IBPP4/4513-90/15/BP | Interpretacja indywidualna

Czy w świetle art. 89 ust. 1 pkt. 10 lit.b) ustawy akcyzowej opisany wyciek frakcji próżniowej znajdującej się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym Spółki, stanowiący całkowite zniszczenie wyrobu akcyzowego, podlega opodatkowaniu według stawki akcyzy w wysokości 64,00zł/1000 kg?
IBPP4/4513-90/15/BPinterpretacja indywidualna
 1. stawka
 2. wyroby akcyzowe
 3. zniszczenie
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 18 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego w przypadku wycieku frakcji próżniowej o kodzie CN 2710 19 63 – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 sierpnia 2015 r. został złożony do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia stawki podatku akcyzowego w przypadku wycieku frakcji próżniowej o kodzie CN 2710 19 63.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji olejów smarowych oraz środków smarnych w zakładach posiadających status składów podatkowych. W jednym ze składów doszło do wycieku wyrobu akcyzowego - frakcji próżniowej CN 2710 19 63. Substancja po wycieku ze zbiornika wsiąkła w grunt pod zbiornikiem w sposób uniemożliwiający jej odzyskanie i wykorzystanie. Pozostałości substancji na powierzchni ziemi zostały zabezpieczone substancjami gaśniczymi. O powstałym wycieku, Spółka powiadomiła właściwego Naczelnika Urzędu Celnego. Zdarzenie to zostało również należycie udokumentowane, w sposób pozwalający określić ilość zniszczonego wyrobu. Frakcja próżniowa o kodzie CN 2710 19 63 z której 30 % lub mniej objętościowo destyluje przy 350°C posiadała gęstość w temp. 15 C wyższą niż 910 kilogramów/metr sześcienny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 89 ust. 1 pkt 10 lit.b) ustawy akcyzowej opisany wyciek frakcji próżniowej znajdującej się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy w składzie podatkowym Spółki, stanowiący całkowite zniszczenie wyrobu akcyzowego, podlega opodatkowaniu według stawki akcyzy w wysokości 64,00zł/1000 kg...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 8 ust 3 ustawy akcyzowej, opisany wyciek frakcji próżniowej podlega opodatkowaniu akcyzą, jako jej całkowite zniszczenie (wyrób uznaje się za całkowicie zniszczony, gdy nie może zostać już wykorzystany jako wyrób akcyzowy). Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w otrzymanej przez Spółkę interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w dniu 26 września 2014 r. - lBPP4/443-442/14/PK. Jak wskazano w opisie stanu faktycznego, do wycieku frakcji próżniowej doszło na terenie składu podatkowego Spółki, gdzie przedmiotowa frakcja znajdowała się w procedurze zawieszonego poboru akcyzy. W związku z zaistniałym zdarzeniem, na mocy art. 42 ust. 1 pkt 6 ustawy, doszło do zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy z dniem całkowitego zniszczenia przedmiotowej frakcji.

Art. 89 ust. 1 pkt 10 ustawy akcyzowej stanowi, że stawka akcyzy dla olejów opałowych o kodach CN od 27101951 do 27101969:

 1. z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350st. C lub których gęstość w temperaturze 15st.C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - wynosi 232,00 zł/1000 litrów,
 2. pozostałych, nie pod legających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - wynosi 64,00zł/1000 kilogramów.

Z normy prawnej wskazanej w art. 89 ust. 10 lit. b) wynika, że stawka akcyzy w wysokości 64,00zł/1000 kg ma zastosowanie dla olejów niepodlegajacych obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych. Tymi przepisami są w szczególności uregulowania zawarte w treści art. 90 ustawy akcyzowej oraz akty wykonawcze wydane w oparciu o treść art. 90 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym.

W myśl art. 90 ust. 1 ustawy, obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają oleje opałowe o kodach CN od 27101951 do 27101969, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350 st. C lub których gęstość w temperaturze 15śt. C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny. A contrario oleje opałowe o kodach CN od 27101951 do 27101969 z których:

 1. poniżej 30% objętościowo destyluje przy 350 st. C lub
 2. których gęstość w temperaturze 15 st. C wynosi przynajmniej 890 kg/m3

-są olejami opałowymi pozostałymi, niepodlegajacymi obowiązkowi znakowania i barwienia.

Frakcja próżniowa z której poniżej 30 % objętościowo destyluje przy 350°C i posiadała gęstość w temp. 15 C wyższą niż 910 kilogramów/metr sześcienny, jest więc olejem niepodlegającym obowiązkowi znakowania i barwienia w myśl powołanych wyżej przepisów. Ustawa akcyzowa wprowadza także przypadki (art. 89 ust. 4 pkt 1), kiedy zastosowanie mają sankcyjne stawki akcyzy związane z naruszeniem warunków stosowania obniżonych stawek.

Zastosowanie stawki sankcyjnej dla tego rodzaju wyrobów ma miejsce w trzech przypadkach:

 1. użycia ich do napędu silników spalinowych;
 2. użycia ich w sytuacji, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia;
 3. posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, organ podatkowy określając kwotę akcyzy do zapłaty, jest zobowiązany do zastosowania jednej z dwóch stawek sankcyjnych - stawkę 1.822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2.047,00 zł/1000 kilogramów. Mając na uwadze treść art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, uznać należy, że całkowite zużycie wyrobu akcyzowego (w tym przypadku: frakcji próżniowej) i obowiązek zapłaty należnego podatku akcyzowego z tego tytułu, nie zostało przewidziane w tym przepisie. Powyższe oznacza, że stawki akcyzy przewidziane w treści art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym nie mogą mieć w przedmiotowej sprawie zastosowania.

Dodatkowo art. 89 ust. 16 ustawy akcyzowej wskazuje, iż sankcyjna stawka akcyzy ma również - zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków formalnych związanych z uzyskaniem oświadczenia o przeznaczeniu paliw opałowych, nie przedłożenia zestawień oświadczeń czy też niedokonanie weryfikacji dowodu tożsamości osoby prywatnej będącej nabywcą paliwa opałowego. Zastosowanie stawki sankcyjnej, o której mowa powyżej, może mieć jednak miejsce wyłącznie w sytuacji, kiedy podatnik dokonał sprzedaży wyrobów olejów napędowych i olejów opałowych), na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jak również osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Zdarzenie gospodarcze w postaci rozlania fakcji próżniowej traktowanej na gruncie ustawy o podatku akcyzowym jako całkowite zniszczenie wyrobu akcyzowego, w żadnej mierze nie zalicza się do kategorii, o której mowa w treści art. 89 ust. 16 ustawy akcyzowej.

Biorąc powyższe pod uwagę Spółka stoi na stanowisku, że w myśl art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b) ustawy akcyzowej opisany wyciek frakcji próżniowej znajdującej się w procedurze zawieszonego poboru akcyzy w składzie podatkowym Spółki, stanowiący całkowite zniszczenie wyrobu akcyzowego, podlega opodatkowaniu według stawki akcyzy w wysokości 64,00 zł/1000 kilogramów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwaną dalej „ustawą” (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 8 ust. 3 przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

Jednocześnie w myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy przez ubytki wyrobów akcyzowych należy rozumieć wszelkie straty wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych.

W ww. załączniku nr 2 w poz. 20 wymieniono, pod kodem CN od ex 2710 11 do ex 2710 19 69, Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

Stosownie do art. 89 ust. 1 pkt 10 stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69:

 1. z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1000 litrów,
 2. pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1 000 kilogramów;

Możliwość zastosowania ww. stawek została obwarowana pewnymi warunkami. W myśl art. 89 ust. 4 pkt 1 ustawy w przypadku użycia wyrobów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i pkt 15 lit. a, do napędu silników spalinowych, użycia ich, gdy nie spełniają warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia, a także ich posiadania w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika, stosuje się odpowiednio stawkę 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15°C jest równa lub wyższa od 890 kilogramów/metr sześcienny - 2047,00 zł/1000 kilogramów.

Zgodnie z art. 89 ust. 16 ustawy w przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5-12, nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

W myśl art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny.

Stosownie do powyższego sanacyjna stawka podatku akcyzowego ma zastosowanie gdy:

 • olej opałowy zostanie użyty do napędu silników spalinowych,
 • olej opałowy zostanie użyty, a nie spełnia warunków określonych w szczególnych przepisach w zakresie prawidłowego znakowania i barwienia,
 • olej opałowy jest przechowywany w zbiorniku podłączonym do odmierzacza paliw lub sprzedaży z takiego zbiornika
 • nie zostaną spełnione odpowiednie warunki określone w art. 89 ust. 5-12 ustawy.

Z opisu przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji oraz dystrybucji olejów smarowych oraz środków smarnych w zakładach posiadających status składów podatkowych. W jednym ze składów doszło do wycieku wyrobu akcyzowego - frakcji próżniowej CN 2710 19 63. Substancja po wycieku ze zbiornika wsiąkła w grunt pod zbiornikiem w sposób uniemożliwiający jej odzyskanie i wykorzystanie. Pozostałości substancji na powierzchni ziemi zostały zabezpieczone substancjami gaśniczymi. O powstałym wycieku, Spółka powiadomiła właściwego Naczelnika Urzędu Celnego. Zdarzenie to zostało również należycie udokumentowane, w sposób pozwalający określić ilość zniszczonego wyrobu. Frakcja próżniowa o kodzie CN 2710 19 63 z której 30 % lub mniej objętościowo destyluje przy 350°C posiadała gęstość w temp. 15 C wyższą niż 910 kilogramów/metr sześcienny.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, należy zauważyć, że frakcja próżniowa o kodzie CN 2710 19 63 z której 30 % lub mniej objętościowo destyluje przy 350°C posiadała gęstość w temp. 15 C wyższą niż 910 kilogramów/metr sześcienny nie podlegała obowiązkowi znakowania i barwienia. Ponadto nie zostały spełnione warunki wskazane w art. 89 ust. 4 pkt 1 oraz art. 89 ust. 16 ustawy. Zatem stawka akcyzy dla frakcji próżniowej o kodzie CN 2710 19 63 w przypadku jej wycieku wynosi, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy, 64,00 zł/1000 kilogramów.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.