IPPP3/443-498/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca na rzecz innych podmiotów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2014 r. (data wpływu 28 maja 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca na rzecz innych podmiotów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 maja 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dokonywania nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca na rzecz innych podmiotów.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Grupa C. jest międzynarodową grupą kapitałową zajmującą się produkcją oraz sprzedażą wyrobów alkoholowych (piwo i inne napoje alkoholowe i bezalkoholowe) w skali globalnej.

Dotychczas zasadniczy przedmiot działalności Grupy C. na terenie Polski, a więc produkcja oraz sprzedaż wyrobów alkoholowych był wykonywany za pośrednictwem dwóch spółek:

 1. C. S.A. (dalej: Wnioskodawca lub L.) - spółki zajmującej się produkcją wyrobów piwnych na zlecenie (ang. tolling) oraz
 2. C. Sp. z o.o. - spółki dystrybucyjnej, zlecającej produkcję wyrobów piwnych Wnioskodawcy, zajmującej się sprzedażą wyrobów gotowych do klientów finalnych.

Wnioskodawca, posiadając zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej, dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia (w rozumieniu przepisów akcyzowych) gotowych wyrobów piwnych na rzecz C. Sp. z o.o.

Konieczność odpowiedniego zareagowania na fundamentalne zmiany uwarunkowań rynkowych, w szczególności w zakresie konsolidacji podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji oraz sprzedaży wyrobów zaliczanych do tzw. branży FMCG (ang. fast-moving consumer goods), w tym wyrobów piwnych, a także w zakresie bardziej intensywnej konkurencji pomiędzy podmiotami, doprowadziła do zainicjowania przez Grupę C. projektu „BS”. Jest to projekt standaryzacji biznesowej, którego celem jest zwiększenie możliwości produkcyjnych, poprawa jakości obsługi klientów oraz efektywności działania i wykorzystania posiadanych aktywów. Zgodnie z przyjętymi założeniami osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez stworzenie zintegrowanego łańcucha dostaw w Europie oraz wprowadzenie nowych sposobów pracy wspieranych przez wystandaryzowane procesy biznesowe i wspólną platformę IT. Podmiotem odpowiedzialnym za działania w zakresie organizowania i zarządzania łańcuchem dostaw, czyli procesami zaopatrzenia i produkcji będzie C. AG (dalej: CS) z siedzibą w Szwajcarii, będąca rezydentem podatkowym w Szwajcarii.

Zgodnie z założeniami BS w każdym z krajów, w tym w Polsce, działalność lokalna będzie prowadzona przy wykorzystaniu dwóch podmiotów, tj.

 1. lokalnej spółki realizującej produkcję na zlecenie CS oraz
 2. lokalnej spółki dystrybucyjnej która będzie odpowiedzialna za sprzedaż wyrobów gotowych do klientów finalnych, które uprzednio nabędzie od CS.

W modelu BS obecna C. S.A. będzie spółką realizującą produkcję na zlecenie CS, a obecna C. Sp. z o.o. będzie pełniła rolę lokalnej spółki dystrybucyjnej.

W docelowym modelu spółka L. w Polsce będzie zajmować się świadczeniem na rzecz CS:

 1. usług produkcji napojów alkoholowych na zlecenie (ang. tolling),
 2. usług prowadzenia gospodarki magazynowej,
 3. usług transportowych obejmujących transport gotowych wyrobów alkoholowych między magazynami (w tym zakresie L. będzie korzystała z podwykonawców),
 4. usług transportu gotowych wyrobów alkoholowych z magazynów do klientów finalnych,
 5. lokalnych usług wsparcia zaopatrzenia.

L. nie stanie się właścicielem towarów (składników produkcyjnych i gotowych produktów), w związku z którymi świadczyć będzie ona powyżej wymienione usługi.

Napoje alkoholowe (piwo) jako towary opodatkowane akcyzą, przewożone będą do Polski w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W odniesieniu do pozostałych przywożonych z zagranicy wyrobów alkoholowych, które nie zostaną umieszczone w składzie podatkowym (dalej: Wyroby), model zakłada, że L., działając jako zarejestrowany odbiorca akcyzowy, będzie dokonywać ich wewnątrzwspólnotowego nabycia na rzecz CS. Będzie to zatem sytuacja analogiczna, jak przedstawiona powyżej, w której Wnioskodawca, działając jako zarejestrowany odbiorca, dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych na rzecz polskiej spółki C. Sp. z o.o.

Skutkiem powyższego, na terenie Polski zostanie wyznaczonych kilka miejsc, w których L. będzie odbierać Wyroby należące do CS, pełniąc funkcję zarejestrowanego odbiorcy akcyzowego. W stosunku do Wyrobów, w wyniku ich odbioru w wyznaczonym miejscu przez L., zostanie zakończona procedura zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji, L. potwierdzi odbiór Wyrobów w systemie EMCS oraz stanie się podatnikiem odpowiedzialnym za zadeklarowanie, obliczenie i wpłatę akcyzy, którą obciążone zostaną Wyroby.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej właściwy naczelnik urzędu celnego wydał na rzecz L. zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. W przypadku ewentualnej zmiany okoliczności, w których zezwolenie zostało wydane, L. dokona aktualizacji udzielonego mu zezwolenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym L. będzie uprawniona do dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia Wyrobów na rzecz CS jako zarejestrowany odbiorca, zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy akcyzowej...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy, w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Spółka będzie mogła dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia Wyrobów na rzecz CS jako zarejestrowany odbiorca, zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy akcyzowej.

Wnioskodawca dąży do potwierdzenia przez Ministra Finansów, że jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu przepisów akcyzowych, L. będzie uprawniona do dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia Wyrobów na rzecz CS. Mimo bowiem istnienia jasnych przepisów regulujących kwestię możliwości nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innych podmiotów przez zarejestrowanego odbiorcę, doświadczenie Wnioskodawcy pokazuje, że praktyka w tej kwestii nie jest jednolita.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13) ustawy akcyzowej zarejestrowanym odbiorcą jest podmiot, na rzecz którego wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wynika z treści art. 57 ust. 1 pkt 1 i 2, po spełnieniu przesłanek zawartych w ustawie, właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek wydaje zezwolenia na: (i) nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz (ii) jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. L. posiada zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca nadane zgodnie z powołanym przepisem art. 57 ust. 1 pkt 1.

Od 1 marca 2009 r., na mocy art. 59 ust. 3. ustawy akcyzowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innych podmiotów może dokonywać zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Powyżej wskazana norma prawna zawarta w art. 59 expressis verbis wskazuje, że w ramach polskiego systemu prawnego istnieje instytucja usługowego zarejestrowanego odbiorcy. W konsekwencji na gruncie polskich przepisów dozwolone jest, aby podmiot, który nie posiada tytułu prawnego do wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonał ich wewnątrzwspólnotowego nabycia w rozumieniu regulacji akcyzowych.

Zdaniem Wnioskodawcy, od momentu obowiązywania art. 59 ust. 3 ustawy akcyzowej w obecnym brzmieniu, wewnątrzwspólnotowe nabycie może być dokonane przez zarejestrowanego odbiorcę działającego usługowo, na rzecz innych podmiotów. Co więcej w takim przypadku to zarejestrowany odbiorca jest podatnikiem akcyzy od nabywanych wewnątrzwspółnotowo wyrobów akcyzowych na rzecz innego podmiotu.

Podsumowując uzasadnienie swojego stanowiska, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w konsekwencji wniosków płynących z brzmienia przepisów ustawy akcyzowej, w stanie faktycznym objętym niniejszym wnioskiem, L będzie uprawniona do dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia Wyrobów na rzecz CS jako zarejestrowany odbiorca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca”.

Zasady funkcjonowania jako zarejestrowany odbiorca zostały określone w art. 57 – 59 ustawy.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego na pisemny wniosek podmiotu spełniającego warunki wymienione:

 1. w ust. 2 i art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca;
 2. w art. 48 ust. 1 pkt 2-6 - wydaje zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może uzyskać więcej niż jedno zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca (art. 57 ust. 1a ustawy).

W myśl art. 57 ust. 2 ustawy zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest obowiązany posiadać tytuł prawny do korzystania z wyodrębnionego miejsca przeznaczonego do odbierania wyrobów akcyzowych, zwanego dalej „miejscem odbioru wyrobów akcyzowych”. Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca oraz zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jak stanowi art. 59 ust. 2 ustawy zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest obowiązany prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, może dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innych podmiotów.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Grupa C. jest międzynarodową grupą kapitałową zajmującą się produkcją oraz sprzedażą wyrobów alkoholowych w skali globalnej. Dotychczas zasadniczy przedmiot działalności Grupy C. na terenie Polski, a więc produkcja oraz sprzedaż wyrobów alkoholowych był wykonywany za pośrednictwem dwóch spółek: C. S.A. (Wnioskodawca) oraz C. Sp. z o.o. Wnioskodawca, posiadając zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca w rozumieniu art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej, dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia (w rozumieniu przepisów akcyzowych) gotowych wyrobów piwnych na rzecz C. Sp. z o.o.

Grupa C. zainicjowała projekt „BS”, w ramach którego zostanie stworzony zintegrowany łańcuch dostaw w Europie. Podmiotem odpowiedzialnym za działania w zakresie organizowania i zarządzania łańcuchem dostaw, czyli procesami zaopatrzenia i produkcji będzie spółka CS z siedzibą w Szwajcarii, będąca rezydentem podatkowym w Szwajcarii. Zgodnie z założeniami BS w każdym z krajów, w tym w Polsce, działalność lokalna będzie prowadzona przy wykorzystaniu dwóch podmiotów, tj. lokalnej spółki realizującej produkcję na zlecenie CS (Wnioskodawca) oraz lokalnej spółki dystrybucyjnej która będzie odpowiedzialna za sprzedaż wyrobówgotowych do klientów finalnych (C. Sp. z o.o.).

W docelowym modelu Wnioskodawca w Polsce będzie zajmować się świadczeniem na rzecz CS.: (i) usług produkcji napojów alkoholowych na zlecenie (ang. tolling), (ii) usług prowadzenia gospodarki magazynowej, (iii) usług transportowych obejmujących transport gotowych wyrobów alkoholowych między magazynami, (iv) usług transportu gotowych wyrobów alkoholowych z magazynów do klientów finalnych, (v) lokalnych usług wsparcia zaopatrzenia.

Wnioskodawca nie stanie się właścicielem towarów (składników produkcyjnych i gotowych produktów), w związku z którymi świadczyć będzie ona powyżej wymienione usługi. Napoje alkoholowe (piwo) jako towary opodatkowane akcyzą, przewożone będą do Polski w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W odniesieniu do pozostałych przywożonych z zagranicy wyrobów alkoholowych, które nie zostaną umieszczone w składzie podatkowym (dalej: Wyroby), model zakłada, że Wnioskodawca, działając jako zarejestrowany odbiorca akcyzowy, będzie dokonywać ich wewnątrzwspólnotowego nabycia na rzecz CS. Będzie to zatem sytuacja analogiczna, jak przedstawiona powyżej, w której Wnioskodawca, działając jako zarejestrowany odbiorca, dokonywał wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych na rzecz polskiej spółki C. Sp. z o.o.

Skutkiem powyższego, na terenie Polski zostanie wyznaczonych kilka miejsc, w których Wnioskodawca będzie odbierać Wyroby należące do CS, pełniąc funkcję zarejestrowanego odbiorcy akcyzowego. W stosunku do Wyrobów, w wyniku ich odbioru w wyznaczonym miejscu przez Wnioskodawcę, zostanie zakończona procedura zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji, Wnioskodawca potwierdzi odbiór Wyrobów w systemie EMCS oraz stanie się podatnikiem odpowiedzialnym za zadeklarowanie, obliczenie i wpłatę akcyzy, którą obciążone zostaną Wyroby.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej właściwy naczelnik urzędu celnego wydał na rzecz Wnioskodawcy zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. W przypadku ewentualnej zmiany okoliczności, w których zezwolenie zostało wydane, Wnioskodawca dokona aktualizacji udzielonego mu zezwolenia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w przedstawionych okolicznościach może dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca na rzecz spółki z siedzibą w Szwajcarii.

Kluczowym dla rozstrzygnięcia przedstawionych wątpliwości jest ww. art. 59 ust. 3 ustawy, który jednoznacznie potwierdza, że zarejestrowany handlowiec posiadający zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca jest uprawniony do dokonywania odbioru wyrobów akcyzowych na rzecz innych podmiotow. Jednakże, należy zauważyć, że niezależnie od tego na czyją rzecz zarejestrowany odbiorca będzie dokonywał nabycia wewnątrzwspólnotowego, musi przy tym spełniać warunki określone w ww. przepisach.

Jak wynika z ww. art. 57 ust. 2 ustawy, zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca może dotyczyć tylko jednego miejsca odbioru wyrobów akcyzowych. Przy czym, na podstawie ww. art. 57 ust. 1a ustawy, istnieje możliwość uzyskania więcej niż jednego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Z opisu sprawy wynika, że zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej właściwy naczelnik urzędu celnego wydał na rzecz Wnioskodawcy zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Natomiast, Wnioskodawca wskazał, że na terenie Polski zostanie wyznaczonych kilka miejsc, w których Wnioskodawca będzie odbierać Wyroby należące do CSC, pełniąc funkcję zarejestrowanego odbiorcy akcyzowego.

A zatem, mając na uwadze art. 57 ust. 1, 1a i 2 ustawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca chcąc dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia jako zarejestrowany odbiorca do kilku wyznaczonych miejsc powinien uzyskać odrębne zezwolenia, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy, dla każdego z tych miejsc.

Ponadto, Wnioskodawca w przedstawionym stanowisku odniósł się również do tego kto będzie podatnikiem z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych przez Wnioskodawcę jako zarejestrowanego odbiorcę na rzecz innej spółki.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

W myśl art. 10 ust. 3 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę powstaje z dniem, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący zarejestrowanym odbiorcą, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca - z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych na rzecz innego podmiotu.

Powołane przepisy jednoznacznie potwierdzają, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych przez Wnioskodawcę jako zarejestrowanego odbiorcę na rzecz innego podmiotu to Wnioskodawca będzie podatnikiem, stosownie do art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy.

W ramach podsumowania, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że obecnie obowiązujące przepisy zezwalają na działanie jako usługowy zarejestrowany odbiorca, a zatem Wnioskodawca uzyskując zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca jest uprawniony do dokonywania odbioru wyrobów akcyzowych na rzecz innych podmiotów, zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy. Ponadto, Wnioskodawca słusznie wskazał, że to on będzie podatnikiem, w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy, z tytułu takiego nabycia.

Jednakże, nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w tak opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka będzie uprawniona do dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych na rzecz spółki z siedzibą w Szwajcarii, ponieważ z opisu sprawy nie wynika, że Spółka posiada zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych we wszystkich miejscach, które zostaną do tego wyznaczone. Spółka wskazała, jedynie, że właściwy naczelnik urzędu celnego wydał Spółce zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca i w przypadku ewentualnej zmiany okoliczności Spółka dokona aktualizacji udzielonego zezwolenia. Z kolei, z opisu sprawy wynika, że na terenie Polski zostanie wyznaczonych kilka miejsc, w których Spółka będzie odbierać wyroby akcyzowe. A zatem, Wnioskodawca może dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca na rzez innego podmiotu tylko do miejsca, dla którego otrzymał stosowne zezwolenie, natomiast każde inne miejsce stanowi odrębny przedmiot weryfikacji i wymaga uzyskania odrębnego zezwolenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy oceniane całościowo należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.