IBPP4/4513-240/16-1/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie cydru

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 15 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania cydru - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania cydru.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest producentem w ilości do 10 tys. litrów rocznie na mocy ustawy o wyrobach winiarskich z dnia 12 maja 2011 r. Kod CN dla cydru 2206 00 10. Zgodnie z ustawą Wnioskodawca może (art. 22 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym) płacić podatek akcyzowy w formie przedpłaty z pominięciem składu podatkowego. W związku z tym opłata to iloczyn liczby hektolitrów oraz kwoty 158 zł, przy założeniu, ze cydr ma więcej niż 4,5% alkoholu w objętości. Jako że Wnioskodawca produkuje cydr metodą naturalną, korzystając ze starych, oryginalnych receptur, nie wykonuje zabiegów filtrowania. Cydr po fermentacji klarowany jest poprzez osadzanie. A osad jest traktowany jako odpad i nie podlega fermentacji. Ubytek gotowego do rozlewu cydru to nawet 20% w stosunku do soku surowego. Zlewanie soku a następnie cydru jest każdorazowo zgłaszane do Urzędu Celnego z wyprzedzeniem i odbywa się pod nadzorem pracowników Urzędu Celnego.

Proces technologiczny, w szczególności opisany w aktach urzędowego sprawdzania to:

 1. Tłoczenie soku z jabłek na tradycyjnej prasie.
 2. Przepompowanie soku do zbiorników fermentacyjnych (zgłoszenie podejmowanej czynności do Urzędu Celnego).
 3. Fermentacja burzliwa w otwartych zbiornikach, możliwy niekontrolowany wypływ piany.
 4. Fermentacja cicha, opadanie osadu.
 5. Zlewanie surowego cydru znad osadu (zgłoszenie podejmowanej czynności do Urzędu Celnego).
 6. Klarowanie/leżakowanie w wyniku którego reszta osadu się segmentuje.
 7. Zlewanie znad osadu i rozlew do butelek cydru gotowego 9zgłoszenie podejmowanej czynności do Urzędu Celnego).
 8. Banderolowanie i etykietowanie (zgłoszenie podejmowanej czynności do Urzędu Celnego).

Co za tym idzie wszystkie newralgiczne procesy odbywają się pod kontrolą Urzędu Celnego.

Łączne straty ilościowe od soku do produktu gotowego sięgają, w zależności od odmiany jabłek, do 20% objętości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Po którym etapie produkcji cydru metodą tradycyjną należy naliczyć podatek od wyrobów akcyzowych:

 1. od soku jabłkowego,
 2. od wstępnie sfermentowanego cydru surowego po zlaniu znad osadu drożdży i innych substancji szlamujących,
 3. od cydru surowego po wtórnej fermentacji z zlanego znad osadu,
 4. od gotowego cydru rozlanego do butelek?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Firmy zajmujące się przemysłową produkcją cydru podlegają procedurom stosowanym w przypadku składu podatkowego, do którego trafia gotowy produkt do rozlewu, klasyfikujący się do podatku akcyzowego. W przedstawionej w opisie stanu faktycznego tradycyjnej technologii produkcji cydru, cydr surowy nie jest produktem gotowym do rozlewu do butelek i tym samym jeszcze nie powinien na tym etapie być naliczany podatek akcyzowy.

W związku z powyższym podatek akcyzowy powinien być naliczany od ilości rozlanego cydru gotowego do butelek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Przedmiotem wniosku jest moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu produkcji cydru poza składem podatkowym od którego płacona jest przedpłata akcyzy.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.), zwana dalej ustawą, określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W pozycji 16 załącznika nr 1 do ustawy zostały umieszczone wyroby o kodzie CN 2206 00 – pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

Z kolei w poz. 16 załącznika nr 2, stanowiącego „Wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG”, wymieniono pod kodem CN 2206 00 – pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny) mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone.

W myśl art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, napojami fermentowanymi w rozumieniu ustawy są:

 1. musujące napoje fermentowane - wszelkie wyroby objęte pozycją CN 2206 00 oraz wyroby oznaczone kodami CN 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 i objęte pozycją 2205, niewymienione w art. 95, które znajdują się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka, umocowany za pomocą węzłów lub spinek, albo cechują się ciśnieniem wynoszącym co najmniej 3 bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze, oraz:
  1. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającą 13% objętości, albo
  2. mają rzeczywistą objętościową moc alkoholu przekraczającą 13% objętości, lecz nieprzekraczającą 15% objętości
  -pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji.
 2. niemusujące napoje fermentowane - niebędące musującymi napojami fermentowanymi określonymi w pkt 1 - wszelkie wyroby objęte pozycjami CN 2204 i 2205, z wyjątkiem wyrobów określonych w art. 95 ust. 1, oraz wyroby objęte pozycją CN 2206 00, z wyjątkiem wszelkich wyrobów określonych w art. 94 ust. 1:
  1. rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2% objętości, lecz nieprzekraczającej 10% objętości, albo
  2. rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 10% objętości, lecz nieprzekraczającej 15% objętości
  -pod warunkiem że cały alkohol etylowy zawarty w gotowym wyrobie pochodzi wyłącznie z procesu fermentacji;

Produkcją napojów fermentowanych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie napojów fermentowanych, a także ich rozlew – art. 96 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania napojów fermentowanych jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych.

Stosownie do art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego:

 1. składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru,
 2. obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu

-za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Wpłaconą przedpłatę akcyzy zalicza się na poczet akcyzy należnej za miesiąc rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 – art. 22 ust. 2 ustawy.

Art. 22 ust. 3 stanowi, że wpłaconą przedpłatę akcyzy uwzględnia się w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1.

Mając zatem na względzie powyższe przepisy oraz opis sprawy, należy stwierdzić, że przedmiotem opodatkowania będzie produkcja cydru o kodzie CN 2206 00 10, która zakończy się w momencie uzyskania wyrobu finalnego, który może być już skierowany do konsumpcji (sprzedaży). Jednakże zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy, podstawą opodatkowania napojów fermentowanych jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu. Zatem obowiązek podatkowy powstanie w momencie zakończenia procesu produkcji, który może być identyfikowany z opisanym we wniosku etapem produkcji, czyli rozlaniem cydru do butelek.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.