2461-IBPP4.4513.309.2016.1.EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Magazynowanie wyrobów akcyzowych – art. 47 ust. 3a

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2016 r. (data wpływu 5 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie magazynowania wyrobów akcyzowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie magazynowania wyrobów akcyzowych.

We wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe:

X” Spółka Akcyjna zamierza na terenie składu podatkowego produkcyjno-magazynowego utworzyć tzw. magazyn z zapłaconą akcyzą w celu przekazywania i magazynowania w nim piwa nieobjętego procedurą zawieszenia poboru akcyzy, bezpośrednio przyjmowanego z produkcji po jego konfekcjonowaniu. Produkcja piwa odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Magazyn z zapłaconą akcyzą będzie wydzielony ewidencyjnie w sposób informatyczny oraz fizyczny oznaczony z określeniem jego powierzchni na terenie składu podatkowego. Opodatkowanie piwa z produkcji będzie następowało w momencie przyjęcia na magazyn z zapłaconą akcyzą. Późniejsze wydanie piwa z zapłaconą akcyzą z magazynu poza skład podatkowy nie będzie rodziło powstania obowiązku podatkowego. Spółka zamierza utworzyć magazyn z zapłaconą akcyzą na terenie składu podatkowego, aby bardziej efektywnie zarządzać powierzchnią i pomieszczeniami magazynowymi w składzie podatkowym. Nowy sposób magazynowania i kodowania wyrobów pozwoli na jednoznaczne ustalenie ilości wyrobów znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jak również poza procedurą zawieszenia oraz wyrobów niebędących akcyzowymi w określonym miejscu magazynu. Magazyn z zapłaconą akcyzą w składzie podatkowym jest tworzony również po to, aby wprowadzić nowoczesny system zarządzania ilością piwa pozostającą w dyspozycji określonego składu podatkowego na podstawie elektronicznych etykiet/kodów oraz pozwoli na zarządzanie zapasami w sposób umożliwiający kontrole terminów przydatności do spożycia, a co za tym idzie strat przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 47 ustęp 3a ustawy o podatku akcyzowym na terenie składu podatkowego produkcyjno-magazynowego można utworzyć tzw. magazyn z zapłaconą akcyzą dla piwa produkowanego w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w celu przekazywania piwa z produkcji do tego magazynu z jednoczesnym zakończeniem procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego dla tego wyrobu?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka na podstawie przepisów art. 47 ustęp 3 oraz ustęp 3a ustawy o podatku akcyzowym uważa, że na terenie składu podatkowego produkcyjno-magazynowego może utworzyć tzw. magazyn z zapłaconą akcyzą dla piwa produkowanego w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w celu przekazywania piwa z produkcji do utworzonego magazynu z zapłaconą akcyzą.

Zgodnie z art. 47 ustęp 3 ustawy o podatku akcyzowym w składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą być magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi wyrobami, pod warunkiem że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania będzie wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

Zgodnie z art. 47 ustęp 3a w składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, pod warunkiem że:

 1. spełnione są warunki określone w ust. 3;
 2. sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi.

W ocenie Spółki dokonanej na podstawie ww. przepisów uznać należy, że w składzie podatkowym można utworzyć miejsce przeznaczone do magazynowania wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Powinno ono być wyodrębnione i przeznaczone tylko do przechowywania tych wyrobów. Wyodrębnienie, o którym mowa w tym przepisie, w praktyce nie musi mieć charakteru stałego w postaci ścian, barier czy ogrodzeń. Wystarczające jest bowiem oznaczenie poszczególnych miejsc w składzie podatkowym, w którym będą przemieszczane wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, oraz odrębnych miejsc, w których będą przechowywane wyroby z zapłaconą akcyzą. W komentarzu do art. 47 upa Szymon Parulski wskazał, że wątpliwości, czy miejsca składowania muszą być w takich magazynach fizycznie wyodrębnione i oznaczone są nieuzasadnione. Biorąc pod uwagę wysoki poziom mechanizacji i informatyzacji takich miejsc, za wystarczające należy uznać wyodrębnienie i oznaczenie ewidencyjne takich miejsc składowania. Wtedy funkcjonariusze celni, dokonując kontroli doraźnej, mogą zweryfikować dane zawarte w elektronicznej ewidencji składu podatkowego ze stanem faktycznym.

Spółka zamierza utworzyć taki magazyn z zapłaconą akcyzą na terenie składu podatkowego aby bardziej efektywnie zarządząć powierzchnią magazynową w składzie podatkowym. Nowy sposób magazynowania pozwoli na ustalenie ilości wyrobów znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy jak również poza procedurą zawieszenia oraz wyrobów niebędących akcyzowymi. Magazyn z zapłaconą akcyzą w składzie podatkowym jest tworzony również po to, aby wprowadzić nowoczesny system zarządzania ilością piwa pozostającą w dyspozycji określonego składu podatkowego na podstawie elektronicznych etykiet na zarządzanie zapasami w sposób umożliwiający kontrole terminów przydatności do spożycia, a co za tym idzie strat przedsiębiorstwa.

Oczywiście funkcjonariusze celni mogą też zażądać wydruk danych z takiej ewidencji na moment kontroli. W rezultacie brak jest konieczności wyodrębniania czy też oznaczania poszczególnych miejsc paletowych służących do magazynowania wyrobów akcyzowych w magazynach wysokiego składowania, które służą jako skład podatkowy. Praktyka taka jest zgodna z przepisami akcyzowymi oraz o kontroli akcyzowej. Co więcej, jest ona akceptowana przez większość naczelników urzędów celnych w kraju.

W związku z tym, że kwestia możliwości utworzenia magazynu z zapłaconą akcyzą na terenie składu podatkowego budziła wątpliwości niektórych organów podatkowych, Ministerstwo Finansów, w ramach deregulacji akcyzowej, która weszła w życie 1 stycznia 2016 r., jasno wskazało, że teren składu podatkowego może być wydzielony z jednego większego pomieszczenia, a co więcej, na terenie składu podatkowego mogą być magazynowane wyroby z zapłaconą akcyzą, wyroby zwolnione od akcyzy i towary nieakcyzowe. Prawo do magazynowania wszystkich tego rodzaju wyrobów i towarów już dotychczas wynikało z przepisów akcyzowych, jednak regulacje w tym zakresie były nieprecyzyjne albo zbyt wąsko zakreślone. Aby potwierdzić prawo do wspólnego magazynowania wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym i towarów nieakcyzowych, deregulacyjna ustawa akcyzowa wskazała w nowym ust. 3a art. 47 u.p.a., że sposób magazynowania wyrobów akcyzowych o różnym statusie akcyzowym, jak również towarów nieakcyzowych musi pozwalać na określenie ilości każdego rodzaju wyrobu. Bardziej liberalne zasady pozwoliły na lepsze, efektywniejsze wykorzystanie powierzchni składu podatkowego. Aby jednak było to możliwe, niezbędne jest odpowiednie wydzielenie miejsc do magazynowania wyrobów innych niż objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Jak to jednak podkreślało Ministerstwo Finansów w trakcie prac nad deregulacyjną ustawą akcyzową, wydzielenie takie może mieć charakter ewidencyjny i nie musi polegać na fizycznym oznaczeniu czy tym bardziej oddzieleniu (za zgodne z prawem należy więc uznać, że poszczególne pola paletowe w magazynie wysokiego składowania stanowią wystarczające wyodrębnienie, również w sytuacji, gdy pola te są i odpowiednio oznaczone w systemie informatycznym - nie jest więc konieczne fizyczne oznaczanie danego miejsca).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „akcyzą”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy.

Użyte w ustawie określenia oznaczają wyroby akcyzowe - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy)

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 12 procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach niniejszej ustawy i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Na mocy art. 8 ust. 2 ustawy – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również:

 1. użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich użycie:
  1. było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy lub
  2. nastąpiło bez zachowania warunków uprawniających do zwolnienia od akcyzy albo zastosowania tej stawki akcyzy;
 2. dostarczenie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, jeżeli odbyło się ono bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania zwolnienia od akcyzy;
 3. sprzedaż wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, objętych określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, jeżeli ich sprzedaż odbyła się bez zachowania warunków uprawniających do zastosowania tej stawki akcyzy;
 4. nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, jeżeli od tych wyrobów nie została zapłacona akcyza w należnej wysokości a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Podatnikami akcyzy, co do zasady – w świetle art. 13 ust. 1. ustawy – są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, (...).

Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy w składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy mogą być magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi wyrobami, pod warunkiem że wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy będą magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania będzie wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy.

W składzie podatkowym mogą być magazynowane wyroby akcyzowe nieobjęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyroby niebędące wyrobami akcyzowymi, pod warunkiem że:

 1. spełnione są warunki określone w ust. 3;
 2. sposób magazynowania pozwala na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi.

Zgodnie z opisem sprawy Wnioskodawca zamierza na terenie składu podatkowego produkcyjno-magazynowego utworzyć tzw. magazyn z zapłaconą akcyzą w celu przekazywania i magazynowania w nim piwa nieobjętego procedurą zawieszenia poboru akcyzy, bezpośrednio przyjmowanego z produkcji po jego konfekcjonowaniu. Produkcja piwa odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Magazyn z zapłaconą akcyzą będzie wydzielony ewidencyjnie w sposób informatyczny oraz fizyczny oznaczony z określeniem jego powierzchni na terenie składu podatkowego. Opodatkowanie piwa z produkcji będzie następowało w momencie przyjęcia na magazyn z zapłaconą akcyzą. Późniejsze wydanie piwa z zapłaconą akcyzą z magazynu poza skład podatkowy nie będzie rodziło powstania obowiązku podatkowego. Spółka zamierza utworzyć magazyn z zapłaconą akcyzą na terenie składu podatkowego.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie Wnioskodawca na terenie składu podatkowego produkcyjno-magazynowego może utworzyć tzw. magazyn z zapłaconą akcyzą dla piwa produkowanego w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, w celu przekazywania piwa z produkcji do tego magazynu z jednoczesnym zakończeniem procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego dla tego wyrobu. Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy dopuszczalne jest bowiem aby w składzie podatkowym wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy były magazynowane w jednym pomieszczeniu z innymi wyrobami. Warunkiem jest żeby wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy były magazynowane oddzielnie, a miejsce ich magazynowania było wskazane w ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez podmiot prowadzący skład podatkowy. Warunkiem jest również, żeby sposób magazynowania pozwolił na określenie ilości wyrobów akcyzowych nieobjętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wyrobów niebędących wyrobami akcyzowymi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Zwrócić należy uwagę, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem zapytania Wnioskodawcy. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa – w wydanej interpretacji rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.