IPPP3/4513-7/15-2/KB | Interpretacja indywidualna

Nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych zawierających alkohol etylowy.
IPPP3/4513-7/15-2/KBinterpretacja indywidualna
  1. alkohol etylowy
  2. nabycie wewnątrzwspólnotowe
  3. przemieszczanie wyrobów akcyzowych
  4. wyroby akcyzowe
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące] -> Przepisy szczegółowe -> Wyroby akcyzowe niezharmonizowane -> Informacje podsumowujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 9 lutego 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów zawierających alkohol etylowy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów zawierających alkohol etylowy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

L zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo następujące towary: aromaty spożywcze Kod CN 3302 10 40, 3302 10 90, emulsje spożywcze Kod CN 2101 12 92, 2106 90 20, 2106 90 98, ekstrakty roślinne Kod CN 1302 19 05, 3824 90 55. Wszystkie te towary zawierają alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj.

Alkohol etylowy jest rozpuszczalnikiem substancji podstawowej zawartej w tym produkcie. Towary te w kraju sprzedaży (np. Niemcy) nie są obciążone podatkiem akcyzowym i nie jest od nich zapłacona akcyza. Do Polski będą wysyłane z dołączoną fakturą (dokumentem handlowym) oraz niezbędnymi dokumentami transportowymi.

Jednocześnie należy nadmienić, że L nie chce korzystać ze zwolnień celnych określonych w ustawie o podatku akcyzowym bowiem sprowadzane ilości nie są duże i ekonomicznie nie opłaca się gromadzić wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy L , zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, powinien uzyskać zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca czy też mają zastosowanie przepisy art. 78 ust. 1 pkt 3 odnoszące się do nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z pozycją 43 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym towary takie jak: aromaty spożywcze Kod CN 3302 10 40, 3302 10 90, emulsje spożywcze Kod CN 2101 12 92, 2106 90 20, 2106 90 98, ekstrakty roślinne Kod CN 1302 19 05, 3824 90 55 zawierające powyżej 1,2% alkoholu etylowego są wyrobem akcyzowym. Nie są one wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, który jest wykazem wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy (np. przy przemieszczaniu się towarów akcyzowych).

Towary akcyzowe przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy powinny być transportowane i przemieszczane z zastosowaniem e-AD lub dokumentem zastępującym e-AD. Jednakże art. 40 ust. 6 w połączeniu z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, stanowi wyjątek i zezwala na stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy oraz zezwala na dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Zatem podmiot nabywający wewnątrzwspólnotowo towary takie jak: aromaty spożywcze Kod CN 3302 10 40, 3302 10 90, emulsje spożywcze Kod CN 2101 12 92, 2106 90 20, 2106 90 98, ekstrakty roślinne Kod CN 1302 19 05, 3824 90 55 zawierające powyżej 1,2% alkoholu etylowego będące na terytorium kraju wyrobami akcyzowymi i przemieszczane z dołączonym dokumentem handlowym powinien uzyskać zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Po odebraniu tych towarów powinien zapłacić akcyzę oraz złożyć dokument AKC-4/AKC-4.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752) - zwanej dalej ustawą - przepisy ustawy regulują opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca”.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy, e-AD to elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Z kolei w myśl art. 40 ust. 6 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo następujące towary: aromaty spożywcze kod CN 3302 10 40, 3302 10 90, emulsje spożywcze kod CN 2101 12 92, 2106 90 20, 2106 90 98, ekstrakty roślinne kod CN 1302 19 05, 3824 90 55. Wszystkie te towary zawierają alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% obj. Alkohol etylowy jest rozpuszczalnikiem substancji podstawowej zawartej w tym produkcie. Towary te w kraju sprzedaży (np. Niemcy) nie są obciążone podatkiem akcyzowym i nie jest od nich zapłacona akcyza. Do Polski będą wysyłane z dołączoną fakturą (dokumentem handlowym) oraz niezbędnymi dokumentami transportowymi. Przy tym Wnioskodawca wskazał, że nie chce korzystać ze zwolnień celnych określonych w ustawie o podatku akcyzowym.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy powinien uzyskać zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca czy też w opisanej sytuacji mają zastosowanie przepisy art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy odnoszące się do nabywania wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy wskazać należy, że zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem, skoro do opisanych we wniosku wyrobów nie zastosowano na terytorium państwa członkowskiego wysyłki procedury zawieszenia poboru akcyzy, to wyroby te nie mogą być również nabywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez podmioty działające na terytorium kraju w ramach zezwolenia na nabywanie wyrobów jako zarejestrowany odbiorca. Inaczej mówiąc nabycie wewnątrzwspólnotowe przedmiotowych wyrobów z kraju, w którym w stosunku do nich nie zastosowano procedury zawieszenia poboru akcyzy nie może być dokonane w ramach posiadanego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Do dokumentu handlowego zastępującego uproszczony dokument towarzyszący stosuje się odpowiednio przepisy o uproszczonym dokumencie towarzyszącym.

Stosownie do art. 78 ust. 1 ustawy w przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany:

  1. przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe;
  2. potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych na uproszczonym dokumencie towarzyszącym oraz wystawić i dołączyć do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego dokument potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju;
  3. bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwej izby celnej, w terminie 10 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego;
  4. prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

W myśl art. 78 ust. 2 ustawy podatnik, o którym mowa w ust. 1, przed dołączeniem do zwracanego uproszczonego dokumentu towarzyszącego, dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany uzyskać na tym dokumencie potwierdzenie przez właściwego naczelnika urzędu celnego złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy.

Przy tym zgodnie z art. 78 ust. 3 ustawy przepisy ust. 1 pkt 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Stosownie do powyższego, w stosunku do przedmiotowych wyrobów, nabywanych przez Wnioskodawcę z terytorium innego państwa członkowskiego, które po dokonanym nabyciu i przemieszczeniu na terytorium kraju nie będą wprowadzane do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, znajdzie zastosowanie tryb określony w art. 78 ust. 1 w związku z art. 78 ust. 3 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

alkohol etylowy
IPPP3/4513-48/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

nabycie wewnątrzwspólnotowe
ITPP2/443-42/13/PS | Interpretacja indywidualna

przemieszczanie wyrobów akcyzowych
IBPP4/443-309/14/LG | Interpretacja indywidualna

wyroby akcyzowe
IBPP4/4513-93/15/EK | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.