Wyroby | Interpretacje podatkowe

Wyroby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązku zapłaty podatku akcyzowego, obowiązku ujęcia faktu dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy wyrobów w ewidencji składu podatkowego oraz obowiązku sporządzenia dokumentacji przewidzianej dla dostaw wewnątrzwspólnotowych w przypadku następczej oceny, że wyroby klasyfikowane do pozycji CN 3814 winny być klasyfikowane do kodów CN ujętych w załączniku nr 2 do ustawy.
Fragment:
(...) wyroby akcyzowe były przemieszczane do składu podatkowego; zużytych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów, które zawiera: nazwy wyrobów akcyzowych zużytych oraz wyrobów z nich wyprodukowanych wraz z kodami Nomenklatury Scalonej (CN) tych wyrobów, ilości wyrobów akcyzowych zużytych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, datę zużycia wyrobów akcyzowych do wyprodukowania w składzie podatkowym innych wyrobów; magazynowanych w składzie podatkowym, które zawiera: nazwy magazynowanych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN), ilości magazynowanych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, określenie miejsca w składzie podatkowym, w którym magazynowane wyroby akcyzowe się znajdują; wyprowadzonych ze składu podatkowego, które zawiera: nazwy wyprowadzonych wyrobów akcyzowych wraz z ich kodami Nomenklatury Scalonej (CN), ilości wyprowadzonych wyrobów akcyzowych w jednostkach miary właściwych dla ustalenia podstawy opodatkowania, datę wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego, informację, czy wyroby akcyzowe zostaną:dostarczone (...)
2016
4
sie

Istota:
Brak obowiązku prowadzenia dokumentacji wyrobów węglowych nie wykorzystywanych do celów opałowych
Fragment:
W związku z powyższym wskazać należy, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym wyrobami węglowymi są wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. W sytuacji zaś gdy wyroby węglowe nie są zużywane do celów opałowych, nie są one wyrobami węglowymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Stosownie do powyższego przeznaczenie do celów opałowych zatem determinuje możliwość uznania jednego z ww. wyrobów za wyrób akcyzowy. Tym samym w sytuacji opisanej przez Wnioskodawcę, tj. nabycie wyrobów węglowych do celów innych niż opałowe i sprzedaży wyprodukowanych nawęglaczy, pyłów węglowych i koksowych w celu zużycia ich do celów metalurgicznych (do produkcji żeliwa i stali), gdy zużycie to nie ma celu opałowego (wyroby nie są zużywane w celu wytwarzania energii cieplnej, energii elektrycznej czy światła), uznać należy, że nabywane i sprzedawane przez Wnioskodawcę produkty nie są wyrobami akcyzowymi w rozumieniu ustawy, a zatem nie podlegają przepisom ustawy o podatku akcyzowym. Nie istnieje zatem konieczność, aby przy ich nabyciu i sprzedaży, w przedmiotowej sprawie, prowadzić dokumentację tę fakt potwierdzającą. Obowiązujące przepisy z zakresu podatku akcyzowego nie nakładają na Wnioskodawcę obowiązku udokumentowania przeznaczenia zbywanych przez niego wyrobów węglowych na cele inne niż opałowe, tj. wyrobów nie będących w myśl ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. wyrobami akcyzowymi.
2016
10
lip

Istota:
Zwolnienie od akcyzy wyrobów węglowych zużywanych do celów opałowych
Fragment:
(...) wyrobów węglowych nabywanych przez Spółkę i przeznaczanych do celów opałowych. Uzasadnienie: Za wyroby węglowe w świetle art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy akcyzowej uważa się wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy akcyzowej, tj. m.in. węgiel, brykiet i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. W świetle art. 9a ust. 1 omawianej ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu, nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy, użycie wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego, użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary, powstanie ubytków wyrobów węglowych. Spółka ze względu na fakt, że nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe i jednocześnie nie prowadzi działalności jako pośredniczący podmiot węglowy jest finalnym nabywcą węglowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy akcyzowej.
2016
7
lip

Istota:
Sposób ustalania procentowego udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej
Fragment:
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości, nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.
2016
19
cze

Istota:
Zwolnienie z podatku wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych przez zakład energochłonny
Fragment:
Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1b wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe -niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. W myśl art. 9c ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów (...)
2016
13
maj

Istota:
Czy Wspólnota Mieszkaniowa jest podatnikiem podatku akcyzowego od zakupionego paliwa gazowego?
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.) przez wyroby akcyzowe rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Z kolei stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Zakres opodatkowania akcyzą wyrobów energetycznych, w tym również wyrobów gazowych, został określony w rozdziale 1 działu IV ustawy. Stosownie do art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby (...) objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2. W ww. załączniku nr 1, stanowiącym Wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono pod pozycją nr 28, z kodem CN 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. Jednocześnie w świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe -niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.
2016
13
maj

Istota:
1. Czy wykazane w trakcie poszczególnych inwentaryzacji przez Wnioskodawcę (podmiot zużywający nieposiadający statusu pośredniczącego podmiotu węglowego, przemieszczający i magazynujący wyroby węglowe) różnice inwentaryzacyjne (niedobory) nie mające charakteru ubytków w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym w zakresie tych wyrobów, są czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym u Wnioskodawcy?
2. Czy wykazane w poszczególnych inwentaryzacjach różnice inwentaryzacyjne wyrobów węglowych nie mające charakteru ubytków wmyśl ustawy o podatku akcyzowym, w zakresie w jakim objęte są podatkiem akcyzowym, podlegają opodatkowaniu raz w roku?
3. Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego w przypadku stwierdzenia niedoborów wyrobów węglowych powstałych w wyniku kradzieży?
4. Czy nadwyżki wyrobów węglowych stwierdzone w drodze ww. inwentaryzacji, zużyte w całości na cele zwolnione, rodzą u Wnioskodawcy obowiązek zapłaty podatku akcyzowego?
Fragment:
W myśl art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych; dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych; import wyrobów węglowych; eksport wyrobów węglowych; użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych; użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary; powstanie ubytków wyrobów węglowych. Przy czym stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy, ubytki wyrobów akcyzowych – to wszelkie straty wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pojęcie „ sprzedaży wyrobów węglowych ”, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy. I tak, w myśl art. 9a ust. 2 ustawy, za sprzedaż wyrobów (...)
2016
24
kwi

Istota:
Brak obowiązku zapłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych utraconych w trakcie transportu, w tym uznanych za skradzione
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby węglowe oznaczają wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy finalny nabywca węglowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe - niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym. Ponadto w myśl art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy ubytki wyrobów akcyzowych to wszelkie straty wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą. Natomiast w myśl art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy; użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego: nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, (...)
2016
3
kwi

Istota:
Czy prowadzenie działalności gospodarczej w postaci kuźni wytwarzając następujące wyroby hutnicze: pręty okrągłe 140÷650mm o masie do 10,5 Mg, pręty kwadratowe 140÷550mm o masie do 10,5 Mg, pręty płaskie o szerokości 250÷1200mm i masie do 10,5 Mg, kęsiska swobodnie kute o masie do 10,5 Mg, krążki swobodnie kute do 1200mm i masie do 8,0 Mg, pierścienie do 2000mm i tuleje do 900 o masie do 6,0 Mg, do produkcji których wykorzystywane są wyroby gazowe przy założeniu zawarcia stosownej umowy z dostawcą (art.31b ust. 5 ustawy), będzie stanowić „wykorzystywanie wyrobów gazowych do celów opałowych w procesie metalurgicznym" w rozumieniu ustawy (art. 31 b ust.1 pkt 4) i tym samym będzie prowadzić do wniosku, że Wnioskodawca nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego w tym zakresie.
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych. Art. 2 pkt 19a ustawy stanowi, że finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe -niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu (...)
2016
22
mar

Istota:
Zwolnienie od akcyzy wyrobu gazowego przeznaczonego do celów opałowych w procesach mineralogicznych
Fragment:
(...) wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych – przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) – przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli (...)
2016
18
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wyroby
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.