IPPP3/443-97/14-4/KB | Interpretacja indywidualna

Dotyczy podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania gazu nabywanego na cele opałowe.
IPPP3/443-97/14-4/KBinterpretacja indywidualna
 1. wyroby akcyzowe
 2. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2014 r. (data wpływu 3 lutego 2014 r.), uzupełnionym w dniu 11 kwietnia 2014 r. na wezwanie Nr IPPP3/443-97/14-2/KB z dnia 3 kwietnia 2014 r. (data odbioru 7 kwietnia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania gazu nabywanego na cele opałowe – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania gazu nabywanego na cele opałowe.

Wniosek został uzupełniony w dniu 11 kwietnia 2014 r. w odpowiedzi na wezwanie Organu z dnia 3 kwietnia 2014 r. (data odbioru 7 kwietnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Instytut z siedzibą w F. jest instytutem badawczym w myśl przepisów Ustawy o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku (Dz. U. z 2010 roku Nr 96, poz. 618).

W dniu 31 marca 2009 roku Instytut zawarł z P. S.A. z siedzibą w W. umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego. Umowa ta obowiązuje do chwili obecnej i dotyczy dostaw gazu ziemnego wysokometanowego grupy E przy ciśnieniu nie niższym niż 50 kPa i minimalnej ilości 45 m3/h (kod produktu CN 2711 21 00).

W oparciu o tę umowę paliwo gazowe dostarczane jest do kotłowni będącej własnością Instytutu skąd ciepło dla zasilania instalacji CO rozprowadzane jest do nieruchomości stanowiących własność Instytutu i zużywane dla jego celów oraz jednocześnie ta sama kotłownia przy użyciu tego samego paliwa (w ramach ww. umowy) zasila w ciepło szereg wymienionych poniżej Wspólnot Mieszkaniowych składających się tylko z indywidualnych gospodarstw domowych osób fizycznych, Wspólnoty Mieszkaniowe uzyskujące ciepło z kotłowni Instytutu zasilanej paliwem objętym ww. umową z P. są następujące:

 1. Wspólnota Mieszkaniowa „J.
 2. Wspólnota Mieszkaniowa „D.”;
 3. Wspólnota Mieszkaniowa „T.”;
 4. Wspólnota Mieszkaniowa „C.”;;
 5. Wspólnota Mieszkaniowa „P.”;;
 6. Wspólnota Mieszkaniowa „N.”;
 7. Wspólnota Mieszkaniowa „O.”;
 8. Wspólnota Mieszkaniowa „Dz.”;.

Ogółem dostarczane paliwo wykorzystywane jest na cele opałowe przez gospodarstwa domowe około 800 osób fizycznych.

Instytut po dokonaniu niezbędnych w tym celu obliczeń polegających na zliczeniu ciepła dostarczanego wspólnotom i ciepła dostarczanego do obiektów Instytutu - stoi na stanowisku, iż co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) dostarczanego w ramach ww. umowy paliwa gazowego wykorzystywane jest bezpośrednio dla celów opałowych gospodarstw domowych znajdujących się w powyższych Wspólnotach Mieszkaniowych, ilość ciepła dostarczoną do wspólnot mieszkaniowych wyliczono jako średnią z ostatnich siedmiu lat i stanowi ona 55,2 % ilości wytworzonego ciepła. Wskazać przy tym należy, iż ww. pomiary dokonywane przez Instytut wskazują, iż ilość paliwa wykorzystywana na cele opałowe gospodarstw domowych nigdy nie była mniejsza niż 50% dostarczanego paliwa. Powyższy stan jest stanem trwałym. Wszystkie koszty wytwarzania ciepła, a więc i koszty paliwa są rozliczane proporcjonalnie do ilości zużytego ciepła. Rozliczenie przeprowadzane jest po sezonie grzewczym.

Fakt dostarczania ciepła na rzecz ww. Wspólnot z przedmiotowej kotłowni instytutu potwierdza szereg zawartych umów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Kotłownia nie posiada innego źródła zasilania niż w oparciu o ww. umowę z P. i nie wykorzystuje innych paliw niż wskazane w tej umowie.

Instytut zawarł następujące umowy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi obejmującymi indywidualne gospodarstwa domowe osób fizycznych:

 1. ze Wspólnotą Mieszkaniową „J.” umowa z dnia 07.02.2002 r.;
 2. ze Wspólnotą Mieszkaniową „D.” umowa z dnia 07.02.2002 r.;
 3. ze Wspólnotą Mieszkaniową „T.” umowa z dnia 07.02.2002 r.;
 4. ze Wspólnotą Mieszkaniową „C.” umowa z dnia 07.02.2002 r.;
 5. ze Wspólnotą Mieszkaniową „P.” umowa z dnia 07.02.2002 r.;
 6. ze Wspólnotą Mieszkaniową „N.” umowa z dnia 07.02.2002 r.;
 7. ze Wspólnotą Mieszkaniową „O.” umowa z dnia 07.02.2002 r.;
 8. ze Wspólnotą Mieszkaniową „Dz.” umowa z dnia 07.02.2002 r.;

Z uwagi na zmianę Ustawy o podatku akcyzowym i aktualnym brzmieniem art. 31 b ust. 2 pkt 1 zachodzi potrzeba uzyskania indywidualnej interpretacji podatkowej zmierzającej do uzyskania odpowiedzi na wskazane w dalszej części pytania pytania (celem prawidłowego opodatkowania przedmiotu umowy w roku 2014).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy paliwo gazowe pobierane i zakupione przez Instytut (kod produktu: CN 2711 21 00) a następnie wykorzystywane zarówno na cele statutowe Instytutu oraz jednocześnie na cele opałowe przez gospodarstwa domowe podlega podatkowi akcyzowemu w części/ilości wykorzystywanej na cele opałowe przez gospodarstwa domowe czy też podlega zwolnieniu w oparciu o art. 31b ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym...
 2. Jakie ewentualne dodatkowe warunki muszą być spełnione aby do opisanego stanu faktycznego zastosowany mógł być art. 31b ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym w stosunku do paliwa wykorzystywanego wyłącznie na cele opałowe gospodarstw domowych...

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy jedynie pytania nr 1 natomiast w zakresie pytania nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w myśl przywołanego wyżej przepisu Ustawy o podatku akcyzowym tj. art. 31b ust. 2 pkt 1 zwolnieniu z podatku akcyzowego powinno podlegać paliwo (kod produktu CN 2711 21 00) wykorzystywane na cele opałowe przez gospodarstwa domowe. Z uwagi na fakt, iż istniejąca infrastruktura techniczna zezwala na ogrzewanie wymienionych powyżej gospodarstw domowych we wskazanych Wspólnotach Mieszkaniowych tylko i wyłącznie za pośrednictwem kotłowni Instytutu - paliwo wykorzystywane na ten cel winno podlegać zwolnieniu z podatku akcyzowego. Instytut uważa, że paliwo gazowe dostarczane w myśl zawartej z P. umowy (kod produktu CN2711 21 00) a wykorzystywane na cele opałowe gospodarstw domowych winno być zwolnione z tego podatku. Wyżej wskazane gospodarstwa domowe nie mają rzeczywistej innej możliwości zaspokojenia własnych potrzeb opałowych niż za pośrednictwem kotłowni stanowiącej własność instytutu z siedzibą w F.. Zwolnienie z podatku akcyzowego zezwoli na urzeczywistnienie zapisów Ustawy o podatku akcyzowym a tym samym indywidualne gospodarstwa domowe uzyskają opał po cenie paliwa uzwględniającej zwolnienie. Brak zwolnienia prowadzić będzie do sytuacji gdy osoby uprawnione w myśl art. 31 b ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym do zwolnienia w rzeczywistości z niego nie skorzystają.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (Dz. U. z 2011 r., nr 108, poz. 626, z późn. zm.), użyte w ustawie określenie „wyroby akcyzowe” oznacza - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, określenie „wyroby gazowe” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy.

Stosownie do art. 86 ust.1 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby (...) objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono pod pozycją nr 28, z kodem CN 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Zgodnie z art. 9c ust. 2 ustawy, za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8.

Stosownie do art. 9c ust. 3 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobów gazowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o której mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych, zgodnie z art. 9c ust. 4 i 5 ustawy, sprzedawca jest obowiązany ustalić, czy sprzedaje te wyroby pośredniczącemu podmiotowi gazowemu czy finalnemu nabywcy gazowemu oraz może zażądać od nabywcy przedstawienia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy, a w razie odmowy jego przedstawienia przez nabywcę - może odmówić sprzedaży wyrobów gazowych po cenie nieuwzględniającej akcyzy.

Stosownie do art. 88 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Stawki akcyzy na wyroby energetyczne, w tym na wyroby gazowe zostały określone w art. 89 ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 13 ustawy, stawka akcyzy dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, przeznaczonych do celów opałowych – wynosi 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Ustawodawca przewidział również określone wyłączenia od zasady opodatkowania obrotu wyrobami gazowymi.

Zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.

W myśl art. 31b ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest:

 1. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8.000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 25 m3/h - gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10.650 metrów sześciennych rocznie;
 2. w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:
  1. 10 m3/h - wyrobu gazowego propan-butan-powietrze, nie więcej niż 5.000 metrów sześciennych rocznie, albo
  2. 10 m3/h - wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1.000 metrów sześciennych rocznie;
 3. w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:
  1. o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00,
  2. o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1,
  3. o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2

- uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych.

Stosownie do art. 31b ust. 8 ustawy, na potrzeby zastosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2, nie przekracza ilości określonych w tych przepisach.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest instytutem badawczym w myśl przepisów Ustawy o instytutach badawczych i zawarł z P. umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego, która obowiązuje do chwili obecnej i dotyczy dostaw gazu ziemnego wysokometanowego grupy E przy ciśnieniu nie niższym niż 50 kPa i minimalnej ilości 45 m3/h (kod produktu CN 2711 21 00). W oparciu o tę umowę paliwo gazowe dostarczane jest do kotłowni będącej własnością Instytutu skąd ciepło dla zasilania instalacji CO rozprowadzane jest do nieruchomości stanowiących własność Instytutu i zużywane dla jego celów oraz jednocześnie ta sama kotłownia przy użyciu tego samego paliwa (w ramach ww. umowy) zasila w ciepło szereg Wspólnot Mieszkaniowych składających się tylko z indywidualnych gospodarstw domowych osób fizycznych. Ogółem dostarczane paliwo wykorzystywane jest na cele opałowe przez gospodarstwa domowe około 800 osób fizycznych. Instytut po dokonaniu niezbędnych w tym celu obliczeń polegających na zliczeniu ciepła dostarczanego wspólnotom i ciepła dostarczanego do obiektów Instytutu - stoi na stanowisku, iż co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) dostarczanego w ramach ww. umowy paliwa gazowego wykorzystywane jest bezpośrednio dla celów opałowych gospodarstw domowych znajdujących się w powyższych Wspólnotach Mieszkaniowych, ilość ciepła dostarczoną do wspólnot mieszkaniowych wyliczono jako średnią z ostatnich siedmiu lat i stanowi ona 55,2 % ilości wytworzonego ciepła. Wszystkie koszty wytwarzania ciepła, a więc i koszty paliwa są rozliczane proporcjonalnie do ilości zużytego ciepła. Rozliczenie przeprowadzane jest po sezonie grzewczym.

Fakt dostarczania ciepła na rzecz ww. Wspólnot z przedmiotowej kotłowni instytutu potwierdza szereg zawartych umów ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Kotłownia nie posiada innego źródła zasilania niż w oparciu o ww. umowę z P. i nie wykorzystuje innych paliw niż wskazane w tej umowie. Instytut zawarł umowy ze Wspólnotami Mieszkaniowymi obejmującymi indywidualne gospodarstwa domowe osób fizycznych:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy paliwo gazowe pobierane i zakupione przez Instytut a następnie wykorzystywane zarówno na cele statutowe Instytutu oraz jednocześnie na cele opałowe przez gospodarstwa domowe podlega podatkowi akcyzowemu w części/ilości wykorzystywanej na cele opałowe przez gospodarstwa domowe czy też podlega zwolnieniu w oparciu o art. 31b ust. 2 pkt 1 Ustawy o podatku akcyzowym.

Należy stwierdzić, że zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu - w tym przypadku zakładowi gospodarki ciepłowniczej, zaś użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego jest przedmiotem opodatkowania jedynie w ściśle określonych przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy.

Jak już wyżej wskazano, zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.

Odnosząc to do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku należy stwierdzić, że czynnością podlegającą opodatkowaniu w tym przypadku będzie transakcja sprzedaży gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 zawarta pomiędzy dostawcą krajowym a Wnioskodawcą, który użyje ww. gazu do wytworzenia energii cieplnej. Wytworzone w kotłowni Instytutu ciepło trafia do budynków Instytutu oraz do budnków wspólnot mieszkaniowych.

W art. 31b ust. 2 ustawy przewidziano zwolnienia od opodatkowania czynności podlegających opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00 i 2711 29 00 przeznaczone do celów opałowych. Należy jednak stwierdzić, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej.

Z brzmienia art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy wynika, że zwalnia się od akcyzy sprzedaż gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 (lub inną czynność podlegającą opodatkowaniu) w przypadku przeznaczenia tego gazu do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że podmioty nabywające wyroby gazowe, aby skorzystać ze zwolnienia w trybie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy, zobligowane są nadać nabytym wyrobom gazowym określone przeznaczenie, tj. w rozpatrywanym przypadku nabyte wyroby gazowe muszą być przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. Istotna jest zatem również tożsamość podmiotu korzystającego ze zwolnienia.

Fakt, że Wnioskodawca będzie nabywał wyroby gazowe o kodzie CN 2711 21 00 w celu wytworzenia i dostarczenia części wyprodukowanego ciepła do odbiorców, którymi będą gospodarstwa domowe nie oznacza, że ww. wyroby gazowe będą przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe. W przypadku objętym wnioskiem, odbiorcy ciepła, tj. gospodarstwa domowe nie będą nabywać wyrobów gazowych w celu ich przeznaczenia w kotłowni do własnych celów opałowych. Będą oni jedynie korzystać z ciepła wyprodukowanego przez Wnioskodawcę. Dlatego też nie można uznać, że wyroby gazowe będą przeznaczone do celów opałowych przez gospodarstwa domowe, gdyż podmiotem nabywającym i przeznaczającym wyroby gazowe do celów opałowych będzie Wnioskodawca.

Mając na uwadze przedstawione powyżej przepisy prawa podatkowego oraz okoliczności sprawy przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie uprawniony do nabycia gazu ziemnego o kodzie CN 2711 21 00 w zwolnieniu od akcyzy na podstawie art. 31b ust. 2 pkt 1 ustawy i w konsekwencji sprzedaż ww. wyrobu na rzecz Wnioskodawcy będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą według właściwej stawki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

wyroby akcyzowe
IBPP4/443-429/14/LG | Interpretacja indywidualna

zwolnienie
IPPP3/443-3/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.