Wyroby akcyzowe niezharmonizowane | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby akcyzowe niezharmonizowane. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
16
lis

Istota:

Opodatkowanie akcyzą pojazdów typu quad.

Fragment:

W myśl ust. 3 ww. artykułu obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje: w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu; w przypadku importu - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego; w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Obowiązujące stawki podatku akcyzowego na samochody osobowe ustalone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz.U. Nr 87, poz. 825 ze zm.), zwanego dalej rozporządzeniem. Stawki podatku akcyzowego dla samochodów osobowych sprzedawanych w kraju określone zostały w załącznika nr 1 do wymienionego rozporządzenia - Tabela stawek akcyzy dla wyrobów akcyzowych sprzedawanych w kraju - poz. 27. Zgodnie z tą pozycją podatkiem akcyzowym objęte są wyłącznie samochody osobowe klasyfikowane do symbolu PKWiU 34.10.2. Stawki podatku akcyzowego dla samochodów nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych określone zostały w załączniku nr 2 do rozporządzenia – Tabela stawek dla wyrobów akcyzowych dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i importowanych – poz. 21.

2011
1
sie

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez X na rzecz Spółki w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one wysyłane do innego kraju trzeciego, jako eksportu samochodów, a dostawy dokonywanej przez Spółkę na rzecz odbiorców finalnych jako pozostającej poza zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym?

Fragment:

PL, jako podmiotu dokonującego w przedstawionym stanie faktycznym sprzedaży eksportowej samochodów osobowych (a nie ich sprzedaży na terenie kraju) nie będzie powstawał obowiązek podatkowy w akcyzie, w związku z czym na fakturze dokumentującej taką dostawę nie będzie wykazywana kwota akcyzy, od samochodów, a Spółka jako nabywca samochodów osobowych nie będzie nią obciążana. Natomiast dalsze dostawy samochodów osobowych do finalnych odbiorców spoza UE dokonywane przez Spółkę pozostawać będą poza zakresem opodatkowania akcyzą w Polsce. Natomiast dostawa samochodów między F. PL a F., przeznaczonych dla odbiorców na terenie Polski, stanowić będzie sprzedaż samochodów na terytorium kraju i w związku z tym będzie podlegać opodatkowaniu akcyzą. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: Dyrektor Izby Skarbowej w wyniku rozpatrzenia ww. wniosku wydał 2 interpretacje indywidualne z dnia 15 września 2008 r. nr IP-PP2-443-955/08-4/PW oraz nr IP-PP2-443-955/08-2/PW. Pierwsza z tych interpretacji dotyczy kwestii opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, które mają być przemieszczane do państw spoza UE (zagadnienia z pkt b wniosku), natomiast druga dotyczy kwestii opodatkowania akcyzą samochodów osobowych przeznaczonych do sprzedaży na terytorium Polski (zagadnienie z pkt c wniosku).

2011
1
sie

Istota:

Czy jest zgodne z przepisami stanowisko, że zmiana ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia kwoty akcyzy od nabycia obniżającej akcyzę należną?

Fragment:

Stosownie do art. 79 ustawy - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Z cyt. wyżej przepisów wynika, iż kwotę akcyzy należną z tyt. sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwsza rejestracją na terytorium kraju można pomniejszyć o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu tych samochodów. Należy zaznaczyć, że prawo do odliczenia podatku akcyzowego zapłaconego z tyt. ww. nabycia samochodów osobowych przysługuje wówczas, gdy podatnik będzie w stanie wykazać kwotę akcyzy zapłaconej w cenie nabycia samochodu osobowego. Mając na względzie przepis art. 82 ust. 1 i 2 ww. ustawy stwierdzić należy, iż podstawą do obniżenia akcyzy u nabywcy samochodu osobowego jest zapłacona kwota akcyzy zawarta w cenie nabytego samochodu osobowego, którą dostawca krajowy wykazał w fakturze pierwotnej. Udzielone po sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotna, rabaty, upusty i inne zmiany ceny nie skutkują u sprzedawcy zmianą kwoty akcyzy należnej, a tym samym nie wywierają również skutków u nabywcy w zakresie dokonanej obniżki, o której mowa w art. 79 ww. ustawy. Wobec powyższego otrzymanie faktur korygujących sprzedaż samochodów osobowych, w sytuacji opisanej we wniosku (nabycie samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją), pozostaje bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów osobowych, o którym mowa w art. 79 ustawy.

2011
1
sie

Istota:

Czy jest zgodne z przepisami stanowisko, że zmiana ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia kwoty akcyzy od nabycia obniżającej akcyzę należną?

Fragment:

Stosownie do art. 79 ustawy - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Z cyt. wyżej przepisów wynika, iż kwotę akcyzy należną z tyt. sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwsza rejestracją na terytorium kraju można pomniejszyć o kwotę akcyzy zapłaconej przy nabyciu tych samochodów. Należy zaznaczyć, że prawo do odliczenia podatku akcyzowego zapłaconego z tyt. ww. nabycia samochodów osobowych przysługuje wówczas, gdy podatnik będzie w stanie wykazać kwotę akcyzy zapłaconej w cenie nabycia samochodu osobowego. Mając na względzie przepis art. 82 ust. 1 i 2 ww. ustawy stwierdzić należy, iż podstawą do obniżenia akcyzy u nabywcy samochodu osobowego jest zapłacona kwota akcyzy zawarta w cenie nabytego samochodu osobowego, którą dostawca krajowy wykazał w fakturze pierwotnej. Udzielone po sprzedaży udokumentowanej fakturą pierwotna, rabaty, upusty i inne zmiany ceny nie skutkują u sprzedawcy zmianą kwoty akcyzy należnej, a tym samym nie wywierają również skutków u nabywcy w zakresie dokonanej obniżki, o której mowa w art. 79 ww. ustawy. Wobec powyższego otrzymanie faktur korygujących sprzedaż samochodów osobowych, w sytuacji opisanej we wniosku (nabycie samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją), pozostaje bez wpływu na sposób obniżenia kwoty należnej akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu samochodów osobowych, o którym mowa w art. 79 ustawy.

2011
1
sie

Istota:

Czy zmiana ceny sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia i kwoty akcyzy należnej?

Fragment:

Zatem w przypadku wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, do których należą m.in. samochody osobowe, brak jest podstaw prawnych do zmniejszenia podstawy opodatkowania po zrealizowanej sprzedaży w stosunku do której powstał już obowiązek podatkowy. Brak regulacji w tym względzie w ustawie o podatku akcyzowym oznacza, że po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy i została ustalona podstawa opodatkowania, brak jest możliwości zmniejszenia jej wysokości. W konsekwencji rabaty lub upusty udzielone po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych nie mogą zmniejszać kwoty należnego podatku akcyzowego. Wobec powyższego wystawienie przez Wnioskodawcę faktur korygujących sprzedaży samochodów osobowych, w sytuacji opisanej we wniosku po zbyciu samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją, nie wywołuje żadnych skutków w zakresie wysokości należnego podatku akcyzowego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zmiany ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowanej fakturą korygującą i jej skutkom w zakresie kwoty akcyzy obniżającej akcyzę należną od sprzedaży samochodów osobowych zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

2011
1
sie

Istota:

Czy zmiana ceny sprzedaży (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowana fakturą korygującą nie wywoływała żadnych skutków w zakresie podatku akcyzowego, czy też koniecznym było dokonanie w okresie korekty ceny odpowiednio zwiększenia lub zmniejszenia i kwoty akcyzy należnej?

Fragment:

Zatem w przypadku wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych, do których należą m.in. samochody osobowe, brak jest podstaw prawnych do zmniejszenia podstawy opodatkowania po zrealizowanej sprzedaży w stosunku do której powstał już obowiązek podatkowy. Brak regulacji w tym względzie w ustawie o podatku akcyzowym oznacza, że po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terenie kraju, w stosunku do których powstał obowiązek podatkowy i została ustalona podstawa opodatkowania, brak jest możliwości zmniejszenia jej wysokości. W konsekwencji rabaty lub upusty udzielone po dokonaniu sprzedaży samochodów osobowych nie mogą zmniejszać kwoty należnego podatku akcyzowego. Wobec powyższego wystawienie przez Wnioskodawcę faktur korygujących sprzedaży samochodów osobowych, w sytuacji opisanej we wniosku po zbyciu samochodów osobowych przed pierwszą rejestracją, nie wywołuje żadnych skutków w zakresie wysokości należnego podatku akcyzowego. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zmiany ceny nabycia (zwiększenie lub zmniejszenie) po dostawie, udokumentowanej fakturą korygującą i jej skutkom w zakresie kwoty akcyzy obniżającej akcyzę należną od sprzedaży samochodów osobowych zawarta została w odrębnym rozstrzygnięciu.

2011
1
cze

Istota:

Czy dokumentem uprawniającym do odliczenia akcyzy, w przypadku nabycia samochodów osobowych jest faktura zakupu z wyrażoną kwotą akcyzy, czy dowód zapłaty za ww. fakturę?

Fragment:

Stosownie do z art. 79 ww. ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (do których stosownie do przepisów ustawy o podatku akcyzowym zostały zaliczone samochody osobowe), związaną ze sprzedażą opodatkowaną lub zapłaconą od importu. Zgodnie z powyższym brzmieniem przepisu art. 79 warunkiem koniecznym do skorzystania z omawianego prawa podatnika do obniżenia należnej akcyzy od sprzedaży samochodów przed pierwszą rejestracją na terytorium kraju jest dokonanie zapłaty za akcyzę naliczoną przy nabyciu samochodów. Co oznacza, iż podstawę do odliczeń, o których mowa w art. 79 ww. ustawy stanowią wyłącznie zapłacone faktury dokumentujące nabycie przedmiotowych samochodów. Wynika to z literalnego brzmienia komentowanego przepisu, który jasno stanowi, iż „Podatnik ma prawo do obniżenia kwoty akcyzy o kwotę akcyzy zapłaconą przy nabyciu wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych (…) lub zapłaconą od importu. Posiadanie zatem przez Wnioskodawcę, będącego podatnikiem podatku akcyzowego od sprzedawanych samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją na terytorium kraju, wyłącznie samej faktury zakupu bez jednoczesnego potwierdzenia zapłaty określonej w niej kwoty akcyzy nie jest wystarczające do obniżenia należnej akcyzy w świetle cyt. wyzej art. 79 ustawy o podatku akcyzowym.

2011
1
cze

Istota:

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką 0% istnieje obowiązek zgłaszania o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych oraz składania deklaracji uproszczonej AKC-U ?

Fragment:

Stan faktyczny: Spółka nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niezharmonizowane ze stawką 0% wobec czego nie powstaje obowiązek podatkowy i związane z nim zobowiązanie podatkowe. Nabycie wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych wykazywane jest przez Wnioskodawcę w informacji podsumowującej kwartalnej. Stan przyszły Wnioskodawca zamierza nabywać wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niezharmonizowane ze stawką inną niż 0% wobec czego powstanie obowiązek podatkowy i związane z nim zobowiązanie podatkowe I dotyczy ewentualnego zdarzenia przyszłego. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z prośbą o potwierdzenie: Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką 0% istnieje obowiązek zgłaszania o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych oraz składania deklaracji uproszczonej AKC-U... Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych objętych stawką inną niż 0% istnieje obowiązek zgłaszania o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych /dotyczy ewentualnego zdarzenia przyszłego... Zdaniem wnioskodawcy co do zasady, z Ustawy o podatku akcyzowym wynika, iż podatnicy są obowiązani składać deklaracje, gdy w wyniku wykonywanych przez nich czynności powstaje obowiązek podatkowy.

2011
1
cze

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym prawidłowym będzie traktowanie na gruncie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym, w szczególności art. 80 ustawy, dostawy samochodów dokonywanej przez X na rzecz Spółki w sytuacji, gdy w wykonaniu tej dostawy są one wysyłane do innego kraju UE, jako wewnątrzwspólnotowej dostawy samochodów, a dostawy dokonywanej przez Spółkę na rzecz odbiorców finalnych jako pozostającej poza zakresem opodatkowania podatkiem akcyzowym?

Fragment:

Zgodnie z art. 77 ust. 1, 2 i 3 w/w ustawy podatnicy dokonujący dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej są obowiązani posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie dostawy tych wyrobów do innego państwa członkowskiego. Dokumentami potwierdzającymi dokonanie przez podatnika dostawy wewnątrzwspólnotowej w szczególności są: dokumenty przewozowe, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne dokumenty handlowe związane z dostawą. Podmiotowi, który dostarczył wyroby akcyzowe niezharmonizowane na terytorium państwa członkowskiego, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju, przysługuje zwrot akcyzy. Zwrot akcyzy następuje na wniosek podmiotu. W myśl art. 82 ust. 1 i 2 w/w ustawy sprzedający jest obowiązany do wykazania na wystawionej fakturze kwoty akcyzy od dokonanej odsprzedaży samochodu osobowego. W przypadku wystawienia przez podatnika faktury, w której została wykazana kwota akcyzy, jest on obowiązany zapłacić akcyzę także wówczas, gdy dana sprzedaż nie była objęta obowiązkiem podatkowym albo została zwolniona z podatku. Zgodnie z przepisami § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
cze

Istota:

Kreślenie podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych

Fragment:

Szczegółowe zasady wynikają natomiast z rozdziału 4 ustawy (wyroby akcyzowe niezharmonizowane /do których zalicza się samochody osobowe/). W myśl art. 80 ust. 1 ustawy - akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 80 ust. 2 - podatnikami akcyzy od samochodów są: podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju; importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego. W myśl art. 82 ust. 3 - w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego podstawą opodatkowania jest kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić. Podkreślić należy, że z dniem 19 lipca 2008 r. został dodany do ustawy (w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego /Dz. U. Nr 118, poz. 745/) art. 82a ustawy. Zgodnie z art. 82a ust. 1 - jeżeli wysokość podstawy opodatkowania w przypadku sprzedaży na terytorium kraju albo nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wzywa podatnika do zmiany wysokości podstawy opodatkowania lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie jej wysokości w kwocie znacznie odbiegającej od średniej wartości rynkowej samochodu osobowego.