ILPP3/443-109/14-2/TW | Interpretacja indywidualna

Podatek akcyzowy w zakresie dostawy wewnątrzwspólnotowej.
ILPP3/443-109/14-2/TWinterpretacja indywidualna
  1. olej smarowy
  2. wyroby akcyzowe
  3. zakład energochłonny
  4. zwolnienie
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko SPÓŁKA Z O.O. przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2014 r. (data wpływu 12 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dostawy wewnątrzwspólnotowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie dostawy wewnątrzwspólnotowej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Spółka) prowadzi skład podatkowy w określonej miejscowości, w którym produkuje produkt pod nazwą „olej smarowy (...)” dalej zwany „Produkt”.

Produkt jest uznawany w Polsce za wyrób akcyzowy wymieniony w pozycji nr 27 załącznika nr 1 („Wykaz wyrobów akcyzowych”) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa o podatku akcyzowym”).

Produkt nie jest jednak wymieniony w załączniku nr 2 („Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG”) do ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca dostarcza Produkt do odbiorców z krajów Unii Europejskiej w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, o której mowa w art. 40 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym.

Obecnie wysokość zabezpieczenia akcyzowego złożonego przez Wnioskodawcę we właściwym urzędzie celnym obejmuje kwoty akcyzy od Produktu znajdującego się na składzie podatkowym i kwoty akcyzy od Produktu wyprowadzanego ze składu podatkowego znajdującego się w trakcie przemieszczania w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej. Obciążenie zabezpieczenia akcyzowego odnotowane jest w karcie do saldowania w chwili wyprodukowania Produktu, a zwolnienie zabezpieczenia następuje dopiero po uzyskaniu od odbiorcy z kraju członkowskiego dokumentu handlowego z potwierdzeniem odbioru wyrobów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku przemieszczania Produktu ze składu podatkowego Wnioskodawcy w ramach dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wymagane składanie zabezpieczenia akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej Produktu nie jest wymagane składanie zabezpieczenia akcyzowego. W konsekwencji Spółka może wydawać Produkt ze składu podatkowego w celu dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych bez obciążania zabezpieczenia akcyzowego. Oznacza to, że Spółka może zwalniać zabezpieczenie akcyzowe w momencie wydawania Produktu ze składu podatkowego w celu dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 8 Ustawy o podatku akcyzowym dostawa wewnątrzwspólnotowa to przemieszczanie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy o podatku akcyzowym, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Co do zasady procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do Ustawy o podatku akcyzowym. Jednak zgodnie z art. 40 ust. 6 Ustawy o podatku akcyzowym, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia jest zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie zabezpieczenia akcyzowego. W przypadku przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, wymogi te nie mogą mieć zastosowania, ponieważ nie mogłyby one być w praktyce spełnione.

W związku z powyższym, stosownie do art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wyrobów akcyzowych o których mowa w art. 40 ust. 6 Ustawy o podatku akcyzowym (tj. wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do Ustawy o podatku akcyzowym, ale objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, w tym przede wszystkim olejów smarowych o kodach CN 2710 19 71-2710 19 99, a więc między innymi Produktu), zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju w ramach dostawy do innych państw członkowskich UE (oraz nabycia wewnątrzwspólnotowego z innych państw członkowskich UE) jest warunkowane dołączeniem dokumentów handlowych do przemieszczanych przedmiotowych wyrobów akcyzowych zamiast dokumentu e-AD.

Wprowadzenie powyższego warunku zostało spowodowane faktem, iż na terenie innych państw członkowskich UE, przedmiotowe wyroby (tj. wyroby niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ale objęte stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, w tym przede wszystkim oleje smarowe), nie stanowią wyrobów akcyzowych. W konsekwencji, nie jest możliwe zastosowanie systemu EMCS i dokumentu e-AD.

W przypadku olejów smarowych, w szczególności Produktu brak jest możliwości urzędowego potwierdzenia odbioru przedmiotowych wyrobów akcyzowych w systemie EMCS u odbiorcy w innym państwie członkowskim UE, wyroby te są bowiem traktowane jako towary nieakcyzowe, niepodlegające nadzorowi w systemie EMCS. Dlatego też, w tym wypadku podstawą zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy jest zwrot dokumentów handlowych. Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 7 Ustawy o podatku akcyzowym, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem otrzymania przez podmiot prowadzący skład podatkowy, z którego dokonano dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego UE albo wyprowadzenie wyrobów poza terytorium UE.

Na mocy art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym, także warunek złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy, obowiązuje wyłącznie w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych na terytorium kraju (tj. pomiędzy składami podatkowymi zlokalizowanymi na terenie kraju). W szczególności zgodnie z tym przepisem jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 tej ustawy (tj. wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5), warunki, o których mowa w art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju. Natomiast w przypadku przemieszczania tego rodzaju wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Biorąc pod uwagę, że Produkt jest wyrobem akcyzowym, o którym mowa w art. 40 ust. 6 Ustawy o podatku akcyzowym, tzn. jest wyrobem innym niż wyroby określone w załączniku nr 2 do ustawy oraz jest objęty stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, zgodnie z art. 41 ust. 4 tej ustawy, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, w przypadku przemieszczania Produktu na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanego Produktu dokumentów handlowych zamiast e-AD.

W konsekwencji więc, jeśli Produkt będący przedmiotem zapytania Spółki jest przedmiotem dostawy wewnątrzwspólnotowej, to warunki przewidziane w art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym, tj. m.in. obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie będą miały zastosowania. Art. 41 ust. 4 wyraźnie bowiem rozgranicza przemieszczanie wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terenie kraju od ich przemieszczania w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Brak obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczeniach wewnątrzwspólntowych przedmiotowych wyrobów potwierdza również treść uzasadnienia do projektu ustawy o podatku akcyzowym (druk sejmowy nr 1183 z dnia 6 października 2008 r.), gdzie wskazano, że: „w sytuacji nabycia wewnątrzwspólnotowego (...) powyższych wyrobów, ich przemieszczanie na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy będzie się odbywało na podstawie dokumentów handlowych. W tym przypadku nie będzie wymagane zabezpieczenie akcyzowe związane z przemieszczaniem ww. wyrobów z terytorium innego państwa członkowskiego do składu podatkowego na terytorium kraju”. Cytowany fragment uzasadnienia odnosi się bezpośrednio do nabywania wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych, ale zdaniem Wnioskodawcy musi mieć zastosowanie mutatis mutandis analogicznie do ich dostaw wewnątrzwspólnotowych, bo przepis art. 41 ust. 4 Ustawy o podatku akcyzowym tak samo traktuje przemieszczanie tych wyrobów „w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej”.

Mając na uwadze powyższe, w opinii Wnioskodawcy brak jest obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym oraz dostawą wewnątrzwspólnotową Produktu. W rezultacie Spółka może wydawać Produkt ze składu podatkowego w celu dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych bez obciążania zabezpieczenia akcyzowego.

Dodatkowo, Wnioskodawca wskazuje, że stanowisko zgodne z przedstawionym w niniejszym wniosku jest zgodne z pismem Ministra Finansów z 22 kwietnia 2010 r. (sygn. AE2/8012/3/CCA/10/1904), w którym wskazano: „Na gruncie przepisów krajowych do olejów smarowych, będących wyrobami akcyzowymi innymi niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętymi stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy, co wynika wprost z powołanego wyżej art. 40 ust. 6 ustawy. Ze względu jednak na fakt, iż powyższe oleje smarowe nie są objęte wspólnotowym systemem w zakresie produkcji przemieszczania wyrobów akcyzowych zgodnie z dyrektywą 92/1 2/EWG, procedura ta ma zastosowanie wyłącznie na terytorium kraju. Dlatego też warunki stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy określone w art. 41 ust. 1 ustawy, tj. obowiązek dołączenia do przemieszczanych wyrobów akcyzowych administracyjnego dokumentu towarzyszącego i złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego, stosuje się tylko wtedy, gdy przemieszczanie olejów smarowych odbywa się pomiędzy wysyłającym i odbiorcą/granicznym urzędem celnym na terytorium kraju. Natomiast w obrocie wewnątrzwspólnotowym olejami smarowymi (przemieszczanymi na terytorium kraju, ale w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego albo dostawy wewnątrzwspólnotowej) warunkiem stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie - zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy - dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752) - zwanej dalej ustawą - przepisy ustawy regulują opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe - art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy, e-AD - elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem.

Z kolei w myśl art. 40 ust. 6 ustawy procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy, w którym produkuje produkt pod nazwą „olej smarowy do form L5” dalej zwany „Produkt”.

Produkt jest uznawany w Polsce za wyrób akcyzowy wymieniony w pozycji nr 27 załącznika nr 1 („Wykaz wyrobów akcyzowych”) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa o podatku akcyzowym”).

Produkt nie jest jednak wymieniony w załączniku nr 2 („Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG”) do ustawy o podatku akcyzowym.

Co istotne Zainteresowany wskazał, że ww. wyrób to olej smarowy ze stawką akcyzy inną niż stawka zerowa klasyfikowany do olejów smarowych o kodach CN 2710 19 71-2710 19 99 (jak zaznacza bowiem Spółka we własnym stanowisku: „ ... olejów smarowych o kodach CN 2710 19 71-2710 19 99, a więc między innymi Produktu”).

Przedmiotem wątpliwości Zainteresowanego jest kwestia składania zabezpieczenia akcyzowego przy przemieszczaniu ww. Produktu ze składu podatkowego w ramach dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowej.

Trafnie w tym zakresie Spółka powołuje się m.in. na uregulowania art. 41 ust. 4 ustawy. Stanowi on, że jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Z przepisu art. 41 ust. 1 wynika natomiast, że jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest:

  1. zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
  2. złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w przypadku przemieszczania Produktu ze składu podatkowego Wnioskodawcy w ramach dokonywania dostaw wewnątrzwspólnotowych dla zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy nie jest wymagane składanie zabezpieczenia akcyzowego.

Interpretacja dotyczy:

  • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
  • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.