IBPP4/4513-78/15/LG | Interpretacja indywidualna

Podatnik podatku akcyzowego z tytułu nabycia paliw silnikowych.
IBPP4/4513-78/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. nabycie
 2. nabywca
 3. obowiązek podatkowy
 4. opodatkowanie
 5. paliwo
 6. podatnik podatku akcyzowego
 7. wyroby akcyzowe
 8. zapłata podatku
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Podatnik akcyzy -> Podatnik podatku akcyzowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu 17 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego z tytułu nabycia paliw silnikowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lipca 2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu – Biura Krajowej Informacji podatkowej w Lesznie wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług oraz akcyzowego w zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika podatku akcyzowego z tytułu nabycia paliw silnikowych. Pismem z 22 lipca 2015 r. Wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek, w którym sprostował organ podatkowy właściwy dla Wnioskodawcy oraz wskazał, że w zakresie podatku akcyzowego wniosek, zgodnie z właściwością, został przesłany do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Wniosek zatem za pismem z 28 sierpnia 2015 r., zgodnie z właściwością – w części dotyczącej podatku akcyzowego – został przesłany do załatwienia właściwemu w sprawie Organowi.

Jednocześnie w dniu 30 lipca 2015 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach – Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku Białej wpłynął tożsamy z powyższym wniosek, w którym Wnioskodawca wskazał, że w zakresie podatku od towarów i usług Wnioskodawca złożył wniosek, zgodnie z właściwością, do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Stosownie do powyższego niniejsza interpretacja obejmuje wyłącznie ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie podatku akcyzowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działalności spółki X Sp. z o.o. z siedzibą w ... jest prowadzenie handlu hurtowego olejami opałowymi, olejami napędowymi i gazami płynnymi. Paliwa płynne są Spółce dostarczane przez wybranych dostawców, którzy to przy okazji dostawy mają obowiązek uiścić należne podatki (m.in. podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy). Wnioskodawca przedstawia 3 stany faktyczne:

 1. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada kaucję gwarancyjną wpłaconą do Ministerstwa Finansów w kwocie, która zabezpiecza ją przed współodpowiedzialnością za niezapłacony przez bezpośredniego dostawcę podatek VAT. Nadto podmiot ten posiada koncesję OPZ (uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą; jednym z warunków uzyskania takiej koncesji jest złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych). Paliwo dostarczane jest z bazy paliw stanowiącej własność tegoż dostawcy bądź przez niego dzierżawionej - wg oświadczenia dostawcy paliwo pochodzi z importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 2. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada kaucję gwarancyjną wpłaconą do Ministerstwa Finansów w kwocie, która zabezpiecza ją przed współodpowiedzialnością za niezapłacony przez bezpośredniego dostawcę podatek VAT. Nadto podmiot ten posiada koncesję OPZ (uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą; jednym z warunków uzyskania takiej koncesji jest złożenie w Urzędzie Regulacji Energetyki zabezpieczenia majątkowego w wysokości 10 milionów złotych). Paliwo dostarczane jest transportem dostawcy (stanowiącym jego własność lub zleconym przez dostawcę firmie transportowej) bezpośrednio z terminala paliw za granicą (np. z Berlina lub Magdeburga) - dostawie towarzyszą dokumenty: dokument wydania paliwa z terminala, list przewozowy, dokument CMR, na którym oprócz podstawowych informacji wpisano nr plomb oraz nr rejestracyjny cysterny, raport odbioru/wywozu, generowany w unijnym systemie EMCS, pieczęć agencji celnej, która potwierdza przywóz do kraju paliwa. Na fakturze dodatkowo dostawca oświadcza, że należny podatek VAT, akcyzowy i opłata paliwowa zostały (lub zostaną) zapłacone.
 3. Podmiot od którego Spółka nabywa paliwa nie opłacił wymaganych przy dostawie podatków. Dostawca ten posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi, oferuje paliwo z importu ale nie jest jego bezpośrednim nabywcą (jest pośrednikiem, który posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi). Paliwo dostarczane jest z bazy paliw stanowiącej własność naszego dostawcy bądź przez niego dzierżawionej - wg oświadczenia dostawcy paliwo pochodzi z importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego.

We wszystkich opisanych przypadkach spółka X Sp. z o.o. zawiera z dostawcami umowy handlowe, co miesiąc dostarczane są zaświadczenia z ZUS i urzędów skarbowych o niezaleganiu z opłatami i podatkami.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy nabywając paliwa płynne w każdym z wymienionych stanów faktycznych (1, 2 i 3) spółka X Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność podatkową w przypadku niezapłacenia należnych podatków (podatku akcyzowego) przez jej bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jej bezpośredniego dostawcę...

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Skoro podmiot dokonujący dostawy towarów jest wymieniony w wykazie podmiotów które złożyły kaucję gwarancyjną (o którym mowa w art. 105c ust. 1 u.p.t.u.), to Spółka nie ponosi odpowiedzialności podatkowej. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 u.p.a., to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Zadeklarowanie lub określenie podatku powoduje, że organowi znany jest podmiot obowiązany do uiszczenia akcyzy i akcyza powinna być wyegzekwowana od tego właśnie podmiotu. Ewentualne problemy z wyegzekwowaniem kwoty akcyzy nie mogą obciążać spółki X Sp. z o.o. która nabyła ten wyrób. Jeżeli natomiast kwota akcyzy nie została w ogóle określona lub zadeklarowana lub została określona lub zadeklarowana w błędnej wysokości, to spółka X Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności podatkowej o ile wskaże organom podmiot od którego nabyła paliwo, obowiązany do uiszczenia akcyzy.
 2. Skoro podmiot dokonujący dostawy towarów jest wymieniony w wykazie podmiotów które złożyły kaucję gwarancyjną (o którym mowa w art. 105c ust. 1 u.p.t.u.), a ponadto dostawca składa oświadczenie o uregulowaniu podatków, to Spółka nie ma uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jej rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego (art. 105 a ust. 2 u.p.t.u.) w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności podatkowej. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 u.p.a., to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Zadeklarowanie lub określenie podatku powoduje, że organowi znany jest podmiot obowiązany do uiszczenia akcyzy i akcyza powinna być wyegzekwowana od tego właśnie podmiotu. Ewentualne problemy z wyegzekwowaniem kwoty akcyzy nie mogą obciążać spółki X Sp. z o.o. która nabyła ten wyrób. Jeżeli natomiast kwota akcyzy nie została w ogóle określona lub zadeklarowana lub została określona lub zadeklarowana w błędnej wysokości, to spółka X Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności podatkowej o ile wskaże organom podmiot od którego nabyła paliwo, obowiązany do uiszczenia akcyzy.
 3. Jeżeli Spółka nie ma uzasadnionych podstaw do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jej rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego (tj. warunki, na jakich została ona dokonana, nie odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności cena za dostarczone Spółce towary nie była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej), to Spółka nie ponosi odpowiedzialności podatkowej. Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w art. 8 ust. 1 u.p.a., to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Zadeklarowanie lub określenie podatku powoduje, że organowi znany jest podmiot obowiązany do uiszczenia akcyzy i akcyza powinna być wyegzekwowana od tego właśnie podmiotu. Ewentualne problemy z wyegzekwowaniem kwoty akcyzy nie mogą obciążać spółki X Sp. z o.o. która nabyła ten wyrób. Jeżeli natomiast kwota akcyzy nie została w ogóle określona lub zadeklarowana lub została określona lub zadeklarowana w błędnej wysokości, to spółka X Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności podatkowej o ile wskaże organom podmiot od którego nabyła paliwo, obowiązany do uiszczenia akcyzy.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 8 ust. 6 ustawy).

Zgodnie natomiast z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od wyrobów tych nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Z wskazanych powyżej przepisów wynika, że podatnikiem akcyzy jest przede wszystkim osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą.

Podatnikiem będzie zatem taki podmiot, którego zachowanie (czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą) wskazane zostało jako podlegające opodatkowaniu tym podatkiem.

W tym miejscu należy zauważyć, że przepisy w zakresie podatku akcyzowego nie nakładają na nabywcę wyrobów akcyzowych obowiązku w zakresie weryfikacji swych dostawców, przy czym Organ chciałby zauważyć, że przepisy podatkowe umożliwiają pewną weryfikacje kontrahentów.

Powyższe działania weryfikacyjne stanowią jedynie możliwość zainteresowanego i nie są jego obowiązkiem. Niemniej w interesie Wnioskodawcy jest dokonywanie weryfikacji podatników od których nabywa oleje napędowe, w tym także sprawdzenie czy na wcześniejszym etapie obrotu akcyza od nabywanych wyrobów została zapłacona lub zadeklarowana w należytej wysokości.

Należy bowiem mieć na uwadze, że nabywcy wyrobów akcyzowych mogą stać się podatnikami tego podatku. Podatek akcyzowy jest szczególnym rodzajem podatku pośredniego. W odróżnieniu od podatku od towarów i usług płacony jest – zgodnie z zasadą jednokrotności zapłaty tego podatku – w momencie oddania wyrobu do konsumpcji. Wówczas, kolejne etapy obrotu tymi wyrobami, nie podlegają już z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do powyższego fakt posiadania wyrobów akcyzowych z niezapłaconą akcyzą, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu akcyzą. Przepis ten ma na celu umożliwienie skutecznej walki z przestępczością i nieprawidłowościami w obrocie wyrobami akcyzowymi. Stąd też zakres opodatkowania określony w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, obejmuje także nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych, jeżeli w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie można ustalić, czy akcyza na wcześniejszym etapie obrotu została zapłacona w prawidłowej wysokości. Zaznaczyć przy tym należy, że brak możliwości ustalenia w toku prowadzonego postępowania kontrolnego lub podatkowego faktu zapłaty akcyzy w należnej wysokości, nie będzie oznaczał wyłączenia w toku prowadzonego postępowania, stosowania zasad postępowania dowodowego. W szczególności organ prowadzący postępowanie będzie zobligowany do przeprowadzenia wszelkich możliwych dowodów mających na celu wyjaśnienie sprawy, pod warunkiem ich zgodności z prawem. Dopiero po przeprowadzeniu odpowiednio udokumentowanych czynności dowodowych zmierzających do ustalenia, czy zapłacono podatek akcyzowy w należnej wysokości i stwierdzeniu niemożności dokonania ustaleń w tym zakresie, możliwe będzie zastosowanie normy zawartej w przedmiotowym przepisie.

Z powyższego wynika, że prawodawca, jako podatnika akcyzy traktuje zarówno producentów czy np. importerów wyrobów akcyzowych oraz w określonych przypadkach także pozostałe podmioty biorące udział w obrocie tymi wyrobami oraz podmioty, które używają takich wyrobów. W szczególności opodatkowane akcyzą może być nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych, które znajdują się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Głównym warunkiem tego opodatkowania jest brak zapłaty akcyzy w należnej wysokości (co potwierdzone zostaje w wyniku ww. czynności organu podatkowego).

Interpretacja językowa przepisu art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy nie daje uzasadnionych podstaw do twierdzenia, że ogranicza się on wyłącznie do przypadków, w których dany podmiot wiedział albo co najmniej mógł przypuszczać, iż kwota akcyzy nie została rozliczona przez dostawcę, a nie dotyczy podmiotów, które dochowały należytej staranność w zakresie podmiotu od którego nabyły wyroby akcyzowe.

W tym przypadku, obowiązek podatkowy powstaje w trybie art. 10 ust. 10 ustawy, tj. z tytułu nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy. Powstaje on z dniem nabycia lub wejścia w posiadanie tych wyrobów, z zastrzeżeniem ust. 11 tego artykułu.

Przepis ten podlega stosowanej modyfikacji w związku z czynnościami, które może wykonać np. importer wyrobu akcyzowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Jak wynika z powyższego, czynnością tą – po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy – jest zadeklarowanie np. przez nabywcę wewnątrzwspólnotowego (lub określenie przez organ podatkowy) kwoty akcyzy w należnej wysokości. Stąd też, jeśli Wnioskodawca nabywa oleje napędowe, w stosunku do których zadeklarowana została (po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy) przez podatnika tego podatku kwota akcyzy w należnej wysokości to na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty akcyzy.

Reasumując, podatkiem akcyzowym obciążony jest co do zasady producent, importer lub nabywca wewnątrzwspólnotowy wyrobów akcyzowych. Jednakże do zapłaty podatku akcyzowego może być zobowiązany również nabywca lub posiadacz takich wyrobów w sytuacji, gdy akcyza nie zostanie zapłacona lub zadeklarowana czy też określona decyzją w należytej wysokości, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony, zadeklarowany lub określony decyzją. Wskazana regulacja ma na celu zabezpieczenie przed wprowadzeniem do obrotu (wydaniem do konsumpcji) wyrobu akcyzowego bez zapłaconej akcyzy.

Należy mieć tutaj na uwadze, że art. 8 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy ma na celu zapobieganie sytuacjom patologicznym, w których organy podatkowe wykryły w obrocie wyroby akcyzowe niewiadomego i nielegalnego pochodzenia, a podmiot je posiadający odmawia ujawnienia źródła pochodzenia tych wyrobów lub wskazuje źródło nieistniejące lub też wyrób akcyzowy pochodzi z nieudokumentowanego źródła. Tym samym przepis ten nie może służyć organom celnym do wyboru podmiotu, od którego podatek łatwiej wyegzekwować, do przerzucenia odpowiedzialności za podatek niewyegzekwowany od podmiotu, który jest odpowiedzialny za jego zapłatę, na podmiot będący w posiadaniu wyrobów, od których powinna zostać zapłacona akcyza na wcześniejszym etapie obrotu. Przepis ten nie powinien mieć również zastosowania w sytuacji, gdy podatnik na wcześniejszym etapie obrotu nie zadeklarował kwoty akcyzy, a organ podatkowy jest w stanie zidentyfikować tego podatnika. Przy czym przepis ma stanowić skuteczny instrument walki z podmiotami typu „słup” lub „znikający podatnik”. Czyli przepis ten znajdzie zastosowanie również wtedy gdy podmiot na wcześniejszym etapie obrotu będzie znany ale będzie działał nielegalnie.

Przy czym trzeba mieć na uwadze, że aby przywołane normy prawne, czyli art. 8 ust. 2 pkt 4 i art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy znalazły zastosowanie, niezbędnym jest dokonanie oceny, po pierwsze, czy doszło do zaistnienia czynności opodatkowanej (stanu faktycznego) podlegającej opodatkowaniu akcyzą, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, a następnie w zależności od poczynionego ustalenia, oceny, czy można posiadaczowi wyrobów akcyzowych przypisać status podatnika podatku akcyzowego w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Tak więc czynności kontrolne, o których mowa w ww. przepisach prawa mają za zadanie ustalić w sposób jednoznaczny czy podatek akcyzowy od nabytych lub posiadanych wyrobów został zapłacony na wcześniejszym etapie obrotu. W ramach czynności kontrolnych organ winien także podjąć działania w celu ustalenia podmiotu zobowiązanego do zapłaty akcyzy na wcześniejszym etapie obrotu. Niewątpliwie dopiero negatywny wynik tej kontroli skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego od tych wyrobów przez nabywcę lub posiadacza tych wyrobów.

Tym samym w ocenie organu aby uwolnić się od odpowiedzialności podatkowej na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym nabywca (posiadacz) powinien skutecznie wykazać, że kwota należnej akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości w związku z wykonaniem jednej z czynności wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 1 – 6 ustawy o podatku akcyzowym. W tej sytuacji obowiązkiem organów podatkowych jest bowiem egzekwowanie zobowiązania podatkowego (akcyzy) od podatnika wykonującego jedną z czynności wymienionych art. 8 w ust. 1 pkt 1 - 6 ustawy o podatku akcyzowym, a nie od nabywcy lub posiadacza wyrobów akcyzowych.

W tym zakresie należy zgodzić się również ze stanowiskiem wyrażonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w prawomocnym wyroku z dnia 20 października 2011 r. (sygn. akt III SA/Po 643/11). W orzeczeniu tym sąd uznał, że warunkiem opodatkowania posiadania lub nabycia wyrobów akcyzowych na podstawie przepisu art. 8 ust. 2 pkt 4 u.p.a. jest brak możliwości ustalenia przez organy podatkowe, iż akcyza na wcześniejszym etapie obrotu została uiszczona w prawidłowej wysokości. W tym celu organy podatkowe przed nałożeniem obowiązku zapłaty akcyzy na posiadacza czy też nabywcę wyrobów akcyzowych obowiązane są przeprowadzić kontrolę podatkową, postępowanie podatkowe lub kontrolne. Samo stwierdzenie braku zapłaty musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania dowodowego zmierzającego do ustalenia zapłaty akcyzy. W sytuacji gdy w toku postępowania dowodowego organy podatkowe ustalą, iż akcyza powinna zostać uiszczona przez inny podmiot niż posiadacz tych wyrobów, akcyza winna zostać nałożona na ten właśnie podmiot, który nie dokonał zapłaty należnego podatku. WSA w Poznaniu stwierdził: „Przepis ten nie może stanowić narzędzia do domagania się zapłaty akcyzy od posiadacza lub nabywcy wyrobów akcyzowych, w każdym przypadku, gdy dostawca nie uiścił należnej akcyzy. Sąd stoi na stanowisku, że celem tej regulacji jest bowiem dopuszczalność pociągnięcia posiadacza wyrobów akcyzowych do quasi-solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie dostawcy wyrobów akcyzowych, gdy nabywca nie jest w stanie wskazać źródła pochodzenia wyrobów oraz podmiotu, od którego wyroby te nabył, co może być przesłanką przypuszczenia, że w stosunku do nabytego wyrobu nie zostały dopełnione obowiązki wynikające z ustawy o podatku akcyzowym”.

Z opisu sprawy przedstawionej przez Wnioskodawcę wynika, że prowadzi on działalność polegającą na prowadzeniu hurtowego handlu olejami opałowymi, olejami napędowymi i gazami płynnymi. Paliwa płynne są dostarczane spółce przez wybranych dostawców działających legalnie, którzy to przy okazji dostawy mają obowiązek uiścić podatek akcyzowy (Wnioskodawca jest w stanie wskazać te podmioty). Nabywane przez Wnioskodawcę paliwa pochodzą z importu bądź nabycia wewnątrzwspólnotowego. Oznacza to, że w opisanej sprawie znane jest źródło pochodzenia nabywanych paliw, paliwo pochodzi z udokumentowanego źródła oraz znane są również podmioty obowiązane do uiszczenia podatku akcyzowego na wcześniejszym etapie obrotu.

Stosownie do powyższego, biorąc pod uwagę zaprezentowane powyżej stanowisko, należy stwierdzić, że względem Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy z tytułu nabycia lub posiadania wyrobów akcyzowych (paliw płynnych), od których nie została zapłacona akcyza w należytej wysokości przez bezpośredniego dostawcę lub podmiot zaopatrujący jej bezpośredniego dostawcę, o ile znany jest (został ustalony w wyniku kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego) podmiot obowiązany do uiszczenia akcyzy na wcześniej etapie obrotu.

Uwzględniając powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie Organ pragnie wyraźnie podkreślić, że wyłącznie w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej może być ustalone czy doszło do niezapłacenia podatku od wyrobów akcyzowych na wcześniejszych etapach obrotu oraz czy nabywcy można przypisać status podatnika podatku akcyzowego w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy. Tym samym, to nie w trakcie postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej, a w trakcie postępowania kontrolnego, podatkowego albo kontroli podatkowej właściwy organ będzie dokonywał oceny, czy okoliczności występujące w konkretnej sytuacji, mogą być przesłanką do braku uznania nabywcy lub posiadacza wyrobu akcyzowego za podatnika podatku akcyzowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.