IPPP3/4513-45/16-2/SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Uregulowania dotycz1ce stosowania stawki 0 z3.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 7 pkt 1 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1cy w imieniu Ministra Finansów stwierdza, ?e stanowisko Spó3ki przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (data wp3ywu 25 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku akcyzowego w zakresie sposobu rozliczenia (opodatkowania) nabywanych surowców chemicznych:

 • dla pytania nr 1, 2, 4, 8 - jest prawid3owe,
 • dla pytania nr 3, 5, 7 - jest nieprawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2016 r. wp3yn13 ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku akcyzowego w zakresie sposobu rozliczenia (opodatkowania) nabywanych surowców chemicznych.

We wniosku przedstawiono nastepuj1ce zdarzenia przysz3e:

Spó3ka jest podmiotem dzia3aj1cym w bran?y chemicznej, prowadz1cym dzia3alnooa g3ównie w zakresie produkcji klejów, rozpuszczalników oraz innych wyrobów chemicznych. W swojej produkcji wykorzystuje m.in. wyroby wymienione w za31czniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie przewidziano stawki akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, o kodach CN (wg Nomenklatury Scalonej aktualnej na 1 marca 2009 r.):

 • 2707 20 90,
 • 2707 30 90,
 • 2710 11 21,
 • 2710 11 25,
 • 2902 30 00,

w przysz3ooci dzia3alnooa Spó3ki mo?e obj1a równie? wyroby o kodach CN:

 • 2707 50 90,
 • 2710 19 29,
 • 2902 41 00,
 • 2902 42 00,
 • 2902 43 00,
 • 2902 44 00,

a poniewa? kwestie prawne poruszane w niniejszym wniosku s1 to?same wobec wyrobów klasyfikowanych do wszystkich powy?szych kodów CN, we wniosku bed1 one 31cznie okreolane jako „Surowce Chemiczne”.

Powy?sze Surowce Chemiczne wykorzystywane s1 do produkcji klejów i rozpuszczalników do farb, lakierów i klejów oraz do odt3uszczania powierzchni przed malowaniem. Przedmiotowe wyroby nie s1 wykorzystywane ani do celów opa3owych, ani do celów napedowych.

Spó3ka nie prowadzi sk3adu podatkowego, ale posiada status akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy. Dotychczas Spó3ka nabywa3a ww. wyroby w iloociach hurtowych (np. w autocysternach) od podmiotów prowadz1cych na terytorium kraju sk3ady podatkowe oraz od podmiotów zagranicznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dzia3aj1c jako zarejestrowany odbiorca i wykorzystuj1c je do produkcji wyrobów nie-akcyzowych (np. klejów tapicerskich, stolarskich, rozpuszczalników do farb, lakierów, klejów i do odt3uszczania powierzchni przed malowaniem).

W zwi1zku z nowelizacj1 przepisów akcyzowych - tj. ustaw1 z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1479), która zmieni3a treoa art. 47 ust. 1 oraz art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, a tym samym zasady obrotu wyrobami z za31cznika nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawk1 zerow1 ze wzgledu na ich przeznaczenie - Spó3ka rozwa?a kontynuowanie dotychczasowej dzia3alnooci w oparciu o nastepuj1ce scenariusze obrotu tymi Surowcami Chemicznymi.

Scenariusz 1 – nabycie Surowców Chemicznych jako zarejestrowany odbiorca w PZPA

Kontynuuj1c nabywanie Surowców Chemicznych od podmiotów z innych krajów UE w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (dalej te? jako: „PZPA”) w oparciu o akcyzowy status zarejestrowanego odbiorcy, Surowce te mog1 bya przez Spó3ke nastepnie:

 • bez dokonywania ich rozlewu - odsprzedawane (dostarczane) do podmiotów, które zu?ywaj1 je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tych podmiotów na terytorium kraju poza PZPA na podstawie dokumentu dostawy;
 • po dokonaniu ich rozlewu do opakowan wiekszych ni? 5 litrów lub 5 kg - odsprzedawane (dostarczane) do podmiotów, które zu?ywaj1 je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tych podmiotów na terytorium kraju poza PZPA na podstawie dokumentu dostawy;
 • po dokonaniu ich rozlewu do opakowan do 5 litrów lub 5 kg - przeznaczane do sprzeda?y detalicznej, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy. W odniesieniu do wyrobów rozlanych do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, ich dalsze przemieszczenie na terytorium kraju realizowane bedzie poza PZPA bez do31czania dokumentu dostawy.

Scenariusz 2 - nabycie Surowców Chemicznych ze sk3adu podatkowego w Polsce poza PZPA

Kontynuuj1c nabywanie Surowców Chemicznych od krajowych sk3adów podatkowych, poza PZPA w oparciu o dokument dostawy wystawiony przez podmiot prowadz1cy krajowy sk3ad podatkowy, nastepnie Spó3ka planuje wyroby te rozlewaa do opakowan do 5 litrów lub 5 kg i przeznaczaa je do sprzeda?y detalicznej.

Podobnie jak w Scenariuszu 1 - równie? Surowce Chemiczne od krajowych dostawców posiadaj1cych status sk3adów podatkowych rozlane do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, jako przeznaczone do sprzeda?y detalicznej mog1 zostaa dostarczone zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

W odniesieniu do wyrobów rozlewanych do opakowan do 5 litrów lub 5 kg nabytych z krajowych sk3adów podatkowych, ich dalsze przemieszczenie na terytorium kraju realizowane bedzie poza PZPA bez do31czania dokumentu dostawy.

Scenariusz 3 - dodanie przy rozlewie Surowców Chemicznych niewielkich ilooci wyrobów nie-akcyzowych

Spó3ka rozwa?a równie? w przysz3ooci, w ramach rozlewu do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, dodawanie do Surowców Chemicznych niewielkich ilooci wyrobów nie-akcyzowych (w celu modyfikacji w3aociwooci samych surowców). Ka?dorazowo efektem planowanych procesów bed1 produkty rozlane do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg.

***

Maj1c na uwadze ostatnie zmiany przepisów akcyzowych, Spó3ka zwraca sie o potwierdzenie interpretacji wspomnianych przepisów.

W zwi1zku z powy?szym opisem zadano nastepuj1ce pytania:

Pytania dotycz1ce scenariusza nr 1:

- nabycie surowców chemicznych jako zarejestrowany odbiorca w PZPA

 1. Czy w opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 1, kiedy to Spó3ka nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, nie dokonuje ich rozlewu, ale odsprzedaje (dostarcza) je do podmiotów; które zu?ywaj1 te wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - czy do31czenie do tych wyrobów dokumentu dostawy stanowi wystarczaj1cy warunek dla zastosowania do takiego przemieszczenia zerowej stawki akcyzy?
 2. Czy w opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 1, kiedy to Spó3ka nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, po dokonaniu ich rozlewu do opakowan wiekszych ni? 5 litrów lub 5 kg odsprzedaje (dostarcza) je do podmiotów, które zu?ywaj1 te wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - czy do31czenie do tych wyrobów dokumentu dostawy stanowi wystarczaj1cy warunek dla zastosowania do takiego przemieszczenia zerowej stawki akcyzy?
 3. Czy w opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 1, kiedy to Spó3ka nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, po dokonaniu ich rozlewu do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, wyroby te przeznaczone s1 do sprzeda?y detalicznej - ich przemieszczenie do odbiorców, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - mo?e bya realizowane przy zastosowaniu zerowej stawki akcyzy równie? bez do31czania do przemieszczanych wyrobów dokumentów dostawy?

Pytania dotycz1ce scenariusza nr 2:

- nabycie surowców chemicznych ze sk3adu podatkowego w Polsce poza PZPA

 1. Czy w opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 2, w odniesieniu do Surowców Chemicznych nabywanych poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów prowadz1cych sk3ady podatkowe na terenie kraju, dostarczanych do Spó3ki w oparciu o dokument dostawy - odbieranie i rozlewanie tych Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej mo?e odbywaa sie poza sk3adem podatkowym?
 2. Czy w opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 2, w odniesieniu do Surowców Chemicznych nabywanych poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów prowadz1cych sk3ady podatkowe na terenie kraju, po rozlaniu ich do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg i przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej - ich przemieszczenie do odbiorców, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - mo?e bya realizowane przy zastosowaniu zerowej stawki akcyzy równie? bez do31czania do przemieszczanych wyrobów dokumentów dostawy?
 3. Czy w opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 2, poza dokonaniem potwierdzenia odbioru Surowców Chemicznych na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawce tych wyrobów (podmiot prowadz1cy sk3ad podatkowy na terenie kraju) - wykorzystywanych w dalszej kolejnooci przez Spó3ke w ramach prowadzonej dzia3alnooci do rozlewu do opakowan jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej - Spó3ka powinna dope3nia jakichkolwiek dalszych obowi1zków dla zastosowania w odniesieniu do tych wyrobów zerowej stawki akcyzy?

Pytanie dotycz1ce scenariusza nr 3:

- dodanie przy rozlewie surowców chemicznych niewielkich ilooci wyrobów nie akcyzowych

 1. Czy w sytuacji, kiedy Spó3ka dokonuj1c rozlewu Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, doda do rozlewanych Surowców niewielkie ilooci wyrobów nie-akcyzowych, a rozlany wyrób bedzie na gruncie przepisów akcyzowych klasyfikowany jako wymieniony w za31czniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale niewymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, czy wówczas do tak rozlanych wyrobów zastosowanie znajdzie zerowa stawka akcyzy?
 2. Czy w sytuacji, kiedy Spó3ka dokonuj1c rozlewu Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, doda do rozlewanych Surowców niewielkie ilooci wyrobów nie-akcyzowych - czy dzia3alnooa taka mo?e bya prowadzona poza sk3adem podatkowym?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stanowisko dotycz1ce scenariusza nr 1:

- nabycie surowców chemicznych jako zarejestrowany odbiorca w PZPA

 1. W opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 1, kiedy to Spó3ka nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, nie dokonuje ich rozlewu, ale odsprzedaje (dostarcza) je do podmiotów, które zu?ywaj1 te wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - wówczas do31czenie do tych wyrobów dokumentu dostawy stanowi wystarczaj1cy warunek dla zastosowania do takiego przemieszczenia zerowej stawki akcyzy.
 2. W opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 1, kiedy to Spó3ka nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, do dokonaniu ich rozlewu do opakowan wiekszych ni? 5 litrów lub 5 kg, odsprzedaje (dostarcza) je do podmiotów, które zu?ywaj1 te wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - wówczas do31czenie do tych wyrobów dokumentu dostawy stanowi wystarczaj1cy warunek dla zastosowania do takiego przemieszczenia zerowej stawki akcyzy.
 3. W opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 1, kiedy to Spó3ka nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, do dokonaniu ich rozlewu do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, wyroby te przeznaczone s1 do sprzeda?y detalicznej - ich przemieszczenie do odbiorców, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - mo?e bya realizowane przy zastosowaniu zerowej stawki akcyzy równie? bez do31czania do przemieszczanych wyrobów dokumentów dostawy.

Stanowisko dotycz1ce scenariusza nr 2:

- nabycie surowców chemicznych ze sk3adu podatkowego w Polsce poza PZPA

 1. W opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 2, w odniesieniu do Surowców Chemicznych nabywanych poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów prowadz1cych sk3ady podatkowe na terenie kraju, dostarczanych do Spó3ki w oparciu o dokument dostawy - odbieranie i rozlewanie tych Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej mo?e odbywaa sie poza sk3adem podatkowym.
 2. W opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 2, w odniesieniu do Surowców Chemicznych nabywanych poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów prowadz1cych sk3ady podatkowe na terenie kraju, po rozlaniu ich do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg i przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej - ich przemieszczenie do odbiorców, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - mo?e bya realizowane przy zastosowaniu zerowej stawki akcyzy równie? bez do31czania do przemieszczanych wyrobów dokumentów dostawy.
 3. W opisanych okolicznoociach, w ramach Scenariusza nr 2, poza dokonaniem potwierdzenia odbioru Surowców Chemicznych na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawce tych wyrobów (podmiot prowadz1cy sk3ad podatkowy na terenie kraju) - wykorzystywanych w dalszej kolejnooci przez Spó3ke w ramach prowadzonej dzia3alnooci do rozlewu do opakowan jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów i przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej - Spó3ka nie powinna dope3nia jakichkolwiek dalszych obowi1zków dla zastosowania w odniesieniu do tych wyrobów zerowej stawki akcyzy.

Stanowisko dotycz1ce scenariusza nr 3:

- dodanie przy rozlewie surowców chemicznych niewielkich ilooci wyrobów nie-akcyzowych

 1. W sytuacji, kiedy Spó3ka dokonuj1c rozlewu Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, doda do rozlewanych Surowców niewielkie ilooci wyrobów nie-akcyzowych, a rozlany wyrób bedzie na gruncie przepisów akcyzowych klasyfikowany jako wymieniony w za31czniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale niewymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, wówczas do tak rozlanych wyrobów zastosowanie znajdzie zerowa stawka akcyzy.
 2. W sytuacji, kiedy Spó3ka dokonuj1c rozlewu Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, doda do rozlewanych Surowców niewielkie ilooci wyrobów nie-akcyzowych - dzia3alnooa taka mo?e bya prowadzona poza sk3adem podatkowym.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Tytu3em wstepu Spó3ka pragnie wskazaa, i? Minister Finansów udzieli3 ju? odpowiedzi na kwestie analogiczne do zawartych w niniejszym wniosku. Zagadnienia te zosta3y rozstrzygniete ju? w interpretacji Ministra Finansów (Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IBPP4/4513-181/15/LG).

Niemniej maj1c na uwadze indywidualny charakter interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów, Spó3ka zwraca sie z w3asnym wnioskiem o potwierdzenie powy?szych zagadnien równie? wobec niej.

Kluczowe przy tym dla wydania interpretacji w niniejszej sprawie jest zwrócenie uwagi na dwie okolicznooci wynikaj1ce z przepisów akcyzowych w kontekocie obrotu wyrobami wymienionymi w za31czniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie przewidziano stawki akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, o kodach CN wskazanych w opisie zdarzenia przysz3ego - Surowcami Chemicznymi. Otó?:

 • w owietle art. 87 ust. 1 tej?e ustawy, rozlew wyrobów energetycznych nie stanowi ich produkcji (za wyj1tkiem gazu skroplonego (LPG) nie maj1cego znaczenia dla niniejszej sprawy); oznacza to, ?e tego rodzaju dzia3anie mo?e bya realizowane równie? poza sk3adem podatkowym. Podobnie rzecz sie ma w przypadku zu?ycia tych wyrobów do produkcji innych wyrobów, nie bed1cych wyrobami akcyzowymi - równie? takie dzia3anie mo?e bya realizowane poza sk3adem podatkowym;

jednoczeonie

 • zgodnie z art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w za31czniku nr 2 do ustawy, inne ni? okreolone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych ni? opa3owe, jako dodatki lub domieszki do paliw opa3owych, do napedu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 z3, je?eli wyroby te s1 przeznaczone do sprzeda?y detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów.

Innymi s3owy, w kontekocie ograniczen w obrocie Surowcami Chemicznymi, które wesz3y w ?ycie od 1 stycznia 2016 r., wyroby rozlane do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, przeznaczone do sprzeda?y detalicznej mog1 bya oferowane, sprzedawane i przemieszczane przy zachowaniu stawki zerowej akcyzy bez dodatkowej dokumentacji (tj. w szczególnooci bez do31czania dokumentów dostawy).

W szczególnooci, rozlanie do opakowan do 5 litrów lub 5 kg umo?liwia równie? dalsz1 odsprzeda? takich wyrobów i to bez wzgledu na ilooa opakowan objetych jednorazow1 transakcj1. Jak bowiem potwierdzi3 Minister Finansów w niedawnej interpretacji (z 14 marca 2016 r., sygn. IBPP4/4513-7/16/LG):

Maj1c na uwadze powo3ane powy?ej przepisy art. 89 ust. 2 pkt 1, 2 i 7 ustawy sprzeda? przez Wnioskodawce konfekcjonowanych wyrobów akcyzowych nie przeznaczonych do celów opa3owych lub napedowych i przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej - w opakowaniach jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów - zarówno indywidualnym nabywcom jak i do hurtowni, sklepów i innych punków dalszej sprzeda?y detalicznej dokonywana jest ju? bez koniecznooci do31czania do nich dokumentu dostawy. Nie ma przy tym znaczenia ilooa sprzedawanego tym podmiotom tak konfekcjonowanego wyrobu. Czynnikiem determinuj1cym jest tutaj bowiem oprócz przeznaczenia wyrobów do celów innych ni? opa3owe lub napedowe, przeznaczenie tak konfekcjonowanych wyrobów do sprzeda?y detalicznej.

Powy?sze regulacje maj1, w ocenie Spó3ki, kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na sformu3owanie pytania.

Stanowisko dotycz1ce scenariusza nr 1 (pytania 1-3)

- nabycie surowców chemicznych jako zarejestrowany odbiorca w PZPA

Zgodnie z art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym:

Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w za31czniku nr 2 do ustawy, inne ni? okreolone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych ni? opa3owe, jako dodatki lub domieszki do paliw opa3owych, do napedu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 z3, je?eli wyroby te s1 nabywane wewn1trzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorce w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zu?ywa je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy.

Tym samym dla podmiotów o statusie zarejestrowanego odbiorcy, nowe regulacje akcyzowe przewiduj1 wprost mo?liwooa nabywania Surowców Chemicznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (z zachowaniem warunków stosowania tej procedury - które Spó3ka oczywiocie spe3nia i co nie jest przedmiotem niniejszego wniosku), oraz póYniejszej ich dostawy ju? poza t1 procedur1 (która konczy sie w momencie wprowadzenia wyrobów do miejsca odbioru) równie? z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy. Warunkiem zastosowania zerowej stawki akcyzy jest w tym przypadku do31czenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy.

Oznacza to, i? w okolicznoociach ujetych jako Scenariusz nr 1, kiedy to Spó3ka nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, nie dokonuje ich rozlewu, ale odsprzedaje (dostarcza) je do podmiotów, które zu?ywaj1 te wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - wówczas do31czenie do tych wyrobów dokumentu dostawy stanowi wystarczaj1cy warunek dla zastosowania do takiego przemieszczenia zerowej stawki akcyzy.

Nale?y jednak podkreolia, ?e o ile wyrób taki nie znajduje sie w opakowaniach do 5 litrów lub do 5 kg, przemieszczenie takie mo?e bya zrealizowane jedynie do podmiotu, który wykorzysta je w ramach prowadzonej dzia3alnooci do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy. W ocenie Spó3ki zatem je?eli takie przemieszczenie bedzie dotyczy3o wyrobów np. w cysternie samochodowej (dostawy luzem) lub w opakowaniach wiekszych ni? 5 litrów/5 kg (np. beczkach lub tzw. paleto-pojemnikach), wówczas odbiorca powinien takie wyroby zu?ya, co potwierdzi na dokumencie dostawy wystawionym przez Spó3ke. W szczególnooci, odbiorca wyrobów nie jest uprawniony do ich odsprzeda?y (takiej bowiem odsprzeda?y nie przewiduje ?aden z przypadków wymienionych w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym).

Jednoczeonie poniewa? rozlew wyrobów energetycznych nie stanowi (sam w sobie) ani ich dostawy ani ich produkcji - jest on de facto neutralny z perspektywy regulacji akcyzowych. Jedynie jednak rozlew do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg umo?liwi ewentualnemu odbiorcy dalsz1 odsprzeda? takich wyrobów.

Wynika to z faktu, i? po rozlewie do takich opakowan Spó3ka bedzie mog3a skorzystaa z dwóch podstaw prawnych dla zastosowania zerowej stawki akcyzy. Oczywiocie mo?e ona zastosowaa art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy (wówczas jednak musi wystawia i do31czya dokument dostawy do przemieszczanych wyrobów - fakt, i? znajduj1 sie one w opakowaniach nie „zabrania” wystawienia takiego dokumentu). Ale Spó3ka mo?e równie? skorzystaa z pkt 7 cytowanego przepisu, dotycz1cego przemieszczen w opakowaniach jednostkowych. Wówczas nie jest konieczne wystawianie ?adnego dokumentu dostawy, a stosowanie stawki zerowej wynika wprost z przepisów ustawy (warunkowane jest tylko „limitem” wielkooci opakowan).

W szczególnooci korzystaj1c z art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym - nie ma znaczenia fakt, i? Spó3ka posiada status zarejestrowanego odbiorcy.

Maj1c na uwadze powy?sze, w odniesieniu do pytan 1-3, Spó3ka stoi na stanowisku, i?:

 • nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, nie dokonuj1c ich rozlewu. ale odsprzedaj1c (dostarczaj1c) je do podmiotów, które zu?ywaj1 te wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - do31czenie do tych wyrobów dokumentu dostawy stanowi wystarczaj1cy warunek dla zastosowania do takiego przemieszczenia zerowej stawki akcyzy.
 • nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, po dokonaniu ich rozlewu do opakowan wiekszych ni? 5 litrów lub 5 kg. przy odsprzeda?y (dostawie) do podmiotów, które zu?ywaj1 te wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - do31czenie do tych wyrobów dokumentu dostawy stanowi wystarczaj1cy warunek dla zastosowania do takiego przemieszczenia zerowej stawki akcyzy.

z kolei:

 • nabywaj1c Surowce Chemiczne od zagranicznych kontrahentów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w oparciu o status zarejestrowanego odbiorcy, po dokonaniu ich rozlewu do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, kiedy wyroby te przeznaczone s1 do sprzeda?y detalicznej - ich przemieszczenie do odbiorców, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - mo?e bya realizowane przy zastosowaniu zerowej stawki akcyzy równie? bez do31czania do przemieszczanych wyrobów dokumentów dostawy.

Stanowisko dotycz1ce scenariusza nr 2 (pytania 4-6)

- nabycie surowców chemicznych ze sk3adu podatkowego w Polsce poza PZPA

W owietle znowelizowanego art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, produkcja wyrobów akcyzowych:

 • okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerow1 stawk1 akcyzy ze wzgledu na ich przeznaczenie,
 • innych ni? okreolone w za31czniku nr 2 do ustawy, objetych stawk1 akcyzy inn1 ni? stawka zerowa,

- mo?e odbywaa sie wy31cznie w sk3adzie podatkowym, z wy31czeniem produkcji, o których mowa w pkt 1-9 tego przepisu.

Natomiast na gruncie art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca okreoli3, co nale?y rozumiea pod pojeciem produkcji wyrobów energetycznych. W owietle tego przepisu stanowi ona:

 • wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych,
 • mieszanie wyrobów energetycznych,
 • przeklasyfikowanie komponentów paliwowych,
 • rozlew gazu skroplonego do butli gazowych,
 • barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

W powy?szej regulacji nie wskazano, i? rozlew wyrobów energetycznych stanowi produkcje wyrobów energetycznych na gruncie przepisów akcyzowych. Gdyby w intencji ustawodawcy le?a3o uznanie rozlewu wyrobów energetycznych jako produkcji wyrobów energetycznych, to zosta3oby to wyra?one wprost w ustawie o podatku akcyzowym, tak jak ma to miejsce w przypadku rozlewu gazu skroplonego do butli gazowych, czy definicji produkcji alkoholu etylowego, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Próba interpretacji rozlewu omawianych wyrobów jako ich produkcji stanowi3aby zaprzeczenie za3o?enia racjonalnego ustawodawcy i jako taka by3aby przejawem wyk3adni contra legem.

W konsekwencji rozlew Surowców Chemicznych wymienionych na wstepie nie bedzie stanowi3 produkcji wyrobów energetycznych, o której mowa w art. 87 ust 1 ustawy o podatku akcyzowym, a tym samym Spó3ka w odniesieniu do tego rodzaju dzia3alnooci nie bedzie zobowi1zana do prowadzenia sk3adu podatkowego.

Analogiczne stanowisko przedstawi3 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach we wspomnianej na wstepie interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IBPP4/4513-181/15/LG. Organ uzna3 stanowisko wnioskodawcy za prawid3owe, stwierdzaj1c, i?:

(...) rozlew wyrobów do opakowan jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów nie musi sie odbywaa w sk3adzie podatkowym.

Jednoczeonie z powo3ywanego ju? art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym wynika, ?e od momentu dokonania rozlewu omawianych wyrobów do opakowan do 5 litrów lub 5 kg - dalsze ich przemieszczanie z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy mo?e bya realizowane równie? bez do31czanego dokumentu dostawy.

W omawianym katalogu z art. 89 ust. 2, ustawodawca jednoznacznie wskaza3, w których przypadkach dokument dostawy stanowi warunek dla korzystania z opodatkowania zerow1 stawk1 akcyzy (pkt 2 i 3 oraz pkt 5 ustawy podatku akcyzowym). Skoro warunku takiego nie przewidziano art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, to w przypadku omawianych wyrobów, przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, Spó3ka nie ma obowi1zku do31czania dokumentów dostawy.

Potwierdzi3 to Minister Finansów w cytowanej interpretacji z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IBPP4/4513-181/15/LG, w owietle której:

(...) dalsza sprzeda? przez Wnioskodawce konfekcjonowanych wyrobów akcyzowych przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kg dokonywana jest ju? bez koniecznooci do31czania do nich dokumentu dostawy”.

Wreszcie jak ju? wskazano, Spó3ka w zakresie prowadzonej dzia3alnooci (rozlew), nie ma obowi1zku posiadania zezwolenia na prowadzenie sk3adu podatkowego, bowiem nie dokonuje na gruncie przepisów akcyzowych produkcji wyrobów energetycznych.

W efekcie, w fazie nabycia dzia3alnooa Spó3ki mieoci sie w ramach opisanych w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Rozlew nie stanowi produkcji lecz inny sposób wykorzystania wyrobów akcyzowych, o którym mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem nabycie omawianych Surowców Chemicznych w celu dokonania ich rozlewu do opakowan o pojemnooci do 5 l lub wadze do 5 kg przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej powinno odbywaa sie na podstawie dokumentu dostawy. W efekcie, poza potwierdzeniem odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawce (podmiot prowadz1cy sk3ad podatkowy), na Spó3ce nie ci1?1 innego rodzaju obowi1zki dla zasadnooci stosowania wobec tych wyrobów zerowej stawki akcyzy.

W szczególnooci, Spó3ka nie jest obowi1zana do prowadzenia ?adnej ewidencji akcyzowej, ani sk3adania zabezpieczenia akcyzowego.

Stanowisko to zosta3o równie? potwierdzone w powo3ywanej wy?ej interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IBPP4/4513-181/15/LG. Organ podatkowy w uzasadnieniu wskaza3, i?:

Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z powo3anym powy?ej art. 89 ust. 2 pkt 1, 2 i 7 ustawy, nabycie przez Wnioskodawce poza procedura zawieszenia poboru opisanych wyrobów akcyzowych od producenta z przeznaczeniem do wykorzystania w prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej polegaj1cej na ich rozlewie do opakowan jednostkowych, przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej, o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kg winno - dla zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego - zostaa dokonane na podstawie dokumentu dostawy.

Maj1c na uwadze powy?sze, w odniesieniu do pytan 1-3, Spó3ka stoi na stanowisku, i?:

 • w odniesieniu do Surowców Chemicznych nabywanych poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów prowadz1cych sk3ady podatkowe na terenie kraju, dostarczanych do Spó3ki w oparciu o dokument dostawy - odbieranie i rozlewanie tych Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej mo?e odbywaa sie poza sk3adem podatkowym.
 • w odniesieniu do Surowców Chemicznych nabywanych poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów prowadz1cych sk3ady podatkowe na terenie kraju, po rozlaniu ich do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg i przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej - ich przemieszczenie do odbiorców, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy - mo?e bya realizowane przy zastosowaniu zerowej stawki akcyzy równie? bez do31czania do przemieszczanych wyrobów dokumentów dostawy.

jednoczeonie

 • poza dokonaniem potwierdzenia odbioru Surowców Chemicznych na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawce tych wyrobów (podmiot prowadz1cy sk3ad podatkowy na terenie kraju) - wykorzystywanych w dalszej kolejnooci przez Spó3ke w ramach prowadzonej dzia3alnooci do rozlewu do opakowan jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów i przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej - Spó3ka nie powinna dope3nia jakichkolwiek dalszych obowi1zków dla zastosowania w odniesieniu do tych wyrobów zerowej stawki akcyzy.

Stanowisko dotycz1ce scenariusza nr 3 (pytania nr 7 - 8):

- dodanie przy rozlewie surowców chemicznych niewielkich ilooci wyrobów nie akcyzowych

Nieco szerszego komentarza wymaga stanowisko Spó3ki dotycz1ce ostatniej z poruszonych kwestii. Otó? niezale?nie od „czystego” rozlewu Surowców Chemicznych, Spó3ka rozwa?a równie? wytwarzanie wyrobów, nie bed1cych wyrobami akcyzowymi z nabywanych Surowców.

W szczególnooci dotyczy to wytwarzania rozpuszczalników organicznych na bazie weglowodorów, które klasyfikowane s1 do pozycji CN 3814 „Organiczne z3o?one rozpuszczalniki i rozcienczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niew31czone; gotowe zmywacze farb i lakierów”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, definiuj1cym pojecie wyrobów akcyzowych, produkty klasyfikowane do pozycji CN 3814 nie stanowi1 wyrobów akcyzowych, bowiem nie zosta3y wymienione w za31czniku nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym. Skoro wiec rozpuszczalniki te nie bed1 stanowi3y wyrobów akcyzowych, to na gruncie przepisów akcyzowych w odniesieniu do tych produktów Spó3ka nie bedzie zobowi1zana do dope3niania jakichkolwiek obowi1zków akcyzowych.

W szczególnooci odniesieniu do wyrobów klasyfikowanych do pozycji CN 3814 - nie ma zastosowania ?adna stawka akcyzy.

Niemniej jednak nale?y podkreolia, i? nawet przyjmuj1c teoretycznie, ?e z jakichkolwiek powodów stosowana przez Spó3ke klasyfikacja CN 3814 by3aby podwa?ana - wówczas i tak nie zmienia to zasadnooci stosowania do takich wyrobów zerowej stawki akcyzy, o ile rozlew nast1pi do opakowan spe3niaj1cych przewidziane w ustawie limity.

Wówczas bowiem zerowa stawka akcyzy wynika wprost z cytowanego ju? art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym. Na podstawie tej regulacji, wyroby z za31cznika nr 2 przeznaczone do innych celów ni? opa3owy lub napedowy przeznaczone do sprzeda?y detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemnooci do 5 l lub 5 kg mog1 korzystaa z zerowej stawki akcyzy bez koniecznooci dope3niania dodatkowych wymogów.

W tym przypadku, efektem dzia3alnooci Spó3ki bedzie b1dY wyrób nie-akcyzowy (z pozycji CN 3814) b1dY wyrób objety zerow1 stawk1 akcyzy bez koniecznooci dope3niania dodatkowych warunków.

Zatem dokonuj1c rozlewu Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, je?eli Spó3ka doda do rozlewanych Surowców niewielkie ilooci wyrobów nie-akcyzowych, wówczas:

 • rozlany wyrób mo?e stanowia wyrób nie-akcyzowy (z pozycji CN 3814);
 • rozlany wyrób mo?e bya klasyfikowany jako wymieniony w za31czniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale niewymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, wówczas do tak rozlanego wyrobu zastosowanie znajdzie zerowa stawka akcyzy (wprost z art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy);
 • w zwi1zku z czym dzia3alnooa taka mo?e bya prowadzona poza sk3adem podatkowym.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzen przysz3ych w zakresie pytania nr 1, 2, 4, 8 jest prawid3owe, w zakresie pytania nr 3, 5, 7 jest nieprawid3owe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z póYn. zm.), zwanej dalej ustaw1, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, okreolone w za31czniku nr 1 do ustawy.

W myol art. 2 ust. 1 pkt 10 i 13 ustawy, u?yte w ustawie okreolenia oznaczaj1:

 • sk3ad podatkowy - miejsce, w którym okreolone wyroby akcyzowe s1: produkowane, magazynowane, prze3adowywane lub do którego wyroby te s1 wprowadzane, lub z którego s1 wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku sk3adu podatkowego znajduj1cego sie na terytorium kraju miejsce to jest okreolone w zezwoleniu wydanym przez w3aociwego naczelnika urzedu celnego;
 • zarejestrowany odbiorca - podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewn1trzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewn1trzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wys3anych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca”.

W za31czniku nr 1 do ustawy (wykaz wyrobów akcyzowych) pod pozycj1:

 • 24, z kodem CN 2707, ujeto oleje i pozosta3e produkty destylacji wysokotemperaturowej smo3y weglowej; podobne produkty, w których masa sk3adników aromatycznych jest wieksza ni? sk3adników niearomatycznych;
 • 27, z kodem CN 2710, umieszczono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera3ów bitumicznych, inne ni? surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niew31czone, zawieraj1ce 70% masy lub wiecej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minera3ów bitumicznych, których te oleje stanowi1 sk3adniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe;
 • 35, z kodem 2902, zosta3y ujete weglowodory cykliczne.

Równoczeonie w owietle uregulowan art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza sie wyroby objete pozycj1 CN 2707, 2710 i 2902.

Zatem opisane we wniosku produkty s1 wyrobami akcyzowymi i zaliczaj1 sie do wyrobów energetycznych.

W za31czniku nr 2 do ustawy zosta3 umieszczony wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje sie procedure zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa sie w sk3adzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotycz1cych wyrobów objetych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przep3ywu oraz kontrolowania (Dz. Urz. UE L 1992 Nr 76, str. 1). Pod pozycj1 tego za31cznika o numerze:

 • 19 umieszczono wyroby o kodzie ex CN 2707 - oleje i pozosta3e produkty destylacji wysokotemperaturowej smo3y weglowej; podobne produkty, w których masa sk3adników aromatycznych jest wieksza ni? sk3adników niearomatycznych, wy31cznie:
  • 2707 10 - benzol (benzen),
  • 2707 20 - toluol (toluen),
  • 2707 30 - ksylol (ksyleny),
  • 2707 50 - pozosta3e mieszaniny weglowodorów aromatycznych, z których 65% lub wiecej objetoociowo (w31cznie ze stratami) destyluje w 250°C zgodnie z metod1 ASTM D 86;
 • 20 ujeto wyroby z kodu CN od ex 2710 11 do ex 2710 19 69 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minera3ów bitumicznych, inne ni? surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niew31czone, zawieraj1ce 70% masy lub wiecej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minera3ów bitumicznych, których te oleje stanowi1 sk3adniki zasadnicze preparatów;
 • 23 zamieszczono wyroby z kodu CN ex 2902 - weglowodory cykliczne, wy31cznie:
  • 2902 20 00 – benzen,
  • 2902 30 00 – toluen,
  • 2902 41 00 - o-ksylen,
  • 2902 42 00 - m-ksylen,
  • 2902 43 00 - ksylen,
  • 2902 44 00 - mieszaniny izomerów ksylenu.

Stosownie do powy?szego wymienione w opisie stanu faktycznego surowce chemiczne s1 wyrobami, do których stosuje sie procedure zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja powinna odbywaa sie w sk3adzie podatkowym.

Wysokooa stawek na wyroby energetyczne zosta3a okreolona w art. 89 ust. 1 ustawy.

Jednoczeonie w art. 89 ust. 2 ustawy przyjeto zasade, ?e stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w za31czniku nr 2 do ustawy, inne ni? okreolone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych ni? opa3owe, jako dodatki lub domieszki do paliw opa3owych, do napedu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 z3, je?eli wyroby te s1:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zu?ywa je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze sk3adu podatkowego do podmiotu, który zu?ywa je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do sk3adu podatkowego od podmiotu, który posiada3 je w celu zu?ycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do sk3adu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zu?ywa je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewn1trzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzysz1cego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zu?ywa je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewn1trzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorce w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zu?ywa je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zu?ywa je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzeda?y detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewn1trzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobe fizyczn1 w celach innych ni? prowadzenie dzia3alnooci gospodarczej lub innych ni? cele handlowe.

Wskazany wy?ej przepis (art. 89 ust. 2 ustawy) okreola jednoznacznie, ?e w przypadku przeznaczenia wyrobów energetycznych, innych ni? okreolone w ust. 1 pkt 1-13, do celów innych ni? opa3owe i napedowe albo jako dodatki i domieszki do tych paliw stosuje sie zerow1 stawke akcyzy. Przy czym zastosowanie stawki 0 z3 wymaga spe3nienia okreolonych w tym przepisie warunków.

Tym samym przeznaczenie wyrobów energetycznych do okreolonych celów oznacza zamiar ich zu?ycia do tych celów i zostaje ostatecznie zrealizowane w momencie zu?ycia do okreolonych celów.

Z uwagi na skale nieprawid3owooci w obrocie olejami opa3owymi i napedowymi, obszar ten stanowi jeden z obszarów wysokiego ryzyka naruszen przepisów prawa podatkowego, w szczególnooci w zakresie podatku akcyzowego. Unikanie opodatkowania tych wyrobów najczeociej zwi1zane jest ze zmian1 przeznaczenia, w przypadku gdy s1 one objete zerow1 stawk1 akcyzy ze wzgledu na przeznaczenie do celów innych ni? napedowe lub opa3owe. Dlatego te? w znowelizowanej od 1 stycznia 2016 r. ustawie wprowadzono katalog przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych wymienionych w za31czniku nr 2, innych ni? okreolone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych ni? opa3owe, jako dodatki lub domieszki do paliw opa3owych, do napedu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, znajduj1cych sie poza procedur1 zawieszenia poboru podatku akcyzowego.

Z opisu zdarzenia przysz3ego przedstawionego w z3o?onym wniosku wynika, ?e Spó3ka jest podmiotem dzia3aj1cym w bran?y chemicznej, prowadz1cym dzia3alnooa g3ównie w zakresie produkcji klejów, rozpuszczalników oraz innych wyrobów chemicznych. W swojej produkcji wykorzystuje m.in. wyroby wymienione w za31czniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, dla których nie przewidziano stawki akcyzy w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, o kodach CN (wg Nomenklatury Scalonej aktualnej na 1 marca 2009 r.):

 • 2707 20 90,
 • 2707 30 90,
 • 2710 11 21,
 • 2710 11 25,
 • 2902 30 00,

w przysz3ooci dzia3alnooa Spó3ki mo?e obj1a równie? wyroby o kodach CN:

 • 2707 50 90,
 • 2710 19 29,
 • 2902 41 00,
 • 2902 42 00,
 • 2902 43 00,
 • 2902 44 00,

31cznie okreolane jako „Surowce Chemiczne”.

Powy?sze Surowce Chemiczne wykorzystywane s1 do produkcji klejów i rozpuszczalników do farb, lakierów i klejów oraz do odt3uszczania powierzchni przed malowaniem. Przedmiotowe wyroby nie s1 wykorzystywane ani do celów opa3owych ani do celów napedowych.

Spó3ka nie prowadzi sk3adu podatkowego, ale posiada status akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy. Dotychczas Spó3ka nabywa3a ww. wyroby w iloociach hurtowych (np. w autocysternach) od podmiotów prowadz1cych na terytorium kraju sk3ady podatkowe oraz od podmiotów zagranicznych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy dzia3aj1c jako zarejestrowany odbiorca i wykorzystuj1c je do produkcji wyrobów nie-akcyzowych (np. klejów tapicerskich, stolarskich rozpuszczalników do farb, lakierów, klejów i do odt3uszczania powierzchni przed malowaniem).

W zwi1zku z nowelizacj1 przepisów akcyzowych od dnia Spó3ka rozwa?a kontynuowanie dotychczasowej dzia3alnooci w oparciu o nastepuj1ce scenariusze obrotu tymi Surowcami Chemicznymi.

Scenariusz 1 – nabycie Surowców Chemicznych jako zarejestrowany odbiorca w PZPA

Kontynuuj1c nabywanie Surowców Chemicznych od podmiotów z innych krajów UE w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w oparciu o akcyzowy status zarejestrowanego odbiorcy, Surowce te mog1 bya przez Spó3ke nastepnie:

 • bez dokonywania ich rozlewu - odsprzedawane (dostarczane) do podmiotów, które zu?ywaj1 je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tych podmiotów na terytorium kraju poza PZPA na podstawie dokumentu dostawy;
 • po dokonaniu ich rozlewu do opakowan wiekszych ni? 5 litrów lub 5 kg - odsprzedawane (dostarczane) do podmiotów, które zu?ywaj1 je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tych podmiotów na terytorium kraju poza PZPA na podstawie dokumentu dostawy;
 • po dokonaniu ich rozlewu do opakowan do 5 litrów lub 5 kg - przeznaczane do sprzeda?y detalicznej, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy. W odniesieniu do wyrobów rozlanych do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, ich dalsze przemieszczenie na terytorium kraju realizowane bedzie poza PZPA bez do31czania dokumentu dostawy.

W1tpliwooci Spó3ki dotycz1 warunków stosowania zerowej stawki akcyzy w ww. przypadkach.

Nale?y zauwa?ya, ?e w myol ww. art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy, stawka akcyzy na wymienione wyroby, wynosi 0 z3, je?eli wyroby te s1 nabywane wewn1trzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorce w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zu?ywa je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy.

Zatem w ww. Scenariuszu 1, nabywaj1c wyroby jako zarejestrowany odbiorca, we wszystkich wymienionych przypadkach: bez dokonywania ich rozlewu, po dokonaniu ich rozlewu do opakowan wiekszych ni? 5 litrów lub 5 kg oraz po dokonaniu ich rozlewu do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, mog1 one bya zgodnie z ww. przepisem art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy, przemieszczane do podmiotów, które zu?yj1 te wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy na podstawie do31czonego dokumentu dostawy.

Zatem stanowisko w zakresie pytania nr 1-2 jest prawid3owe.

Prawid3owa jest równie? pierwsza czeoa uzasadnienia dotycz1cego pytania nr 3, tj. Spó3ka nabywaj1c wyroby jako zarejestrowany odbiorca, w przypadku ich rozlewu do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, mo?e je przemieszczaa do podmiotów, które zu?yj1 te wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy na podstawie do31czonego dokumentu dostawy (w myol uregulowan art. 89 ust. 2 pkt 5 ustawy).

Nie mo?na sie jednak zgodzia z twierdzeniem Spó3ki, ?e rozlew tych wyrobów do opakowan do 5 litrów lub 5 kg pozwala równie? na zastosowanie uregulowan art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, w myol którego stawka dla tych wyrobów wynosi 0 z3 jako przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej, zarówno przemieszczanych do podmiotów, którzy dokonuj1 ich dalszej odsprzeda?y, jak i zu?ywaj1cych je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy, bez obowi1zku wystawiania dokumentu dostawy.

Spó3ka bedzie bowiem nabywaa ww. wyroby jako zarejestrowany odbiorca.

Zgodnie z definicj1 wynikaj1c1 z uregulowan art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy, zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewn1trzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wys3anych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 7 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma równie? zastosowanie, je?eli wyroby akcyzowe s1 przemieszczane ze sk3adu podatkowego na terytorium panstwa cz3onkowskiego do okreolonego we w3aociwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorce na terytorium kraju lub do podmiotów objetych zwolnieniem od akcyzy wynikaj1cym z art. 31 ust. 1.

W myol art. 40 ust. 5 ustawy, procedure zawieszenia poboru akcyzy stosuje sie do wyrobów akcyzowych okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerow1 stawk1 akcyzy ze wzgledu na ich przeznaczenie, z zastrze?eniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedure zawieszenia poboru akcyzy stosuje sie, je?eli wyroby te s1 przemieszczane luzem.

Zgodnie z art. 41a ust. 2 pkt 1 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy konczy sie z chwil1 odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbieraj1cy w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. a-c i pkt 11 lit. a-c.

Stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy, zarejestrowany odbiorca nie mo?e magazynowaa ani wysy3aa wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W myol art. 45 ust. 1 ustawy, w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowi1zanie podatkowe powstaje z dniem zakonczenia tej procedury, chyba ?e przepisy ustawy stanowi1 inaczej.

W przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, do obliczenia wysokooci zobowi1zania podatkowego stosuje sie stawke akcyzy obowi1zuj1c1 w dniu zakonczenia procedury zawieszenia poboru akcyzy (art. 45 ust. 2 ustawy).

Analiza ww. przepisów prowadzi zatem do wniosku, ?e w opisanej sytuacji w chwili odbioru przez Spó3ke przemieszczanych od podmiotów zagranicznych Surowców Chemicznych konczy sie procedura zawieszenia poboru akcyzy dla tych wyrobów. Z chwil1 jej zakonczenia powstaje zobowi1zanie podatkowe w podatku akcyzowym, które nale?y obliczya zgodnie ze stawk1 obowi1zuj1c1 w tym dniu. W myol natomiast uregulowan ww. art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, stawka 0 z3 mo?e zostaa zastosowana, je?eli wyroby wymienione w tym przepisie s1 przeznaczone do sprzeda?y detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów. Wynika z tego, ?e w dniu zakonczenia procedury zawieszenia poboru akcyzy ww. wyroby musia3yby bya ju? w ww. jednostkowych opakowaniach, aby zastosowaa ww. przepis art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy. Taka sytuacja jednak nie wyst1pi. Spó3ka bedzie bowiem nabywaa wyroby w iloociach hurtowych (np. w autocysternach) i dokonywaa ich rozlewu po ich odbiorze w miejscu odbioru wyrobów akcyzowych okreolonym we w3aociwym zezwoleniu, tj. bed1 one w tych pojemnikach (5 l lub 5 kg) dopiero po dniu zakonczenia procedury (dniu, w którym ustalana jest stawka akcyzy dla obliczenia wysokooci zobowi1zania akcyzowego).

Zatem Spó3ka w ramach Scenariusza 1 nie bedzie mog3a po nabyciu wewn1trzwspólnotowym Surowców Chemicznych od podmiotów z innych krajów UE w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jako zarejestrowany odbiorca, po dokonaniu ich rozlewu do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, przeznaczone do sprzeda?y detalicznej, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy, przemieszczaa je na terytorium kraju bez do31czania dokumentu dostawy (art. 89 ust. 2 pkt 7 nie bedzie miea zastosowania).

Stanowisko w zakresie pytania nr 3 jest nieprawid3owe.

W1tpliwooci Spó3ki dotycz1 równie? opodatkowania nabycia surowców ze sk3adu podatkowego w Polsce poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy.

W scenariuszu nr 2 Spó3ka planuje nabywaa Surowce Chemiczne od krajowych sk3adów podatkowych, poza PZPA w oparciu o dokument dostawy wystawiony przez podmiot prowadz1cy krajowy sk3ad podatkowy. Nastepnie Spó3ka planuje wyroby te rozlewaa do opakowan do 5 litrów lub 5 kg i przeznaczaa je do sprzeda?y detalicznej.

Zgodnie z tym Scenariuszem, podobnie jak w Scenariuszu 1 - równie? Surowce Chemiczne od krajowych dostawców posiadaj1cych status sk3adów podatkowych rozlane do opakowan do 5 litrów lub 5 kg, jako przeznaczone do sprzeda?y detalicznej mog1 zostaa dostarczone zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy.

W odniesieniu do wyrobów rozlewanych do opakowan do 5 litrów lub 5 kg nabytych z krajowych sk3adów podatkowych, ich dalsze przemieszczenie na terytorium kraju realizowane bedzie poza PZPA zdaniem Spó3ki bez do31czania dokumentu dostawy.

Pierwszym w problemów poruszonych przez Spó3ke wymagaj1cym rozstrzygniecia w ww. sytuacji jest to, czy mo?e ona Surowce Chemiczne (dostarczane w oparciu o dokument dostawy) odbieraa i rozlewaa do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej, poza sk3adem podatkowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, sk3ad podatkowy to miejsce, w którym okreolone wyroby akcyzowe s1: produkowane, magazynowane, prze3adowywane lub do którego wyroby te s1 wprowadzane, lub z którego s1 wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku sk3adu podatkowego znajduj1cego sie na terytorium kraju miejsce to jest okreolone w zezwoleniu wydanym przez w3aociwego naczelnika urzedu celnego.

W myol art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, prze3adowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy s1 spe3nione warunki okreolone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowi1zku podatkowego nie powstaje zobowi1zanie podatkowe.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerow1 stawka akcyzy ze wzgledu na przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych ni? okreolone w za31czniku nr 2 do ustawy, objetych stawk1 akcyzy inn1 ni? stawka zerowa, mo?e odbywaa sie wy31cznie w sk3adzie podatkowym (...).

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy, produkcj1 wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym równie? mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a tak?e barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

W niniejszej sprawie Spó3ka bedzie dokonywaa rozlewu nabywanych ze sk3adu podatkowego poza procedur1 zwieszenia poboru akcyzy w oparciu o dokument dostawy, Surowców Chemicznych, do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg.

W konsekwencji, Spó3ka dokonuj1c rozlewu wyrobów energetycznych wymienionych w za31czniku nr 2 do ustawy akcyzowej, innych ni? okreolone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy, nie bedzie dokonywa3a produkcji wyrobów energetycznych, tj. ?adnej z czynnooci wymienionych w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym ww. czynnooa (niebed1ca produkcj1 wyrobów energetycznych), w myol uregulowan art. 47 ust. 1 ustawy, mo?e odbywaa sie poza sk3adem podatkowym.

Stanowisko w zakresie pytania nr 4 jest prawid3owe.

W zakresie natomiast prawa do zastosowania zerowej stawki akcyzy bez do31czania dokumentów dostawy do przemieszczanych Surowców Chemicznych nabywanych poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy od podmiotów prowadz1cych sk3ady podatkowe na terenie kraju, po rozlaniu ich do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg i przeznaczonych do sprzeda?y detalicznej do odbiorców, w tym zarówno do podmiotów mog1cych dokonaa ich dalszej odsprzeda?y (np. do sklepów i hurtowni chemicznych), jak i bezpoorednio do podmiotów, które zu?yj1 je do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy, nale?y miea na uwadze, ?e stosownie do przepisu ww. art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy, stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w za31czniku nr 2 do ustawy, inne ni? okreolone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych ni? opa3owe, jako dodatki lub domieszki do paliw opa3owych, do napedu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 z3, je?eli wyroby te s1 przemieszczane na terytorium kraju poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze sk3adu podatkowego do podmiotu, który zu?ywa je w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do sk3adu podatkowego od podmiotu, który posiada3 je w celu zu?ycia do tych celów.

W opisanej sytuacji nale?y przeanalizowaa, czy nabycie Surowców Chemicznych ze sk3adu podatkowego na terytorium kraju poza procedur1 zwieszenia poboru akcyzy bedzie opodatkowane stawk1 0 z3. Powy?sze bedzie mia3o miejsce, gdy Spó3ka (podmiot który je nabywa) zu?yje ww. wyroby w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej do celów uprawniaj1cych do zastosowania tej stawki.

Spó3ka bedzie dokonywaa rozlewu ww. wyrobów do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg.

Nale?y zatem rozstrzygn1a, czy ww. rozlew bedzie zu?yciem w ramach prowadzonej dzia3alnooci gospodarczej.

Aby zdefiniowaa pojecie „zu?ycia”, o którym mowa w ww. art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy, nale?y odwo3aa sie do potocznego znaczenia tego s3owa ze wzgledu na brak legalnej definicji.

Zgodnie ze S3ownikiem Jezyka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN Warszawa 1989 - „zu?ya” oznacza: „zniszczya coo lub wyczerpaa zapas czegoo przez d3u?sze u?ywanie”. Natomiast zgodnie z internetowym s3ownikiem jezyka polskiego Wydawnictwa PWN (htpp://sjp.pwn.pl) „zu?ya” to:

 • wykorzystaa coo w jakiejo czeoci lub w ca3ooci,
 • zniszczya coo czestym lub d3ugim u?ywaniem,
 • wyniszczya kogoo fizycznie lub psychicznie.

Natomiast wed3ug Wielkiego Jezyka S3ownika Polskiego (http://www.wsjp.pl), „zu?ya” oznacza:

 • wyczerpaa coo (robi1c coo i u?ywaj1c czegoo, doprowadzia do wyczerpania tego),
 • spo?ytkowaa (przeznaczya coo na zrobienie czegoo).

Zatem „zu?ycie” rozumiane winno bya jako czynnooa dokonan1. Zu?ycie oznacza definitywne wykorzystanie wyrobu akcyzowego.

Na tle powy?szego nie sposób uznaa rozlewu jako zu?ycia. Wyrób, który jest rozlewany nie dooa, ?e dalej istnieje (nie dochodzi do jego wyczerpania), to nawet nie wchodzi w interakcje z innym wyrobami ani te? nie zachodz1 w nim ?adne reakcje. Poza faktem, ?e w wyniku rozlewu przedmiotowe wyroby energetyczne bed1 znajdowaa sie w okreolonych pojemnikach, pozostan1 one tymi samymi wyrobami i w tej samej ilooci (z uwzglednieniem ewentualnych strat powsta3ych przy rozlewie), jakimi by3y przed tym rozlewem.

W przypadku rozlewu mo?emy mówia jedynie o u?yciu wyrobów energetycznych. Jak wynika z internetowego s3ownika jezyka polskiego Wydawnictwa PWN (htpp://sjp.pwn.pl) „u?ya” to m.in. zrobia z czegoo u?ytek. Co jednak, maj1c na uwadze, ?e w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy przewiduj1cym mo?liwooa zastosowania stawki 0 z3, jest mowa wy31cznie o „zu?yciu”, fakt u?ycia przedmiotowych wyrobów energetycznych poprzez ich rozlew nie uprawnia do zastosowania stawki 0 z3 na podstawie tych przepisów.

Nale?y zauwa?ya, ?e „u?ycie” jest pojeciem szerszym ni? „zu?ycie” co jednoznacznie wynika z definicji tych pojea. Taka relacja pomiedzy tymi pojeciami stosowana równie? na gruncie podatku akcyzowego zosta3a potwierdzona w orzecznictwie. Przyk3adowo NSA w orzeczeniu o sygn. akt I GSK 1099/13 stwierdza, ?e „"U?ycie" w potocznym s3ownikowym jego rozumieniu oznacza nie tylko spo?ytkowanie czegoo poprzez "zu?ycie", ale tak?e ka?de inne zastosowanie lub pos3u?enie sie czymo (Wielki S3ownik Poprawnej Polszczyzny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, str. 1265 i 1510). W orzeczeniu z 10 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 552/09, LEX nr 549687 S1d zauwa?y3, ?e zastosowanie przez ustawodawce art. 65 ust. 1a u.p.a. pojecie u?ycia oleju jest szerokie i winno bya pojmowane jako ró?ne formy wykorzystania oleju, w tym przyk3adowo równie? jego sprzeda?. Analizowane pojecie nie odnosi sie wiec tylko do fizycznego zu?ycia oleju, ale obejmuje sw1 treoci1 tak?e sprzeda? oleju, jego wewn1trzwspólnotowe nabycie, wewn1trzwspólnotow1 dostawe, czy te? nabycie lub posiadanie oleju opa3owego”.

W sprawie I GSK 550/14 NSA stwierdzi3, ?e „jednym ze sposobów u?ycia oleju jest jego zu?ycie, lecz za u?ycie oleju nale?y tak?e uznaa jego sprzeda?”.

WSA w Wroc3awiu w orzeczeniu o sygn. akt I SA/Wr 1543/15 stwierdzi3, ?e „ustawodawca u?y3 okreolenia „u?ycie” wyrobów do celów innych ni? zwolnione, zamiast „zu?ycie”. W przypadku tego pierwszego jest to forma niedokonana, zatem uzasadniony jest wniosek, ?e ustawodawca chcia3 szeroko zakreolia kr1g zdarzen mieszcz1cych sie w hipotezie tego przepisu”.

Maj1c powy?sze na uwadze nale?y stwierdzia, ?e gdyby celem ustawodawcy by3o objecie preferencj1 podatkow1 - wynikaj1cej z art. 89 ust. 2 ustawy - szerokiego spektrum zastosowania wyrobów energetycznych wymienionych w za31czniku nr 2 do ustawy, innych ni? okreolone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych ni? opa3owe, jako dodatki lub domieszki do paliw opa3owych, do napedu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, pos3u?y3 by sie sformu3owaniem „u?ya” zamiast „zu?ya”. Jednak?e skoro ustawodawca u?y3 w tym przepisie, sformu3owania „zu?ya”, brak jest podstaw aby nadawaa temu pojeciu szerszego zakresu ni? to wynika potocznego znaczenia, a tym samym rozszerzaa mo?liwooa zastosowania stawki 0 z3 dla okreolonych wyrobów.

Przenosz1c powy?sze na grunt analizowanych przepisów i opisanej sytuacji nale?y uznaa, ?e dokonywany przez Spó3ke rozlew (nie bed1cy produkcj1) Surowców Chemicznych wymienionych w za31czniku nr 2 do ustawy innych ni? okreolone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy akcyzowej mo?e odbywaa sie poza sk3adem podatkowym. Jednak?e rozlew ten nie stanowi zu?ycia tych wyrobów i tym samym nie uprawnia Spó3ki do dokonania nabycia wyrobów z zastosowaniem zerowej stawki podatku akcyzowego w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Wyroby te Spó3ka w przedstawionym zdarzeniu przysz3ym powinna nabywaa z zap3acon1 akcyz1 zawart1 w cenie nabycia. W takiej sytuacji zatem to sprzedawca wyrobów, od którego Spó3ka je nabywa zobowi1zany bedzie do opodatkowania ich w3aociw1 dla nich stawk1 akcyzy.

Aby Spó3ka mog3a zastosowaa dla sprzeda?y opisanych wyrobów w opakowaniach jednostkowych o pojemnooci do 5 litrów lub wadze 5 kg zerow1 stawke akcyzy w oparciu o przepis art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, powinna najpierw dokonaa nabycia opisanych wyrobów w tych opakowaniach.

Z uwagi zatem na fakt, ?e w opisanej sytuacji Spó3ka nie bedzie nabywaa ze sk3adu podatkowego Surowców Chemicznych w ww. opakowaniach jednostkowych, które to nabycie bedzie nabyciem wyrobów z zap3acon1 akcyz1, a nie jako opodatkowane zerow1 stawk1 akcyzy, tak?e ich dalsza sprzeda? po rozlaniu przez Spó3ke do opakowan do 5 litrów lub 5 kilogramów bedzie opodatkowane w3aociw1 stawk1, a nie stawk1 0 z3.

Zatem stanowisko w zakresie pytania nr 5 jest nieprawid3owe.

Z uwagi na odniesienie pytania nr 6 do obowi1zków dla zastosowania zerowej stawki akcyzy, której Spó3ka nie bedzie mog3a zastosowaa w ww. scenariuszu nr 2 (o czym mowa powy?ej), odpowiedY na te pytanie sta3a sie bezprzedmiotowa.

W1tpliwooci Spó3ki dotycz1 równie? sytuacji, gdy przy rozlewie Surowców Chemicznych doda ona niewielkie ilooci wyrobów nie-akcyzowych.

Nale?y zauwa?ya, ?e z odpowiedzi na pytanie nr 3 i 5 wynika, ?e w ?adnym z opisanych scenariuszy (nr 1 i 2), na podstawie przepisów art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, Spó3ka nie bedzie mog3a zastosowaa zerowej stawki akcyzy bez koniecznooci dope3nienia dodatkowych warunków przy rozlewie Surowców Chemicznych do opakowan 5 litrów lub 5 kilogramów. Przez analogie, Spó3ka nie bedzie mog3a równie? zastosowaa tej stawki w sytuacji, kiedy dokonuj1c rozlewu Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kg, doda do rozlewanych Surowców niewielkie ilooci wyrobów nie-akcyzowych, a rozlany wyrób bedzie na gruncie przepisów akcyzowych klasyfikowany jako wymieniony w za31czniku nr 2 do ustawy akcyzowej, ale niewymieniony w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy.

Stanowisko w zakresie pytania nr 7 jest zatem nieprawid3owe.

Podkreolia nale?y, ?e powy?sza odpowiedY dotyczy wy31cznie kwestii poruszonej w tym pytaniu, tj. nie dokonywano oceny stanowiska Spó3ki w zakresie wytwarzania wyrobów nie bed1cych wyrobami akcyzowymi z nabywanych surowców (w szczególnooci rozpuszczalników organicznych na bazie weglowodorów, które klasyfikowane s1 do pozycji CN 3814 „Organiczne z3o?one rozpuszczalniki i rozcienczalniki, gdzie indziej niewymienione ani niew31czone; gotowe zmywacze farb i lakierów”).

W zakresie obowi1zku produkcji w sk3adzie podatkowym (po daniu przy rozlewie niewielkich ilooci wyrobów nieakcyzowych), bior1c pod uwage uregulowania art. 47 ust. 1 ustawy w zwi1zku z art. 87 ust. 1 ustawy, je?eli Spó3ka dokonuj1c rozlewu Surowców Chemicznych do opakowan do 5 litrów lub do 5 kilogramów i dodaj1c do nich niewielkie ilooci wyrobów nie akcyzowych nie produkuje wyrobów energetycznych (tj. zasadniczo nie zmienia sie kod CN wyrobu) - dzia3alnooa ta nie musi sie odbywaa w sk3adzie podatkowym.

Stanowisko w zakresie pytania nr 8 jest prawid3owe.

Ponadto nale?y zauwa?ya, ?e powo3ana przez Wnioskodawce interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP4/4513-181/15/LG z 12 stycznia 2016 r. niew1tpliwie kszta3tuje sytuacje prawn1 podatnika w jego indywidualnej sprawie, lecz dotyczy konkretnego stanu faktycznego i nie maj1 mocy prawa powszechnie obowi1zuj1cego. Powy?sze oznacza, ?e interpretacje przepisów prawa podatkowego nale?y traktowaa indywidualnie.

Stosownie do treoci art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane s1 w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w zwi1zku z tym skutki prawne, czy te? ewentualna ochrona, okreolone w art. 14k do 14m mog1 dotyczya wy31cznie podmiotu, który uzyska3 interpretacje indywidualn1. Stosownie natomiast do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister w3aociwy do spraw finansów publicznych mo?e, z urzedu, zmienia wydan1 interpretacje ogóln1 lub indywidualn1, je?eli stwierdzi jej nieprawid3owooa, uwzgledniaj1c w szczególnooci orzecznictwo s1dów, Trybuna3u Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybuna3u Sprawiedliwooci. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej dorecza sie podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja zosta3a wydana.

Interpretacja dotyczy zdarzen przysz3ych przedstawionych przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga powinna czynia zadooa wymaganiom pisma w postepowaniu s1dowym, a ponadto zawieraa: wskazanie zaskar?onej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynnooci, oznaczenie organu, którego dzia3ania, bezczynnooci lub przewlek3ego prowadzenia postepowania skarga dotyczy, okreolenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, ?e skar?1cy wezwa3 w3aociwy organ do usuniecia naruszenia prawa (art. 57 § 1 pkt 1-4 ww. ustawy). Skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1 (art. 57a ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.