IBPP4/4513-93/15/EK | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie sprzedaży lodów z domieszką alkoholu klasyfikowanych do kodu CN 2208 90 69
IBPP4/4513-93/15/EKinterpretacja indywidualna
 1. akcyza
 2. produkcja
 3. wyroby akcyzowe
 4. znaki akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Znaki akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy -> Obowiązek oznaczania znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 1 czerwca 2015 r. (data wpływu 11 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży lodów z domieszką alkoholu klasyfikowanych do kodu CN 2208 90 69 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania sprzedaży lodów z domieszką alkoholu klasyfikowanych do kodu CN 2208 90 69.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje wprowadzić na rynek polski lody z alkoholem. Wnioskodawca ma wątpliwości związane z ewentualną koniecznością wniesienia opłat tytułem podatku akcyzowego od ww. produktu oraz z oznakowaniem banderolą.

Przedmiotem wniosku jest produkt - lód z dodatkiem alkoholu (nazwa jest na etapie opracowywania). Planowane jest początkowo wprowadzenie 4 smaków: 3 alkoholowych (sok pomarańczowy + wódka, napój energetyczny + wódka, mojito), 1 bezalkoholowy. Zawartość alkoholu w produkcie to 4,8%. Poziom alkoholu we wszystkich lodach będzie taki sam.

Alkohol wykorzystany do produkcji lodów to wódka 40 %, która w dalszym etapie ulega odpowiedniemu rozcieńczeniu do 4,8%.

Lody produkowane będą na terenie Polski przez firmę zewnętrzną produkującą lody wodne (koncept bardzo podobny do wnioskowanego).

Alkohol wykorzystywany przy recepturach do stworzenia produktu finalnego będzie kupowany na rynku detalicznym lub hurtowym, co oznacza, iż podatek akcyzowy będzie już uregulowany.

Produkt będzie pakowany w podłużne saszetki o gramaturze 50g i dystrybuowany w formie niezamrożonej, płynnej. Głównym rynkiem zbytu będzie sektor klubów muzycznych i rozrywkowych. Lody zamraża się przed ich spożyciem. Ten segment ma stanowić dominującą część działalności. W planach jest również wprowadzenie produktu do sieci detalicznych i hurtu. Głównym PKD działalności ma być produkcja i dystrybucja/sprzedaż lodów. Po analizie Laboratorium oraz po decyzji wydanej przez Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu produkt został sklasyfikowany w Nomenklaturze Scalonej CN kodem CN 2208 90 69.

Wnioskodawca prosi o interpretację powyższych wątpliwości i wskazanie kolejnych kroków w przygotowaniu właściwej dokumentacji umożliwiającej docelową produkcję i sprzedaż.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy konieczne jest regulowanie podatku akcyzowego od ww. produktu...
 2. Czy produkt musi być oznakowany banderolą...

Zdaniem Wnioskodawcy alkohol wykorzystywany przy recepturach do stworzenia produktu finalnego będzie kupowany na rynku detalicznym lub hurtowym, co oznacza, iż podatek akcyzowy będzie już uregulowany. W związku z tym produkt powinien być zwolniony z podatku akcyzowego.

W kwestii banderolowania, produkty o podobnej zawartości alkoholu nie są znakowane banderolą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752), dalej zwanej ustawą, użyte w ustawie określenia oznaczają: wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 18 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe.

Jednocześnie kod CN 2208 - alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe wymieniono w poz. 18 załącznika nr 2 ustawy, który to załącznik stanowi „Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja musi odbywać się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie rady 92/12/EWG”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy zaliczone są napoje alkoholowe.

Zgodnie z art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

W myśl art. 93 ust. 1 ustawy, do alkoholu etylowego w rozumieniu ustawy zalicza się:

 1. wszelkie wyroby o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, objęte pozycjami CN 2207 i 2208, nawet jeżeli są to wyroby stanowiące część wyrobu należącego do innego działu Nomenklatury Scalonej;
 2. wyroby objęte pozycjami CN 2204, 2205 i 2206 00, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22% objętości;
 3. napoje zawierające rozcieńczony lub nierozcieńczony alkohol etylowy.

Z opisu zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza produkować i oferować do sprzedaży lody z dodatkiem alkoholu - kod CN 2208 90 69. Zawartość alkoholu w produkcie to 4,8%. Do ich produkcji zamierza On wykorzystać nabyty na rynku detalicznym lub hurtowym alkohol – wódkę 40% - z zapłaconą akcyzą.

W tym miejscu wskazać należy, że produkcją alkoholu etylowego, zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy, jest wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego, a także jego rozlew.

Zgodnie zatem z uregulowaniem ww. przepisu czynności wykonywane przez Wnioskodawcę na gruncie ustawy kwalifikowane są jako produkcja wyrobów akcyzowych.

Stosownie natomiast do art. 10 ust. 1 ustawy obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że prowadzona przez Wnioskodawcę działalność z wykorzystaniem alkoholu prowadzi do powstania innego wyrobu akcyzowego. Zatem produkcja nowego wyrobu akcyzowego w postaci lodów z dodatkiem alkoholu z wykorzystaniem alkoholu z zapłaconą akcyzą mieści się w zakresie art. 93 ust. 2 ustawy tj. czynność ta stanowi produkcję napoju alkoholowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym u Wnioskodawcy z tytułu czynności produkcji wyrobu alkoholowego będzie powstawał obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania alkoholu etylowego jest liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20○C zawartego w gotowym wyrobie.

Stawka akcyzy na alkohol etylowy wynosi 5704,00 zł od 1 hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie (art. 93 ust. 4 ustawy).

W tym miejscu wskazać również należy na przepis art. 21 ust. 8 ustawy, który stanowi, że kwota akcyzy należna od danych wyrobów akcyzowych wyprodukowanych w składzie podatkowym lub poza składem podatkowym zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 może być obniżona o akcyzę zapłaconą od zużytych do ich wyprodukowania składników będących wyrobami akcyzowymi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym produkt powinien być zwolniony od akcyzy należy uznać za nieprawidłowe.

Odnośnie pytania drugiego wyjaśnić należy, że zgodnie art. 114 ustawy, obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 3 do ustawy, gdzie w pozycji 6 wymieniono alkohol etylowy o kodzie CN 2208.

Na podstawie art. 116 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy ciąży na zarejestrowanym zgodnie z art. 16, podmiocie będącym podmiotem prowadzącym skład podatkowy i podmiotem dokonującym produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5.

W myśl art. 117 ust. 1 ustawy, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadkach, o których mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2 oraz w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5, odpowiednio przed dokonaniem ich sprzedaży lub przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych.

Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy nie mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium kraju bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi znakami akcyzy (art. 117 ust. 3 ustawy).

Zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy podatkowe znaki akcyzy otrzymuje zarejestrowany, zgodnie z art. 16, podmiot będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy i podmiotem dokonującym produkcji, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5.

Z uwagi na przedstawione okoliczności należy stwierdzić, że na Wnioskodawcy ciąży obowiązek oznaczenia wyprodukowanych wyrobów podatkowymi znakami akcyzy. Należy bowiem zauważyć, że wyroby o kodzie CN 2208 (w tym i takie produkty jak wytwarzane przez Wnioskodawcę – lody klasyfikowane do kodu CN 2208 90 69) zostały wymienione w pozycji 6 załącznika nr 3 zawierającego wykaz wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

W opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazał, że przesyła zdjęcie przykładowych lodów dostępnych na rynkach zagranicznych. Ww. zdjęcia nie zostały załączone do wniosku. Jednakże Organ pragnie wskazać, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Natomiast w myśl art. 14c § 1 tej ustawy, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego we wniosku stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny dokumentów załączonych do wniosku o interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.