IBPP4/4513-214/16-1/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość zmiany klasyfikacji nabywanego wyrobu i jego przechowywanie poza składem podatkowym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 9 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zmiany klasyfikacji nabywanego wyrobu i jego przechowywania poza składem podatkowym - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości zmiany klasyfikacji nabywanego wyrobu i jego przechowywania poza składem podatkowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka, zwana dalej Wnioskodawcą, prowadzi działalność gospodarczą obejmującą, m.in. obrót wyrobami akcyzowymi. Wnioskodawca posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Wnioskodawca ma w planach nawiązać kontakty handlowe z nowym kontrahentem, od którego będzie nabywać m.in. półsyntetyczny olej silnikowy. Półsyntetyczny olej silnikowy, będący mieszaniną mineralnych olejów bazowych do 69% m/m (stanowiących złożoną mieszaninę węglowodorów otrzymywaną z ekstrakcji rozpuszczalnikowej i procesów odparafinowania), składa się przede wszystkim z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla w zakresie od C15 do C50, a także baz syntetycznych - zawartość związków typu syntetycznego wynosi co najmniej 31 % i pakietu dodatków uszlachetniających.

Kontrahent Wnioskodawcy (podmiot zagraniczny) klasyfikuje wyroby do kodu CN 2710 19 81. Wyroby te są wysyłane do składu podatkowego Wnioskodawcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W składzie podatkowym Wnioskodawca dokonuje badania każdej partii wyrobów przemieszczonych do składu. Powyższe dotyczyć będzie również planowanej działalności w zakresie ww. półsyntetycznego oleju silnikowego.

Wnioskodawca zauważa, że wyniki badań ww. półsyntetycznego oleju silnikowego, zawierającego 31% związków syntetycznych oraz pakiet dodatków uszlachetniających mogą mieć wpływ na konieczność dokonania zmiany klasyfikacji towarowej. Z wyników badań może bowiem wynikać, że ma się faktycznie do czynienia z wyrobem o kodzie CN 3403 19 80. Wnioskodawca zatem, w takich przypadkach bez dokonywania jakiekolwiek czynności na wyrobie, w tym nie zmieniając przeznaczenia finalnego wyrobu, dokonuje korekty kodu CN wyrobu, na ten, wynikający z wyników badań, przeprowadzonych zaraz po odbiorze partii wyrobów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca, o ile w wyniku przeprowadzonych badań próbki, ustali, że wyrobem przywiezionym jest wyrób o kodzie CN 3403 19 80, może przyjąć taką klasyfikację za właściwą zamiast tej deklarowanej przez kontrahenta, wysyłającego wyroby, a w związku z powyższym przechowywać nabyte w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyroby poza składem podatkowym, z uwagi na fakt, że nie zostały one ani wymienione w zał. nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, ani, z uwagi na ich przeznaczenie, nie są objęte pozytywną stawką podatku akcyzowego?

Zdaniem Wnioskodawcy.

W sytuacji wyżej opisanej, gdy wyroby energetyczne są przemieszczane do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a po ich przebadaniu po odbiorze, miałaby miejsce sytuacja, stosownie do której, zgodnie z wynikami badań, wyrób powinien być klasyfikowany do kodu CN 3403 19 80 (kodu CN innego niż deklarowany przez kontrahenta wysyłającego towary), wyrób taki, jako przeznaczony do innych celów niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, można składować poza obszarem składu podatkowego.

Zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w zał. nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Z kolei, stosownie do art. 40 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w zał. nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Art. 89 ust. 2c ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że stawka akcyzy na wyroby energetyczne niewymienione w zał. nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe należy wskazać, że faktycznie otrzymane przez Wnioskodawcę wyroby, tj. półsyntetyczny olej silnikowy, składający się z węglowodorów nasyconych o liczbie atomów węgla w zakresie od C15 do C50), a także baz syntetycznych - zawartość związków typu syntetycznego wynosi 31% i pakietu dodatków uszlachetniających, na podstawie przeprowadzonych badań, powinny być klasyfikowane do kodu CN 3403 19 80.

Wyroby z pozycji CN 3403 zostały wymienione w poz. 37 zał. nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym. Są zatem wyrobami akcyzowymi.

Ponadto wyroby o kodzie CN 3403 19 80 są, stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobem energetycznym.

Jednocześnie należy zauważyć, że przedmiotowe wyroby nie zostały wymienione w zał. nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym. Nie stosuje się zatem do nich procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Dodatkowo należy wskazać, że w art. 89 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym nie przewidziano również dla wskazanych wyrobów realnej stawki akcyzy.

W związku z tym w przypadku wymienionych wyrobów, biorąc jednocześnie pod uwagę ich przeznaczenie inne niż cele napędowe lub opałowe, znajdzie zastosowanie zerowa stawka akcyzy. W konsekwencji w przypadku omawianych wyrobów energetycznych nie znajdzie zastosowania również dyspozycja art. 40 ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, nakazująca stosować do wyrobów z realną stawką akcyzy z zał. nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym procedurę zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju.

Reasumując, z uwagi na fakt, że przywieziony wyrób, klasyfikowany do kodu CN 3403 19 80, nie został wymieniony ani w zał. nr 2 do ustawy, ani z uwagi na jego przeznaczenie, nie jest opodatkowany realną stawką akcyzy, nie stosuje się do niego procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W związku z powyższym, o ile wyniki przeprowadzonych badać wskażą na konieczność zastosowania innego kodu CN do przemieszczonych do składu wyrobów, wyrób ten może być magazynowany poza obszarem składu podatkowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Przedmiotem wniosku jest zmiana przez Wnioskodawcę kod CN z 2710 19 81 na 3403 19 80 dla zakupionego wyrobu – półsyntetycznego oleju silnikowego i w związku z tym przechowywanie wyrobu nabytego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy poza składem podatkowym z uwagi na fakt, że wyrób o tym kodzie nie został wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy oraz ze względu na przeznaczenie, tj. do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych i objęcie tego wyrobu zerową stawką akcyzy.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 752 ze zm.), zwana dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

I tak w załączniku nr 1 do ustawy umieszczono w pozycji:

 • 27 wyroby o kodzie CN 2710 – oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.
 • 37 wyroby o kodzie CN 3403 - preparaty smarowe (włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych.

Z kolei w załączniku nr 2 do ustawy, który stanowi wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o których mowa w Dyrektywie Rady 92/12/EWG.

Skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego. (art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy).

Z kolei w myśl art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Wyroby nabywane przez Wnioskodawcę o kodzie CN 2710 19 81 nie zostały zamieszczone w załączniku nr 2 do ustawy.

Jednocześnie zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 – art. 40 ust. 6 ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Stosownie do art. 10 ust. 5 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z wyłączeniem wyrobów węglowych, powstaje z dniem otrzymania tych wyrobów przez podatnika.

Stosownie natomiast do art. 89 ust. 1 pkt 11 ustawy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99 wyroby energetyczne - (oleje smarowe, pozostałe oleje smarowe) o kodzie CN 2710 19 81 opodatkowane są stawka akcyzy w wysokości 1180,00 zł/1000 litrów.

Podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu (...) – art. 13 ust. 1 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi skład podatkowy i zamierza nabywać od zagranicznego kontrahenta wyrób półsyntetyczny olej silnikowy, który jest klasyfikowany przez kontrahenta do kodu CN 2710 19 81. Wyroby te będą wysyłane do składu podatkowego Wnioskodawcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Tym samym w sprawie objętej wnioskiem od wysłanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzonych do składu podatkowego Wnioskodawcy olejów o kodzie CN 2710 19 81 powstanie względem Wnioskodawcy, w związku z ich wprowadzeniem do składu podatkowego, obowiązek podatkowy.

Zgodnie z art. 42 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

 1. z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5;
 2. z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu; jeżeli ilość napoju alkoholowego zużyta do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego przekracza dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 2 pkt 1 lit. b, w stosunku do ilości przekraczającej te normy obowiązek podatkowy nie wygasa, a zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem wyprowadzenia wyprodukowanego wyrobu akcyzowego ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
 3. 137 w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 2 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce na terytorium kraju - następnego dnia po upływie tego terminu;
 4. 138 w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru, raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu lub alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu;
 5. z dniem naruszenia innych niż określone w pkt 3 i 4 warunków procedury zawieszenia poboru akcyzy, a gdy nie można ustalić dnia ich naruszenia - z dniem stwierdzenia takiego naruszenia przez uprawniony organ;
 6. w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 - z dniem powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia;
 7. w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6 - z dniem otrzymania przez podmiot wysyłający, który dokonał dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tych wyrobów, dokumentu handlowego lub innego dokumentu potwierdzającego dostawę tych wyrobów na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenie ich poza terytorium Unii Europejskiej; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego tego dokumentu, w części objętej potwierdzeniem;
 8. w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 4 miesięcy od dnia wysyłki ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych, dokumentu, o którym mowa w pkt 7, z potwierdzeniem dostawy tych wyrobów akcyzowych na terytorium państwa członkowskiego albo wyprowadzenia ich poza terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przemieszczanie miało miejsce w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu przez terytorium państwa członkowskiego - następnego dnia po upływie tego terminu.

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 1 ustawy w przypadku zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zakończenia tej procedury, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

W tym miejscu wskazać należy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, a także do wiążących informacji akcyzowych, zwanych dalej "WIA", stosuje się klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str. 382, z późn. zm.).

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze scalonej podlega regułom zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji i podpozycji z wyłączeniem wszelkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Zgodnie z regułą 1. Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej (ORINS) tytuły sekcji, działów i poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Dla celów prawnych klasyfikację towarów ustala się zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów oraz zgodnie z Ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury scalonej.

Zatem klasyfikacji towaru do określonego kodu CN dokonuje się zgodnie z regułami interpretacyjnymi Nomenklatury Scalonej Klasyfikacji taryfowej towaru, w myśl których jeden towar może zostać sklasyfikowany tylko do jednego kodu Nomenklatury Scalonej. Nie jest zatem możliwe aby ten sam wyrób można było klasyfikować do dwóch równych kodów Nomenklatury Scalonej.

Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy Wnioskodawca nabywając do składu podatkowe w procedurze zawieszenia poboru wyrób akcyzowy o kodzie CN 2710 19 81 względem którego powstanie obowiązek podatkowy winien stosować zasady odnoszące się do tego wyrobu. Tym samym nabyty w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrób o kodzie CN 2710 19 81 nie może być magazynowany poza obszarem składu podatkowego

Jeżeli natomiast w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będzie miał wątpliwości co do prawidłowości klasyfikacji nabywanego oleju dokonanej przez podmiot wysyłający ten olej w procedurze zawieszenia poboru akcyzy winien jeszcze przed dokonaniem jego nabycia podjąć określone czynności w celu ustalenia jaki wyrób jest przedmiotem nabycia i czy procedura zawieszenia poboru akcyzy zastosowana przez kontrahenta wysyłającego ten wyrób jest prawidłowa. W sytuacji bowiem, w której Wnioskodawca wyprowadzi ze składu podatkowego nabyty olei z myślą, że jest to preparat klasyfikowany do kodu 3403 19 80, gdy w rzeczywistości jest to olej o kodzie CN 2710 19 81 narazi się na uszczuplenie podatku akcyzowego.

Wskazać również należy, że zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej i to jego obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania wyrobów akcyzowych. Tym niemniej w sprawie objętej wnioskiem, mając na względzie co wskazano powyższej, że ten sam wyrób nie może zgodnie z regułami klasyfikacyjnymi być zaklasyfikowany do dwóch różnych kodów CN, Wnioskodawca winien w celu prawidłowego opodatkowania nabywanych wyrobów i zastosowania względem nabywanego wyrobu określonych procedur w pierwszej kolejności ustalić jego prawidłowy kod CN.

W tym celu Wnioskodawca może. zwrócić się do uprawnionego organu (Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu) o wydanie Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA). Jak stanowi art. 7d ustawy WIA jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów, która określa:

 1. klasyfikację wyrobu akcyzowego albo samochodu osobowego w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) albo
 2. rodzaj wyrobu akcyzowego przez opis tego wyrobu w takim stopniu szczegółowości, który jest wystarczający do określenia opodatkowania wyrobu akcyzowego akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, WIA wydaje się, gdy podanie kodu klasyfikacji w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) nie jest wystarczające do określenia opodatkowania wyrobów akcyzowych akcyzą, organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi lub oznaczania znakami akcyzy tych wyrobów.

WIA wiąże organy podatkowe wobec podmiotu, na rzecz którego została wydana, w odniesieniu do wyrobów akcyzowych albo samochodów osobowych, wobec których czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą zostały dokonane po dniu, w którym została wydana.

Powyższe pozwoli na określenie prawidłowego kodu CN nabywanych wyrobów i zastosowania względem nich określonych procedur. Tym samym w opisanym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca, w celu wyeliminowania ewentualnych sporów z organami podatkowymi, jeszcze przed dokonaniem nabycia opisanego wyrobu powinien ustalić jaki jest prawidłowy kod CN nabywanego wyrobu uwzględniając fakt, że może on być sklasyfikowany zarówno u kontrahenta zagranicznego jak i u Wnioskodawcy tylko do jednego kodu CN.

Reasumując Wnioskodawca nabywając w procedurze zawieszenia poboru akcyzy do własnego składu podatkowego wyrób o kodzie CN 2710 19 81, objęty inną niż zerowa stawka akcyzy, nie jest uprawniony do magazynowania tego wyrobu poza składem podatkowym.

Końcowo zauważa się, że w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych w oparciu o przepis art. 14b Ordynacji podatkowej tut. Organ nie jest uprawniony do dokonywania klasyfikacji towarowej i przyporządkowania danego towaru do określonego kodu CN.

Uwzględniając powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.