łącznię następujące warunki:

 • podmiot musi prowadzić działalność gospodarczą,
 • podmiot musi planować dokonanie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub planować dokonanie czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Jak zostało wskazane w stanie faktycznym, Spółka:

 • jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą,
 • planuje dokonywać w Polsce nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych, w ramach których znajdują się wyroby podlegające opodatkowaniu stawką akcyzy 0 zł oraz wyroby podlegające opodatkowaniu stawką inną niż stawka 0 zł.

W konsekwencji powyższego, nie ulega wątpliwości, że w związku z planowaną działalnością na terytorium Polski Spółka będzie zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej.

Spółka pragnie jednocześnie wskazać, iż ani przytoczony przepis art. 16 ust. 1 ustawy akcyzowej ani żaden inny przepis ustawy akcyzowej nie wskazują, że obowiązek rejestracji dla potrzeb akcyzy dotyczy wyłącznie podmiotu, które posiadają w Polsce oddział i posiadają numer REGON. Tym samym, fakt że Spółka nie posiada w Polsce oddziału oraz nie posiada numeru REGON, nie będzie miał żadnego wpływu na istnienie po stronie Spółki obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego.

UZASADNIENIE DO STANOWISKA NR 5

Artykuł 16 ust. 2 ustawy akcyzowej wskazuje, iż zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

W świetle powyższego należy podkreślić, iż przytoczony przepis wskazuje jakie dane powinno zawierać zgłoszenie rejestracyjne. Jednocześnie przepis ten nie wskazuje, że zgłoszenie rejestracyjne musi zawierać nazwę oddziału w Polsce oraz numer REGON. Przepisy ustawy akcyzowej nie zawierają więc obowiązku wskazania przez Spółkę w zgłoszeniu rejestracyjnym nazwy oddziału oraz numeru REGON.

Zgodnie z art. 20 ustawy akcyzowej minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność zapewnienia organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych.

Na podstawie powyższego przepisu Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2015 r.). W rozporządzeniu tym Minister Finansów określił wzór formularza zgłoszeniowego AKC-R (stanowiącego załącznik do rozporządzenia). W celu dokonania rejestracji dla potrzeb akcyzy, podatnik akcyzy jest więc zobowiązany złożyć do naczelnika właściwego urzędu celnego, wypełniony formularz rejestracyjny AKC-R.

Zgodnie z konstrukcją formularza AKC-R oraz zawartymi w nim opisami, podmiot zagraniczny powinien wskazać dane posiadanego oddziału w Polsce wraz z numerem REGON. W formularzu tym:

 • w poz. 7 formularza AKC-R należy wypełnić dane podmiotu zagranicznego wraz z danymi oddziału tego podmiotu w Polsce,
 • w poz. 8 formularza AKC-R należy wypełnić numer identyfikacyjny REGON oddziału podmiotu zagranicznego,
 • w poz. 11-23 należy wypełnić szczegółowe dane adresowe oddziału podmiotu zagranicznego.

W opinii Spółki, w przypadku podmiotu zagranicznego będącego podatnikiem akcyzy, który nie posiada w Polsce oddziału oraz numeru REGON, podmiot taki nie ma obowiązku wskazania nazwy oraz danych oddziału jak również numeru REGON w formularzu zgłoszeniowym AKC-R. Podmiot taki nie może bowiem wskazać danych lub informacji, które nie istnieją. Tym samym, niewskazanie tych danych nie może być uznane za nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego AKC-R.

Odmienne podejście w przedmiotowym zakresie prowadziłoby do sytuacji, w której podmioty zagraniczne będące podatnikami akcyzy nie miałyby możliwości prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego AKC-R i tym samym wypełnienia obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb akcyzy w Polsce. Taka sytuacja byłaby sprzeczna z przepisami ustawy akcyzowej, która w żadnym miejscu nie ogranicza definicji podatnika akcyzy oraz zakresu podmiotów obowiązanych do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego do podmiotów zagranicznych, które posiadają w Polsce oddział oraz numer REGON.

Należy tutaj wskazać, iż art. 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) stanowi, że rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Zgodnie z tym przepisem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Minister Finansów może wydać rozporządzenie wyłącznie w zakresie upoważnienia wskazanego w ustawie oraz w celu jej wykonania.

Na podstawie art. 20 ustawy akcyzowej Minister Finansów został upoważniony do wydania wzoru zgłoszenia rejestracyjnego uwzględniając konieczność zapewnienia organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych. Przepis ten w żadnym miejscu nie upoważnia Ministra Finansów do zmiany zakresu podmiotów zobowiązanych do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Jedynym obszarem jaki może być kształtowany na podstawie tego artykułu przez Ministra Finansów jest zakres wymaganych danych, jakie musi przedstawić podatnik. Zakres ten jednak musi być ukształtowany, w taki sposób, aby zapewnić organom podatkowym niezbędną informację o podatnikach. Tak więc nawet w tym obszarze Minister Finansów nie ma pełnej dowolności działania.

W świetle powyższego, jedynym właściwym podejściem jest uznanie, że wprowadzenie obowiązku wpisania w formularzu zgłoszeniowym AKC-R danych oddziału podmiotu zagranicznego w Polsce oraz numeru REGON, ma wyłącznie charakter informacyjny. W takim przypadku dane oddziału w Polsce i numer REGON muszą wpisać podmioty, które taki oddział i REGON posiadają. Natomiast pozostałe podmioty zagraniczne, które nie posiadają w Polsce oddziału oraz numeru REGON nie są zobowiązane do przedstawienia takich danych (z uwagi na ich brak).

Przyjęcie odmiennej interpretacji prowadziłoby do uznania, że formularz rejestracyjny wydany przez Ministra Finansów ogranicza przepisy ustawy akcyzowej i w konsekwencji jest sprzeczny z art. 92 Konstytucji. Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka pragnie dodatkowo wskazać, iż większość oficjalnych formularzy podatkowych zawiera pozycje, w których należy wskazać numeru REGON. Przykładem może być:

 • formularz zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R, pole nr 13),
 • formularz zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2, pole nr 9),
 • formularz wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN, pole nr 25).

We wszystkich powyższych przypadkach nie ma wątpliwości, że podmiot zagraniczny nieposiadający oddziału w Polsce oraz numeru REGON, nie jest zobowiązany do wpisania tych danych. Podmiot taki może zarejestrować się dla potrzeb podatkowych w Polsce i uzyskać numer NIP, może zostać zarejestrowany dla potrzeb VAT oraz złożyć skutecznie wniosek o interpretację indywidualną.

W świetle powyższego, należy uznać, iż Spółka nie jest zobowiązana wskazania nazwy oddziału Spółki w Polsce oraz numeru REGON w zgłoszeniu rejestracyjnym AKC-R.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie:
 • uznania przywozu wyrobów akcyzowych do Polski za nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy (pytanie 1) jest prawidłowe,
 • uznania Wnioskodawcy za podatnika akcyzy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych (pytanie 2) jest prawidłowe,
 • wypełniania obowiązków wskazanych w art. 78 ustawy w związku z dokonywaniem nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych (pytanie 3) jest prawidłowe,
 • obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy (pytanie 4) jest prawidłowe,
 • obowiązku wskazania nazwy oddziału Wnioskodawcy oraz numeru REGON w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy (pytanie 5) jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...).

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem należącym do Grupy X.. Spółka jest podmiotem z siedzibą w Niemczech. Spółka jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji wyrobów chemii gospodarczej. W związku z realizowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi w Grupie X. w Europie, Spółka rozważa rozpoczęcie działalności dystrybucyjnej dotyczącej produktów firmy X. na terytorium Polski. Spółka będzie przywoziła do Polski produkty firmy X. z krajów należących do Unii Europejskiej - będzie to albo przywóz towarów własnych z magazynów zlokalizowanych w krajach Unii Europejskiej lub w przywóz towarów w wyniku ich zakupu od kontrahentów w siedzibą w Unii Europejskiej. Transport towarów z Unii Europejskiej do Polski będzie organizowała Spółka, w praktyce Spółka będzie zlecała przewóz tych towarów wyspecjalizowanym firmom transportowym lub logistycznym. Po przywiezieniu towarów do Polski będą one składowane w magazynach znajdujących się na terytorium Polski. Magazyny, w których będą składowane towary będą własnością kontrahentów Spółki będących podmiotami z siedzibą w Polsce. Spółka podpisze z tymi podmiotami stosowane umowy w zakresie świadczenia usług magazynowania towarów przemieszczanych do Polski. Spółka będzie następnie dokonywała sprzedaży przywiezionych towarów do Polski na rzecz polskich kontrahentów. Od momentu przywozu towarów do Polski do momentu ich sprzedaży na rzecz kontrahenta, Spółka będzie właścicielem tych towarów. W ramach produktów firmy X., które będą przywożone przez Spółkę do Polski będą występowały wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów ustawy akcyzowej. W ramach przywożonych wyrobów akcyzowych będą występowały wyroby akcyzowe podlegające opodatkowaniu stawką 0 zł (np. wyroby energetyczne o kodach CN 27150000, 34031910, 34031980, 38170050) oraz wyroby podlegające opodatkowaniu stawką inną niż 0 zł, np. oleje smarowe, wyroby energetyczne wymienione w Załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, w stosunku do których nie zostaną spełnione wymogi dla zastosowania stawki akcyzy 0 zł (wyroby akcyzowe). Magazyny do których będą przywożone wyroby akcyzowe nie posiadają statusu składu podatkowego. Wyroby akcyzowe nie będą przywożone do Polski w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wyroby akcyzowe przywożone do Polski przez Spółkę nie będą zużywane do celów opałowych lub napędowych, a w szczególności nie będą przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opalowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych oraz nie będą przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

Przed rozpoczęciem prowadzenia działalności na terytorium Polski, Spółka zarejestruje się dla potrzeb podatkowych w Polsce uzyska numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zarejestruje się jako podatnik VAT czynny. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w Polsce Spółka będzie dokonywała stosownych rozliczeń w zakresie podatku VAT (w szczególności rozliczanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski). W związku z prowadzoną działalnością Spółka nie będzie posiadała w Polsce żadnych własnych aktywów wykorzystywanych do prowadzonej działalności, a w szczególności Spółka nie będzie posiadała w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności (siedziby, biura), jak również personelu (na terytorium Polski nie będą przebywali na stałe pracownicy Spółki), oraz środków trwałych wykorzystywanych do prowadzonej działalności. Planowany model biznesowy w zakresie działalności dystrybucyjnej w Polsce nie wymaga bowiem posiadania takich aktywów w celu jego realizacji. W celu przywiezienia towarów do Polski oraz ich magazynowania na terytorium Polski, Spółką będzie korzystała z usług świadczonych przez firmy zewnętrzne (firmy transportowe, logistyczne, firmy świadczące usług magazynowe). Spółka będzie również nabywała od polskich podmiotów usługi w zakresie działalności marketingowej dotyczącej produktów Spółki w celu zwiększenia wolumenu ich sprzedaży w Polsce. Spółka nie posiada i nie będzie posiadała w Polsce oddziału oraz numeru identyfikacyjnego REGON.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą między innymi ustalenia czy przywóz wyrobów akcyzowych z Unii Europejskiej przez Spółkę do Polski będzie stanowić nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu przepisów ustawy.

Odnosząc się do niniejszych wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy przez nabycie wewnątrzwspólnotowe rozumie się przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. W przedmiotowej sprawie Spółka będzie przywoziła do Polski produkty firmy X. z krajów należących do Unii Europejskiej. Transport towarów z Unii Europejskiej do Polski będzie organizowała Spółka. W ramach produktów firmy X., które będą przywożone przez Spółkę do Polski będą występowały wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów ustawy. Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku przywóz wyrobów akcyzowych z Unii Europejskiej do Polski będzie spełniać definicję nabycia wewnątrzwspólnotowego zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy.

Tym samym przywóz wyrobów akcyzowych z Unii Europejskiej przez Spółkę do Polski będzie stanowić nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu przepisów ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Ponadto wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy Spółka będzie podatnikiem akcyzy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych w Polsce.

Zgodnie z cytowanym powyżej art. 13 ust. 1 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą (...). Jednocześnie w myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Analiza przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że w niniejszym przypadku Wnioskodawca będzie podatnikiem akcyzy na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy. Jak ustalono bowiem powyżej przywóz wyrobów akcyzowych z Unii Europejskiej do Polski będzie stanowić nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy. Jednocześnie magazyny, do których będą przywożone wyroby akcyzowe nie posiadają statusu składu podatkowego. Wyroby akcyzowe nie będą przywożone do Polski w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Zatem nabycia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych dokonywane przez Spółkę będą stanowić przedmiot opodatkowania akcyzą na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, zaś Spółka będzie podatnikiem akcyzy z tytułu przedmiotowych nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także kwestii ustalenia czy z tytułu dokonywanych nabyć wewnątrzwspólnotowych w Polsce Spółka będzie zobowiązana do wypełnienia obowiązków wskazanych w art. 78 ustawy.

W myśl art. 78 ust. 1 ustawy w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:

 1. przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego;
 2. potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym - z wyjątkiem przypadków, w których pomimo obowiązku wynikającego z rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dz. Urz. WE L 369 z 18.12.1992, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 216) wyroby nie zostały przemieszczone z terytorium państwa członkowskiego na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, oraz w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;
 3. bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
  1. złożyć zabezpieczenie akcyzowe, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Stosowanie do art. 78 ust. 3 ustawy przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 3a stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych obejmujących wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte w Polsce stawką akcyzy inną niż stawka zerowa Wnioskodawca będzie zobowiązany do wypełnienia obowiązków wskazanych w art. 78 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 3 należało uznać za prawidłowe.

Ponadto przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest ustalenie czy w związku z prowadzoną działalnością Spółka jest zobowiązana do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

W myśl art. 16 ust. 2 ustawy zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego.

Przy czym stosownie do art. 16 ust. 3 ustawy przepisy ust. 1-4a nie mają zastosowania do podmiotów prowadzących działalność z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, niemających na terytorium kraju siedziby, miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

W analizowanej sprawie Spółka będzie przywoziła do Polski z krajów należących do Unii Europejskiej produkty firmy X. stanowiące wyroby akcyzowe w rozumieniu ustawy. Jak ustalono powyżej przedmiotowy przywóz wyrobów akcyzowych do Polski będzie stanowić nabycie wewnątrzwspólnotowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, zaś dokonywane przez Wnioskodawcę nabycia wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych stanowić będą przedmiot opodatkowania akcyzą zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że w analizowanym przypadku Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Tym samym, skoro w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca będzie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą (nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy), to Wnioskodawca będzie zobowiązany do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 4 należało uznać za prawidłowe.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą także ustalenia czy w zgłoszeniu rejestracyjnym AKC-R Spółka jest zobowiązana do wskazania nazwy oddziału Spółki w Polsce oraz numeru REGON.

Na podstawie art. 20 ustawy minister właściwy do spraw finansów publicznych określił, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia rejestracyjnego, wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego oraz wzór zgłoszeń, o których mowa w art. 19 ust. 1 i 2, uwzględniając konieczność zapewniania organom podatkowym informacji o podatnikach lub podmiotach dokonujących czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych.

Wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R), zwanego dalej zgłoszeniem rejestracyjnym AKC-R stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2296), zwanego dalej rozporządzeniem. W części B zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R „DANE PODMIOTU” wyjaśniono, że oznaczenie *** dotyczy podmiotu zagranicznego. Wśród danych jakie winien w zgłoszeniu rejestracyjnym AKC-R podać podmiot zagraniczny wskazano między innymi w części B.1. „DANE IDENTYFIKACYJNE” w pozycji 7: „Nazwa pełna (należy podać również nazwę oddziału)” oraz w części B.1. „DANE IDENTYFIKACYJNE” w pozycji 8: „Numer identyfikacyjny REGON oddziału”.

Kwestie dotyczące funkcjonowania oddziału podmiotu zagranicznego działającego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

W myśl art. 4 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Natomiast oddział zdefiniowany został w art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jako wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności.

Stosownie do art. 85 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W myśl art. 86 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego.

Zgodnie z art. 88 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają przepisy odrębnej ustawy.

Natomiast z art. 90 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wynika, że przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”.

Oddział posiada więc jedynie samodzielność organizacyjną (jest wydzielony ze struktur firmy macierzystej), natomiast nie posiada on możliwości prowadzenia działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny rachunek, zaś prowadzona działalność stanowi jedynie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego.

W świetle powołanych unormowań podmiot zagraniczny, prowadzący działalność na terytorium Polski w formie oddziału, traktowany jest jako jeden podmiot – przedsiębiorca zagraniczny. Rejestracja tego oddziału jest jednoznaczna z rejestracją przedsiębiorcy zagranicznego.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego Wnioskodawca będzie zobowiązany do wskazania nazwy oddziału Wnioskodawcy w Polsce oraz numeru REGON w zgłoszeniu rejestracyjnym AKC-R. Wnioskodawca jest podmiotem z siedzibą w Niemczech. Jak wskazano powyżej w przypadku podmiotu zagranicznego zgodnie z obowiązującym wzorem zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia, w zgłoszeniu rejestracyjnym AKC-R podmiot zagraniczny winien wskazać między innymi pełną nazwę tego podmiotu oraz nazwę oddziału (pozycja 7 części B.1. zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R), jak również numer identyfikacyjny REGON oddziału (pozycja 8 części B.1. zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R). Tym samym nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że Spółka nie jest zobowiązana do wskazania nazwy oddziału Spółki w Polsce oraz numeru REGON w zgłoszeniu rejestracyjnym AKC-R.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 5 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że przedmiotowa interpretacja indywidualna rozstrzyga w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-5, natomiast w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 6 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcie naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy).

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1-4 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.