IBPP4/443-110/12/LG | Interpretacja indywidualna

Czynności mieszania i sortowania wyrobów węglowych nie stanowią procesu wyrobu energetycznego
IBPP4/443-110/12/LGinterpretacja indywidualna
 1. ewidencja
 2. podmiot pośredniczący
 3. produkcja
 4. węgiel
 5. wyroby akcyzowe
 6. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23 lutego 2012r. (data wpływu 28 lutego 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobu węglowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2012r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobu węglowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X Spółka Jawna, zwany dalej w skrócie Spółką, jako zarejestrowany pośredniczący podmiot węglowy (PPW), zamierza dokonywać sortowania i mieszania wyrobów węglowych w ramach magazynowania tych wyrobów na placu składowym. Wyroby te objęte są pozycją CN 2701 (wg załącznika nr 1 do ustawy podatku akcyzowym).

Sortowanie węgla lub miału węglowego typu "niesort" polega na podzieleniu zakupionych wyrobów na części o określonej granulacji ziaren. Na przykład: zakupiono partię miału o grubości ziaren 0-50, z której po posortowaniu otrzymuje się frakcje o parametrach w przykładowych grupach: od 0 do 15 mm, od 15 do 30 mm, od 40 do 60 mm i powyżej 60 mm. Sam proces sortowania przeprowadzany jest z wykorzystaniem nieskomplikowanych urządzeń w postaci sit.

Natomiast celem procesu mieszania jest uzyskanie np. z miału klasy 19 i miału klasy 25 miału o klasie 23. Ewentualne ubytki wyrobów węglowych, które mogą powstać przy sortowaniu lub mieszaniu wyrobów węglowych, Spółka będzie rozliczała w ramach norm ubytków przewidzianych dla magazynowania wyrobów węglowych, określonych w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych, a przyznanych na wniosek Spółki przez Naczelnika Urzędu Celnego.

Spółka zamierza potraktować opisane wyżej procesy jako procesy dozwolone w trakcie magazynowania wyrobów węglowych, a tym samym nie mieszczące się w pojęciu wytwarzania lub przetwarzania wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym zapisem "Produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym również mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a także barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych." Konsekwencją prezentowanego przez nią zdania będzie nie prowadzenie przez Spółkę ewidencji wyrobów węgłowych zużywanych dla celów zwolnionych, o którym mówi art. 31a ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym.

Po posortowaniu lub po wymieszaniu wyrobów węglowych są one odsprzedawane podmiotom korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym względnie innym podmiotom bez zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego z tym samym kodem CN tj. 2701.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym czynności sortowania i mieszania wyrobów węglowych mieszczą się w ramach procesu magazynowania czy też są częścią produkcji wyrobów energetycznych, co implikowałoby konieczność prowadzenia ewidencji wyrobów węglowych zużywanych dla celów zwolnionych, art. 31a ust. 2 pkt 2, w powiązaniu z art. 31a ust. 4 i art. 86 ust. 1 pkt 2...

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane czynności sortowania i mieszania wyrobów węglowych nie są definiowaną powyżej produkcją wyrobów energetycznych w rozumieniu wyżej przytoczonego przepisu.

Za stanowiskiem takim przemawiają następujące okoliczności:

 1. Sortowanie wyrobów węglowych.Sortowaniu podlega gotowy wyrób węglowy klasyfikowany odpowiednio do kodu CN 2701. Po dokonaniu sortowania również mamy do czynienia z wyrobem węglowym klasyfikowanym do tego samego kodu CN, który był właściwy przed dokonaniem sortowania. Czynność sortowania węgła pozostaje zatem bez wpływu na jego klasyfikacje do kodu CN, jak i pozostaje bez wpływu na stawkę podatku akcyzowego, którą należałoby zastosować w przypadku sprzedaży tych wyrobów.
 2. Mieszanie miałów węglowych.W przypadku mieszania miałów węglowych, podobnie jak przy sortowaniu węgla, nie dochodzi do zmiany klasyfikacji kodu CN, jak i nie ulega zmianie stawka podatku akcyzowego.

Spółka uważa zatem, że w opisanym stanie faktycznym opisane czynności mieszczą się w ramach magazynowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 108, poz. 626 ze zm.) zwanej dalej ustawą, za wyroby akcyzowe uważa się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy, przy czym wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 tego załącznika są wyrobami węglowymi.

W poz. 19 ww. załącznika pod kodem ex CN 2701 wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, w pozycji 20 pod kodem ex CN 2702 węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych, natomiast w poz. 21 pod kodem CN ex 2704 00 koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Stosownie do objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy, ex - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

Dla węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych objętych pozycjami CN 2701, 2702 oraz 2704 00 ustawodawca przewidział w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy, stawkę podatku w wysokości 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

Stosownie do art. 88 ust. 1 i ust. 6 ustawy, podstawą opodatkowania wyrobów energetycznych jest ich ilość, wyrażona, w zależności od rodzaju wyrobów, w litrach gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub w kilogramach gotowego wyrobu, albo wartość opałowa, wyrażona w gigadżulach (GJ).

Do celów poboru akcyzy ustala się wartości opałowe wyrobów węglowych, które wynoszą odpowiednio:

 1. 23,8 GJ/1000 kilogramów dla węgla objętego pozycją CN 2701;
 2. 8,6 GJ/1000 kilogramów dla węgla brunatnego objętego pozycją CN 2702;
 3. 27,5 GJ/1000 kilogramów dla koksu objętego pozycją CN 2704.

Stosownie do art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych;
 3. dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych;
 4. import wyrobów węglowych;
 5. eksport wyrobów węglowych;
 6. użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych;
 7. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 8. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pojęcie „sprzedaży wyrobów węglowych”, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy.

I tak, w myśl art. 9a ust. 2 ustawy, za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 22 lit. a ustawy, podmiotem zużywającym jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, który wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie zużywa na cele uprawniające do zwolnienia.

Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczącym podmiotem węglowym jest podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, podlegających zwolnieniu od akcyzy.

Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy pośredniczącemu podmiotowi węglowemu lub podmiotowi korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 2. dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 3. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 4. import wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy lub podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 2;
 5. eksport wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy.

W art. 31a ust. 2 wskazano zwolnienia od akcyzy obejmujące wyroby węglowe zużywane:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwa domowe, organy administracji publicznej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016), podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092), jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych” w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 293 z 24.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 02, t. 04, str. 177, z późn. zm.);
 8. przez zakłady energochłonne do celów opałowych;
 9. przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Z opisu sprawy wynika, iż Spółka posiadająca status pośredniczącego podmiotu węglowego w ramach swojej działalności dokonuje obrotu węglem objętym pozycją Nomenklatury Scalonej (CN) 2701, tj. sortuje i miesza wyroby węglowe na placu składowym. Sortowanie węgla i miału węglowego typu „niesort” polega na podzieleniu zakupionych wyrobów na części o określonej granulacji ziaren. Natomiast celem procesu mieszania jest uzyskanie np. z miału klasy 19 i miału klasy 25 miału o klasie 23. Ewentualne ubytki wyrobów węglowych, które mogą powstać przy sortowaniu lub mieszaniu wyrobów węglowych, Spółka będzie rozliczała w ramach norm ubytków przewidzianych dla magazynowania wyrobów węglowych, określonych w załączniku nr 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych.

Spółka zamierza potraktować opisane wyżej procesy jako procesy dozwolone w trakcie magazynowania wyrobów węglowych, a tym samym nie mieszczące się w pojęciu wytwarzania lub przetwarzania wyrobów węglowych, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. Po posortowaniu lub po wymieszaniu wyrobów węglowych są one odsprzedawane podmiotom korzystającym ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym względnie innym podmiotom bez zastosowania zwolnienia z podatku akcyzowego.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest kwestia, czy opisane wyżej czynności sortowania i mieszania wyrobów węglowych mogą być wykonywane w ramach magazynowania wyrobów węglowych.

Analizując powyższe na tle powołanych przepisów stwierdzić należy, iż w opisanej we wniosku sytuacji czynności, które Wnioskodawca zamierza wykonywać, polegające na sortowaniu i mieszaniu wyrobów węglowych należy zaliczyć do czynności związanych z przygotowaniem wyrobów węglowych do sprzedaży i ich magazynowaniem przez pośredniczący podmiot węglowy. Należy bowiem zauważyć, iż w przedstawionym zdarzeniu po wykonaniu opisanych czynności nie zmieni się klasyfikacja wyrobów – będą objęte tą samą pozycją CN, jak również nie ulegnie zmianie stawka podatku akcyzowego.

Tym samym w opisanej sytuacji Wnioskodawca nie jest żadnym z podmiotów wymienionych w art. 31a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym z tytułu czynności polegających na sortowaniu i mieszaniu wyrobów węglowych, bowiem ww. czynności nie stanowią procesu produkcji wyrobów energetycznych.

Należy jednakże zauważyć, iż zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania jest powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy o podatku akcyzowym ubytki wyrobów akcyzowych to wszelkie straty wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy.

Zgodnie zaś z art. 30 ust. 4 ww. ustawy zwalnia się od akcyzy ubytki wyrobów akcyzowych do wysokości ustalonej dla danego podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu celnego na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2 pkt 1 lit. a.

Stosownie do powyższego mając na uwadze § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 242 ze zm.) ewentualne ubytki wyrobów węglowych powstające podczas magazynowania wynikające z opisanych czynności dokonywanych przez Wnioskodawcę należy rozliczyć w oparciu o wydaną przez właściwego naczelnika urzędu celnego decyzję określającą normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych (wyrobów węglowych) powstających podczas ich magazynowania.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.