Wyroby | Interpretacje podatkowe

Wyroby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodu uzyskanego ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych poza terenem Strefy
Fragment:
Niektóre wyroby medyczne przelane otrzymają tą samą nazwę, a niektóre będą miały zmienioną nazwę. Ich skład chemiczny nie ulegnie zmianie. Wyroby powyższe Spółka będzie mogła wprowadzić do obrotu, ponieważ będą posiadały etykiety z certyfikatem aktualnej jednostki certyfikującej, której wyroby wytworzone poza SSE nigdy nie otrzymały. Wyroby o nazwach, na jakie zostaną zmienione wyroby gotowe wyprodukowane poza SSE, Spółka posiada obecnie w produkcji na terenie SSE. Należy dodać, że wyroby gotowe wytworzone poza terenem Strefy, mają taki sam skład fizykochemiczny jak wyroby gotowe produkowane przez Spółkę w zakładzie produkcyjnym na terenie Strefy na podstawie posiadanego przez nią Zezwolenia, uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ updop ”). Spółka planuje przeprowadzenie całego procesu na indeksach wyrobów pozastrefowych. Wyroby gotowe (partia walidacyjna) w postaci produktu, wprowadzone są na magazyn pod indeksami pozastrefowymi, tak też zostały wprowadzone zakupione etykiety i opakowania, które będą zużyte do tego procesu.
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny
Fragment:
U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe -niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. W myśl art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu. Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem (...)
2016
6
gru

Istota:
Zwolnienie z akcyzy dla wyrobów gazowych zużywanych do wytworzenia energii cieplnej przez zakład energochłonny, w którym wprowadzono w życie system prowadzący do podwyższenia efektywności energetycznej
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. Na mocy art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu. Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem (...)
2016
6
gru

Istota:
Zwolnienie dla gazu wykorzystywanego w procesach metalurgicznych.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych. Art. 2 pkt 19a ustawy stanowi, że finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe -niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu (...)
2016
28
lis

Istota:
Uznanie spó3ki za finalnego nabywce gazowego i brak obowi1zków ewidencyjnych dla wyrobów gazowych wykorzystywanych do napedu kogeneratora.
Fragment:
Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 Zgodnie z art. 1 ust. 1 AkcU, ustawa okreola opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „ akcyz1 ”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizacje obrotu wyrobami akcyzowymi, a tak?e oznaczanie znakami akcyzy. W myol art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, u?yte w ustawie okreolenie „ wyroby akcyzowe ” oznacza - wyroby energetyczne, energie elektryczn1, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, okreolone w za31czniku nr 1 do ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, okreolenie „ wyroby gazowe ” oznacza - wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozosta3e paliwa opa3owe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wy31czeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Ustawa z dnia 27 wrzeonia 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1231, „ ustawa zmieniaj1ca ”) wprowadzi3a podzia3 wszystkich podmiotów wykorzystuj1cych wyroby gazowe na dwie kategorie (dwa statusy akcyzowe): poorednicz1ce podmioty gazowe („ PPG ”) oraz finalni nabywcy gazowi („ FNG ”). Podzia3 ten w za3o?eniu ma miea charakter zupe3ny i dychotomiczny, tj. ka?dy podmiot wykorzystuj1cy wyroby gazowe jest albo PPG, albo FNG. Nie jest zatem mo?liwe jednoczesne posiadanie obu tych statusów. Poorednicz1cy (...)
2016
28
lis

Istota:
W zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, obowiązku ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy.
Fragment:
(...) wyroby akcyzowe były przemieszczane do składu podatkowego; zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, które zawiera: nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, ilości wyrobów akcyzowych zużytych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów; magazynowanych w składzie podatkowym, które zawiera: nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN), ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym magazynowane wyroby akcyzowe się znajdują; wyprowadzonych ze składu podatkowego, które zawiera: nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN), ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, informację, czy wyroby akcyzowe zostaną:dostarczone (...)
2016
4
sie

Istota:
Brak obowiązku prowadzenia dokumentacji wyrobów węglowych nie wykorzystywanych do celów opałowych
Fragment:
W związku z powyższym wskazać należy, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym wyrobami węglowymi są wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. W sytuacji zaś gdy wyroby węglowe nie są zużywane do celów opałowych, nie są one wyrobami węglowymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Stosownie do powyższego przeznaczenie do celów opałowych zatem determinuje możliwość uznania jednego z ww. wyrobów za wyrób akcyzowy. Tym samym w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, tj. nabycie wyrobów węglowych do celów innych niż opałowe i sprzedaży wyprodukowanych nawęglaczy, pyłów węglowych i koksowych w celu zużycia ich do celów metalurgicznych (do produkcji żeliwa i stali), gdy zużycie to nie ma celu opałowego (wyroby nie są zużywane w celu wytwarzania energii cieplnej, energii elektrycznej czy światła), uznać należy, że nabywane i sprzedawane przez Wnioskodawcę produkty nie są wyrobami akcyzowymi w rozumieniu ustawy, a zatem nie podlegają przepisom ustawy o podatku akcyzowym. Nie istnieje zatem konieczność, aby przy ich nabyciu i sprzedaży, w przedmiotowej sprawie, prowadzić dokumentację tę fakt potwierdzającą. Obowiązujące przepisy z zakresu podatku akcyzowego nie nakładają na Wnioskodawcę obowiązku udokumentowania przeznaczenia zbywanych przez niego wyrobów węglowych na cele inne niż opałowe, tj. wyrobów nie będących w myśl ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. wyrobami akcyzowymi.
2016
10
lip

Istota:
Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do celów opałowych
Fragment:
(...) wyrobów węglowych nabywanych przez Spółkę i przeznaczanych do celów opałowych. Uzasadnienie: Za wyroby węglowe w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy akcyzowej uważa się wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy akcyzowej, tj. m.in. węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. W świetle art. 9a ust. 1 omawianej ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy, użycie wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego, użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary, powstanie ubytków wyrobów węglowych. Spółka ze względu na fakt, że nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe i jednocześnie nie prowadzi działalności jako pośredniczący podmiot węglowy jest finalnym nabywcą węglowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy akcyzowej.
2016
7
lip

Istota:
Sposób ustalania procentowego udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.
2016
19
cze

Istota:
Zwolnienie z podatku wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny
Fragment:
Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1b wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe -niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów (...)
2016
13
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wyroby
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.