IBPP4/4513-165/16/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2016 r. (data wpływu 4 maja 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych jest:

 • prawidłowe w części dotyczącej produkcji i prowadzenia składu podatkowego,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest podmiotem działającym w branży chemicznej, prowadzącym działalność głównie w zakresie obrotu materiałami poligraficznymi. W ramach działalności wykorzystuje m. in. wyroby energetyczne o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00.

Powyższe wyroby energetyczne wykorzystywane są jako rozpuszczalniki do farb, lakierów i klejów oraz do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem przez branżę poligraficzną. Przedmiotowe wyroby nie są wykorzystywane ani do celów opałowych ani do celów napędowych.

Dotychczas Wnioskodawca nabywał ww. wyroby w ilościach hurtowych (np. w kontenerach) od podmiotów prowadzących na terytorium kraju składy podatkowe. Wyroby te konfekcjonowane były przez Wnioskodawcę w czystej postaci do mniejszych opakowań o pojemności 0,5 1, 1 1 i 5 l. Następnie sprzedawane były do hurtowni, sklepów i drukarni jako rozpuszczalniki do farb, lakierów, klejów i do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem.

W związku z nowelizacją przepisów akcyzowych – t.j. ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1479), w wyniku której zmieniony został art. 47 ust. 1 oraz art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym, Wnioskodawca powziął wątpliwości w zakresie traktowania akcyzowego prowadzonej przez niego działalności.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy w świetle art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym odbieranie i rozlewanie wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej może odbywać się poza składem podatkowym ...
 2. Czy w świetle art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00,2902 30 00 przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów Wnioskodawca ma obowiązek dołączania dokumentu dostawy...
 3. Czy w świetle art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21,2 707 30 00, 2902 30 00 przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów Wnioskodawca, bez względu na przemieszczaną liczbę opakowań udokumentowaną na podstawie faktury VAT lub paragonu, ma obowiązek dołączania dokumentu dostawy...
 4. Czy w świetle art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, poza dokonaniem potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawcę tych wyrobów (prowadzącego skład podatkowy) - wykorzystywanych w dalszej kolejności przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności do rozlewu do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów i przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - Wnioskodawca powinien dopełnić jakichkolwiek dalszych obowiązków dla zastosowania w odniesieniu do tych wyrobów zerowej stawki akcyzy...

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. W świetle art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym odbieranie i rozlewanie wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej może odbywać się poza składem podatkowym.
 2. W świetle art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania dokumentu dostawy.
 3. W świetle art. 89 ust 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów Wnioskodawca, bez względu na przemieszczaną liczbę opakowań udokumentowaną na podstawie faktury VAT lub paragonu, nie ma obowiązku dołączania dokumentu dostawy.
 4. W świetle art. 89 ust 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, poza dokonaniem potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawcę tych wyrobów (prowadzącego skład podatkowy) - wykorzystywanych w dalszej kolejności przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności do rozlewu do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów i przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - Wnioskodawca nie jest obowiązany dopełniać jakichkolwiek dalszych obowiązków dla zastosowania w odniesieniu do tych wyrobów zerowej stawki akcyzy.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy:

Tytułem wstępu Wnioskodawca pragnie wskazać, iż Minister Finansów udzielił już odpowiedzi na pytania tożsame do zawartych w niniejszym wniosku. Wszystkie kwestie objęte niniejszym wnioskiem zostały rozstrzygnięte już w interpretacji Ministra Finansów (Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IBPP4/4513-181/15/LG).

Niemniej mając na uwadze indywidualny charakter interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów, Wnioskodawca zwraca się z własnym wnioskiem o potwierdzenie powyższych zagadnień również wobec niego.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 1

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku akcyzowym wyroby o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 są wyrobami akcyzowymi i zaliczają się do wyrobów energetycznych.

W świetle znowelizowanego art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, produkcja wyrobów akcyzowych:

 • określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
 • innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa,

-może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji, o których mowa w pkt 1-9 tego przepisu.

Natomiast na gruncie art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, ustawodawca określił, co należy rozumieć pod pojęciem produkcji wyrobów energetycznych. W świetle tego przepisu stanowi ona:

 • wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych
 • mieszanie wyrobów energetycznych
 • przeklasyfikowanie komponentów paliwowych,
 • rozlew gazu skroplonego do butli gazowych
 • barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

W powyższej regulacji, nie wskazano, iż rozlew wyrobów energetycznych stanowi produkcję wyrobów energetycznych na gruncie przepisów akcyzowych. Gdyby w intencji ustawodawcy leżało uznanie rozlewu wyrobów energetycznych jako produkcji wyrobów energetycznych, to zostałoby to wyrażone wprost w ustawie o podatku akcyzowym, tak jak ma to miejsce w przypadku rozlewu gazu skroplonego do butli gazowych, czy definicji produkcji alkoholu etylowego, o której mowa w art. 93 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Próba interpretacji rozlewu omawianych wyrobów jako ich produkcję stanowiłaby zaprzeczenie założenia racjonalnego ustawodawcy i jako taka byłaby przejawem wykładni contra legem.

W konsekwencji rozlew wyrobów o kodach CN 2710 12 25, 2710 12 21, 2707 30 00, 2902 30 00 nie będzie stanowił produkcji wyrobów energetycznych, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, a tym samym Wnioskodawca w odniesieniu do tego rodzaju działalności nie będzie zobowiązana do prowadzenia składu podatkowego.

Za powyższym stanowiskiem przemawia również językowe znaczenia pojęcia „produkować”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN SA., wydawnictwo internetowe http://sjp.pwn.pl) czasownik „produkować” oznacza: „wytwarzać jakiś towar”.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż przez produkcję wyrobów energetycznych należy rozumieć działania - związane z procesem technologicznym, celem których jest wytworzenie, powstanie nowego wyrobu akcyzowego.

W związku z tym, procesowi rozlewu wyrobów energetycznych do opakowań o mniejszej pojemności nie można przypisać znamion produkcji wyrobów energetycznych, bowiem w wyniku konfekcjonowania wyrobów energetycznych nie powstaje żaden nowy produkt o odmiennych właściwościach fizykochemicznych.

Analogiczne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach we wspomnianej na wstępie interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2016 r., sygn. IBPP4/4513-181/15/LG. Organ uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe, stwierdzając, iż:

(...) rozlew wyrobów do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów nie musi się odbywać w składzie podatkowym.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 2

W świetle art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym:

„Stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;

3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium raju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;

6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;

7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;

8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.”

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle powyższej regulacji z opodatkowania zerową stawką akcyzy mogą korzystać wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy o podatku akcyzowym, wykorzystywane do innych celów niż opał i napęd, jeżeli przeznaczone są do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów. Przy czym żaden przepis akcyzowy nie nakazuje w odniesieniu do wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy i przeznaczonych do sprzedaży detalicznej stosowania dokumentów dostawy.

W omawianym katalogu, ustawodawca jednoznacznie wskazał, w których przypadkach dokument dostawy stanowi warunek dla korzystania z opodatkowania zerową stawką akcyzy (art. 89 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz pkt 5 ustawy podatku akcyzowym).

Skoro warunku takiego nie przewidziano art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy, to w przypadku wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 25, 2710 12 21, 2707 30 00, 2902 30 00, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania dokumentów dostawy.

Potwierdzenia prezentowanego wyżej stanowiska należy upatrywać, w cytowanej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w świetle której:

(...) dalsza sprzedaż przez Wnioskodawcę konfekcjonowanych wyrobów akcyzowych przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kg dokonywana jest już bez konieczności dołączania do nich dokumentu dostawy.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 3

W świetle powoływanego wyżej, art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku akcyzowym, rozlanie do opakowań do 5 litrów lub 5 kg wyrobów energetycznych o kodach CN 2710 12 25, 2710 12 21, 2707 30 00, 2902 30 00 umożliwia również dalszą ich odsprzedaż i to zarówno bez względu na ilość opakowań objętych jednorazową transakcją, jak i dokumentację towarzyszącą tego typu transakcjom, tj. faktura VAT lub paragon. Bowiem w odniesieniu do tego rodzaju czynności o przeznaczeniu tych wyrobów do sprzedaży detalicznej decyduje jedynie rozlanie tych wyrobów do wskazanych przez ustawodawcę opakowań.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Minister Finansów z dnia 14 marca 2016 r., sygn. IBPP4/4513-7/16/LG, zgodnie z którą:

Mając na uwadze powołane po wyżej przepisy art. 89 ust 2 pkt 1,2 i 7 ustawy sprzedaż przez Wnioskodawcę konfekcjonowanych wyrobów akcyzowych nie przeznaczonych do celów opałowych lub napędowych i przeznaczonych do sprzedaży detalicznej - w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów - zarówno indywidualnym nabywcom jak i do hurtowni, sklepów i innych punków dalszej sprzedaży detalicznej nabywcom indywidualnym dokonywana jest już bez konieczności dołączania do nich dokumentu dostawy. Niema przy tym znaczenia ilość sprzedawanego tym podmiotom tak konfekcjonowanego wyrobu. Czynnikiem determinującym jest tutaj bowiem oprócz przeznaczenia wyrobów do celów innych niż opałowe lub napędowe, przeznaczenie tak konfekcjonowanych wyrobów do sprzedaży detalicznej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania 4

Na gruncie przedstawionej wyżej argumentacji, Wnioskodawca w związku ze specyfiką prowadzonej działalności, tj. rozlewem wyrobów energetycznych do opakowań o pojemności do 5 l lub wadze do 5 kg przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, bowiem nie dokonuje na gruncie przepisów akcyzowych produkcji wyrobów energetycznych.

Wnioskodawca nabywa ze składu podatkowego już wyprodukowane wyroby i wykorzystuje je w działalności do celów objętych zerową stawką akcyzy (nienapędowych i nieopałowych). W efekcie, w fazie nabycia działalność Wnioskodawcy mieści się w ramach opisanych w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym. Rozlew nie stanowi produkcji lecz inny sposób wykorzystania wyrobów akcyzowym, o którym mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym.

Zatem w świetle cytowanego wyżej art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, nabycie wyrobów energetycznych wyrobów o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 w celu wykorzystania ich do dokonania ich rozlewu do opakowań o pojemności do 5 l lub wadze do 5 kg przeznaczonych do sprzedaży detalicznej powinno odbywać się na podstawie dokumentu dostawy. W efekcie, poza potwierdzeniem odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawcę (podmiot prowadzący skład podatkowy), na Wnioskodawcy nie ciążą innego rodzaju obowiązki dla zasadności stosowania wobec tych wyrobów zerowej stawki akcyzy. W szczególności. Wnioskodawca nie jest obowiązany do prowadzenia żadnej ewidencji akcyzowej, ani składania zabezpieczenia akcyzowego.

Stanowisko to zostało również potwierdzone w powoływanej wyżej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Organ podatkowy w uzasadnieniu wskazał, iż

Od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z powołanym powyżej art. 89 ust. 2 pkt 1,2 i 7 ustawy, nabycie przez Wnioskodawcę poza procedurą zawieszenia poboru opisanych wyrobów akcyzowych od producenta z przeznaczeniem do wykorzystania w prowadzonej działalności gospodarczej polegającej na ich rozlewie do opakowań jednostkowych, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, o pojemności do 5 litrów lub wadze 5 kg, winno – dla zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego – zostać dokonane na podstawie dokumentu dostawy.

Stąd też, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w świetle art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, poza dokonaniem potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00 , 2902 30 00 na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawcę tych wyrobów (prowadzącego skład podatkowy) – wykorzystywanych w dalszej kolejności przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności do rozlewu do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze 5 kilogramów i przeznaczonych do sprzedaży detalicznej – nie jest on obowiązany dopełniać jakichkolwiek dalszych obowiązków dla zastosowania w odniesieniu do tych wyrobów zerowej stawki akcyzy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe w części dotyczącej produkcji i prowadzenia składu podatkowego,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji farb i konfekcjonowania rozpuszczalników wykorzystując wyroby energetyczne o kodach CN 2710 11 25, 2710 22 21, 2707 30 00, 2902 30 00. Wyroby te nie są wykorzystywane przez Wnioskodawcę do celów napędowych czy opałowych. Spółka nabywa te wyroby w ilościach hurtowych (autocysternach) od podmiotów prowadzących na terytorium kraju składy podatkowe. Konfekcjonowanie polega na rozlewie tych produktów do mniejszych opakowań o pojemności 0,5 l, 1 l i 5 l.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W ww. załączniku nr 1 do ustawy pod pozycją:

 • 24, z kodem CN 2707, ujęto oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych;
 • 27, z kodem CN 2710, umieszczono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe;
 • 35, z kodem 2902, znajdują się węglowodory cykliczne.

Równocześnie w świetle uregulowań art. 86 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycją CN 2707, 2710 i 2902.

Zatem przedmiotowe wyroby są wyrobami akcyzowymi i zaliczają się do wyrobów energetycznych.

W załączniku nr 2 do ustawy został umieszczony wykaz wyrobów akcyzowych, do których stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i których produkcja odbywa się w składzie podatkowym, o którym mowa w dyrektywie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich przechowywania, przepływu oraz kontrolowania (Dz.Urz.UE.L 1992 Nr 76, str. 1) pod pozycją:

-19 umieszczono wyroby o kodzie ex CN 2707 oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników niearomatycznych, wyłącznie:

 1. 2707 10 - benzol (benzen),
 2. 2707 20 - toluol (toluen),
 3. 2707 30 - ksylol (ksyleny),
 4. 2707 50 - pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65% lub więcej objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250°C zgodnie z metodą ASTM D 86;

-20 ujęto wyroby z kodu CN od ex 2710 11 do ex 2710 19 69 - oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów;

-23 zamieszczono wyroby z kodu CN ex 2902 - węglowodory cykliczne, wyłącznie:

 1. 2902 20 00 – benzen,
 2. 2902 30 00 – toluen,
 3. 2902 41 00 - o-ksylen,
 4. 2902 42 00 - m-ksylen,
 5. 2902 43 00 - ksylen,
 6. 2902 44 00 - mieszaniny izomerów ksylenu.

Stosownie do powyższego w stosunku do wyrobów o kodzie CN 2707 30 00, 2710 11 21, 2710 11 25, 2902 30 00 stosuje się procedurę zawieszenia poboru akcyzy i produkcja tych wyrobów winna odbywać się w składzie podatkowym.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, skład podatkowy to miejsce, w którym określone wyroby akcyzowe są: produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane, lub z którego są wyprowadzane - z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; w przypadku składu podatkowego znajdującego się na terytorium kraju miejsce to jest określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego.

Za podmiot prowadzący skład podatkowy uznaje się podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego (art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy).

Procedura zawieszenia poboru akcyzy stosowana jest podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe (art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy).

Skład podatkowy jest najważniejszym elementem systemu zawieszenia poboru akcyzy. System ten umożliwia swobodny przepływ wyrobów akcyzowych w ramach Unii Europejskiej, zabezpiecza interes fiskalny państw członkowskich w związku ciążącym na wyrobach akcyzowych podatkiem akcyzowym oraz faktycznym przesunięciem momentu poboru tego podatku. Właśnie przesunięciu momentu poboru podatku musi towarzyszyć zachowanie pełnej kontroli, w ramach instytucji składu podatkowego, nad produkcją wyrobów akcyzowych (por. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Prawna regulacja akcyzy w europejskim prawie wspólnotowym na tle teorii opodatkowania konsumpcji, Toruń 2007, s. 274-275).

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych:

 1. określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
 2. innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa,

-może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji, o których mowa w pkt 1-9 tego przepisu.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Jak wynika z powyższych przepisów opodatkowaniu podlegają m.in. wyroby, które zostały opodatkowane określoną stawką podatku ze względu na przeznaczenie w sytuacji gdy ich użycie było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zastosowania tej stawki lub nastąpiło bez zachowania warunków do zastosowania tej stawki.

Wysokość stawek na wyroby energetyczne zostały określone w art. 89 ust. 1 ustawy.

Jednocześnie w art. 89 ust. 2 ustawy przyjęto zasadę, że stawka akcyzy na wyroby energetyczne wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, wynosi 0 zł, jeżeli wyroby te są:

 1. w posiadaniu podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 2. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy ze składu podatkowego do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy, lub do składu podatkowego od podmiotu, który posiadał je w celu zużycia do tych celów;
 3. przemieszczane na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy do składu podatkowego w przypadku niedostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 4. nabywane wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego lub dokumentu handlowego przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 5. nabywane wewnątrzwspólnotowo przez zarejestrowanego odbiorcę w celu dostarczenia ich do podmiotu, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy i przemieszczane do tego podmiotu na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na podstawie dokumentu dostawy;
 6. importowane przez podmiot, który zużywa je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej do celów uprawniających do zastosowania zerowej stawki akcyzy;
 7. przeznaczone do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów;
 8. importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów przez osobę fizyczną w celach innych niż prowadzenie działalności gospodarczej lub innych niż cele handlowe.

Wskazany wyżej przepis (art. 89 ust. 2 ustawy) określa jednoznacznie, że w przypadku przeznaczenia wyrobów energetycznych, innych niż określone w ust. 1 pkt 1-13, do celów innych niż opałowe i napędowe albo jako dodatki i domieszki do tych paliw stosuje się zerową stawkę akcyzy. Przy czym zastosowanie stawki 0 zł wymaga spełnienia określonych w tym przepisie warunków.

Z uwagi na skalę nieprawidłowości w obrocie olejami opałowymi i napędowymi, obszar ten stanowi jeden z obszarów wysokiego ryzyka naruszeń przepisów prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku akcyzowego. Unikanie opodatkowania tych wyrobów najczęściej związane jest ze zmianą przeznaczenia, w przypadku gdy są one objęte zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie do celów innych niż napędowe lub opałowe. Dlatego też w znowelizowanej od 1 stycznia 2016 r. ustawie wprowadzono katalog przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy dla wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2, innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru podatku akcyzowego.

W świetle powyższego, w celu określenia czy nabywane wyroby energetyczne będące przedmiotem wniosku podlegają opodatkowaniu stawką akcyzy 0 zł, konieczne jest rozstrzygnięcie czy konfekcjonowanie przedmiotowych wyrobów stanowi z jednej strony produkcję a z drugiej strony zużycie tych wyrobów przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 87 ust 1 ustawy, produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.

Stosownie do powyższego, w rozumieniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego, rozlew wyrobów energetycznych do mniejszych opakowań nie jest traktowany jako produkcja wyrobów energetycznych.

W przedmiotowej sprawie konfekcjonowanie, jak wskazuje Wnioskodawca, będzie polegało na rozlaniu zakupionych ww. wyrobów do mniejszych opakowań o pojemności 0,5 l, 1 l i 5 l. Wobec tego Wnioskodawca nie będzie wytwarzać nowych produktów ani przetwarzać produktów.

Zatem opisane konfekcjonowanie nie będzie mieściło się w procesie rozumianym jako produkcja wyrobów energetycznych. Innymi słowy konfekcjonowanie nie będzie produkcją wyrobów energetycznych.

Zgodnie z powyższym, ponieważ konfekcjonowanie wyrobów akcyzowych o kodach CN 2707 30 00, 2902 30 00 oraz 2710 11 21 i 2710 11 25 nie będzie produkcją, tym samym nie musi ono odbywać się w składzie podatkowym.

Zatem odpowiadając na pytanie nr 1 należy stwierdzić, że rozlew wyrobów do opakowań jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów nie musi się odbywać w składzie podatkowym. W tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Co się zaś tyczy zdefiniowania pojęcia „zużycia” należy odwołać się do potocznego znaczenia tego słowa ze względu na brak legalnej definicji.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN Warszawa 1989 - „zużyć” oznacza: „zniszczyć coś lub wyczerpać zapas czegoś przez dłuższe używanie”. Natomiast zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego Wydawnictwa PWN (htpp://sjp.pwn.pl) „zużyć” to:

 1. wykorzystać coś w jakiejś części lub w całości,
 2. zniszczyć coś częstym lub długim używaniem,
 3. wyniszczyć kogoś fizycznie lub psychicznie.

Natomiast według Wielkiego Języka Słownika Polskiego (http://www.wsjp.pl), „zużyć” oznacza:

 • wyczerpać coś (robiąc coś i używając czegoś, doprowadzić do wyczerpania tego),
 • spożytkować (przeznaczyć coś na zrobienie czegoś).

Zatem „zużycie” rozumiane winno być jako czynność dokonaną. Zużycie oznacza definitywne wykorzystanie wyrobu akcyzowego.

Na tle powyższego nie sposób uznać konfekcjonowania jako zużycia. Wyrób który jest konfekcjonowany nie dość, że dalej istnieje (nie dochodzi do jego wyczerpania) to nawet nie wchodzi w interakcję z innym wyrobami ani też nie zachodzą w nim żadne reakcję. Poza faktem, że, w wyniku konfekcjonowania, przedmiotowe wyroby energetyczne będą znajdować się w określonych pojemnikach, pozostaną one tymi samymi wyrobami i w tej samej ilości (z uwzględnieniem ewentualnych strat powstałych przy konfekcjonowaniu) jakimi były przez konfekcjonowaniem.

W przypadku konfekcjonowania możemy mówić jedynie o użyciu wyrobów energetycznych. Jak wynika z internetowego słownika języka polskiego Wydawnictwa PWN (htpp://sjp.pwn.pl) „użyć” to m.in. zrobić z czegoś użytek. Co jednak, mając na uwadze że w art. 89 ust. 2 pkt 1-3 ustawy przewidującym możliwość zastosowania stawki 0 zł, jest mowa wyłącznie o „zużyciu”, fakt użycia przedmiotowych wyrobów energetycznych poprzez ich konfekcjonowanie, nie uprawnia do zastosowania stawki 0 zł na podstawie tych przepisów.

Należy zauważyć, że „użycie” jest pojęciem szerszym niż „zużycie” co jednoznacznie wynika z definicji tych pojęć. Taka relacja pomiędzy tymi pojęciami stosowana również na gruncie podatku akcyzowego została potwierdzona w orzecznictwie. Przykładowo NSA w orzeczeniu o sygn. akt I GSK 1099/13 stwierdza, że „"Użycie" w potocznym słownikowym jego rozumieniu oznacza nie tylko spożytkowanie czegoś poprzez "zużycie", ale także każde inne zastosowanie lub posłużenie się czymś (Wielki Słownik Poprawnej Polszczyzny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, str. 1265 i 1510). W orzeczeniu z 10 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Gd 552/09, LEX nr 549687 Sąd zauważył, że zastosowanie przez ustawodawcę art. 65 ust. 1a u.p.a. pojęcie użycia oleju jest szerokie i winno być pojmowane jako różne formy wykorzystania oleju, w tym przykładowo również jego sprzedaż. Analizowane pojęcie nie odnosi się więc tylko do fizycznego zużycia oleju, ale obejmuje swą treścią także sprzedaż oleju, jego wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotową dostawę, czy też nabycie lub posiadanie oleju opałowego”.

W sprawie I GSK 550/14 NSA stwierdził, że „jednym ze sposobów użycia oleju jest jego zużycie, lecz za użycie oleju należy także uznać jego sprzedaż”.

WSA w Wrocławiu w orzeczeniu o sygn. akt I SA/Wr 1543/15 stwierdził, że „ustawodawca użył określenia „użycie” wyrobów do celów innych niż zwolnione, zamiast „zużycie”. W przypadku tego pierwszego jest to forma niedokonana, zatem uzasadniony jest wniosek, że ustawodawca chciał szeroko zakreślić krąg zdarzeń mieszczących się w hipotezie tego przepisu”.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że gdyby celem ustawodawcy było objęcie preferencją podatkową - wynikającej z art. 89 ust. 2 ustawy - szerokiego spektrum zastosowania wyrobów energetycznych wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w ust. 1 pkt 1-13, przeznaczone do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, posłużył by się sformułowaniem „użyć” zamiast „zużyć”. Jednakże skoro ustawodawca użył, w tym przepisie, sformułowania „zużyć”, brak jest podstaw aby nadawać temu pojęciu szerszego zakresu niż to wynika potocznego znaczenia, a tym samym rozszerzać możliwość zastosowania stawki 0 zł dla określonych wyrobów.

W sprawie konfekcjonowanie (nie będące produkcją) dokonywane przez Wnioskodawcę wyrobów energetycznych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 ustawy akcyzowej może odbywać się poza składem podatkowym. Jednakże konfekcjonowanie nie stanowi zużycia tych wyrobów i tym samym nie uprawnia Wnioskodawcę do nabycia opisanych wyrobów z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy, o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy – przepis ten nie będzie miał w sprawie zastosowania. Wnioskodawca nie może zatem dokonać w celu konfekcjonowania nabycia tych wyrobów z zerową stawką akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Wyroby opisane we wniosku Wnioskodawca powinien nabywać z zapłaconą akcyzą zawartą w cenie nabycia. W takiej sytuacji zatem to sprzedawca wyrobów od którego Wnioskodawca je nabywa zobowiązany będzie do opodatkowania ich właściwą dla nich stawką akcyzy.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że zgodnie z jednofazowością podatku akcyzowego - dalsza dostawa tych wyrobów po dokonaniu konfekcjonowania nie będzie, co do zasady (jeśli kwota akcyzy została określona w należnej wysokości i przepisy nie przewidują inaczej), podlegała opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a tym samym fakt spełnienia, bądź nie, wymogów formalnych wynikających z ustawy akcyzowej i dotyczących obrotu wyrobami ze stawką 0 zł nie ma w sprawie znaczenia. Jak wynika bowiem z art. 8 ust. 6 ustawy, jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została, po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy, określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Mając na uwadze powyższe, zbycie zakonfekcjonowanych wyrobów w opakowaniach o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów, od których akcyza została zapłacona na wcześniejszym etapie obrotu, nie podlega już co do zasady opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Nie ma zatem już zastosowania w sprawie objętej wnioskiem, przepis art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy odnoszący się do zastosowania stawki zerowej. Tym samym Wnioskodawca nie ma obowiązku dołączania do przemieszczania powyższych konfekcjonowanych wyrobów dokumentu dostawy. Brak takiego obowiązku w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wynika jednak z innej podstawy prawnej niż wskazał to Wnioskodawca we własnym stanowisku.

Pytanie nr 3 dotyczy kwestii czy do opisanych w zdarzeniu przyszłym przemieszczanych wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 11 25, 2710 11 21, 2707 30 00, 2902 30 00 przeznaczonych do sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 5 litrów lub wadze do 5 kilogramów Wnioskodawca, bez względu na przemieszczaną liczbę opakowań udokumentowaną na podstawie faktury VAT lub paragonu, nie ma obowiązku dołączania dokumentu dostawy.

W tym miejscu należy stwierdzić, że skoro do nabywanych i konfekcjonowanych wyrobów z załącznika nr 2 do ustawy nie ma zastosowania zerowa stawka akcyzy o której mowa w art. 89 ust. 2 pkt 7 ustawy to do przemieszczanych wyrobów na podstawie faktury VAT lub paragonu od których akcyza została zapłacona na wcześniejszym etapie obrotu to nie ma konieczności dołączania dokumentu dostawy bez względu na ilość przemieszczanych opakowań.

Brak takiej dokumentacji w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wynika jednak z innej podstawy prawnej niż wskazał to Wnioskodawca we własnym stanowisku.

Wnioskodawca oczekuje również wyjaśnienia czy powinien dopełnić jakichkolwiek dalszych obowiązków dla zastosowania w odniesieniu do przedmiotowych wyrobów zerowej stawki akcyzy na podstawie art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy. Jednakże, jak wskazano wcześniej w opisanym zdarzeniu przyszłym przepis art. 89 ust. 2 pkt 2 ustawy nie będzie miał w sprawie zastosowania – nie ma zastosowania w sprawie zerowa stawka akcyzy. Tym samym ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie dopełnienia jakichkolwiek dalszych obowiązków dla zastosowania do tych wyrobów zerowej stawki akcyzy stała się bezprzedmiotowa.

Reasumując: oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy należy uznać je za:

 • prawidłowe w części dotyczącej produkcji i prowadzenia składu podatkowego,
 • nieprawidłowe w pozostałym zakresie .

Ponadto należy zauważyć, że powołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach nr IBPP4/4513-181/15/LG z 12 stycznia 2016 r. niewątpliwie kształtuje sytuację prawną podatnika w jego indywidualnej sprawie, lecz dotyczy konkretnego stanu faktycznego i nie mają mocy prawa powszechnie obowiązującego. Powyższe oznacza, że interpretacje przepisów prawa podatkowego należy traktować indywidualnie.

Stosownie do treści art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacje wydawane są w indywidualnych sprawach Wnioskodawcy, w związku z tym skutki prawne, czy też ewentualna ochrona, określone w art. 14k do 14m mogą dotyczyć wyłącznie podmiotu, który uzyskał interpretację indywidualną. Stosownie natomiast do art. 14e § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu sprawy. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.