IBPP4/4513-28/16/MK | Interpretacja indywidualna

Obowiązek zgłoszenia rejestracyjnego
IBPP4/4513-28/16/MKinterpretacja indywidualna
  1. podatek akcyzowy
  2. rejestracja
  3. wyroby akcyzowe
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 27 stycznia 2016 r. (data wpływu 2 lutego 2016 r.) uzupełnionego pismem z 15 marca 2016 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie konieczności złożenia zgłoszenia rejestracyjnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie konieczności złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 15 marca 2015 r. (data wpływu 22 marca 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka S. w zakresie obrotu gazem płynnym posiada status składu podatkowego. Sprzedaż gazu zwolnionego z akcyzy ze względu na przeznaczenie podmiotom zużywającym dokonywana jest po uzyskaniu od nich dokumentu potwierdzającego rejestrację w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR). W sytuacjach gdy gaz przeznaczony jest do zasilania instalacji gazowych w domach jednorodzinnych Spółka wymaga od odbiorcy okazania dowodu tożsamości.

Zasady te Spółka stosuje konsekwentnie od 2009 roku.

W ostatnim roku coraz częściej zaczęły do Spółki docierać informacje, że niektóre urzędy celne, odmiennie niż właściwy Spółce UC w B., nie dokonują rejestracji w zakresie podatku akcyzowego podmiotów, które nie podlegają wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, uznając, że nie mają takiego obowiązku. Dotyczy to głównie klientów posiadających obiekty inwentarskie (między innymi fermy drobiu) czy też suszarnie zbóż wykorzystywane na własne potrzeby.

Sytuacja staje się o tyle kłopotliwa, że poprzez różnice w interpretacji przepisów Spółka traci klientów - skoro właściwy podmiotom zużywającym urząd celny uznaje, że nie mają obowiązku rejestracji to Spółka nie jest w stanie przekonać podmioty zużywające do takiego stanowiska i do zarejestrowania się na potrzeby podatku akcyzowego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 15 marca 2015 r. Wnioskodawca doprecyzował, że:

  1. dostarcza gaz płynny o kodach CN: 2711 19 00, 2711 12 94, 2711 12 97, 2711 13 97;
  2. pisząc o suszarniach zbóż wykorzystywanych na własne potrzeby, Wnioskodawca rozumie sytuacje, w których rolnik indywidualny ziarno zbóż zebrane z własnego pola magazynuje lub sprzedaje dopiero po wysuszeniu (we własnej suszarni zasilanej dostarczanym przez Spółkę gazem płynnym); nie świadczy usług w zakresie suszenia zbóż.

Bez znaczenia pozostaje fakt, czy tenże rolnik ma status rolnika ryczałtowego czy też jest czynnym podatnikiem VAT (zgodnie z ustawa o VAT).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy koniecznym jest aby każdy odbiorca, który zużywa gaz na cele inne niż do zasilania instalacji budynku mieszkalnego dokonywał rejestracji w zakresie podatku akcyzowego...

Zdaniem Wnioskodawcy, zbyt restrykcyjne jest podejście, że każdy podmiot, który zużywa gaz na cele inne niż do zasilania instalacji budynku mieszkalnego traktowany jest jako prowadzący działalność gospodarczą i musi dokonać zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego. Zgłoszenia powinni dokonywać tylko ci odbiorcy, którzy faktycznie prowadzą działalność gospodarczą podlegającą rejestracji w KRS czy też w ewidencji działalności gospodarczej.

Stąd osoby posiadające obiekty inwentarskie czy też suszarnie zbóż na własne potrzeby nie powinny być rejestrowane na potrzeby podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwaną dalej „ustawą”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Podmiot prowadzący skład podatkowy to podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego - art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy.

Podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia - art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702, oraz od 2704 do 2715.

Natomiast w ust. 2 i ust. 3 art. 86 ustawy wyodrębniono dwie grupy paliw, a mianowicie paliwa silnikowe oraz paliwa opałowe. I tak paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa powyżej.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy, zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyroby akcyzowe używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Wskazane wyżej zwolnienie zawarte w art. 32 ust. 1 pkt 3 ma więc zastosowanie jeżeli spełnione są następujące warunki:

  • węglowodory gazowe są przeznaczone i używane przez podmiot zużywający do celów opałowych;
  • węglowodory te są przedmiotem dostaw w schematach okreś1onych w art. 32 ust. 3 ustawy akcyzowej;
  • zostaną spełnione warunki określone w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej.

Ze złożonego wniosku wynika, że Spółka jest podmiotem prowadzącym skład podatkowy, który sprzedaje gaz płynny o kodach CN 2711 19 00, 2711 12 94, 2711 12 97 i 2711 13 97, zwolnione z akcyzy ze względu na przeznaczanie. Sprzedaż podmiotom zużywającym dokonywana jest po uzyskaniu od tych podmiotów dokumentu potwierdzającego rejestrację w zakresie podatku akcyzowego (AKC-PR). W sytuacjach gdy gaz przeznaczony jest do zasilania instalacji gazowych w domach jednorodzinnych Spółka wymaga od odbiorcy okazania dowodu tożsamości.

Na tle powyższego Wnioskodawca ma wątpliwości czy każdy odbiorca, który zużywa gaz płynny na cele inne niż do zasilania instalacji budynku mieszkalnego zobowiązany jest do dokonywania rejestracji w zakresie podatku akcyzowego.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5 jest przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest obowiązany, przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Zgłoszenie rejestracyjne powinno zawierać dane dotyczące tego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania oraz określenie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku działalności gospodarczej z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy - również adresy miejsc wykonywania działalności oraz określenie rodzaju i przewidywanej średniej miesięcznej ilości zużywanego wyrobu akcyzowego - art. 16 ust. 2 ustawy.

Właściwy naczelnik urzędu celnego, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, pisemnie potwierdza jego przyjęcie. Potwierdzenie powinno zawierać dane dotyczące zarejestrowanego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON oraz określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, w zakresie których prowadzi on działalność gospodarczą - art. 16 ust. 3 ustawy.

Ponieważ przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia działalności gospodarczej, zasadne jest więc odwołanie się do znaczenia tego pojęcia w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.), w myśl którego działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.

Zauważyć zatem należy, że Ordynacja podatkowa szeroko ujmuje pojęcie działalności gospodarczej, która wprost obejmuje każdą działalności zarobkową, która służy uzyskiwaniu przychodów i nastawiona jest na osiągnięcie zysku, niezależnie od jej określenia jako działalności gospodarczej, czy też podmiotu ją wykonującego jako przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, że przepisy podatkowe w sposób autonomiczny od pozostałych dziedzin prawa, definiują własne pojęcia służące celom fiskalnym.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że każdy podmiot który zamierza w swojej zarobkowej działalności zużywać do celów opałowych zwolniony od akcyzy gaz płynny o kodach CN 2711 19 00, 2711 12 94, 2711 12 97 i 2711 13 97, zobowiązany jest myśl art. 16 ust. 1 ustawy przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem ww. wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Dlatego Organ nie podziela stanowiska Wnioskodawcy, że zgłoszenia powinni dokonywać tylko ci odbiorcy, którzy faktycznie prowadzą działalność gospodarczą podlegającą rejestracji w KRS czy też w ewidencji działalności gospodarczej. Tym samym w opisanym stanie faktycznym osoby posiadające obiekty inwentarskie czy też suszarnie zbóż na własne potrzeby powinny być rejestrowane na potrzeby podatku akcyzowego.

W ocenie Organu nie tylko wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji działalności gospodarczych, determinuje podmiot wykonujący działalność zarobkową do zgłoszenia rejestracyjnego, a z takimi sytuacjami mamy do czynienia w przedstawionym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym.

Obiekty inwentarskie (m.in. fermy drobiu) czy suszarnie zbóż, zaliczane są do działalności rolniczej (polegającej na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych), której efekty przeznaczone są do sprzedaży. Nie można zatem podzielić poglądu, że ww. przypadkach wytwarzane produkty rolne zostaną zużyte na własne potrzeby.

Dotyczy to nie tylko sytuacji gdy wytworzone produkty rolne zostaną bezpośrednio przeznaczone do sprzedaży ale także sytuacji gdy wytworzone przez rolnika produkty zostaną zużyte w dalszej działalności rolniczej np. zebrane przez rolnika z własnego pola ziarna zbóż po wysuszeniu zostaną przeznaczone jako pasza dla zwierząt, które z kolei zostaną przeznaczone do sprzedaży.

Reasumując, każda działalność która służy uzyskiwaniu przychodów i nastawiona jest na osiągnięcie zysku, niezależnie od jej określenia jako działalności gospodarczej, czy też podmiotu ją wykonującego jako przedsiębiorcy jest w świetle prawa podatkowego działalnością gospodarczą.

Zatem każdy podmiot, który zamierza w swojej szeroko rozumianej zarobkowej działalności zużywać do celów opałowych, zwolnione od akcyzy w oparciu o przepis art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy węglowodory gazowe o kodach CN 2711 19 00, 2711 12 94, 2711 12 97 i 2711 13 97, zobowiązany jest myśl art. 16 ust. 1 ustawy przed dniem wykonania pierwszej czynności z wykorzystaniem ww. wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego stanu faktycznego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.