IBPP4/4513-222/15/LG | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z podatku olejów smarowych
IBPP4/4513-222/15/LGinterpretacja indywidualna
 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe
 2. olej smarowy
 3. przeznaczenie
 4. wyroby akcyzowe
 5. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy wybranych wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów w związku z prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygn. akt I SA Kr 200/12 z 4 kwietnia 2012 r. uchylającym indywidualną interpretację z 13 października 2011 r. znak IBPP3/443-810/11/DG doręczonym Organowi 30 listopada 2015 r. stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 13 lipca 2011 r. (data wpływu 18 lipca 2011 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku olejów smarowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lipca 2011 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z podatku olejów smarowych.

W dniu 13 października 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał dla Wnioskodawcy indywidualną interpretację znak: IBPP3/443-810/11/DG uznając stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Wnioskodawca na ww. pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wniósł wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a następnie złożył skargę z 3 stycznia 2012 r., żądając uchylenia zaskarżonej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

WSA w Krakowie orzeczeniem z 4 kwietnia 2012 r. sygn. akt I SA/Kr 200/12 uchylił zaskarżona interpretację. Na ww. orzeczenie Organ złożył skargę kasacyjną. NSA w Warszawie wyrokiem z 26 sierpnia 2015 r. sygn. akt I FSK 857/15 oddalił skargę kasacyjną.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - (dalej Spółka) jest firmą zajmującą się, głównie hurtowym obrotem paliwami płynnymi. Jest podmiotem zarejestrowanym dla celów podatku akcyzowego.

Wnioskodawca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo oleje smarowe o kodach CN: CN 27101981, CN 27101983, CN 27101987, CN 27101991, CN 27101993, CN 27101999 i dostarczać je do magazynu wynajmowanego na terenie kraju. W magazynie tym Wnioskodawca posiada status zarejestrowanego odbiorcy. Wnioskodawca nie prowadzi składu podatkowego. Przedmiotowe wyroby w kraju nabycia (z Węgier i innych krajów Unii Europejskiej) nie są uznawane za wyroby akcyzowe. Następnie oleje smarowe będą sprzedawane klientom na terytorium kraju, którzy będą finalnymi odbiorcami zużywającymi oleje smarowe na cele objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie. Odbiorcy olejów będą podmiotami zarejestrowanymi do podatku akcyzowego i przedstawią Wnioskodawcy pisemne potwierdzenie przyjęcia przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym powyżej zdarzeniu oleje smarowe o kodach CN 2710 19 81; CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, oraz CN 2710 19 99 wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy, mogą korzystać ze zwolnienia...

W ocenie Wnioskodawcy:

W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym oraz przedstawionym poniżej stanem prawnym nabywane wewnątrzwspólnotowo przez Wnioskodawcę oleje smarowe oznaczona kodami CN 2710 10 81; CN 2770 19 83, CN 2710 19 87, CN 271O 19 91, CN 2710 19 93, oraz CN 271O 19 99 są zwolnione od akcyzy, jeżeli zostaną, spełniona warunki wskazane w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Zgodnie z postanowieniami art. 39 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 3, poz. 11 ze zm.), zwanej dalej ustawą Minister właściwy do spraw finansów publicznych został upoważniony do wprowadzenia, w drodze rozporządzenia, zwolnienia od akcyzy w przypadku, gdy m.in. wynika to z przepisów prawa Unii Europejskiej, określając szczegółowy zakres oraz warunki i tryb ich stosowania, uwzględniając specyfikę obrotu zwolnionymi wyrobami akcyzowymi oraz konieczność zapewnienia właściwej kontroli.

Zgodnie zaś z § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 159, poz. 1070) wydanego m.in. w oparciu o ww. przepis ustawy, zwanego dalej rozporządzeniem, zwalnia się od akcyzy m.in. oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 71-83 i CN 2710 19 87-99, przy spełnieniu łącznie trzech poniżej wskazanych warunków:

Warunek pierwszy - zgodnie z § 10 pkt 2 rozporządzenia, zwolnienie to dotyczy wyłącznie olejów smarowych przeznaczonych do wykorzystania do celów innych niż:

 • napędowe lub opałowe, albo
 • jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo
 • jako oleje smarowe do silników, albo
 • do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Warunek drugi - zgodnie z § 10 pkt 2 rozporządzenia w związku z art. 32 ust. 3 ustawy, zwolnienie to stosuje się wyłącznie w przypadku ich:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego da podmiotu zużywającego, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę (...) w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 5. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę (...) w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 6. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 7. importu przez podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 9. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

Warunek trzeci - zgodnie z § 10 rozporządzenia w związku z art. 32 ust. 5-13 ustawy, zwolnienie to zachodzi wyłącznie, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 1. objęcia wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowa nabycia wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.
 4. Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.
 5. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia.
 6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy.
 7. Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona.
 8. Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.
 9. Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.
 10. Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.
 11. Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Z powyższych przepisów wynika, iż wyroby o kodach CN 2710 19 81; CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93, oraz CN 2710 19 99 na gruncie krajowych regulacji podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, przy czym w sytuacji, gdy są przeznaczone do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników mogą korzystać ze zwolnienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja jest wydana na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011r. nr 108, poz. 626), zwanej dalej ustawą, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W przedmiotowym załączniku nr 1 (Wykaz wyrobów akcyzowych) pod poz. 27 zostały wymienione wyroby o kodzie 2710 – oleje ropy naftowej i oleje otrzymane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej nie wymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Jednocześnie wyroby, o kodach CN 2710 19 81; CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93 oraz CN 2710 19 99, objęte przedmiotowym wnioskiem nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy stanowiącym wykaz wyrobów, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie rady 92/12/EWG.

W świetle art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju – art. 2 pkt 9 ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy - procedurę stosowaną podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy, zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio „zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca” albo „zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca.

Na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy stawka akcyzy dla olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99, wynosi 1.180,00 zł/1000 litrów.

Jednocześnie zgodnie z § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r . w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 159, poz. 1070 ze zm.) zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Stosownie zatem do art. 32 ust. 3 ww. ustawy, powyższe zwolnienie stosuje się w przypadku:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 2. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego
 3. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu zużycia przez niego jako podmiot zużywający, lub
 4. nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, lub
 5. importu przez podmiot pośredniczący, lub
 6. importu przez podmiot zużywający, lub
 7. zużycia przez podmiot prowadzący skład podatkowy występujący jako podmiot zużywający, lub
 8. zużycia przez podmiot pośredniczący występujący jako podmiot zużywający.

W myśl art. 59 ust. 1 i 2 ustawy, zarejestrowany odbiorca nie może magazynować ani wysyłać wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zarejestrowany odbiorca, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, jest obowiązany prowadzić ewidencję nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych.

Zgodnie zaś z art. 32 ust. 5-13 w powyższym przypadku warunkiem zwolnienia ze względu na przeznaczenie skażonego alkoholu jest:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy, zwanego dalej "dokumentem dostawy";
 3. prowadzenie ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem przez podmiot prowadzący skład podatkowy, zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, podmiot pośredniczący oraz podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5 jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3 - art. 32 ust. 6 ustawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia - art. 32 ust. 7 ustawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz informacje o dokumentach dostawy - art. 32 ust. 8 ustawy.

Ewidencja, o której mowa w ust. 5 pkt 3, powinna być przechowywana do celów kontroli przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została sporządzona - art. 32 ust. 9 ustawy.

Dokument dostawy może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy - art. 32 ust. 10 ustawy.

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy - art. 32 ust. 11 ustawy.

Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości - art. 32 ust. 12 ustawy.

Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość - art. 32 ust. 13 ustawy.

Należy także zwrócić uwagę, iż stosownie do § 3 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy(Dz.U. Nr 160, poz. 1075 ze zm.), ewidencja, o której mowa w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy, zwana dalej "ewidencją", zawiera:

 1. dane dotyczące ilości wyrobów zwolnionych
  1. nazwę wyrobów oraz ich kod CN,
  2. ilość opakowań oraz ich numery identyfikacyjne, jeżeli zostały nimi oznaczone,
  3. ilość wysłanych lub otrzymanych wyrobów zwolnionych, w tym ilość wyrobów zwolnionych zużytych na cele uprawniające do ich zwolnienia od akcyzy, oraz ich łączną ilość, obliczoną narastająco od początku roku kalendarzowego;
 2. informację odpowiednio o dacie wysłania, otrzymania wyrobów zwolnionych lub ich zużycia;
 3. informację o dacie wystawienia i numerach identyfikujących dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby zwolnione zostały wysłane, otrzymane lub zużyte;
 4. informację o adresie miejsca odbioru wyrobów zwolnionych.

Ilość wyrobów zwolnionych wysłanych, otrzymanych lub zużytych wpisuje się do ewidencji według kodów CN w jednostkach miary stosowanych przy obliczeniu akcyzy oraz w sposób umożliwiający obliczenie ilości tych wyrobów.

W przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach dopuszcza się możliwość wpisania do ewidencji jego ilości również w litrach, pod warunkiem podania w niej parametrów przeliczenia masy na objętość.

Stosownie do powyższego wyroby o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy i przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy – korzystają ze zwolnienia z akcyzy.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia Wnioskodawca zamierza dokonać nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów o kodach CN 2710 19 81; CN 2710 19 83, CN 2710 19 87, CN 2710 19 91, CN 2710 19 93 oraz CN 2710 19 99, z Węgier oraz z innych krajów Unii Europejskiej, w których wyroby te nie są uznawane za wyroby akcyzowe. Wnioskodawca nie prowadzi składu podatkowego, a nabycia ww. wyrobów zamierza dokonać jako zarejestrowany odbiorca. Nabyte wewnątrzwspólnotowo wyroby Wnioskodawca następnie zamierza odsprzedać klientom na terytorium kraju do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe lub opałowe. W związku z powyższym Wnioskodawca jako zarejestrowany odbiorca nabywający wewnątrzwspólnotowo ww. wyroby chce skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 10 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

WSA w orzeczeniu z 4 kwietnia 2012 r. stwierdził: Należy zauważyć, iż zwolnienie olejów smarowych od akcyzy w wypadku ich wewnątrzwspólnotowego nabycia, jest możliwe tylko w razie ich nabycia przez zarejestrowanego odbiorcę. Z art. 2 pkt 13 u.p.a. wynika, że zarejestrowany odbiorca to podmiot, który uzyskał zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Z regulujących to zezwolenie przepisów wynika, że status ten może być przyznany na czas oznaczony albo nieoznaczony (art. 57 ust. 5 u.p.a.), a uprawniony podmiot może uzyskać więcej niż jedno takie zezwolenie (art. 57 ust. 1a u.p.a.). Naturalny wniosek, jaki wynika z tej zasady, to uznanie, iż podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych, który nie jest zarejestrowanym odbiorcą, nie może skorzystać ze zwolnienia tych olejów od akcyzy. Z obowiązujących przepisów nie wynika natomiast, że podmiot dokonujący innych transakcji niż takie, w których występuje jako zarejestrowany odbiorca, traci ten status. Oznacza to, że podmiot, któremu udzielono zezwolenia, jest zarejestrowanym odbiorcą przez cały czas obowiązywania zezwolenia.”

Jednocześnie Sąd zaznaczył, że z literalnego brzmienia art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy wynika, iż zwolnienie będzie miało zastosowanie w przypadku, gdy nabycia dokona zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego. Przepis ten nie wprowadza przy tym żadnych dodatkowych obwarowań do skorzystania ze zwolnienia. W szczególności nie wymaga, aby zarejestrowany odbiorca dokonywał nabycia w trybie zawieszenia poboru akcyzy. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że do skorzystania ze zwolnienia wymagane jest jedynie posiadanie statusu zarejestrowanego odbiorcy. Jednocześnie ustawodawca w omawianym przepisie wyłączył z możliwości skorzystania ze zwolnienia przez zarejestrowanego odbiorcę posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Oznacza to, że taki podmiot, nawet jeżeli działa w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, nie ma prawa do zastosowania zwolnienia. W stosunku zaś do zarejestrowanego odbiorcy, nie został wprowadzony żaden dodatkowy warunek.

W ocenie Sądu podkreślenia również wymaga, że same zwolnienia przewidziane w art. 32 ustawy, dotyczą wyrobów zharmonizowanych, czyli w przypadkach tam opisanych, zarejestrowany odbiorca zawsze będzie nabywał takie wyroby w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Tymczasem analizowane zwolnienie, zostało określone w rozporządzeniu, które odsyła do spełnienia warunków przewidzianych w u.p.a. Niemniej jednak zwolnienie zostało wprowadzone w innym akcie prawnym i badając, czy warunki określone w u.p.a. są spełnione, należy wziąć pod uwagę specyfikę wprowadzonego zwolnienia. Analizowane zwolnienie dotyczy wyrobów niezharmonizowanych. W takim przypadku przy wprowadzeniu zwolnienia, musiało zostać wzięte pod uwagę, że wyroby będą nabywane w państwie członkowskim, które nie wprowadziło opodatkowania tych wyrobów. W takiej sytuacji, przy wzięciu pod uwagę interpretacji organu podatkowego, przepisy dotyczące tego zwolnienia w warunkach określonych w art. 32 ust. 3 pkt 5 u.p.a., byłyby przepisami pustymi, w przypadku nabywania towarów przez zarejestrowanego odbiorcę w kraju, w którym nie podlegają one opodatkowaniu. W żadnym wypadku zarejestrowany odbiorca, nie mógłby skorzystać ze zwolnienia, choć sam przepis przewidujący zwolnienie, zezwala na takie skorzystanie. Nie sposób przy tym przyjąć, aby taka była wola przy wprowadzaniu omawianego zwolnienia. Jeżeli chciano ograniczyć możliwość korzystania ze zwolnień przy nabyciu towarów pochodzących z państw członkowskich, w których towary te nie podlegają opodatkowaniu, należało to bezpośrednio wskazać w odpowiednim przepisie. W przeciwnym wypadku, nie można poprzez próbę interpretacji, ograniczyć wyraźnie wprowadzonego zwolnienia określonych towarów.

Nie można również w ocenie Sądu uznać za słuszne twierdzenie organu podatkowego, iż nabywane wewnątrzwspólnotowo przedmiotowe wyroby (...) mogą zostać objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy jedynie w sytuacji, gdy są wprowadzone do składu podatkowego. Stanowisko takie nie jest uzasadnione treścią obowiązujących przepisów i w tym zakresie należy – podobnie jak czyni to skarżąca – zwrócić uwagę na art. 40 ust. 6 u.p.a., zgodnie z którym procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5. Wyroby będące przedmiotem wniosku skarżącej nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do u.p.a. oraz są opodatkowane stawką 1.180,00 zł/1.000 litrów (art. 89 ust. 1 pkt 11 u.p.a.), stąd zasadne jest twierdzenie iż omawiana regulacja dotyczy olejów smarowych. Ponadto, "w zakresie wyrobów akcyzowych, do których procedura zawieszenia poboru akcyzy może mieć zastosowanie na podstawie art. 40 ust. 6 u.p.a., należy mieć na uwadze, iż procedura ta będzie mogła mieć zastosowanie jedynie na terytorium kraju. Nie oznacza to jednak, że w przypadku dostaw lub nabyć wewnątrzwspólnotowych ustawodawca krajowy nakazuje bezwzględnie płacić podatek akcyzowy. Stosownie bowiem do treści art. 41 ust. 4 u.p.a., w takim przypadku procedura zawieszenia stosowana jest tylko w tej części, w której dotyczy przemieszczania wyrobów akcyzowych na terenie kraju (wyroby niejako stają się objęte procedurą po przekroczeniu granicy Polski oraz innego państwa członkowskiego). Oznacza to w praktyce, że (...) jedynym warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest dołączenie dokumentów handlowych (...).

Powyżej wskazane przepisy zdaniem Sądu stanowią wystarczającą podstawę prawną do uznania, iż w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, towary po przekroczeniu granicy, będą objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Sama okoliczność, że rozporządzeniem wykonawczym uregulowano jedynie zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy od momentu wprowadzenia na terytorium kraju, przy wprowadzaniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego, nie oznacza, że przy nabyciu przez zarejestrowanego odbiorcę taka sytuacja nie jest możliwa.

W orzeczeniu z 30 października 2015 r. sygn.. akt I FSK 857/15 NSA podniósł, że w wyroku z dnia 12 lutego 2015 r., sygn. akt C-349/13, Trybunał zwrócił uwagę na to, że wymogi systemu zawieszenia poboru akcyzy, który na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy ma zastosowanie do olejów smarowych wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i grzewcze, dotyczą zarówno produktów przywożonych z innego państwa członkowskiego, jak i produktów nabywanych w polskim obrocie krajowym.

Trybunał nie ograniczył, jak z powyższego wynika, zastosowania art. 40 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym tylko "do produktów nabywanych w polskim obrocie krajowym" oraz do "produktów przywożonych z innego państwa członkowskiego", w którym są one objęte akcyzą. To oznacza, że system zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art. 40 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym może mieć także zastosowanie do nabywanych wewnątrzwspólnotowo produktów (olejów smarowych wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i grzewcze), które w kraju nabycia nie podlegają opodatkowaniu akcyzą. W rezultacie nabywający te produkty podmiot (przy spełnieniu pozostałych warunków) także występuje jako "zarejestrowany odbiorca", co oznacza, że zostanie spełniony jeden z warunków zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, do którego odsyła § 10 pkt 2 powołanego wyżej rozporządzenia.

Zatem mając na uwadze powyższe oleje smarowe o kodach CN: 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93 wykorzystywane do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 3 pkt 5 ustawy, tj. w przypadku ich wewnątrzwspólnotowego nabycia przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego, przy spełnieniu warunków wynikających z art. 32 ust. 5-13 ustawy, mogą korzystać ze zwolnienia z akcyzy na podstawie § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r . w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy zawarte we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania uchylonej interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

IBPP3/443-810/11/DG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.