IBPP4/4513-92/15/DT | Interpretacja indywidualna

Przewóz w jednej autocysternie wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym
IBPP4/4513-92/15/DTinterpretacja indywidualna
 1. autocysterna
 2. przewóz
 3. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 21 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie przewozu w jednej autocysternie wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie przewozu w jednej autocysternie wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podmiotem prowadzącym składy podatkowe, z których wydawane są wyroby akcyzowe zarówno z zastosowaniem procedury zawieszonego poboru akcyzy, z zastosowaniem zwolnienia jak też z zapłaconą akcyzą.

Ze względu na optymalizację procesów transportowych kontrahenci odbierający wyroby akcyzowe na terytorium Polski oczekują od Spółki załadunków, do jednej autocysterny, wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym w ten sposób, że:

 1. do jednej z komór autocysterny Spółka załadowałaby wyrób zwolniony od akcyzy, a do kolejnej innej komory tej samej autocysterny, Spółka załadowałaby wyrób akcyzowy z zapłaconą akcyzą lub
 2. do jednej z komór autocysterny, Spółka załadowałaby wyrób zwolniony od akcyzy w sytuacji gdy przed tym załadunkiem w jednej z innych komór tej samej autocysterny załadowany byłby już uprzednio wyrób z zapłaconą akcyzą.

Do załadowanych, do poszczególnych komór jednej autocysterny wyrobów akcyzowych, Spółka każdorazowo dołączyłaby dokumentację wymaganą przepisami o podatku akcyzowym i o kontroli wyrobów akcyzowych. Spółka spełniłaby też wszystkie warunki do zastosowania procedur wynikających z różnego statusu przedmiotowych wyrobów akcyzowych tj. warunki do zastosowania zwolnienia od akcyzy, jak też wydania wyrobów „z zapłaconą akcyzą”.

Wątpliwości Spółki budzi możliwość łączenia - w celu zastosowania zwolnienia od akcyzy - w momencie załadunku do autocysterny, wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym w ten sposób, że do różnych komór tej samej autocysterny, Spółka załaduje wyroby akcyzowe korzystające ze zwolnienia od akcyzy i wyroby z zapłaconą akcyzą lub do autocysterny, w której już znajduje się wyrób z zapłaconą akcyzą, Spółka doładuje - do innej komory - wyrób korzystający ze zwolnienia od akcyzy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy możliwe jest łączenie, w momencie załadunku do autocysterny, wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym w ten sposób, że:

 1. do różnych komór tej samej autocysterny, Spółka załaduje wyroby akcyzowe o różnym statusie akcyzowym,
 2. załaduje do jednej z komór autocysterny wyrób akcyzowy o statusie innym niż już załadowany uprzednio w odrębnej komorze tej samej autocysterny wyrób akcyzowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, możliwe jest łączenie zachowując prawo do zastosowania zwolnienia od akcyzy, w momencie załadunku do autocysterny, której konstrukcja budowy gwarantuje zachowanie tożsamości i statusu podatkowego (tzn. nie ma możliwości zmieszania się wyrobów o różnych statusach podatkowych załadowanych do różnych komór autocysterny) wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym, w ten sposób, że:

 1. do różnych komór tej samej autocysterny, Spółka załaduje wyroby akcyzowe o różnym statusie akcyzowym;
 2. Spółka załaduje do jednej z komór autocysterny wyrób akcyzowy o statusie innym niż już załadowany uprzednio w odrębnej komorze tej samej autocysterny wyrób akcyzowy.

Łączenie, o którym powyżej, będzie możliwe jednakże pod warunkiem, że:

 1. Do załadowanych, do poszczególnych komór jednej autocysterny wyrobów akcyzowych, Spółka każdorazowo dołączy dokumentację wymaganą przepisami o podatku akcyzowym i o kontroli wyrobów akcyzowych;
 2. Spółka spełni wszystkie warunki do zastosowania procedur wynikających z różnego statusu przedmiotowych wyrobów akcyzowych tj. warunki do zastosowania zwolnienia od akcyzy i wydania wyrobów „z zapłaconą akcyzą”;
 3. Spółka załaduje wyroby akcyzowe o różnym statusie akcyzowym do różnych komór autocysterny zapewniając przy załadunku zachowanie tożsamości tych wyrobów.

Uzasadnienie:

I.Zwolnienie od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest ponadto:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej „dokumentem dostawy”;
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 1211 do 2711 1900.

Dodatkowo, odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

A zatem, na podstawie powyższego należy uznać, że ustawodawca nie warunkuje zastosowania zwolnienia od akcyzy określonym sposobem załadunku. Na tej podstawie przyjąć można, zdaniem Spółki, że warunkiem wystarczającym dla zastosowania zwolnienia jest dokonanie załadunku w taki sposób, aby zwolniony od akcyzy wyrób zachował swoją tożsamość. Zdaniem Spółki załadowanie tego wyrobu do wyodrębnionej, dla tego wyrobu, komory autocysterny zapewnia zachowanie prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy dla tego wyrobu.

II.Załadunek jak i przewóz wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

Ustawa o podatku akcyzowym nie reguluje sposobu załadunku i przemieszczania krajowego wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. Bezsprzecznie, warunkiem wydania takich wyrobów jest zaewidencjonowanie takiego wydania, zadeklarowanie i zapłata akcyzy w należytej wysokości, przez podmiot do tego zobowiązany. A zatem, na podstawie powyższego należy uznać, że ustawodawca nie warunkuje wydania wyrobów z zapłaconą akcyzą określonym sposobem załadunku.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, uznać należy, że stanowisko Spółki jest uprawnione i prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.