IBPP4/4513-240/15/MK | Interpretacja indywidualna

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS
IBPP4/4513-240/15/MKinterpretacja indywidualna
 1. podatek akcyzowy
 2. wyroby akcyzowe
 3. zawieszenie poboru akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne]

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu 31 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

P.S.A. (dalej: P.) jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie produkcji oraz sprzedaży wyrobów akcyzowych o charakterze karbo i petrochemicznym, wykorzystywanych jako surowce w chemii organicznej.

W związku ze swoją działalnością, Spółka dokonuje produkcji i sprzedaży wyrobów energetycznych, dla których zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy akcyzowej, określona została stawka podatku akcyzowego w wysokości 0 zł.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy akcyzowej znacznie modyfikujące dotychczasowy obrót wyrobami energetycznymi z zastosowaniem zerowej stawki.

Między innymi, w myśl tych regulacji (dodawany art. 41a ust. 3a ustawy akcyzowej), w przypadku przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, projekt e-AD powinien zawierać informację, że przemieszczane wyroby opodatkowane są zerową stawką akcyzy.

Tym samym, Spółka wysyłając w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS (dalej: EMCS lub System) wyroby akcyzowe wskazane w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, po 1 stycznia 2016 r. będzie zobowiązana do wskazania w projekcie e-AD informacji, że przemieszczane wyroby opodatkowane są objęte zerową stawką akcyzy.

Po wysłaniu projektu e-AD do Sytemu, Spółka otrzyma z Systemu e-AD sprawdzony pod względem kompletności i prawidłowości danych z nadanym numerem referencyjnym. Po otrzymaniu e-AD, P. będzie mogła dokonać przemieszczenia wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z załączonym wydrukiem e-AD z nadanym numerem referencyjnym. Przemieszczenie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy co do zasady zostaje zakończone (obowiązek podatkowy wygasa) w przypadku odbioru wyrobów akcyzowych przez ich odbiorcę, a w przypadku eksportu po opuszczeniu przez towary terytorium UE oraz otrzymaniu przez Spółkę z Systemu raportu odbioru lub raportu wywozu. Jednakże, w praktyce mogą również wystąpić sytuacje w których nastąpi manualne zakończenie przemieszczenia w systemie EMCS, a Spółka otrzyma komunikat EMCS IE 905.

Spółka rozważa czy jeżeli po 1 stycznia 2016 r. dokona przemieszczenia w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 innych niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy i wskaże w projekcie e-AD informację, że przemieszczane wyroby są objęte zerową stawką akcyzy, to czy aby te wyroby były objęte stawką 0 zł Spółka powinna uzyskać dodatkową dokumentację (np. oświadczenie kontrahenta o przeznaczeniu tych wyrobów).

Ponadto, P. rozważa czy w przypadku dokonywania takiego przemieszczenia ww. wyrobów a następnie otrzymania jednego z dokumentów wskazanych w art. 41 ust. 5 ustawy akcyzowej, oznacza to, iż procedura zawieszenia poboru akcyzy została zastosowana prawidłowo, w związku z czym wobec Spółki nie powstanie zobowiązanie podatkowe, a obowiązek podatkowy wobec przemieszczanych wyrobów wygaśnie w części objętej potwierdzeniem wskazanym na jednym z tych dokumentów.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy jeżeli po 1 stycznia 2016 r. Spółka dokona przemieszczenia w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 innych niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy wskazując w projekcie e-AD informację, że przemieszczane wyroby są objęte zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, to czy Spółka zobowiązana jest do uzyskania dodatkowej dokumentacji (np. oświadczenia kontrahenta) potwierdzającej wskazane w projekcie e-AD przeznaczenie wyrobów akcyzowych...
 2. Czy w przypadku przemieszczenia przez Spółkę po 1 stycznia 2016 r. w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej i wskazaniu w projekcie e-AD informacji, że przemieszczane wyroby opodatkowane są zerową stawką akcyzy, a następnie otrzymania jednego z dokumentów wskazanych w art. 41 ust. 5 ustawy akcyzowej, oznacza to, iż procedura zawieszenia poboru akcyzy została zastosowana prawidłowo, w związku z czym wobec Spółki nie powstanie zobowiązanie podatkowe, a obowiązek podatkowy wobec przemieszczanych wyrobów wygaśnie w części objętej potwierdzeniem wskazanym na jednym z tych dokumentów...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Zdaniem Spółki, jeżeli po 1 stycznia 2016 r. P. dokona przemieszczenia w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 innych niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy i wskaże w projekcie e-AD informację, że przemieszczane wyroby są objęte zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie, to Spółka nie jest zobowiązana do pozyskiwania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej, że wyroby te są przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe.

Ad. 2

Zdaniem Spółki, w przypadku przemieszczenia przez Spółkę po 1 stycznia 2016 r. w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej i wskazania w projekcie e-AD informacji, że przemieszczane wyroby opodatkowane są objęte zerową stawką akcyzy, a następnie otrzymania jednego z dokumentów wskazanych w art. 41 ust. 5 ustawy akcyzowej, procedura zawieszenia poboru akcyzy została zastosowana prawidłowo, w związku z czym wobec Spółki nie powstanie zobowiązanie podatkowe, a obowiązek podatkowy wobec przemieszczanych wyrobów wygaśnie w części objętej potwierdzeniem wskazanym na jednym z tych dokumentów.

Uzasadnienie stanowiska Spółki

Ad. 1

Wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw<Dz.U. z 2015 r. poz. 1479 dalej: ustawa zmieniająca> zasadniczo modyfikuje przepisy ustawy akcyzowej dotyczące obrotu wyrobami energetycznymi z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

Przede wszystkim w nowym stanie prawnym warunki stosowania zerowej stawki dla wyrobów energetycznych zostały określone osobno dla wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej innych niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy oraz osobno dla wyrobów niewymienionych w tym załączniku. Niezależnie jednak od tego podziału, dalej wspólnym wymogiem dla tych wyrobów jest ich przeznaczenie do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych (dalej: inne cele niż napędowe lub opałowe).

Wyroby wskazane w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej inne niż wymienione w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe mogą być przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem systemu EMCS.

Zgodnie z dodawanym do ustawy akcyzowej art. 41 a ust. 3a, który ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. w przypadku przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, projekt e-AD powinien zawierać informację, że przemieszczane wyroby opodatkowane są zerową stawką akcyzy.

P.pragnie przede wszystkim zauważyć, że system EMCS jest systemem nadzoru nad przemieszczaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W ocenie Spółki, celem dodania powyższego przepisu do ustawy akcyzowej było rozróżnienie w systemie EMCS przemieszczeń wyrobów akcyzowych objętych stawką zero i przemieszczeń pozostałych wyrobów akcyzowych jak również zadeklarowanie przez podmiot wysyłający przeznaczenia tych wyrobów do innych celów niż napędowe lub opałowe. Takie stanowisko Spółki znajduje również potwierdzenie w uzasadnieniu do ustawy akcyzowej. W części dotyczącej wprowadzenia powyższego przepisu, ustawodawca wskazał: „Dodanie tej regulacji stanowi konsekwencję rezygnacji z warunku składania zabezpieczenia akcyzowego w przypadku przemieszczania ww. wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy. Aby zapewnić monitorowanie przemieszczania wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy zasadnym jest umieszczanie informacji o przemieszczaniu takich wyrobów w projekcie e-AD”.

Dzięki obowiązkowi zawarcia w projekcie e-AD informacji, że przemieszczone wyroby opodatkowane są zerową stawką akcyzy, podmiot wysyłający może określić przeznaczenie tych wyrobów do innych celów niż napędowe lub opałowe. Jednocześnie, podmiot przyjmujący te wyroby może zdecydować o ich przyjęciu z przeznaczeniem do tych celów lub odmówić przyjęcia przesyłki. System EMCS pełni więc podobną funkcję jaką pełni dokument dostawy w przypadku dokonywania obrotu tymi wyrobami poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy - dokumentuje przeznaczenie przemieszczanych wyrobów do celów innych niż napędowe lub opałowe. Należy przy tym zauważyć, że zarówno dla przemieszczeń wyrobów opodatkowanych zerową stawką akcyzy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jak i przemieszczeń poza procedurą - na dokumencie dostawy - ustawodawca zrezygnował z obowiązku składania zabezpieczenia akcyzowego.

W konsekwencji, w przypadku przemieszczenia przez Spółkę po 1 stycznia 2016 r. w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i wskazania w projekcie e-AD informacji, że przemieszczane wyroby są objęte zerową stawką akcyzy. P. nie jest zobowiązana do uzyskiwania dodatkowej dokumentacji potwierdzające, że wyroby te są przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe (np. oświadczenia kontrahenta).

Ad. 2

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy akcyzowej, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy akcyzowej i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Stosując procedurę zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych, Spółka jest zobowiązana do spełnienia obowiązków wynikających z przepisów akcyzowych związanych z wykorzystaniem Systemu. Do obowiązków tych, a zarazem warunków stosowania procedury w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych należą na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy akcyzowej:

 • zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD;
 • złożenie we właściwym urzędzie celnym zabezpieczenia akcyzowego.

Jednakże, zgodnie z dodawanym do ustawy akcyzowej z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 89 ust. 2b ustawy akcyzowej: „W przypadku wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, innych niż określone w ust 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, przyjmuje się, w tym na potrzeby przepisów o zabezpieczeniu akcyzowym oraz przepisów działu VIa, że stawka akcyzy na te wyroby wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te zostały objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy”.

W konsekwencji, w przypadku ww. wyrobów jedynym warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z przemieszczeniem tych wyrobów będzie zastosowanie e-AD lub dokumentu zastępującego e-AD, gdyż Spółka nie będzie zobowiązana do składania zabezpieczenia akcyzowego w związku z przemieszczeniem tych wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Dla podmiotu dokonującego wysyłki wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w tym wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej kluczowy jest również art. 41 ust. 5 ustawy akcyzowej, który reguluje kwestię wygaśnięcia w stosunku do podmiotu wysyłającego wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy obowiązku w podatku akcyzowym.

Zgodnie z tym przepisem, w brzmieniu które będzie obowiązywało po 1 stycznia 2016 r.: „Przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego:

 1. raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub
 2. raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu
 3. alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy

-w części objętej potwierdzeniem”.

W konsekwencji, zdaniem P., w przypadku przemieszczenia przez Spółkę po 1 stycznia 2016 r. w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu EMCS wyrobów akcyzowych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie i wskazania w projekcie e-AD informacji, że przemieszczane wyroby opodatkowane są objęte zerową stawką akcyzy, a następnie otrzymania jednego z dokumentów wskazanych w art. 41 ust. 5 ustawy akcyzowej, należy uznać, że procedura zawieszenia poboru akcyzy została zastosowana prawidłowo, w związku z czym wobec Spółki nie powstanie zobowiązanie podatkowe, a obowiązek podatkowy wobec przemieszczanych wyrobów wygaśnie w części objętej potwierdzeniem wskazanym na jednym z tych dokumentów.

Obowiązek podatkowy powstanie natomiast wobec strat tych wyrobów, które od dnia 1 stycznia 2016 r , zostają uznane za ubytki zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. e). Zatem straty takich wyrobów zostaną opodatkowane na analogicznych zasadach jak np. straty paliw silnikowych.

Spółka pragnie wskazać, że takie stanowisko potwierdził również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 15 grudnia 2011 r. o sygn. IPPP3/443-1261/11-2/KB w której wskazał: „Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy oraz powołane regulacje prawne należy stwierdzić, że z chwilą otrzymania przez Spółkę komunikatu IE818 (raportu odbioru), w części objętej potwierdzeniem, nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, w myśl art. 41 ust. 5 ustawy (...) Odnośnie natomiast sytuacji, w której organ celny dokonuje manualnego zamknięcia przemieszczenia w Systemie Spółka otrzymuje komunikat IE905, który potwierdza zakończenie przemieszczenia. Z chwilą otrzymania ww. potwierdzenia, w części nim objętej, nie powstaje zobowiązanie podatkowe i wygasa obowiązek podatkowy. (...) Reasumując, w opisanym stanie faktycznym, przemieszczenie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z wykorzystaniem Systemu, a następnie otrzymanie komunikatów IE818 lub IE905, oznacza, iż procedura zawieszenia poboru akcyzy została zastosowana i zakończona prawidłowo, w związku z czym wobec Spółki, w części objętej potwierdzeniami, nie powstanie zobowiązanie podatkowe, a obowiązek podatkowy wobec przemieszczanych wyrobów wygaśnie”.

Powyższe stanowisko Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dotyczy co prawda paliw przemieszczanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, jednakże zdaniem Spółki powinno znaleźć analogiczne zastosowanie w przypadku wyrobów wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej i objętych stawką 0 zł.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, jak również w przypadku ustalenia w toku prowadzonego postępowania podatkowego odmiennego stanu sprawy niż przedstawiony we wniosku, udzielona interpretacja traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ul. Augustyna Kośnego 70, 46-020 Opole, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.