Wyroby akcyzowe | Interpretacje podatkowe

Wyroby akcyzowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby akcyzowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie możliwości stosowania 0% stawki dla wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów akcyzowych
Fragment:
Stosownie do art. 41e ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, podmiot odbierający przesyła do Systemu projekt raportu odbioru niezwłocznie po odbiorze wyrobów akcyzowych, w przypadku nieotrzymania, do momentu odbioru tych wyrobów, informacji z Systemu o zamiarze przeprowadzenia kontroli odebranych wyrobów akcyzowych - nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia przemieszczania. Zgodnie z art. 41e ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu dokonywanego przez terytorium państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy System otrzymuje od właściwych dla podmiotu odbierającego władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej raport odbioru albo raport wywozu, który następnie jest automatycznie przesyłany z Systemu do podmiotu wysyłającego. Analiza powyższych przepisów ustawy o podatku akcyzowym prowadzi zatem do wniosku, że otrzymywane na podstawie ww. regulacji dokumenty związane ze stosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy będą świadczyć o tym, ze doszło do wywozu wyrobów akcyzowych poza terytorium kraju. W szczególności dokumentem tym jest Raport odbioru/wywozu, który zawiera informacje dotyczące podmiotu odbierającego i miejsca dostawy oraz datę przyjęcia wyrobów - potwierdza zatem otrzymanie towaru przez kontrahenta unijnego (wynika to z brzmienia art. 41e ust. 2 pkt 2 i art. 41e ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym).
2017
4
lut

Istota:
Dokumentowanie sprzedaży oleju opałowego
Fragment:
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3; wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów. Z kolei art. 8 ust. 2 ustawy stanowi, że przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z (...)
2016
21
gru

Istota:
Możliwość zmiany klasyfikacji nabywanego wyrobu i jego przechowywanie poza składem podatkowym
Fragment:
Zgodnie z art. 42 ustawy zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje: z dniem wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z zastrzeżeniem ust. 1a; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy wobec podmiotu prowadzącego skład podatkowy, jeżeli powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 5; z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu; jeżeli ilość napoju alkoholowego zużyta do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego przekracza dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 2 pkt 1 lit. b, w stosunku do ilości przekraczającej te normy obowiązek podatkowy nie wygasa, a zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem wyprowadzenia wyprodukowanego wyrobu akcyzowego ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy; 137 w przypadku nieotrzymania przez podmiot wysyłający, w terminie 2 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych, odpowiednio: raportu odbioru (...)
2016
15
gru

Istota:
Opodatkowanie cydru
Fragment:
W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest produkcja wyrobów akcyzowych. Stosownie do art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy, produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym, z wyłączeniem produkcji wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona przedpłata akcyzy. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w przypadku produkcji poza składem podatkowym wyrobów akcyzowych, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, producent jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego: składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy, według ustalonego wzoru, obliczać i wpłacać przedpłatę akcyzy na rachunek właściwej izby celnej, w wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu -za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.
2016
15
gru

Istota:
Uregulowania dotycz1ce stosowania stawki 0 z3.
Fragment:
Stosownie do art. 40 ust. 2 pkt 7 ustawy, procedura zawieszenia poboru akcyzy ma równie? zastosowanie, je?eli wyroby akcyzowe s1 przemieszczane ze sk3adu podatkowego na terytorium panstwa cz3onkowskiego do okreolonego we w3aociwym zezwoleniu miejsca ich odbioru przez zarejestrowanego odbiorce na terytorium kraju lub do podmiotów objetych zwolnieniem od akcyzy wynikaj1cym z art. 31 ust. 1. W myol art. 40 ust. 5 ustawy, procedure zawieszenia poboru akcyzy stosuje sie do wyrobów akcyzowych okreolonych w za31czniku nr 2 do ustawy, w tym opodatkowanych zerow1 stawk1 akcyzy ze wzgledu na ich przeznaczenie, z zastrze?eniem art. 47 ust. 1. W przypadku wyrobów akcyzowych oznaczonych kodami CN 2710 11 21, 2710 11 25 oraz 2710 19 29 procedure zawieszenia poboru akcyzy stosuje sie, je?eli wyroby te s1 przemieszczane luzem. Zgodnie z art. 41a ust. 2 pkt 1 ustawy, przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy konczy sie z chwil1 odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot odbieraj1cy w przypadkach, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. a i c oraz ust. 2 pkt 1, 2, 6-9, pkt 10 lit. a-c i pkt 11 lit. a-c. Stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy, zarejestrowany odbiorca nie mo?e magazynowaa ani wysy3aa wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.
2016
15
gru

Istota:
Czy energia elektryczna wykorzystywana w opisanych powyżej procesach technologicznych może korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 30 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym przy spełnieniu przez Wnioskodawcę warunków formalnych przewidzianych art. 30 ust. 7b ustawy o podatku akcyzowym?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) zwaną dalej „ ustawą ”, wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 33 załącznika nr 1 wymieniono energię elektryczną o kodzie CN 2716 00 00. Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy w przypadku energii elektrycznej przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju, w tym przez podmiot nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, który wyprodukował tę energię; zużycie energii elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję, o której mowa w pkt 2; zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię; import energii elektrycznej przez nabywcę końcowego; zużycie energii elektrycznej przez nabywcę końcowego, jeżeli nie została od niej zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tej energii elektrycznej nabywcy końcowemu.
2016
6
gru

Istota:
Magazynowanie wyrobów akcyzowych – art. 47 ust. 3a
Fragment:
Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: produkcja wyrobów akcyzowych; wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego; import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego; wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art. 13 ust. 3; wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów. Na mocy art. 8 ust. 2 ustawy – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również: użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie albo określoną stawką akcyzy związaną z ich przeznaczeniem, (...)
2016
6
gru

Istota:
Czy w przedstawionym opisie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego gaz płynny nabywany przez Wnioskodawcę od kontrahentów w celu zużycia w piecu stanowiącym element linii do malowania proszkowego krążników korzysta ze zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o akcyzie, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w art. 32 ust. 5-13 ustawy o akcyzie?
Fragment:
Zgodnie ze wskazanym wyrokiem TSUE, zużycie wyrobów akcyzowych w celach opałowych występuje zawsze wtedy, gdy spalanie wyrobów akcyzowych prowadzi do powstania energii cieplnej, bez względu na sposób jej wykorzystania. Jeżeli więc, zgodnie z orzecznictwem TSUE, cel opałowy realizowany jest w każdym przypadku, w którym energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania wyrobu akcyzowego jest używana w celach grzewczych - niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania - to tym ostatecznym celem może być zarówno ogrzanie pomieszczenia, jak również np. wykorzystanie uzyskanego ciepła w procesach produkcyjnych, itp. Nieuzasadnione byłoby więc stanowisko, zgodnie z którym zużycie wyrobów akcyzowych w celu opałowym nie występuje w sytuacji, gdy celem spalania gazu nie jest uzyskanie ciepła jako takiego, lecz wykonanie pewnego procesu technologicznego (np. element linii do malowania proszkowego krążników). Wnioskodawca wskazuje także, że w powołanym wyroku TSUE analizował zakres pojęcia „ cel opałowy ” na gruncie regulacji niemieckich, zawierających szczególne regulacje wskazujące, że celem opałowym nie jest m.in. użycie gazu w procesie formowania metali. Jak wskazano powyżej, TSUE nie zgodził się z takim stanowiskiem i stwierdził, że zużycie w celu opałowym ma miejsce zawsze wtedy, gdy prowadzi do powstania energii cieplnej, bez względu na ostateczny rezultat takiego procesu.
2016
6
gru

Istota:
Obowiązki podatkowe z tytułu obrotu suszem tytoniowym
Fragment:
(...) wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego; nabycie wewnątrzwspólnotowe - przemieszczenie wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju; pośredniczący podmiot tytoniowy to podmiot posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium kraju, przedsiębiorca zagraniczny posiadający oddział z siedzibą na terytorium kraju, utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) lub przedsiębiorca zagraniczny, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego, który został wpisany do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych. W pozycji 45 załącznika nr 1 do ustawy, stanowiącego wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono susz tytoniowy – bez względu na kod CN. W myśl art. 9b ust. 1 ustawy, w przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład (...)
2016
2
gru

Istota:
Opodatkowanie stawką 0 zł wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 19 85 oraz 2710 19 99
Fragment:
(...) wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 19 85 oraz 2710 19 99 - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania stawką 0 zł wyrobów akcyzowych o kodach CN 2710 19 85 oraz 2710 19 99. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Przedmiotem działalności gospodarczej „ X ” sp. z o.o. (dalej: „ Spółka ”) jest między innymi sprzedaż wyrobów akcyzowych, w tym energetycznych nabywanych wewnątrzwspólnotowo od niemieckiego kontrahenta. Działalność spółki będzie obejmować różne rodzaje wyrobów akcyzowych (np. środków czyszczących, olejów smarowych i hydraulicznych), wśród których niektóre będą nabywane przez Spółkę jako zarejestrowanego odbiorcę lub będą nabywane do tzw. usługowego składu podatkowego. Spółka złożyła zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 16 ustawy i otrzymała od właściwego naczelnika urzędu celnego dokument AKC-PR. Przedmiotem zapytania są dwa rodzaje wyrobów energetycznych: oleje białe o kodzie CN 2710 19 85 oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99. Wyroby te sprzedawane będą innym firmom handlowym lub ostatecznym odbiorcom.
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.