IBPP4/4513-7/16/LG | Interpretacja indywidualna

Ewidencjonowanie i sprzedaż wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.
IBPP4/4513-7/16/LGinterpretacja indywidualna
 1. konfekcjonowanie
 2. produkcja
 3. przeznaczenie
 4. skład podatkowy
 5. stawki podatku
 6. wyroby akcyzowe
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Rejestracja podmiotów -> Obowiązek rejestracyjny
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Składy podatkowe -> Obowiązek prowadzenia produkcji niektórych wyrobów akcyzowych w składach podatkowych
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Stawki akcyzy na wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 14 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawidłowości ewidencjonowania i sprzedaży wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ewidencjonowania i sprzedaży wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe X prowadzi działalność gospodarczą obejmującą między innymi konfekcję wyrobów energetycznych o kodach 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00 , 2902 30 00. Są to wyroby energetyczne w myśl art. 86 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku akcyzowym. Wyroby te są kupowane hurtowo w autocysternach od polskich podmiotów - producentów, a następnie konfekcjonowane do mniejszych opakowań o pojemności nie przekraczającej 5 litrów i wadze do 5 kg z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej. Produkty te służą jako rozpuszczalniki do farb, lakierów, klejów, do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i wulkanizacją itp. Ww. wyroby podatnik sprzedawane do, hurtowni chemicznych, sklepów wielobranżowych, zakładów produkcyjnych, na podstawie faktur VAT. Odbiorcy ci następnie odsprzedają je do odbiorców detalicznych w własnych punktach sprzedaży lub sieciach ; handlowych. Podatnik sprzedaje również tak zakonfekcjonowane wyroby do odbiorców końcowych/detalicznych na podstawie paragonów fiskalnych. Wyroby te sprzedawane detalicznie są również odpowiednio oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP to jest: Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.15 poz. 450), Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie (Dz.U. 14, poz. 1604) dopuszczającymi ich do użytku przez osoby fizyczne.

Na podstawie znowelizowanego art. 89 ust. 2 Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Zdaniem Wnioskodawcy z powyżej przytoczonych przepisów wynika, iż w przypadku konfekcjonowania a następnie sprzedaży w opakowaniach o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów wyrobów o kodach 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00 , 2902 30 00 z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej nie jest konieczne dołączania do wysyłki dokumentów dostawy a sprzedaż może się odbywać tylko na podstawie faktury Vat lub paragonu fiskalnego.

Brak takiej możliwości skutkowałby u Wnioskodawcy zaprzestaniem działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż wyrobów o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00 , 2902 30 00, z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów bez względu na przemieszczaną ilość sztuk odbywa się na podstawie faktury VAT lub paragonu bez konieczności dołączania do przesyłki dokumentu dostawy...
 2. Czy wyroby te mogą być odprzedawane na kolejnym etapie obrotu do hurtowni sklepów i innych punktów sprzedaży, gdzie następnie są sprzedawane nabywcom indywidualnym -ostatecznym odbiorcom - w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Art. 89 ust. 2 Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Ww. przepis w pkt 7 wyraźnie wskazuje, iż wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13 mają stawkę „0” jeżeli są przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów. Zatem ustawodawca jasno wskazuje, że w przypadku sprzedaży wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00 , 2902 30 00 w opakowaniach jednostkowych do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, sprzedaż może odbywać się na podstawie faktury VAT lub paragony fiskalnego bez konieczności dołączania do nich dokument dostawy. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje, iż w/w wyroby maja być przeznaczone do sprzedaży detalicznej, czyli prowadzonej przez podmioty do tego przygotowane sklepy, hurtownie, itp., nie wyłączając firm, które zajmują się ich rozlewem/konfekcjonowaniem. Przez sprzedaż detaliczną należy rozumieć właśnie sprzedaż w mniejszych opakowaniach a ich pojemność i waga w rozpatrywanym przypadku została dokładnie określona przez ustawę. Natomiast poprzez sprzedaż hurtową należy rozumieć - sprzedaż dużych partii towarów, w dużych opakowaniach. Zdaniem podatnika ustawodawca celowo ustalił limit pojemnościowy aby objąć kontrolą obrót ww. wyrobów co wynika wprost z uzasadnienia do projektu nowelizacji Ustawy o podatku akcyzowy art. 89 ust. 2: „Określony katalog przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy w przypadku ww. wyrobów energetycznych umożliwi organom podatkowym monitorowanie przeznaczenia tych wyrobów, co jest uzasadnione z uwagi na fakt, że przeznaczenie to może zostać zmienione na każdym etapie obrotu wyrobami, a jego zmiana powoduje również zmianę stawki akcyzy dla wyrobów”.

Ustawodawca działając racjonalnie przewidział, że brak takiej możliwość (sprzedaży w mniejszych opakowanych) spowodowałby paraliż na rynku, ponadto celowo nie wprowadził limitu ilościowego sprzedawanych wyrobów. To jest na przykład sprzedaż do hurtowni chemicznej jednorazowo 1000 sztuk butelek 1 litrowych z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej. Niewyobrażalna jest sytuacja w której przysłowiowy „Kowalski” kupując w sklepie 1/2 litra rozpuszczalnika do farb o kodzie CN 27101125, jako podmiot zużywający musiałby się rejestrować w Urzędzie Celnym i w sklepie podpisywać dokument dostawy.

Stąd zdaniem podatnika Ustawa wprowadziła takie rozwiązana, aby zarówno kontrolować obrót wyrobami ze stawką „0” jak i równocześnie nie doprowadzić do załamania rynkowego i jego likwidację.

W ustawie użyto sformułowania „przeznaczone do sprzedaży detalicznej” a nie sprzedano w detalu, co jeszcze bardziej utwierdza wnioskodawcę w przekonaniu, że ustawodawca zezwolił na obrót przedmiotowymi produktami poprzez sprzedaż bezpośrednio do odbiorcy detalicznego, jak również od producenta poprzez sklepy, hurtownie itp. do odbiorcy końcowego (detalicznego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 752 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W ww. załączniku nr 1 do ustawy:

 • pod pozycją 24, z kodem CN 2707, umieszczono oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych;
 • pod pozycją 27, z kodem CN 2710, umieszczono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe;
 • pod pozycją 35, z kodem CN 2902, zostały ujęte węglowodory cykliczne.

Równocześnie w świetle uregulowań art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 2707, 2710 i 2902.

Zatem wyroby o kodach CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2902 30 00 są wyrobami akcyzowymi i zaliczają się do wyrobów energetycznych.

W załączniku nr 2 do ustawy został umieszczony wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.Urz.UE.L 1992 Nr 76, str. 1) pod pozycją:

 • 19 umieszczono wyroby o kodzie ex CN 2707 oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, wyłącznie:
  1. 2707 10 - benzol (benzen),
  2. 2707 20 - toluol (toluen),
  3. 2707 30 - ksylol (ksyleny),
  4. 2707 50 - pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250○C zgodnie z metodą ASTM D 86.
 • 20 ujęto wyroby z kodu CN od ex 2710 11 do ex 2710 19 69 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów.
 • 23 zamieszczono wyroby z kodu CN ex 2902 - węglowodory cykliczne, wyłącznie:
  1. 2902 20 00 – benzen,
  2. 2902 30 00 – toluen,
  3. 2902 41 00 - o-ksylen,
  4. 2902 42 00 - m-ksylen,
  5. 2902 43 00 - ksylen,
  6. 2902 44 00 - mieszaniny izomerów ksylenu.

Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2902 30 00 stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy).

Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku. Właśnie przesunięciu momentu poboru podatku musi towarzyszyć zachowanie pełnej kontroli, w ramach instytucji składu podatkowego, nad produkcją wyrobów akcyzowych (por. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym na tle teorii opodatkowania konsumpcji, Toruń 2007, s. 274-275).

Natomiast na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych:

 1. określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
 2. innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa,

może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji, o których mowa w pkt 1-9 tego przepisu.

Art. 89 ust. 2 ustawy stanowi, że stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą obejmującą m.in. konfekcję wyrobów energetycznych o kodach CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2902 30 00. Wyroby te są kupowane hurtowo w autocysternach od polskich podmiotów - producentów, a następnie konfekcjonowane do mniejszych opakowań o pojemności nie przekraczającej 5 litrów lub wadze do 5 kg z przeznaczeniem do sprzedaży detalicznej. Produkty te służą jako rozpuszczalniki do farb, lakierów, klejów, do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i wulkanizacją. Wyroby te sprzedawane na podstawie faktur VAT do hurtowni chemicznych i sklepów wielobranżowych, którzy następnie odsprzedają te produkty odbiorcom detalicznym. Wnioskodawca również dokonuje sprzedaży tych wyrobów bezpośrednio na rzecz odbiorów detalicznych na podstawie paragonów fiskalnych.

Przedmiotem wniosku jest sprzedaż ww. wyrobów na podstawie paragonu lub faktury VAT bez konieczności dołączania dokumentu dostawy.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Stosownie do powyższego, w rozumieniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego, rozlew wyrobów energetycznych do mniejszych opakowań nie jest traktowany jako produkcja wyrobów energetycznych.

W przedmiotowej sprawie konfekcjonowanie, jak wskazuje Wnioskodawca, będzie polegało na nalaniu produktów do mniejszego opakowania jednostkowego o pojemności nie przekraczającej 5 litrów lub wadze do 5 kg. Wobec tego Wnioskodawca nie będzie wytwarzać nowych produktów ani przetwarzać produktów.

Zatem opisane konfekcjonowanie nie będzie mieściło się w procesie rozumianym jako produkcja wyrobów energetycznych. Innymi słowy konfekcjonowanie nie będzie produkcją wyrobów energetycznych.

Zgodnie z powyższym, ponieważ konfekcjonowanie wyrobów akcyzowych o kodach CN 2707 30 00, 2902 30 00 oraz 2710 11 21 i 2710 11 25 nie będzie produkcją, tym samym nie musi ono odbywać się w składzie podatkowym.

W tym miejscu należy zauważyć, że przeznaczenie wyrobów energetycznych do określonych celów oznacza zamiar ich zużycia do tych celów i zostaje ostatecznie zrealizowane w momencie zużycie do określonych celów. A zatem zasadniczym kryterium decydującym o objęciu wyrobów zerową stawką akcyzy jest zamiar ich zużycia do celów innych niż opałowe lub napędowe. Jednocześnie zmiana przeznaczenia wyrobów energetycznych nie wymaga zmiany ich właściwości fizykochemicznych, co znacznie zwiększa ryzyko nadużyć związanych z wykorzystaniem ich do celów opałowych lub napędowych, z pominięciem podatku akcyzowego w należytej wysokości.

Z uwagi na skalę nieprawidłowości w obrocie olejami opałowymi i napędowymi, obszar ten stanowi jeden z obszarów wysokiego ryzyka naruszeń przepisów prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego. Unikanie opodatkowania tych wyrobów najczęściej związane jest ze zmianą przeznaczenia, w przypadku gdy są one objęte zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów innych niż napędowe lub opałowe. Dlatego też w znowelizowanej od 1 stycznia ustawie wprowadzono katalog przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2, innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego. Monitorowanie faktycznego przeznaczenia tych wyrobów jest szczególnie ważne istotne, ponieważ przeznaczenie to może być zmienione na każdym etapie obrotu tymi wyrobami, a jego zmiana powoduje również zmianę stawki akcyzy dla tych wyrobów. W związku z tym przyjęto, że stawka akcyzy dla ww. wyrobów będzie wynosił 0 zł, gdy wyroby te będą, co do zasady, nabywane przez podmiot, który będzie wykorzystywał je w prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy. Przewidziano zarazem przypadki stosowania zerowej stawki akcyzy, gdy przedmiotowe wyroby będą przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze 5 kg.

Tym samym, mając na uwadze powołane powyżej przepisy art. 89 ust. 2 pkt 1, 2 i 7 ustawy sprzedaż przez Wnioskodawcę konfekcjonowanych wyrobów akcyzowych nie przeznaczonych do celów opałowych lub napędowych i przeznaczonych do sprzedaży detalicznej – w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów – zarówno indywidualnym nabywcom jak i do hurtowni, sklepów i innych punków dalszej sprzedaży detalicznej nabywcom indywidualnym dokonywana jest już bez konieczności dołączania do nich dokumentu dostawy. Nie ma przy tym znaczenia ilość sprzedawanego tym podmiotom tak konfekcjonowanego wyrobu. Czynnikiem determinującym jest tutaj bowiem oprócz przeznaczenia wyrobów do celów innych niż opałowe lub napędowe, przeznaczenie tak konfekcjonowanych wyrobów do sprzedaży detalicznej.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.