IPPP3/443-1077/14-2/KB | Interpretacja indywidualna

W niniejszej sprawie przepis art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi podstawę do odstąpienia od poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych zużywanych do produkcji innych wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji, Spółka nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wykorzystania niepełnowartościowego produktu do produkcji wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym.
IPPP3/443-1077/14-2/KBinterpretacja indywidualna
 1. energia elektryczna
 2. wyroby
 3. wyroby akcyzowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów akcyzowych zużytych w procesach produkcji w składzie podatkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania wyrobów akcyzowych zużytych w procesach produkcji w składzie podatkowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka podjęła działania w celu uruchomienia składu podatkowego. Wnioskodawca zajmuje się przetwarzaniem odpadów i produkcją dodatku do paliw energetycznych. Metoda krakingu jest jedną z wielu metod służących do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na produkty energetyczne. Do produktów tego procesu należy zaliczyć komponent z katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych na produkty energetyczne. Komponent nazwany szeroką frakcją z katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych o numerze statystycznym PKWiU 24.66.32-90.33, CN 3811 i numerze światowej klasyfikacji chemicznej CAS 93924-58-4. Podczas procesu produkcji powstaje, też pewna ilość produktu, który ze względu na nie spełnianie podstawowych norm nie może być wprowadzony do dalszej odsprzedaży. Spółka zamierza ten niepełnowartościowy produkt wykorzystać jako dodatek do oleju opałowego wykorzystywanego do ogrzewania instalacji niezbędnych w procesie produktu finalnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dodanie komponentu niepełnowartościowego (brak możliwości odsprzedaży) do oleju opałowego a następnie zużycia go do procesów produkcji wewnątrz składu podatkowego podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że wykorzystywanie niepełnowartościowego produktu, który nie nadaje się do dalszej odsprzedaży jako dodatek do oleju opałowego zużytego w procesach produkcji wewnątrz składu podatkowego nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W ww. załączniku nr 1 do ustawy, pod pozycją 38, z kodem CN 3811 umieszczono środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne.

Ponadto w załączniku nr 2 do ustawy, stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady, pod pozycją 24a, umieszczono – środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne, wyłącznie: 1) Środki przeciwstukowe, na bazie tetraetyloołowiu (3811 11 10), 2) Pozostałe środki przeciwstukowe, na bazie związków ołowiu (3811 11 90), 3) Pozostałe środki przeciwstukowe (3811 19 00), 4) Pozostałe (3811 90 00).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Ponadto stosownie do art. 8 ust. 3 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. (...).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy, podmiotem prowadzącym skład podatkowy jest podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego.

Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy procedurą zawieszenia poboru akcyzy nazywamy procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka podjęła działania w celu uruchomienia składu podatkowego. Wnioskodawca zajmuje się przetwarzaniem odpadów i produkcją dodatku do paliw energetycznych. Metoda krakingu jest jedną z wielu metod służących do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych na produkty energetyczne. Do produktów tego procesu należy zaliczyć komponent z katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych na produkty energetyczne. Komponent nazwany szeroką frakcją z katalitycznego przerobu tworzyw sztucznych o kodzie CN 3811. Podczas procesu produkcji powstaje, też pewna ilość produktu, który ze względu na nie spełnianie podstawowych norm nie może być wprowadzony do dalszej odsprzedaży. Spółka zamierza ten niepełnowartościowy produkt wykorzystać jako jako dodatek do oleju opałowego wykorzystywanego do ogrzewania instalacji niezbędnych w procesie produktu finalnego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy zużycie niepełnowartościowego komponentu do procesów produkcji wewnątrz składu podatkowego podlega opodatkowaniu akcyzą.

Przedmiotem opodatkowania akcyzą zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu (...).

Jak wynika z powołanego wyżej przepisu, zobowiązanie podatkowe nie powstaje, a obowiązek podatkowy (powstały uprzednio na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy) wygasa w stosunku do tych wyrobów akcyzowych, które faktycznie zostały zużyte do produkcji innych wyrobów akcyzowych.

Biorąc pod uwagę opis sprawy oraz przytoczone powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie przepis art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi podstawę do odstąpienia od poboru akcyzy od wyrobów akcyzowych zużywanych do produkcji innych wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W konsekwencji, Spółka nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku akcyzowego z tytułu wykorzystania niepełnowartościowego produktu do produkcji wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.