Wyroby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
gru

Istota:

Dochód uzyskany ze sprzedaży Wyrobów gotowych wyprodukowanych na terenie Strefy będzie w całości podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT pomimo czasowego składowania ich w Magazynach zewnętrznych zlokalizowanych poza terenem Strefy. Koszty magazynowania, związane z użytkowaniem Magazynów zlokalizowanych poza Strefą oraz utrzymaniem we właściwym stanie składowanych w nich Wyrobów gotowych, powinny być w całości alokowane do wyniku z działalności zwolnionej z opodatkowania.

Fragment:

(...) wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie strefy ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyn poza terenem strefy, nie pozbawia tych wyrobów przymiotu „ produktu strefowego ”. Korzystanie z magazynu zewnętrznego, nie stanowi częściowego „ przeniesienia ” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.” interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB-l-2/4510-115/15/AnK; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2015 r., sygn. IBPB-l-2/4510-212/15/SD: „ stwierdzić należy, że przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych wyprodukowanych w strefie objętych zakresem zwolnienia i koszty surowców zużytych do produkcji wyrobów gotowych, w przypadku gdy surowce zużyte do produkcji tych wyrobów oraz wyroby przechowywane są w magazynach należących do podmiotów trzecich, nieposiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółka może zaliczyć do przychodów i kosztów działalności zwolnionej i w związku z tym dochód osiągnięty z takiej działalności będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych. ” interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 grudnia 2012 r., sygn.

2018
8
gru

Istota:

Dochód uzyskany ze sprzedaży wyrobów gotowych wyprodukowanych na terenie Strefy będzie w całości podlegał zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy pomimo czasowego składowania części surowców / półfabrykatów / materiałów przeznaczonych do produkcji tych wyrobów strefowych w magazynach zewnętrznych zlokalizowanych poza terenem Strefy.Koszty magazynowania, związane z użytkowaniem magazynów zlokalizowanych poza Strefą oraz utrzymaniem we właściwym stanie składowanych w nich surowców / półfabrykatów / materiałów:a) przeznaczanych do procesu produkcji wyrobów gotowych powinny w całości zostać ujęte w wyniku z działalności zwolnionej z opodatkowania, orazb) które Wnioskodawca będzie odsprzedawał do innych podmiotów jako towary handlowe, powinny zostać ujęte odpowiednio w wyniku z opodatkowanej na zasadach ogólnych według klucza alokacji wskazanego w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 2a oraz w zw. z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

Fragment:

(...) wyrobów wyprodukowanych przez Spółkę na terenie strefy ekonomiczną zgodnie z zezwoleniem poprzez magazyn poza terenem strefy, nie pozbawia tych wyrobów przymiotu „ produktu strefowego ”. Korzystanie z magazynu zewnętrznego, nie stanowi częściowego „ przeniesienia ” działalności gospodarczej objętej zezwoleniem poza teren strefy. Zatem, o ile sprzedawane wyroby będą wyprodukowane w ramach działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej zgodnie z zezwoleniem, dochód uzyskany z ich sprzedaży będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych.” interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 sierpnia 2015 r., sygn. IBPB-l-2/4510-115/15/AnK; interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 lipca 2015 r., sygn. IBPB-l-2/4510-212/15/SD: „ stwierdzić należy, że przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych wyprodukowanych w strefie objętych zakresem zwolnienia i koszty surowców zużytych do produkcji wyrobów gotowych, w przypadku gdy surowce zużyte do produkcji tych wyrobów oraz wyroby przechowywane są w magazynach należących do podmiotów trzecich, nieposiadających zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Spółka może zaliczyć do przychodów i kosztów działalności zwolnionej i w związku z tym dochód osiągnięty z takiej działalności będzie korzystał ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych. ” interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 20 grudnia 2012 r., sygn.

2018
29
lis

Istota:

Wnioskodawca, będący finalnym nabywcą węglowym, nie ma obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych utraconych w trakcie transportu, w tym także od wyrobów węglowych uznanych za skradzione. Straty powstające podczas przemieszczania nabytych wyrobów węglowych, nie stanowią ubytków, gdyż nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanej - czynność opodatkowana, tj. sprzedaż wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, ma bowiem miejsce wcześniej, przed dokonaniem tego przemieszczenia

Fragment:

Spółka pragnie potwierdzić, iż nie jest obowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od braków węgla w takich sytuacjach, w tym także w przypadku dokonania kradzieży wyrobów węglowych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przedstawionym modelu zakupu wyrobów węglowych, w których to Wnioskodawca, będący Finalnym Nabywcą Węglowym, jest odpowiedzialny za transport wyrobów węglowych od producenta do swoich zakładów, w przypadku gdy własność wyrobów węglowych przeszła na wnioskodawcę przed rozpoczęciem transportu (np. w przypadku dostawy na warunkach Incoterms FCA), Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku akcyzowego od węgla utraconego w trakcie transportu, w tym także w wypadku dokonania kradzieży wyrobów węglowych? Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych utraconych w trakcie transportu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy: W przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy, użycie wyrobów węglowych (...)

2018
24
lis

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy czynności, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny, będący zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa

Fragment:

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do tej ustawy. Do wyrobów energetycznych ustawa o podatku akcyzowym zalicza m.in. wyroby gazowe. Zgodnie, bowiem z art. 2 ust. 1 pkt lb ustawy o podatku akcyzowym, przez wyroby gazowe rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W wykazie wyrobów akcyzowych stanowiącym załącznik 1 do ustawy o podatku akcyzowym, w poz. 28 pod kodem CN 2711 wymieniono gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. Tym samym gaz ziemny zużywany przez Spółkę jest wyrobem akcyzowym. Analizy wymaga zatem kwestia jego opodatkowania. 2. Opodatkowanie wyrobów gazowych akcyzą. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych (...)

2018
13
paź

Istota:

Czynności, które Wnioskodawca będzie wykonywał, polegające na sortowaniu, kruszeniu, workowaniu i paletyzowaniu wyrobów węglowych nie będą mogły być uznane za użycie wyrobów przez pośredniczący podmiot węglowy ponieważ Wnioskodawca nie będzie przeznaczał węgla do celów opałowych, a tym samym wyroby węglowe poddawane tym procesom nie będą podlegały ewidencjonowaniu;

Fragment:

Stanowisko Spółki potwierdzają między innymi wydane interpretacje podatkowe: IBPP4/443-248/13/BP , ITPP3/443-16/12/JK zgodnie z którymi czynności zbieżne z przedstawionymi w zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem nie stanowią ani produkcji ani też zużycia wyrobów węglowych W wypadku uznania, że Spółka w opisanym zdarzeniu przyszłym używa wyrobów węglowych, to użycie takie nie będzie podlegać opodatkowaniu stawką 1,28 zł/1GJ zaś stawką 0 zł. Spółka bowiem nie dokonuje spalenia wyrobów węglowych, a jedynie zmienia właściwości fizykochemiczne wyrobów w taki sposób, aby dostosować wyroby do oczekiwań kontrahentów Spółki. Zgodnie bowiem z powyżej powołanymi przepisami, w przypadku w którym Pośredniczący Podmiot Węglowy użyje wyrobów węglowych do celów opałowych powinien opodatkować użyte wyroby węglowe stawką opisaną w art. 89 ustawy. Użycie wyrobów węglowych do celów inne niż opałowe nie będzie natomiast podlegać opodatkowaniu stawką 1,28 zł/1 gigadżul, ponieważ zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 2c ustawy podlegać będzie stawce 0 zł. Ad 2 W przypadku uznaniu, iż Spółka nie dokonuje użycia wyrobów węglowych, czynności związane z przygotowaniem wyrobów węglowych na potrzeb klientów nie podlegają ewidencjonowaniu, ponieważ nie mieszczą się w dyspozycji art. 9a oraz art. 138i ustawy. W przypadku uznania natomiast, iż opisane czynności stanowią użycie wyrobów węglowych, zdaniem Spółki również nie istniałby obowiązek ewidencjonowania takich zdarzeń.

2018
22
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży Wyrobów są objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Część wyrobów Spółki objętych zakresem PKWiU 2008 określonym w zezwoleniu (dalej: „ Wyroby ”) jest wytwarzana we współpracy z zewnętrznymi kooperantami. Zasadniczą część procesu produkcyjnego Wyrobu Spółka realizuje w zakładzie produkcyjnym na terenie SSE. Niemniej jednak, niektóre czynności związane z obróbką Wyrobów, takie jak np. elektrodrążenie, dłutowanie, wyważanie, spawanie i malowanie, są wykonywane przez kooperantów poza terenem SSE. Część prac kooperantów jest realizowana za pomocą oprzyrządowania dostarczanego przez Wnioskodawcę. Po obróbce u kooperanta, produkty powracają do zakładu Spółki na terenie SSE, gdzie Spółka prowadzi kolejne etapy produkcji oraz kontroluje jakość Wyrobów. Wyroby są projektowane przez dział badawczo-rozwojowy Spółki. Wyroby Spółki nie są projektowane przez kooperantów, decyzje o ostatecznej formie i wytwarzaniu każdego Wyrobu Spółka podejmuje samodzielnie. Pomimo wykonywania przez kooperantów niektórych czynności wchodzących w skład procesu produkcyjnego. Spółka sprawuje kontrolę nad całym procesem oraz odpowiada za końcową jakość Wyrobu. Zewnętrzni kooperanci pełnią rolę pomocniczą w produkcji Wyrobów, ponieważ wykonywane przez nich prace nad Wyrobem stanowią tylko jeden z etapów procesu produkcyjnego.

2018
6
cze

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od akcyzy na podstawie przepisów art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym.

Fragment:

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy – art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy. I tak w załączniku nr 1 do ustawy, w pozycji 19 umieszczono - ex 2701 - węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Z objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy wynika, iż oznaczenie „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. Przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych - jak wynika z cyt. powyżej poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy - pozwala je zaliczyć do wyrobów akcyzowych. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; użycie wyrobów węglowych (...)

2018
14
maj

Istota:

Zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 5 w zakresie wyrobów węglowych użytych na potrzeby funkcjonowania stacji redukcyjno-schładzających, służących do celów rozruchowych Elektrociepłowni oraz do uzupełnienia produkcji ciepła z turbin i stabilizacji pracy całego układu kogeneracyjnego

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 43 ze zm.) zwanej dalej „ ustawą ” – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „ akcyzą ”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy wyrobami węglowymi są wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. W poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych (kod CN ex 2701). Przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych – jak wynika z cyt. powyżej poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy – pozwala zaliczyć je do wyrobów akcyzowych. Stosownie z art. 2 ust. 1 pkt 23a) ustawy pośredniczący podmiot węglowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą -który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej działalności.

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych do celów redukcji chemicznej

Fragment:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych. Art. 2 pkt 19a ustawy stanowi, że finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu (...)

2018
22
mar

Istota:

W zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy wyrobów tekstylnych na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2018 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy wyrobów tekstylnych na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą pod firmą I. zwana dalej „ Wnioskodawcą ” jest producentem bielizny stołowej i pościelowej oraz wszelkiego rodzaju pokrowców (m. in. obrusów, serwetek, prześcieradeł itp). Działalność została zarejestrowana 12 grudnia 1984 roku. Wnioskodawca planuje podpisać ze Spółką X. umowę na dostawę wyrobów tekstylnych (serwetek, prześcieradeł i pokrowców) na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów. Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego X. został ogłoszony przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku dostawy wyrobów tekstylnych dla X. S.A. możliwe jest zastosowanie 0% stawki podatku VAT na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: dostawę towarów na rzecz przewoźników uznanych za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym należy opodatkować zerową (0%) stawką podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług gdyż produkt oferowany przez Wnioskodawcę stanowi wyposażenie pokładowe.