Wyroby akcyzowe | Interpretacje podatkowe

Wyroby akcyzowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby akcyzowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy energia elektryczna wykorzystywana w opisanych powyżej procesach technologicznych może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym przy spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków formalnych przewidzianych art. 30 ust. 7b ustawy o podatku akcyzowym?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwaną dalej „ ustawą ”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00. Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.
2016
6
gru

Istota:
Magazynowanie wyrobów akcyzowych – art. 47 ust. 3a
Fragment:
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3; wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów. Na mocy art. 8 ust. 2 ustawy – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego gaz płynny nabywany przez Wnioskodawcę od kontrahentów w celu zużycia w piecu stanowiącym element linii do malowania proszkowego krążników korzysta ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o akcyzie, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy o akcyzie?
Fragment:
Zgodnie ze wskazanym wyrokiem TSUE, zużycie wyrobów akcyzowych w celach opałowych występuje zawsze wtedy, gdy spalanie wyrobów akcyzowych prowadzi do powstania energii cieplnej, bez względu na sposób jej wykorzystania. Jeżeli więc, zgodnie z orzecznictwem TSUE, cel opałowy realizowany jest w każdym przypadku, w którym energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania wyrobu akcyzowego jest używana w celach grzewczych - niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania - to tym ostatecznym celem może być zarówno ogrzanie pomieszczenia, jak również np. wykorzystanie uzyskanego ciepła w procesach produkcyjnych, itp. Nieuzasadnione byłoby więc stanowisko, zgodnie z którym zużycie wyrobów akcyzowych w celu opałowym nie występuje w sytuacji, gdy celem spalania gazu nie jest uzyskanie ciepła jako takiego, lecz wykonanie pewnego procesu technologicznego (np. element linii do malowania proszkowego krążników). Wnioskodawca wskazuje także, że w powołanym wyroku TSUE analizował zakres pojęcia „ cel opałowy ” na gruncie regulacji niemieckich, zawierających szczególne regulacje wskazujące, że celem opałowym nie jest m.in. użycie gazu w procesie formowania metali. Jak wskazano powyżej, TSUE nie zgodził się z takim stanowiskiem i stwierdził, że zużycie w celu opałowym ma miejsce zawsze wtedy, gdy prowadzi do powstania energii cieplnej, bez względu na ostateczny rezultat takiego procesu.
2016
6
gru

Istota:
Obowiązki podatkowe z tytułu obrotu suszem tytoniowym
Fragment:
(...) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju; pośredniczący podmiot tytoniowy to podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. W pozycji 45 załącznika nr 1 do ustawy, stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono susz tytoniowy – bez względu na kod CN. W myśl art. 9b ust. 1 ustawy, w przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład (...)
2016
2
gru

Istota:
Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 19 85 oraz 2710 19 99
Fragment:
(...) wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 19 85 oraz 2710 19 99 - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania stawką 0 zł wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 19 85 oraz 2710 19 99. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem działalności gospodarczej „ X ” sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”) jest między innymi sprzedaż wyrobów akcyzowych, w tym energetycznych nabywanych wewnątrzwspólnotowo od niemieckiego kontrahenta. Działalność spółki będzie obejmować różne rodzaje wyrobów akcyzowych (np. środków czyszczących, olejów smarowych i hydraulicznych), wśród których niektóre będą nabywane przez Spółkę jako zarejestrowanego odbiorcę lub będą nabywane do tzw. usługowego składu podatkowego. Spółka złożyła zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 16 ustawy i otrzymała od właściwego naczelnika urzędu celnego dokument AKC-PR. Przedmiotem zapytania są dwa rodzaje wyrobów energetycznych: oleje białe o kodzie CN 2710 19 85 oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99. Wyroby te sprzedawane będą innym firmom handlowym lub ostatecznym odbiorcom.
2016
28
lis

Istota:
Uregulowania dotycz1ce opodatkowania katalizatora procesu spalania.
Fragment:
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyz1 jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do sk3adu podatkowego; import wyrobów akcyzowych; nabycie wewn1trzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wy31czeniem nabycia wewn1trzwspólnotowego dokonywanego do sk3adu podatkowego; wyprowadzenie ze sk3adu podatkowego, poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebed1cych w3asnooci1 podmiotu prowadz1cego ten sk3ad podatkowy, z wy31czeniem wyrobów akcyzowych objetych zwolnieniem od akcyzy ze wzgledu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3, wys3anie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysy3aj1cego niebed1cego importerem tych wyrobów. W myol art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyz1 jest równie? nabycie lub posiadanie wyrobów akcyzowych znajduj1cych sie poza procedur1 zawieszenia poboru akcyzy, je?eli od tych wyrobów nie zosta3a zap3acona akcyza w nale?nej wysokooci a w wyniku kontroli podatkowej, postepowania kontrolnego albo postepowania podatkowego nie ustalono, ?e podatek zosta3 zap3acony. Z uregulowan zawartych w art. 87 ust. 1 ustawy wynika natomiast, ?e produkcj1 wyrobów energetycznych w rozumieniu ustawy jest wytwarzanie lub przetwarzanie wyrobów energetycznych, w tym równie? mieszanie lub przeklasyfikowanie komponentów paliwowych, rozlew gazu skroplonego do butli gazowych, a tak?e barwienie i znakowanie wyrobów energetycznych.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie uznania przemieszczenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego Wnioskodawcy do odbiorców w innych krajach UE za wewnątrzwspólnotową dostawę wyrobów akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy, uznania Wnioskodawcy za podmiot dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych oraz przedmiotu opodatkowania akcyzą.
Fragment:
Stosowanie do art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3; wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów. W myśl art. 8 ust. 2 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, (...)
2016
31
lip

Istota:
Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.
Fragment:
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3; wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów. Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, (...)
2016
22
lip

Istota:
Rozliczenie podatku akcyzowego w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi (olejami smarowymi)
Fragment:
(...) wyroby akcyzowe zwolnione zostały przemieszczone; datę otrzymania wyrobów akcyzowych. Część ewidencji, dotycząca wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zużytych na cele uprawniające do zwolnienia, zawiera: nazwy zużytych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); sposób zużycia wyrobów akcyzowych; ilości zużytych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość; datę zużycia wyrobów akcyzowych. Część ewidencji, dotycząca magazynowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zawiera: nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN); ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, a w przypadku określenia w dokumencie dostawy ilości gazu płynnego dostarczanego do podmiotu zużywającego w litrach - ilości tego gazu w litrach, pod warunkiem podania parametrów przeliczenia masy na objętość.
2016
7
lip

Istota:
Opodatkowanie wyrobów akcyzowych o kodzie CN 2710 11 21 i 2710 11 25 przeznaczonych do innych celów niż napędowe lub opałowe
Fragment:
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 2 przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3; wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów. Stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, dokonanego na potrzeby wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej na terytorium kraju, powstaje z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych przez podatnika, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia dokonania wysyłki określonej w uproszczonym dokumencie towarzyszącym lub od dnia wystawienia dokumentu handlowego, w przypadku gdy wyroby akcyzowe przemieszczane są na podstawie dokumentu handlowego.
2016
6
lip
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.