IPPP3/443-1179/14-5/KB | Interpretacja indywidualna

W zakresie właściwej stawki dla oleju opałowego o kodzie CN 2710 19 65
IPPP3/443-1179/14-5/KBinterpretacja indywidualna
 1. stawki podatku
 2. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne i nieobowiązujące] -> Przepisy ogólne -> Przepisy wstępne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 26 listopada 2014 r. (data wpływu 28 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie właściwej stawki dla oleju opałowego o kodzie CN 2710 19 65 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie właściwej stawki dla oleju opałowego o kodzie CN 2710 19 65.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Firma A. planuje rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez wdrożenie do produkcji na składzie podatkowym nowego rodzaju oleju opałowego z nowych komponentów. Produkcja będzie polegała na wymieszaniu w zbiorniku produkcyjnym kilku komponentów. Jednym z komponentów będzie nabyty od producenta krajowego (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) wyrób akcyzowy – olej opałowy ciężki C-3 o kodzie CN 2710 19 65, którego gęstość w temperaturze 15ºC jest wyższa niż 890 kilogramów / metr sześcienny. A. będzie składał kontrahentowi oświadczenie, zgodnie z którym nabyty wyrób akcyzowy zostanie w całości przeznaczony na cele uprawniające do stosowania stawki podatku akcyzowgo, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b, tj. 64,00 zł/1000kg.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku nabycia przez A. wyrobu akcyzowego o nazwie olej opałowy ciężki o kodzie CN 2710 19 65, poddawany mieszaniu z innymi komponentami, a wytworzone paliwo grzewcze – olej opałowy średni przeznaczony będzie do dalszej sprzedaży z przeznaczeniem dla celów opałowych, może zostać zastosowana stawka, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit b...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ostatecznym przeznaczeniem mieszaniny powstałej w wyniku zmieszania nabytych wyrobów akcyzowych i nieakcyzowych są cele opałowe. Fakt mieszania wyrobów akcyzowych i nieakcyzowych nabytych przez Wnioskodawcę, a następnie sprzedaży mieszaniny z przeznaczeniem na cele opałowe pozostaje bez wpływu na stawkę podatku akcyzowego stosowaną przy ich nabyciu. W konsekwencji, Wnioskodawca w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie uprawniony do składania oświadczeń do kontrahenta oraz urzędu celnego, zgodnie z którym nabyte wyroby akcyzowe zostaną sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, to znaczy zostaną na cele uprawniające do stosowania stawki podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy o podatku akcyzowym.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenia w interpretacjach indywidualnych przepisów prawa podatkowego wydawanych przez organy podatkowe, m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2010 r. sygn. IBPP3/443-191/10/BWo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 9 listopada 2009 r. sygn. IBPP3/443-642/09/PK, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 10 czerwca 2010 r., sygn. IBPP3/443-160/10/BWo.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przy nabyciu wyrobu akcyzowego - oleju opałowego ciężkiego C-3 o kodzie 2710 19 65, służącego do produkcji mieszaniny przeznaczonej do celów opałowych uprawnione jest stosowanie stawki, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b tiret drugiej ustawy akcyzowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych przeznaczonych do produkcji paliwa grzewczego - oleju opałowego średniego należy traktować jako paliwo opałowe, czego konsekwencją jest zastosowanie w tym przypadku stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą, wskazanym w art. 8 ust. 1, ustawy jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Powyższy przepis wskazuje zakres czynności i zdarzeń opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Czynności i zdarzenia wymienione w powyższym przepisie podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są wyroby akcyzowe należące do kategorii wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych lub wyrobów tytoniowych.

W art. 86 ust. 1 ustawy zawarto katalog wyrobów energetycznych do których w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby:

 1. objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 2. objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715;
 3. objęte pozycjami CN 2901 i 2902;
 4. oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 5. objęte pozycją CN 3403;
 6. objęte pozycją CN 3811;
 7. objęte pozycją CN 3817;
 8. oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych;
 9. pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN;
 10. pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN.

W ust. 2 i 3 ww. art. 86 wyjaśniono, że paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej.

Stosownie do art. 87 ust. 1 produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Zgodnie z powyższym za paliwo opałowe uznawane są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych. Definicja paliwa opałowego odwołuje się więc do przeznaczenia danego wyrobu, a nie konkretnej pozycji w załączniku do ustawy.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 10 stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:

 1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
 2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1000 kilogramów.

W myśl art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

 1. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a;
 2. osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

W myśl art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca planuje rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez wdrożenie do produkcji na składzie podatkowym nowego rodzaju oleju opałowego z nowych komponentów. Produkcja będzie polegała na wymieszaniu w zbiorniku produkcyjnym kilku komponentów. Jednym z komponentów będzie nabyty od producenta krajowego (poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy) wyrób akcyzowy – olej opałowy ciężki C-3 o kodzie CN 2710 19 65, którego gęstość w temperaturze 15ºC jest wyższa niż 890 kilogramów / metr sześcienny. Wnioskodawca będzie składał kontrahentowi oświadczenie, zgodnie z którym nabyty wyrób akcyzowy zostanie w całości przeznaczony na cele uprawniające do stosowania stawki podatku akcyzowgo, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b, tj. 64,00 zł/1000kg.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, należy zauważyć, że olej opałowy o kodzie CN 2710 19 65, którego gęstość w temperaturze 15ºC jest wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny nie podlega obowiązkowi znakowania i barwienia, a zatem stawka akcyzy na taki wyrób wynosi, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy, 64,00 zł/1000 kilogramów.

Wnioskodawca wskazał, że nabywany przez niego wyrób o kodzie CN 2710 19 65 będzie używany jako komponent do produkcji paliw opałowych, zatem należy uznać, że jego przeznaczeniem jest szeroko rozumiany cel opałowy i powinien być traktowany jak paliwo opałowe.

W konsekwencji, skoro nabywany przez Wnioskodawcę olej opałowy ciężki o kodzie CN 2710 19 65 będzie używany jako komponent do paliw opałowych i Wnioskodawca złoży sprzedawcy stosowne oświadczenie o jego przeznaczeniu, to zastosowanie będzie miała stawka określona w art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy, tj. 64,00 zł/1000 kilogramów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.