Wyroby akcyzowe zharmonizowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby akcyzowe zharmonizowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
24
kwi

Istota:

Czy, biorąc pod uwagę w szczególności treść przepisów dyrektywy horyzontalnej oraz dyrektywy energetycznej, Spółka w okresie do 28 lutego 2009 r. była zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego w następstwie nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych opisanych w niniejszym wniosku, które to oleje były przeznaczone i zużywane do celów innych niż napędowe lub opałowe?

Fragment:

(...) do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy; pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, iż na gruncie przepisów krajowych ww. wyroby ropopochodne w tym oleje smarowe zasadnie i prawidłowo należy uznać za wyroby akcyzowe zharmonizowane. Zgodnie z powyższym nie jest sprzeczne z celami dyrektywy energetycznej oraz praktyką stosowania przepisów wspólnotowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej uznanie, iż wyroby ropopochodne wymienione w ustawie z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, bez względu na ich przeznaczenie, są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Uzasadniając powyższe (mając na względzie art. 20 dyrektywy energetycznej), wskazać należy, że katalog (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w przypadku dokonywania wewnątrzwpólnotowego nabycia, a następnie sprzedaży krajowej olejów smarowych klasyfikowanych do kodów CN 2710 19 71 – 2710 19 99, wykorzystywanych do celów innych niż napędowe i opałowe, transakcje te będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Polsce?

Fragment:

(...) w myśl art. 62 ust. 1 ww. ustawy do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy; pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, iż na gruncie przepisów krajowych ww. wyroby zasadnie i prawidłowo należy uznać za wyroby akcyzowe zharmonizowane. Zgodnie z powyższym nie jest sprzeczne z celami dyrektywy energetycznej oraz praktyką stosowania przepisów wspólnotowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej uznanie, iż wyroby przedstawione we wniosku, wymienione w ustawie z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, bez względu na ich przeznaczenie, są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Uzasadniając powyższe (mając na względzie art. 20 dyrektywy energetycznej), wskazać należy, że (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy oleje smarowe i smary oznaczone kodami CN 2710 oraz 3403 19 wykorzystywane przez Spółkę dla innych celów niż opałowe i napędowe będą podlegały opodatkowaniu podatkiem akcyzowym? Jaką stawkę akcyzy Spółka jest zobowiązana zastosować?

Fragment:

(...) w myśl art. 62 ust. 1 ww. ustawy do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się: wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy; pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Mając powyższe na uwadze, wskazać należy, iż na gruncie przepisów krajowych ww. wyroby zasadnie i prawidłowo należy uznać za wyroby akcyzowe zharmonizowane. Zgodnie z powyższym nie jest sprzeczne z celami dyrektywy energetycznej oraz praktyką stosowania przepisów wspólnotowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej uznanie, iż wyroby przedstawione we wniosku, wymienione w ustawie z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, bez względu na ich przeznaczenie, są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Uzasadniając powyższe (mając na względzie art. 20 dyrektywy energetycznej), wskazać należy, (...)

2011
1
lip

Istota:

Nabycie wewnątrzwspólnotowe środka zapobiegającego zamarzaniu zawierającego w swoim składzie skażony alkohol etylowy.

Fragment:

(...) i 55 ww. ustawy o podatku akcyzowym dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego. Uproszczony dokument towarzyszący może być zastąpiony przez dokument handlowy w przypadku, gdy dokument ten zawiera takie same dane, jakie są wymagane dla uproszczonego dokumentu towarzyszącego. W przypadku gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłacona na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany: przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe; potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na uproszczonym dokumencie (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do składania zabezpieczenia finansowego w świetle zmian dotyczących zwolnień, w przypadku nabycia alkoholu etylowego oraz alkoholu zawartego w rozcieńczalnikach, rozpuszczalnikach oraz spryskiwaczach z zastosowaniem zwolnienia od podatku akcyzowego?

Fragment:

(...) w swym składzie alkohol etylowy o kodzie CN ex 3820 00 00 należy uznać, iż nie muszą być produkowane i przetwarzane w składzie podatkowym, jeżeli są zużywane do innych celów niż napędowe, opałowe lub do produkcji paliw silnikowych lub olejów opałowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 2b ust. 1 tego rozporządzenia. Zgodnie natomiast z art. 43 ust. 1 ww. ustawy o podatku akcyzowym prowadzący skład podatkowy, zarejestrowani handlowcy, a także podmioty, które nabywają wyroby akcyzowe zharmonizowane zwolnione z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, oraz przedstawiciele podatkowi są obowiązani do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w kwocie pokrywającej zobowiązanie podatkowe. W konsekwencji Wnioskodawca w związku z produkcją przedmiotowych wyrobów nie jest obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Jednocześnie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w opisanym przypadku należy uzyskać zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz złożenia zabezpieczenia akcyzowego?

Fragment:

(...) art. 2 pkt 12 wymienionej ustawy, jednoznacznie wynika, że jest to miejsce określone w zezwoleniu wydanym przez właściwego naczelnika urzędu celnego, podlegające szczególnemu nadzorowi podatkowemu na podstawie przepisów o służbie celnej, w którym wyroby akcyzowe zharmonizowane są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i mogą być poddane czynnościom, zgodnie z ustalonymi warunkami. Stanowi o tym również art. 26 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym, jeżeli wyroby akcyzowe zharmonizowane są produkowane, przetwarzane lub magazynowane w składzie podatkowym, pobór akcyzy od tych wyrobów jest zawieszony. Odnosząc się do kwestii dotyczącej obowiązku produkowania w składzie podatkowym przedmiotowych komponentów należy zwrócić uwagę na postanowienia § 2a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, ze zm.), w myśl którego (...)

2011
1
lip

Istota:

Wyroby będące przedmiotem wniosku (oleje smarowe oznaczone kodem CN od 2110 19 71 do 2710 19 99), są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, a zatem ich opodatkowanie akcyzą następuje w ramach zharmonizowanego systemu określonego w przepisach wspólnotowych.

Fragment:

(...) 2 ustawy, w myśl którego do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się: wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy; pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Z powyższego wynika, iż na gruncie przepisów krajowych ww. wyroby ropopochodne w tym oleje smarowe zasadnie i prawidłowo należy uznać za wyroby akcyzowe zharmonizowane. Istotny jest jednak fakt, iż nie jest sprzeczne z celami Dyrektywy energetycznej oraz praktyką stosowania przepisów wspólnotowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej uznanie, iż wyroby ropopochodne wymienione w ustawie o podatku akcyzowym, bez względu na ich przeznaczenie, są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Zauważyć również należy, iż przepis art. 2 ust. 4 Dyrektywy energetycznej, zawiera dodatkowe zastrzeżenie w świetle, (...)

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie olejów hartowniczych.

Fragment:

(...) zawieszenia (odroczenie płatności akcyzy), zastosowanie znajduje art. 55 ustawy, a więc tryb nabycia wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą. Powyższe wynika z przedstawionych powyżej kwestii kontroli posiadania i przemieszczania olejów smarowych, która może być realizowana na terytorium kraju – jak wyżej wyjaśniono – zgodnie z postanowieniami Dyrektywy horyzontalnej. Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą nabywa wyroby akcyzowe zharmonizowane z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, jest obowiązany: przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu celnego i złożyć zabezpieczenie akcyzowe; potwierdzić odbiór wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na uproszczonym dokumencie (...)

2011
1
lip

Istota:

Wyroby będące przedmiotem wniosku (oleje smarowe oznaczone kodem CN od 2110 19 71 do 2710 19 99), są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi, a zatem ich opodatkowanie akcyzą następuje w ramach zharmonizowanego systemu określonego w przepisach wspólnotowych.

Fragment:

(...) ustawy, w myśl którego do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się: wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy; pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Z powyższego wynika, iż na gruncie przepisów krajowych ww. wyroby ropopochodne w tym oleje smarowe, zasadnie i prawidłowo należy uznać za wyroby akcyzowe zharmonizowane. Istotny jest jednak fakt, iż nie jest sprzeczne z celami Dyrektywy energetycznej oraz praktyką stosowania przepisów wspólnotowych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej uznanie, iż wyroby ropopochodne wymienione w ustawie o podatku akcyzowym, bez względu na ich przeznaczenie, są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Zauważyć również należy, iż przepis art. 2 ust. 4 Dyrektywy energetycznej, zawiera dodatkowe zastrzeżenie w świetle, (...)

2011
1
lip

Istota:

Zwolnienie nabywanych wewnątrzwspólnotowo olejów smarowych

Fragment:

(...) procedury zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez Spółkę, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym; podmiot dokonujący odsprzedaży, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie przedmiotowych wyrobów i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, z którego nabył wyroby akcyzowe zharmonizowane; podmiot dokonujący odsprzedaży prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów; podmiot wykorzystujący wyroby do celów zwolnionych od akcyzy, o których mowa § 13 w ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, nabywający wyroby od Spółki (pośrednika), złoży oświadczenie, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia. Składane oświadczenia, stosownie do treści § 13 w ust. 2e (...)