IBPP4/4513-145/16/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Rozliczenie podatku akcyzowego w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi (olejami smarowymi)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 25 kwietnia 2016 r. (data wpływu 28 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w przedmiocie rozliczenia podatku akcyzowego w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi (olejami smarowymi) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego, w przedmiocie rozliczenia podatku akcyzowego w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi (olejami smarowymi).

We wniosku przedstawiono stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka dokonuje nabyć wyrobów akcyzowych m.in. o następujących kodach CN: 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99 (dalej: oleje smarowe).

Wykorzystywane przez Spółkę w prowadzonej działalności wyroby akcyzowe nie są przeznaczone na cele opałowe lub napędowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych bądź silnikowych oraz nie będą oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe bądź opałowe.

Znaczna większość nabywanych olejów smarowych jest zużywana przez Spółkę na cele smarowe w ramach świadczenia przez nią usługi fluidcare. Usługa ta polega na stosowaniu przez pracowników Spółki w maszynach produkcyjnych kontrahentów wyrobów akcyzowych, niezbędnych do ich właściwej pracy (utrzymania ruchu maszyn). Proces ten funkcjonuje na zasadzie outsourcingu w zakładach produkujących elementy metalowe. Przy zakładach tych znajdują się wynajmowane przez Spółkę magazyny, w których Spółka przechowuje wyroby akcyzowe wykorzystywane do świadczenia usługi fluidcare (zwane dalej: magazynami TFM). Oleje smarowe zużywane do świadczenia usługi fluidcare pozostają przez cały czas własnością Spółki.

Spółka dokonuje nabyć olejów smarowych zarówno od dostawców z innych krajów UE (głównie od podmiotów z grupy) jak również od podmiotów na terytorium kraju posiadających status podmiotów prowadzących skład podatkowy, podmiotów pośredniczących oraz podmiotów posiadających status zarejestrowanych odbiorców.

W odniesieniu do olejów smarowych nabywanych z innych krajów UE Spółka nawiązała współpracę z podmiotem prowadzącym usługowy skład podatkowy na terytorium kraju (dalej: Kontrahent). Kontrahent ten jest zaangażowany w przemieszczenia olejów smarowych będących własnością Spółki z innych krajów UE na terytorium kraju, tj. oleje smarowe nabywane przez Spółkę są przemieszczane z innych krajów UE do składu podatkowego Kontrahenta, a następnie wyprowadzane z tego składu podatkowego do określonych magazynów TFM i zużywane przez Spółkę do świadczenia usługi fluidcare.

Część nabywanych przez Spółkę olejów smarowych jest odsprzedawana klientom na cele inne niż napędowe lub opałowe, albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników.

Konsekwencje akcyzowe nabyć olejów smarowych w celu ich dalszej odsprzedaży przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności są przedmiotem odrębnego zapytania Spółki.

Natomiast niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie konsekwencji akcyzowych schematów, w ramach których Spółka dokonuje nabyć olejów smarowych w celu ich zużycia na własne cele do świadczenia usługi fluidcare.

a) Schemat I

W odniesieniu do wyrobów akcyzowych nabywanych z innych krajów UE i zużywanych przez Spółkę do celów świadczenia usługi fluidcare (dalej: Schemat I), można wyróżnić następujące etapy tego schematu:

Etap 1

Spółka dokonuje nabyć olejów smarowych z innych państw członkowskich UE (głównie od podmiotów z grupy), które są przemieszczane bezpośrednio od dostawców z innych krajów UE do usługowego składu podatkowego prowadzonego przez Kontrahenta Spółki. Oleje smarowe nie podlegają akcyzie w innych krajach UE. W związku z tym nie jest otwierana procedura zawieszenia poboru akcyzy w kraju wysyłki.

Etap 2

Następnym etapem jest etap magazynowania olejów smarowych przemieszczonych do składu podatkowego Kontrahenta. Oleje smarowe mogą być magazynowane przez jakiś czas w składzie podatkowym tego Kontrahenta, niemniej pozostają przez cały czas własnością Spółki.

Etap 3

Oleje smarowe będące własnością Spółki są wyprowadzane ze składu podatkowego Kontrahenta do magazynów TFM Spółki, z których są zużywane do świadczenia przez Spółkę usługi fluidcare, o której mowa powyżej.

Wskazane oleje smarowe są wysyłane przez Kontrahenta prowadzącego skład podatkowy do Spółki przy zastosowaniu zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

b) Schemat II

W ramach tego schematu Spółka dokonuje nabyć olejów smarowych od dostawców na terytorium kraju posiadających status podmiotów prowadzących skład podatkowy, bądź podmiotów pośredniczących bądź zarejestrowanego odbiorcy. Z dniem 1 lipca 2016 r. Spółka zamierza zaprzestać nabywać oleje smarowe od zarejestrowanego odbiorcy.

Oleje smarowe są wysyłane od dostawców do magazynów TFM Spółki przy zastosowaniu zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Jakie obowiązki wynikające z obowiązujących regulacji akcyzowych ciążą na Spółce w Etapie 1 w ramach Schematu I opisanego w stanie faktycznym...
 2. Jakie obowiązki wynikające z obowiązujących regulacji akcyzowych ciążą na Spółce w Etapie 2 w ramach Schematu I opisanego w stanie faktycznym...
 3. Jakie warunki muszą być spełnione przez Spółkę dla zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień w sytuacji opisanej w Etapie 3 w ramach Schematu I...
 4. Jakie warunki muszą być spełnione przez Spółkę dla zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień w sytuacji opisanej w Schemacie II...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki, w Etapie 1 w ramach Schematu I na Spółce będącej właścicielem olejów smarowych, przemieszczanych z UE do składu podatkowego Kontrahenta nie ciążą żadne obowiązki wynikające z regulacji akcyzowych, w szczególności w ramach tego etapu Spółka nie jest zobowiązana do rozliczenia/zapłaty akcyzy.

Oleje smarowe przemieszczane z UE do składu podatkowego Kontrahenta są obejmowane procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju w momencie wprowadzenia do składu podatkowego Kontrahenta. Podmiotem odpowiedzialnym za spełnienie warunków do wprowadzenia olejów smarowych do składu podatkowego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jest, w ocenie Spółki, Kontrahent będący podmiotem prowadzącym skład podatkowy.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 2

W ocenie Spółki, w Etapie 2 w ramach Schematu I na Spółce będącej właścicielem olejów smarowych, magazynowanych w składzie podatkowym jej Kontrahenta, nie ciążą żadne obowiązki wynikające z regulacji akcyzowych, w szczególności w ramach tego etapu Spółka nie jest zobowiązana do rozliczenia/zapłaty akcyzy. Oleje smarowe są bowiem magazynowane w składzie podatkowym Kontrahenta w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i to Kontrahent Spółki jako podmiot prowadzący skład podatkowy jest odpowiedzialny za spełnienie warunków do zastosowania tej procedury.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 3

W ocenie Spółki, w Etapie 3 w ramach Schematu I, w którym oleje smarowe, będące własnością Spółki są przemieszczane ze składu podatkowego Kontrahenta do magazynów TFM Spółki przy zastosowaniu zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zarówno Spółka, jak również Kontrahent Spółki są zobowiązani do dochowania warunków do zastosowania tego zwolnienia wynikających z regulacji akcyzowych.

W konsekwencji, Spółka, która zużywa oleje smarowe na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy, tj. do świadczenia usługi fluidcare jest zobowiązana do (i) potwierdzania odbioru olejów smarowych na dokumencie dostawy wystawionym przez Kontrahenta Spółki, (ii) archiwizowania dokumentów dostawy otrzymanych od Kontrahenta Spółki, (iii) przedstawienia Kontrahentowi Spółki potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego. Ponadto, Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji olejów smarowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niemniej od 1 stycznia 2016 r. obowiązek prowadzenia ewidencji nie jest już warunkiem do zastosowania zwolnienia od akcyzy.

Stanowisko Spółki w zakresie pytania nr 4

W ocenie Spółki, w schemacie II opisanym w stanie faktycznym, w ramach którego oleje smarowe są nabywane od dostawców na terytorium kraju posiadających status podmiotów prowadzących skład podatkowy bądź podmiotów pośredniczących bądź podmiotów posiadających status zarejestrowanego odbiorcy (tylko w przyznanym okresie przejściowym, tj. do 30 czerwca 2016 r.) i przemieszczane do magazynów TFM Spółki przy zastosowaniu zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zarówno Spółka, jak również dostawcy Spółki są zobowiązani do dochowania warunków do zastosowania tego zwolnienia wynikających z regulacji akcyzowych. W konsekwencji, Spółka, która zużywa oleje smarowe na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy, tj. do świadczenia usługi fluidcare jest zobowiązana do (i) potwierdzania odbioru olejów smarowych na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawców Spółki, (ii) archiwizowania dokumentów dostawy otrzymanych od dostawców Spółki, (iii) przedstawienia dostawcom Spółki potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego. Ponadto, Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji olejów smarowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niemniej od 1 stycznia 2016 r. obowiązek prowadzenia ewidencji nie jest już warunkiem do zastosowania zwolnienia od akcyzy.

Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytań 1-4 wskazanych we wniosku

Ad 1. Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania 1 wskazanego we wniosku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy akcyzowej, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest m.in.

 • wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów akcyzowych (dalej: WNT) z wyłączeniem WNT dokonywanego do składu podatkowego:
 • wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

Zatem w przypadku gdy oleje smarowe są przemieszczane z innych krajów UE na terytorium kraju do składu podatkowego Kontrahenta, samo przemieszczenie tych wyrobów nie będzie powodowało powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Obowiązek powstanie dopiero w momencie wprowadzenia wyrobów akcyzowych do składu podatkowego. Wtedy tez zdaniem Spółki będzie możliwe otwarcie procedury zawieszenia poboru akcyzy w odniesieniu do olejów smarowych, gdyż zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy akcyzowej, procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż zerowa, czyli takich jak oleje smarowe.

Od 1 stycznia 2016 r. z rozporządzenia MF w sprawie procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 29 grudnia 2015 r. poz. 2235) został usunięty przepis, stanowiący o tym, że w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (m.in. oleje smarowe), wprowadzanych do składu podatkowego na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, procedurę tę, na podstawie dokumentów handlowych, stosuje się od momentu wprowadzenia tych wyrobów na terytorium kraju.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazywano, że powodem uchylenia tego przepisu jest fakt, iż nie można objąć wyrobów akcyzowych procedurą zawieszenia poboru akcyzy przed powstaniem obowiązku podatkowego (istotą tej procedury jest zawieszenie obowiązku zapłaty podatku, w konsekwencji warunkiem do jej zastosowania jest uprzednie zaistnienie czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą). Samo przemieszczenie wyrobów akcyzowych takich jak oleje smarowe w ramach WNT do składu podatkowego nie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą, w konsekwencji nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

W ocenie Spółki usunięcie przepisu wykonawczego o stosowaniu procedury zawieszenia poboru akcyzy na odcinku od granicy do składu podatkowego, nie skutkuje przyjęciem stanowiska, że oleje smarowe nabywane w ramach WNT w ogóle nie mogą być obejmowane procedurą zawieszenia poboru akcyzy na terytorium kraju. Z uzasadnienia pośrednio wynika, że procedura zawieszenia poboru akcyzy może być stosowana w momencie przyjęcia olejów smarowych do składu podatkowego. Natomiast do momentu wprowadzenia do składu podatkowego, brak jest czynności opodatkowanej i nie powstaje obowiązek podatkowy.

Dodatkowym uzasadnieniem dla możliwości nabywania olejów smarowych z UE i obejmowania ich z momentem wprowadzenia do składu podatkowego procedurą zawieszonej akcyzy jest brzmienie art. 138e ustawy akcyzowej oraz § 37 pkt 1 nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji, które nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji dokumentów handlowych na podmiot prowadzący skład podatkowy, dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów takich jak oleje smarowe, które będą obejmowane procedurą zawieszonej akcyzy na terytorium kraju. Zakładając racjonalność ustawodawcy, gdyby nie było możliwości nabywania olejów smarowych z UE i przemieszczania ich do składu podatkowego a następnie obejmowania procedurą zawieszonej akcyzy z momentem wprowadzenia ich do składu, ustawodawca nie nakładałby na podmioty prowadzące składy takiego obowiązku.

Reasumując, zdaniem Spółki od 1 stycznia 2016 r. przemieszczenie olejów smarowych od granicy do składu podatkowego powinno odbywać się na dokumentach handlowych bez zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w momencie ich wprowadzania do składu podatkowego powinno być możliwe objęcie tych wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Zdaniem Spółki, również do przemieszczenia od granicy do składu podatkowego nie powinien mieć zastosowania art. 78 ust. 3 ustawy akcyzowej, który wskazuje że przepisy art. 78 ust. 1 pkt 1, 3 i 3a ustawy akcyzowej stosuje się odpowiednio do przypadków nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, które są objęte na terytorium kraju stawką inną niż stawka zerowa. Wymóg dokonywania zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika, składania zabezpieczenia akcyzowego, składania deklaracji uproszczonej oraz obliczania i zapłaty podatku akcyzowego na terytorium kraju w terminie 10 dni od dnia obowiązku podatkowego dotyczy, w ocenie Spółki, jedynie sytuacji, kiedy wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów stanowi przedmiot opodatkowania akcyzą na terytorium kraju oraz kiedy z tytułu takiego przemieszczenia powstaje obowiązek podatkowy. Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu wymogi te należy stosować łącznie.

Jak Spółka już wskazała, w Etapie 1 dochodzi do wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów do składu podatkowego co zostało wyłączone jako przedmiot opodatkowania i nie powstaje z tego tytułu obowiązek podatkowy. Nieuzasadnione byłoby w konsekwencji stosowanie wymogów z art. 78 ust. 3 ustawy akcyzowej w takim przypadku, gdyż zdaniem Spółki nie jest zobowiązana z tytułu takiej czynności ani do składania deklaracji ani do uiszczania podatku akcyzowego. Spółka uważa, że art. 78 ust. 3 ustawy akcyzowej może mieć zastosowanie wyłącznie w sytuacji, kiedy wyroby takie jak oleje smarowe są przemieszczane z innego kraju UE i to przemieszczenie jest przedmiotem opodatkowania akcyzą na terytorium kraju zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o akcyzie. W konsekwencji ani Spółka ani Kontrahent nie są zobowiązani do wypełniania obowiązków, o których mowa w art. 78 ust. 3 ustawy akcyzowej.

Ponadto, w ocenie Spółki nie jest ona również zobowiązana do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy akcyzowej oraz w § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji, tj. ewidencji wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, objętych na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa (m.in. oleje smarowe) nabywanych przez podatnika w ramach WNT. W ocenie Spółki, obowiązek prowadzenia tej ewidencji dotyczy podmiotów, które są podatnikami akcyzy z tytułu WNT takich wyrobów. Należy bowiem zauważyć, iż ewidencja, o której mowa w § 35 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ewidencji, powinna zawierać m.in. datę otrzymania wyrobów akcyzowych oraz kwotę podatku akcyzowego przypadającego do zapłaty. Natomiast w sytuacji opisanej w stanie faktycznym, oleje smarowe będą nabywane do składu podatkowego Kontrahenta i obejmowane procedurą zawieszenia poboru akcyzy, w konsekwencji, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty akcyzy od tych wyrobów w związku z ich WNT. Dlatego też, zdaniem Spółki, obowiązek prowadzenia tej ewidencji nie dotyczy Spółki w opisanym stanie faktycznym. Dodatkowo, należy również wskazać, iż oleje smarowe przemieszczane w ramach WNT i obejmowane procedurą zawieszenia poboru akcyzy z momentem wprowadzenia ich do składu podatkowego Kontrahenta będą widoczne w ewidencji składu podatkowego, do której prowadzenia zobowiązany jest Kontrahent Spółki.

W przypadku, gdy przemieszczenie wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo dokonywane jest do składu podatkowego, podmiotem odpowiedzialnym za dochowanie warunków uprawniających do zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest podmiot prowadzący skład podatkowy (również w sytuacji, gdy przemieszczane wyroby nie są własnością tego podmiotu). W rezultacie, w ocenie Spółki, na gruncie ustawy akcyzowej, to Kontrahent prowadzący skład podatkowy, a nie Spółka jako właściciel wyrobów akcyzowych, jest odpowiedzialny za dochowanie warunków do objęcia olejów smarowych nabywanych przez Spółkę w ramach WNT procedurą zawieszenia poboru akcyzy w związku z ich wprowadzeniem do składu podatkowego Kontrahenta.

W przypadku, gdy Kontrahent prowadzący skład podatkowy nie dochowa warunków do stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z wprowadzeniem wyrobów akcyzowych do składu podatkowego prowadzonego przez Kontrahenta, będzie on podmiotem odpowiedzialnym do rozliczenia podatku akcyzowego w tym zakresie. Natomiast na Spółce nie będą ciążyły formalności związane z rozliczeniem podatku akcyzowego w związku z naruszeniem/niedochowaniem warunków uprawniających do zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy w związku z nabywaniem olejów smarowych w ramach WNT i wprowadzaniem ich do składu podatkowego Kontrahenta w procedurze zawieszonej akcyzy.

Reasumując, Spółka stoi na stanowisku, iż w opisanym Etapie 1 na Spółce nie będą ciążyły żadne obowiązki wynikające z regulacji akcyzowych, w związku z przemieszczaniem olejów smarowych w ramach WNT do składu podatkowego Kontrahenta.

Ad 2. Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania 2 wskazanego we wniosku

Spółka stoi na stanowisku, iż w etapie 2 na Spółce nie ciążą żadne obowiązki związane z rozliczaniem akcyzy.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 litera a) ustawy akcyzowej, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są w składzie podatkowym.

W rezultacie, w przypadku, gdy oleje smarowe są przemieszczane w ramach WNT do składu podatkowego Kontrahenta, dopóki będą znajdowały się na terenie składu, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Wszelkie obowiązki wynikające z przepisów akcyzowych związane z magazynowaniem wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na terenie składu podatkowego ciążą na podmiocie prowadzącym skład podatkowy.

W rezultacie, to Kontrahent Spółki będzie podmiotem odpowiedzialnym do rozliczenia akcyzy, w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia warunków do stosowania procedury, bądź zużycia wyrobów w składzie podatkowym.

Reasumując, w ocenie Spółki, w ramach etapu 2, na Spółce nie ciążą żadne obowiązki wynikające z przepisów akcyzowych związane ze stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na terenie składu podatkowego prowadzonego przez Kontrahenta i Spółka nie jest zobowiązana do zapłaty akcyzy, w przypadku gdy na terenie składu podatkowego Kontrahenta dojdzie do zakończenia tej procedury.

Ad 3. Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania 3 wskazanego we wniosku

W ocenie Spółki, w Etapie 3 w ramach Schematu I, w którym oleje smarowe, będące własnością Spółki są przemieszczane ze składu podatkowego Kontrahenta do magazynów TFM Spółki przy zastosowaniu zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zarówno Spółka, jak również Kontrahent Spółki są zobowiązani do dochowania warunków do zastosowania tego zwolnienia wynikających z regulacji akcyzowych.

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 ,19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy akcyzowej, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy akcyzowej, zwolnienie od akcyzy o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, ma zastosowanie między innymi w przypadku gdy wyroby są dostarczane ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego.

Podmiotem zużywającym w rozumieniu przepisów akcyzowych jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia.

Spółka zużywa oleje smarowe do celów świadczenia usługi fluidcare opisanej w stanie faktycznym, tj. do celów innych niż szeroko pojęte cele napędowe czy opałowe, w konsekwencji na gruncie regulacji akcyzowych posiada status podmiotu zużywającego.

Mając na uwadze powyższe oraz warunki do zastosowania zwolnienia od akcyzy wskazane w art. 32 ust. 5-13 ustawy akcyzowej, Spółka, która zużywa oleje smarowe na cele uprawniające do zastosowania zwolnienia od akcyzy, tj. do świadczenia usługi fluidcare jest zobowiązana do (i) potwierdzania odbioru olejów smarowych na dokumencie dostawy wystawionym przez Kontrahenta Spółki, (ii) archiwizowania dokumentów dostawy otrzymanych od Kontrahenta Spółki, (iii) przedstawienia Kontrahentowi Spółki potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego.

Ponadto Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji olejów smarowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niemniej od 1 stycznia 2016 r. obowiązek prowadzenia ewidencji nie jest dłużej warunkiem do zastosowania zwolnienia od akcyzy.

Ad 4. Uzasadnienie stanowiska Spółki w zakresie pytania 4 wskazanego we wniosku

W ocenie Spółki, w schemacie II opisanym w stanie faktycznym, w ramach którego oleje smarowe są nabywane od dostawców na terytorium kraju posiadających status podmiotów prowadzących skład podatkowy bądź podmiotów pośredniczących bądź podmiotów posiadających status zarejestrowanego odbiorcy i przemieszczane do magazynów TFM Spółki przy zastosowaniu zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, zarówno Spółka, jak również dostawcy Spółki są zobowiązani do dochowania warunków do zastosowania tego zwolnienia wynikających z regulacji akcyzowych.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy akcyzowej, zwolnienie olejów smarowych ze względu na przeznaczenie uregulowane w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień, ma zastosowanie m.in. w następujących przypadkach:

 • dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego;
 • dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego;
 • nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w celu dostarczenia do podmiotu zużywającego.

W tym miejscu należy również wskazać, iż od 1 lipca 2016 r. nie będzie dłużej możliwe nabywanie olejów smarowych w zwolnieniu od akcyzy od zarejestrowanego odbiorcy w związku ze zmianą § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

W konsekwencji od 1 lipca 2016 r. Spółka nie będzie dokonywała nabyć olejów smarowych od zarejestrowanych odbiorców przy zastosowaniu zwolnienia od akcyzy.

Mając na uwadze powyższe, jak Spółka wskazała, w związku ze zużywaniem olejów smarowych do świadczenia usługi fluidcare, Spółka posiada na gruncie regulacji akcyzowych status podmiotu zużywającego.

W konsekwencji, Spółka jako podmiot zużywający oleje smarowe dostarczane w zwolnieniu od akcyzy od dostawców posiadających status składu podatkowego, zarejestrowanego odbiorcy bądź podmiotu pośredniczącego, jest zobowiązana do dochowania następujących warunków do zastosowania zwolnienia wynikających z regulacji akcyzowych:

 • potwierdzania odbioru olejów smarowych na dokumencie dostawy wystawionym przez dostawców Spółki,
 • archiwizowania dokumentów dostawy otrzymanych od dostawców Spółki,
 • przedstawienia dostawcom Spółki potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku akcyzowego.

Ponadto Spółka jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji olejów smarowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, niemniej od 1 stycznia 2016 r. obowiązek prowadzenia ewidencji nie jest dłużej warunkiem do zastosowania zwolnienia od akcyzy

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 27 ww. załącznika pod symbolem CN 2710 wymieniono oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715.

W myśl art. 86 ust. 2 i 3 ustawy paliwami silnikowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych. Natomiast paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa wyżej.

Tym samym wyroby objęte kodami CN 2710 1971-83 i CN 2710 19 87-99, są wyrobami akcyzowymi.

Mając powyższe na uwadze można odnieść się do zagadnień poruszonych przez Wnioskodawcę w poszczególnych schematach.

Schemat 1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 przedmiotem opodatkowania akcyzą jest wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego.

Zgodnie z definicją wynikającą z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy, nabycie wewnątrzwspólnotowe to przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju.

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy jest to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, jeżeli wyroby akcyzowe są w składzie podatkowym, w tym również w wyniku zwrotu przez podmiot pośredniczący albo podmiot zużywający.

Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się, jeżeli wyroby te są przemieszczane luzem (art. 40 ust. 5 ustawy).

Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się na terytorium kraju również do wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1 i 5 (art. 40 ust. 6 ustawy).

W myśl art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy jest związana z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych, warunkiem jej zastosowania jest zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 15, e-AD to elektroniczny administracyjny dokument, na podstawie którego przemieszcza się wyroby akcyzowe z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Jednocześnie, w myśl art. 41 ust. 4 ustawy jeżeli procedura zawieszenia poboru akcyzy dotyczy wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 40 ust. 6, warunki, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie tylko przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju, a w przypadku przemieszczania tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowej warunkiem zastosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy jest wyłącznie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentów handlowych zamiast e-AD.

Jak wynika z wniosku (Schemat I, Etap I) wyroby objęte wnioskiem będą przemieszczane bezpośrednio od kontrahentów Spółki z UE do składu podatkowego Kontrahenta. W związku z tym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył ciężar rozliczenia przedmiotowego nabycia w zakresie podatku akcyzowego. Obowiązki w związku z wprowadzeniem przedmiotowych wyrobów do składu podatkowego - co na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowi czynność podlegającą opodatkowania akcyzą - spoczywają na podmiocie prowadzącym skład podatkowy i to on jest zobowiązany do zachowania warunków uzależniających stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy.

W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do przytoczonych przepisów wewnątrzwspólnotowe nabycie przedmiotowych wyrobów, które są przemieszczane do składu podatkowego kontrahenta, w którym zostaną objęte procedura zawieszenia poboru akcyzy, nie stanowi u Wnioskodawcy przedmiotu opodatkowania jak też nie rodzi zobowiązania podatkowego u Wnioskodawcy.

Dlatego też na Wnioskodawcy nie ciążą żadne obowiązki wynikające regulacji akcyzowych, związanych z przemieszczaniem olejów smarowych w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia do składu podatkowego kontrahenta.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należy uznać za prawidłowe.

Następnym etapem (Schemat I, Etap II) jest etap magazynowania olejów smarowych przemieszczonych do składu podatkowego Kontrahenta. Oleje smarowe mogą być magazynowane przez jakiś czas w składzie podatkowym tego Kontrahenta, niemniej pozostają przez cały czas własnością Spółki.

Jak wskazano powyżej (art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy) w sytuacji gdy wyroby akcyzowe są przechowywane w składzie podatkowym objęte są procedurą zawieszenia poboru podatku procedura ta stosowana jest w tym przypadku przez prowadzącego skład podatkowy. Natomiast kwestie własności magazynowanego towaru nie mają znaczenia. Tym samym przedmiotowe magazynowanie nie rodzi zobowiązania podatkowego u Wnioskodawcy. Również naruszenie procedury zawieszenia poboru akcyzy przez prowadzącego skład podatkowy nie będzie skutkowało obciążeniem Wnioskodawcy obowiązkami wynikającymi z przepisów podatku akcyzowego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

W ostatnim etapie (Schemat I, Etap III) przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest kwestia możliwości zastosowania zwolnienia określonego w § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. z dnia 16 stycznia 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 195), w sytuacjach zużycia przez niego olejów smarowych w ramach świadczonych usług.

Zgodnie z § 6 pkt 2 tegoż rozporządzenia zwalnia się od akcyzy oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Ponadto Organ pragnie również wskazać, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U z 2015 r. poz. 2176), w którym zgodnie z § 1 pkt 3 lit. a wprowadzono zmianę brzmienia przepisu § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.).

Zgodnie z nowym brzmieniem § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień: zwalnia się od podatku akcyzowego oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy - jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Jednocześnie zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia zmieniającego z 23 grudnia 2015 r. przepis § 6 pkt 2 w nowym brzmieniu wchodzi w życie 1 lipca 2016 r.

Na mocy art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy, podmiot zużywający to podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 1 -3 ustawy, zwolnienie od akcyzy wyrobów, o których mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie w przypadku ich m.in.:

 1. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub
 2. dostarczenia ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu pośredniczącego, lub
 3. dostarczenia od podmiotu pośredniczącego do podmiotu zużywającego

Natomiast w myśl art. 32 ust. 5-13 ustawy, warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie jest również:

 1. objęcie wyrobów akcyzowych będących przedmiotem zwolnienia zabezpieczeniem akcyzowym lub w przypadku importu - zabezpieczeniem złożonym w trybie stosowanym przy zabezpieczeniu należności celnych na podstawie przepisów prawa celnego, złożonym przez, odpowiednio: podmiot prowadzący skład podatkowy, podmiot pośredniczący lub zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w wysokości zobowiązania podatkowego mogącego powstać w przypadku użycia tych wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków zwolnienia - do czasu potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych przez, odpowiednio: podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący; warunek ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 4 lub 8;
 2. dołączenie do przemieszczanych wyrobów akcyzowych dokumentu dostawy

Warunkiem zwolnień od akcyzy wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3 i 5, jest ponadto przedstawienie przez mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi dostarczającemu te wyroby akcyzowe, pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 3.

Dokument dostawy, na podstawie którego przemieszczane są wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, może być zastąpiony przez inny dokument, w przypadku gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla dokumentu dostawy i znajduje swoją podstawę w porozumieniach międzynarodowych lub w przepisach prawa Unii Europejskiej. Do dokumentu zastępującego dokument dostawy, stosuje się odpowiednio przepisy o dokumencie dostawy.

Odbierający wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do potwierdzenia odbioru tych wyrobów na dokumencie dostawy.

Podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie jest obowiązany do okazania dostarczającemu dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, w celu potwierdzenia jego tożsamości.

Podmiot, który dostarcza wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie podmiotowi zużywającemu, o którym mowa w ust. 12, jest obowiązany odmówić wydania tych wyrobów w przypadku, gdy podmiot zużywający odmawia okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość lub gdy dane podane przez podmiot zużywający do dokumentu dostawy nie zgadzają się z danymi wynikającymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość.

Na podstawie art. 138f ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy ewidencję wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie prowadzą podmiot zużywający prowadzący działalność gospodarczą z użyciem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, z wyłączeniem podmiotu zużywającego, który wyłącznie używa do celów opałowych pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00.

Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna umożliwiać w szczególności ustalenie ilości i rodzaju wysłanych lub otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, daty wysłania lub odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania oraz uzyskanie informacji o dokumentach dostawy.

Zgodnie z § 38 ust. 1-6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2361) (dalej rozporządzanie w sprawie ewidencji):

 1. Ewidencja, o której mowa w art. 138f ustawy, prowadzona w formie papierowej, składa się z odrębnych części, które zawierają dane dotyczące wyrobów akcyzowych:
  1. wysłanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
  2. otrzymanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
  3. zużytych na cele uprawniające do zwolnienia od akcyzy przez podmiot prowadzący ewidencję;
  4. magazynowanych przez podmiot prowadzący ewidencję;
  5. magazynowanych przez podmiot pośredniczący w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy.
 2. Część ewidencji, dotycząca wysłanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:
  1. nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);
  2. ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;
  3. datę wysłania wyrobów akcyzowych;
  4. datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone.
 3. Część ewidencji, dotycząca otrzymanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:
  1. nazwy wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);
  2. ilości wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość
  3. datę wystawienia i numery identyfikujące dokument dostawy albo dokument, o którym mowa w art. 32 ust. 10 ustawy, na podstawie których wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone;
  4. datę otrzymania wyrobów akcyzowych.
 4. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera:
  1. nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);
  2. sposób zużycia wyrobów akcyzowych;
  3. ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;
  4. datę zużycia wyrobów akcyzowych.
 5. Część ewidencji, dotycząca magazynowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera:
  1. nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);
  2. ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość.
 6. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, magazynowanych w jednym zbiorniku z wyrobami akcyzowymi, które nie są zwolnione od akcyzy, zawiera:
  1. oznaczenie numeru zbiornika;
  2. nazwy wyrobów akcyzowych zwolnionych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN);
  3. nazwy wyrobów akcyzowych, które nie są zwolnione wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN) oraz wskazaniem jaki posiadają status;
  4. ilości wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 2 i 3, w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość;
  5. datę wprowadzenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w pkt 2 i 3, do zbiornika;
  6. datę wyprowadzenia wyrobów, o których mowa w pkt 2 i 3, ze zbiornika.

Jednocześnie zgodnie z § 49 rozporządzenia do ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, prowadzonych w formie papierowej, których prowadzenie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się wymogu podziału ewidencji, o której mowa w § 38, na odrębne części, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Mając na uwadze ww. przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca odbierając ze składu podatkowego oleje smarowe i zużywając je do celów innych niż szeroko rozumiane cele opałowe lub napędowe jak i innych zastrzeżonych w § 6 pkt 2 cyt. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego spełniając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy, jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego pod warunkiem:

 • potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy,
 • przedstawienia Kontrahentowi prowadzącemu skład pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego na podatek akcyzowy.

Ponadto Spółka winna prowadzić ewidencje wyrobów akcyzowych zużywanych na cele zwolnione, przy czym prowadzenie tej ewidencji nie warunkuje zastosowania zwolnienia.

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że ostateczna ocena czy prawidłowo dochowano warunków zwolnienia może być dokonana jedynie w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej prowadzonej na podstawie całego zebranego materiału.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3 należy uznać za prawidłowe.

W ramach Schematu II Spółka dokonuje nabyć olejów smarowych od dostawców na terytorium kraju posiadających status podmiotów prowadzących skład podatkowy, bądź podmiotów pośredniczących bądź zarejestrowanego odbiorcy. Oleje smarowe są wysyłane od dostawców do magazynów TFM Spółki przy zastosowaniu zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 6 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Mając na uwadze ww. przepisy rozporządzenia należy stwierdzić, że Wnioskodawca nabywając i odbierając ze składu podatkowego oleje smarowe i zużywając je do celów innych niż szeroko rozumiane cele opałowe lub napędowe jak i innych zastrzeżonych w § 6 pkt 2 cyt. rozporządzenia, spełniając jednocześnie warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5 – 13 ustawy, jest uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku akcyzowego pod warunkiem:

 • potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych na dokumencie dostawy,
 • przedstawienia Kontrahentowi prowadzącemu skład pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego na podatek akcyzowy.

Ponadto Spółka winna na podstawie przepisu art. 138f ustawy i § 38 rozporządzenia w sprawie ewidencji prowadzić ewidencje wyrobów akcyzowych zużywanych na cele zwolnione, przy czym prowadzenie tej ewidencji nie warunkuje zastosowania zwolnienia.

Powyższe zasady będą również obowiązywać w przypadku nabycia przez Wnioskodawcę przedmiotowych wyrobów akcyzowych od podmiotu pośredniczącego jak i od zarejestrowanego odbiorcy. Jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 13 i 23 ustawy:

 • zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe albo na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych wysłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zwane dalej odpowiednio "zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca" albo "zezwoleniem na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca".
 • podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również bezpośrednio z importu.

Jednak co najistotniejsze dla skorzystania ze zwolnienia w przypadku nabycia wyrobów akcyzowych od podmiotu pośredniczącego nie przewidziano innych warunków niż ww.

W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, iż ostateczna ocena czy prawidłowo dochowano warunków zwolnienia może być dokonana jedynie w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej prowadzonej na podstawie całego zebranego materiału.

Dodatkowo należy wskazać, że z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2176), w którym zgodnie z § 1 pkt 3 lit. a wprowadzono zmianę brzmienia przepisu § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 195 ze zm.).

Zgodnie z nowym brzmieniem § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień: zwalnia się od podatku akcyzowego oleje smarowe, pozostałe oleje o kodach CN 2710 19 71-83 i 2710 19 87-99, przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1-3 i 6-9 ustawy - jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

Jednocześnie zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia zmieniającego z 23 grudnia 2015 r. przepis § 6 pkt 2 w nowym brzmieniu wchodzi w życie 1 lipca 2016 r.

Powyższe zatem oznacza, że od 1 lipca 2016 r. zwolnienie, o którym mowa w § 6 pkt 2 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień nie będzie obejmowało przypadków, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 4 i 5 ustawy odnoszących się do nabycia wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego odbiorcę.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 4 należy uznać za prawidłowe.

Dlatego też stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że niniejsza interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.