IBPP4/4513-55/16/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R przy prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 lutego 2016 r. (data wpływu 18 lutego 2016 r.), uzupełnionym pismem z 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 22 kwietnia 2016 r. (data wpływu 26 kwietnia 2016 r.).

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych (PKD 45.20.Z) oraz sprzedaży detalicznej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (PKD 45.32.Z). Wnioskodawca w działalności kupuje i zużywa do wykonywania usługi dostępne na rynku oleje do silników samochodowych oraz dodatki do paliw w bańkach do 5 litrów (oleje i dodatki wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym poz. 20 i 24a). Oleje i dodatki są wykorzystywane do wykonania usługi motoryzacyjnej oraz czasami odsprzedane bez usługi. Odbiorcą usługi są zazwyczaj osoby fizyczne nieprowadzące działalności a także prowadzące działalność. Wnioskodawca bardzo rzadko kupuje olej w większych bańkach jednak sprzedaje nie więcej niż 5 litrów ostatecznemu odbiorcy.

Wnioskodawca zasięgał porady w Krajowej Informacji Podatkowej w związku ze zmianą ustawy i obowiązku rejestracyjnego do dodatku akcyzowego i od dwóch osób uzyskał informacje potwierdzającą konieczność rejestracji do 31 stycznia 2016 r. w związku z czym wysłał pocztą zgłoszenie AKC-R 29 stycznia 2016 r.

Wnioskodawca ponadto nie dokonuje czynności wymienionych w art. 8 ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku z 22 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Nie jest w stanie ustalić kodów CN nabywanych olejów, dodatków do paliw. Dostawca tych wyrobów też nie umie odpowiedzieć na zadane pytanie.
 2. Oleje do silników nabywane są z zapłaconą akcyzą (płaci ją importer) w opakowaniach do 5 litrów.
 3. Dodatki do paliw są nabywane z akcyzą w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 5 litrów. Zazwyczaj 250 ml lub 500 ml.
 4. Wnioskodawca zaprzestał zakupów olejów w większych opakowaniach niż 5 litrów. Jeśli będzie to miało miejsce w przyszłości to sprzedaż ostatecznemu nabywcy będzie i tak w opakowaniach do 5 litrów.
 5. Oleje i dodatki są zużywane do wykonywania usługi motoryzacyjnej – wymiana oleju w silniku samochodowym zgodnie z zaleceniem producenta danej marki.
 6. Sprzedaż, oferowanie i przeznaczenie olejów i dodatków do celów jak wyżej – klient wymienia olej w samochodzie.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie handlu i wykonywaniu usług motoryzacyjnych opisanych we wniosku należało dokonać zgłoszenia do urzędu celnego jako podatnik wykonujący działalność z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z brzmieniem art. 16 ust. 1 w powiązaniu z art. 89 ust. 2 pkt 1 i 7 i zmianą przepisów od 1 stycznia 2016 r. należało dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do podatku akcyzowego do 31 stycznia 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów samochodowych oraz sprzedaży detalicznej części i akcesoriów samochodowych. W ramach tej działalności Wnioskodawca kupuje i zużywa do wykonania usługi oleje do silników samochodowych w opakowaniach do 5 litrów (rzadko w większych bańkach) oraz dodatki do paliw w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 250 lub 500 ml. Są to oleje i dodatki, które zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy w pozycji 20 i 24a. Wyroby te Wnioskodawca kupuje z zapłaconą akcyzą. Wnioskodawca nie dokonuje czynności o których mowa w art. 8 ustawy. Wnioskodawca w styczniu 2016 r. dokonał zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego AKC-R.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W ww. załączniku nr 1 do ustawy:

 • pod pozycją 27, z kodem CN 2710, umieszczono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe;
 • pod pozycją 38, z kodem CN 3811, zostały ujęte środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne.

Równocześnie w świetle uregulowań art. 86 ust. 1 pkt 2 i 6 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2710 i 3811.

Zatem wyroby o kodach CN 2710 i 3811 są wyrobami akcyzowymi i zaliczają się do wyrobów energetycznych.

W załączniku nr 2 do ustawy został umieszczony wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.Urz.UE.L 1992 Nr 76, str. 1) pod pozycją:

 • 20 ujęto wyroby z kodu CN od ex 2710 11 do ex 2710 19 69 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów;
 • 24a zostały umieszczone wyroby o kodzie CN ex 3811 - środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych samych celów, co oleje mineralne, wyłącznie:
  • 3811 11 10 - środki przeciwstukowe, na bazie tetraetyloołowiu,
  • 3811 11 90 - pozostałe środki przeciwstukowe, na bazie związków ołowiu,
  • 3811 19 00 - pozostałe środki przeciwstukowe,
  • 3811 90 00 - pozostałe.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Z kolei w myśl art. 8 ust. 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również zużycie:

 1. wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów;
 2. napojów alkoholowych, o których mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2 i 3, przez podmiot zużywający.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Przedmiotem zapytania jest określenie czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo dokonując w styczniu 2016 r. zgłoszenia rejestracyjnego dla potrzeb podatku akcyzowego AKC-R.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Zatem z art. 16 ust. 1 wynika, że obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego ciąży zarówno na podmiotach, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych, które zostały określone w załączniku nr 2 do ustawy, jak i w załączniku nr 1 do ustawy. Dokonując jednak wykładni literalnej przepisu art. 16 ust. 1 ustawy należy przyjąć, że obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dotyczy tych spośród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy, które dokonują w stosunku do tych wyrobów czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, o których mowa w art. 8 ustawy. Do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego obowiązany jest zatem podmiot, który zużywa wyroby akcyzowe określone w załączniku nr 2 do ustawy, o których mowa w art. 89 ust. 2, do produkcji innych wyrobów.

Ponadto zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz U. z 2015 r. poz. 1479) podmiot prowadzący działalność w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawka podatku akcyzowego niepodlegający, na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, obowiązkowi złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, jest obowiązany do 31 stycznia 2015 r. złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

W sprawie objętej wnioskiem Wnioskodawca nabywa oleje smarowe i dodatki do paliwa z zapłaconym w cenie nabycia tych wyrobów podatkiem akcyzowym (np. podatek płaci importer). Wnioskodawca następnie nabyte wyroby zużywa do wykonywania usługi motoryzacyjnej – wymiana oleju w silniku samochodowym, oraz sprzedaje i oferuje nabyte oleje i dodatki do celów wymiany oleju w samochodzie.

Z opisanego w sprawie stanu faktycznego wynika zatem, że Wnioskodawca nie dokonuje nabycia wyrobów opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego, o której mowa w art. 89 ust. 2 ustawy, tylko wyrobów od których akcyza na wcześniejszym etapie obrotu została zapłacona.

Tym samym z wniosku wynika, że przedmiotem nabycia dokonanego przez Wnioskodawcę są wyroby już opodatkowane akcyzą jako oleje smarowe lub dodatki do paliw. Ponadto Wnioskodawca dokonując wymiany oleju zużywa go do celów do jakich został przeznaczony. Również nabyte opodatkowane dodatki do paliw są oferowane do sprzedaży jako wyroby, już wcześniej opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Powyższe wskazuje, że Wnioskodawca, zgodnie z przedstawionym opisem sprawy, nie wykonuje żadnych czynności wymienionych w art. 8 ustawy, które wymagałyby rejestracji do podatku akcyzowego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy. Wnioskodawca jedynie wykorzystuje w swojej działalności wyroby zgodnie z ich przeznaczeniem, od których na wcześniejszym etapie obrotu została zapłacona akcyza. W sprawie nie ma zatem zastosowania przepis art. 89 ust. 2 ustawy, dotyczący obrotu wyrobami akcyzowymi z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

Reasumując nabycie olejów smarowych oraz dodatków do paliw opodatkowanych na wcześniejszym etapie obrotu podatkiem akcyzowym wg właściwych dla nich stawek podatku akcyzowego i wykorzystanie ich w opisanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy nie wymaga złożenia przez Wnioskodawcę zgłoszenia rejestracyjnego. Wnioskodawca bowiem nie wykonuje żadnych czynności będących przedmiotem opodatkowania ani też nie prowadzi działalności z wykorzystaniem wyrobów objętych zerową stawką akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.