445000-PA-9104-21/06/31/KN | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

"Czy obowiązują szczególne wymagania techniczne dotyczące cystern, w których przechowywane byłyby wyroby akcyzowe zharmonizowane, np. wymogi co do pojemności oraz co do magazynu, w którym ma być utworzony skład podatkowy?"

445000-PA-9104-21/06/31/KN

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. skład podatkowy
  2. wyroby akcyzowe zharmonizowane
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy nieobowiązujące] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi -> Składy podatkowe

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 219 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2006-03-20 (data wpływu do Urzędu Celnego w Pruszkowie 2006-03-21) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie

uznaje stanowisko podatnika w przedstawionym wniosku za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 2006-03-21 do Urzędu Celnego w Pruszkowie wpłynął wniosek Spółki XXX uzupełniony pismem z dnia 2006-04-10 w sprawie udzielenia w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z wniosku i pisma uzupełniającego wynika stan faktyczny:

Spółka XXX jest firmą logistyczną i świadczy na zlecenie swoich klientów usługi obejmujące magazynowanie towarów oraz ich przyjmowanie i wysyłkę. W miejscowości Błonie XXX użytkuje magazyn o powierzchni 12 000 m2. XXX korzysta z magazynu oraz terenu, na którym jest on położony na podstawie umowy najmu zawartej do dnia 30 listopada 2007 r. Spółka planuje przeznaczyć część magazynu o powierzchni 3 420 m2, która byłaby oddzielona od reszty magazynu siatką na całej wysokości i zamykana odrębnymi drzwiami przystosowanymi do plombowania na potrzeby składu podatkowego. W składzie podatkowym XXX prowadziłby działalność polegającą na magazynowaniu, przyjmowaniu oraz wysyłce olejów i smarów, tj. wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w rozumieniu Ustawy o podatku akcyzowym. Spółka nie jest i nie będzie właścicielem tych wyrobów i będzie działała na zlecenie swojego klienta na podstawie zawartej pomiędzy nimi umowy cywilnoprawnej. Wyroby akcyzowe będą magazynowane przez krótki okres czasu, nie przekraczający jednego dnia. Miesięcznie planuje składować w magazynie wyroby akcyzowe w ilości około 2 tysięcy ton. Część wyrobów akcyzowych składowanych w magazynie tj. około 1 tysiąca ton XXX planuje magazynować w beczkach, puszkach, kartonach i hobokach. Pozostałą część, tj. ok. 1 tysiąca ton planuje się magazynować w cysternach znajdujących się na samochodach postawionych w magazynie lub na terenie wynajętym przez XXX, ale znajdującym się poza magazynem, na ogrodzonym terenie magazynowym, w specjalnie wyznaczonym miejscu.

Planowane jest aby XXX na mocy zawartej z klientem umowy występował w jego imieniu w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz w jego imieniu dokonywał płatności podatku akcyzowego.

Przedstawione we wniosku pytanie Strony jest następujące:

"Czy obowiązują szczególne wymagania techniczne dotyczące cystern, w których przechowywane byłyby wyroby akcyzowe zharmonizowane, np. wymogi co do pojemności oraz co do magazynu, w którym ma być utworzony skład podatkowy?"

Według Strony, cysterny, w których przechowywane będą wyroby akcyzowe zharmonizowane powinny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe (Dz. U. Nr 101, poz. 1036).

Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wyjaśnia, iż zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych (Dz. U. Nr 35, poz. 311 ze zm.) miejsce magazynowania wyrobów w składzie podatkowym powinno:

1) być właściwie dostosowane do bezpiecznego składowania tych wyrobów;

2) spełniać warunki gwarantujące w szczególności zapewnienie nienaruszalności i tożsamości znajdujących się w nim wyrobów oraz warunki techniczne zapewniające możliwość wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego na podstawie przepisów dotyczących szczególnego nadzoru podatkowego;

3) być odpowiednio oznaczone i oddzielone od pozostałej części terenu lub pomieszczenia w szczególności za pomocą ogrodzenia lub innego trwałego oznaczenia.

Natomiast ust. 2 ww. paragrafu dodaje, iż w przypadku paliw silnikowych oraz olejów opałowych za miejsce magazynowania uznaje się zbiorniki naziemne i podziemne, podlegające prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów.

Jednocześnie § 5 ww. rozporządzenia Ministra Finansów dodaje, iż szczegółowe warunki dotyczące przyjmowania, magazynowania i wysyłania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, objętych szczególnym nadzorem podatkowym, określają przepisy dotyczące szczególnego nadzoru podatkowego.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) w składzie podatkowym może być prowadzona działalność polegająca na produkcji, przetwarzaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych oraz na ich przyjmowaniu i wysyłce.

Zasady przyjmowania, magazynowania, wydawania i przewożenia wyrobów objętych szczególnym nadzorem podatkowym (m. in. produktów rafinacji ropy naftowej) zostały określone w Rozdziale 18 (§ 58 - § 66) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598 z późn. zm.)

Cysterny samochodowe są środkami transportu m. in. paliw silnikowych, olejów opałowych i gazu.

Reasumując, w cysternach samochodowych, które są środkami transportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych nie mogą być magazynowane te wyroby z uwagi na obowiązek przyjęcia przesyłki tych wyrobów w składzie podatkowym. Spełnienie wymagań technicznych dotyczących cystern, określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać samochodowe cysterny pomiarowe (Dz. U. Nr 101, poz. 1036) dotyczy tylko cystern samochodowych jako środków transportu.

Biorąc powyższe pod uwagę postanawiam jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego wynikającego z przepisów podatkowych obowiązujących w dniu datowania postanowienia. Interpretacja jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego sprawy.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.