ILPP3/443-122/14-3/TW | Interpretacja indywidualna

Alkohol etylowy.
ILPP3/443-122/14-3/TWinterpretacja indywidualna
 1. alkohol
 2. ewidencja
 3. opodatkowanie
 4. podatek akcyzowy
 5. produkcja
 6. skład podatkowy
 7. wyroby akcyzowe
 8. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Napoje alkoholowe -> Napoje etylowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego jest:

 1. prawidłowe – w zakresie produkcji poza składem podatkowym oraz ewidencji banderol,
 2. nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie nalewek alkoholowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi Ośrodek SPA, a w nim restaurację. Spółka zamierza dla swoich klientów SPA produkować i oferować do sprzedaży w restauracji (do spożycia na miejscu) nalewki alkoholowe wyrabiane przez Spółkę na bazie owoców i soków z nich, które będą rozlewne do buteleczek o poj. 125-500 ml.

Do produkcji nalewek Zainteresowany zamierza wykorzystywać zakupiony w hurtowni lub sklepie alkohol etylowy o mocy 96% z zapłaconą akcyzą oraz różne rodzaje owoców i soków z nich wyrabianych.

Rzeczywista moc objętościowa alkoholu rozlanego z użyciem owoców i soków będzie wynosiła 30-38%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy produkcja nalewek musi odbywać się w składzie podatkowym...
 2. Czy wytworzone w ww. sposób nalewki będą podlegały jeszcze raz opodatkowaniu podatkiem akcyzowym...
 3. Czy w związku z zamierzoną produkcją nalewek należy prowadzić dokumentację produkcyjną wyrobów akcyzowych i w jakim zakresie...
 4. Czy wyprodukowane nalewki będą musiały być oznaczone znakami akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy, produkcja nalewek nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych może odbywać się wyłączenie w składzie podatkowym ale z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, do których wykorzystuje się wyroby akcyzowe, od których została już zapłacona akcyza (art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym).

Wyżej opisane nalewki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż akcyza zostanie zapłacona na etapie zakupu alkoholu etylowego jako jedynego akcyzowego składnika nalewki. W opisanym zdarzeniu nie nastąpi zwiększenie zawartości alkoholu.

W związku z powyższym nie powstanie materialnoprawny obowiązek naliczenia i zapłaty podatku akcyzowego (Pa – 0 = Pa). Nie zostanie wygenerowana jakakolwiek kwota akcyzy ponad akcyzę wcześniej zapłaconą. Ustawodawcy w ustawie nie chodziło o to żeby w takich przypadkach jak opisany składać samą deklarację, z której ciągle i zawsze akcyza do zapłaty będzie wynosiła 0 zł.

W opinii Zainteresowanego nie musi on prowadzić dokumentacji produkcyjnej wyrobów akcyzowych natomiast musi prowadzić dokumentację wymaganą rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2013 r., poz. 56).

Z uwagi na treść art. 117 ust. 1 i 3 ustawy o podatku akcyzowym produkowane przez Wnioskodawcę nalewki będą musiały być oznaczone jedynie legalizacyjnymi (a nie podatkowymi) znakami akcyzy, które stanowią potwierdzenie prawa podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy do przeznaczania tych wyrobów do sprzedaży.

Stanowisko powyższe Zainteresowany wiąże z zagadnieniem pierwszym, zgodnie z którym nie ma on materialnego obowiązku płacenia podatku akcyzowego, który nigdy nie wystąpi w opisanej sytuacji.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 1. prawidłowe – w zakresie produkcji poza składem podatkowym oraz ewidencji banderol,
 2. nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – zwanej dalej ustawą, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, użyte w ustawie określenia oznaczają wyroby akcyzowe – wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy - miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Natomiast w myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Zgodnie zaś z art. 10 ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W myśl art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza produkować i oferować do sprzedaży w restauracji (do spożycia na miejscu) nalewki alkoholowe wyrabiane przez Spółkę na bazie owoców i soków, które będą rozlewne do buteleczek o poj. 125-500 ml.

Do ich produkcji zamierza on wykorzystywać nabyty w hurtowni lub sklepie alkohol etylowy o mocy 96% z zapłaconą akcyzą oraz różne rodzaje owoców i soków z nich wyrabianych.

Rzeczywista moc objętościowa alkoholu rozlanego z użyciem owoców i soków będzie wynosiła 30-38%.

Wyjaśnić zatem należy, że w świetle art. 93 ust. 2 ustawy, produkcją alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Zgodnie zatem z uregulowaniem ww. przepisu czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na gruncie ustawy kwalifikowane są jako produkcja wyrobów akcyzowych.

Odnosząc powyższe do opisanego zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że czynność dokonywana przez Wnioskodawcę, tj. produkcja nowego wyrobu akcyzowego w postaci nalewek z wykorzystaniem alkoholu etylowego z zapłaconą akcyzą mieści się w zakresie art. 93 ust. 2 ustawy, tj. czynność ta stanowi produkcję napoju alkoholowego w rozumieniu ustawy. Tym samym u Wnioskodawcy z tytułu czynności produkcji wyrobu alkoholowego będzie powstawał obowiązek podatkowy.

Na mocy art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych, od których akcyza została zapłacona w wysokości równej lub wyższej od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, albo z wykorzystaniem wyłącznie wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, pod warunkiem że wyprodukowany wyrób jest również wyrobem akcyzowym zwolnionym od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Zatem w stosunku do produkowanych przez Wnioskodawcę wyrobów alkoholowych w postaci nalewek powstaje obowiązek podatkowy. Jednakże z uwagi na treść art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, produkcja ta nie musi być prowadzona w składzie podatkowym.

Tym samym w przypadku produkcji nowego wyrobu alkoholowego w postaci nalewek, od którego akcyza została zapłacona na wcześniejszym etapie obrotu, czynność ta jest przedmiotem opodatkowania podatkiem akcyzowym w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, która w sytuacji objętej przepisem art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie musi być dokonywana w składzie podatkowym.

Jednocześnie powstanie obowiązku podatkowego w związku z czynnością produkcji nalewek alkoholowych powoduje, że nie powstanie już obowiązek podatkowy w stosunku do wyprodukowanych nalewek na podstawie innej czynności.

W tym miejscu należy jednakże zwrócić uwagę na przepis art. 21 ust. 8 ustawy, który stanowi, że kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi.

Zatem w zawiązku z tym, że czynności które zamierza wykonywać Wnioskodawca będą podlegającą opodatkowaniu produkcją wyrobów akcyzowych w zakresie drugiego zagadnienia stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Przy czy nalewki nie podlegają ponownemu opodatkowaniu – jak wskazano w pytaniu. Opodatkowaniu podlegał bowiem jedynie alkohol etylowy, z którego jako nowy produkt powstają dopiero nalewki. Ten wyrób będzie natomiast opodatkowany po raz pierwszy.

Odpowiadając na trzecie z zadanych pytań stwierdzić należy, że produkcja nalewek wymagać będzie prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, na podstawie której możliwe będzie stwierdzenie, że kwota akcyzy zapłaconej od nabytych wyrobów alkoholowych zużywanych do produkcji innych wyrobów alkoholowych jest równa lub wyższa od kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty od wyprodukowanych wyrobów alkoholowych.

Wnioskodawca zobowiązany jest również dochować uregulowań wymaganych rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 129).

Odnośnie ostatniej kwestii wyjaśnić należy, że zgodnie art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy.

Na podstawie art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na zarejestrowanym zgodnie z art. 16, podmiocie będącym podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5.

Natomiast stosownie do art. 116 ust. 3 ustawy obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

W myśl art. 117 ust. 1 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy (art. 117 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 5 ustawy podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5.

Z uwagi na przedstawione okoliczności należy stwierdzić, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek oznaczenia wyprodukowanych wyrobów podatkowymi znakami akcyzy. Należy bowiem zauważyć, że wyroby o kodzie CN 2208 (w tym i takiej produkty jak wytwarzane przez Wnioskodawcę nalewki) zostały wymienione w pozycji 6 załącznika nr 3 zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

Natomiast odnośnie obowiązku oznaczania wyrobów legalizacyjnymi znakami akcyzy na podstawie art. 116 ust. 3 ustawy należy zauważyć, że obowiązek ten powstaje tylko w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Dąbrowskiego 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.