Wyroby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
paź

Istota:

Czynności, które Wnioskodawca będzie wykonywał, polegające na sortowaniu, kruszeniu, workowaniu i paletyzowaniu wyrobów węglowych nie będą mogły być uznane za użycie wyrobów przez pośredniczący podmiot węglowy ponieważ Wnioskodawca nie będzie przeznaczał węgla do celów opałowych, a tym samym wyroby węglowe poddawane tym procesom nie będą podlegały ewidencjonowaniu;

Fragment:

Stanowisko Spółki potwierdzają między innymi wydane interpretacje podatkowe: IBPP4/443-248/13/BP , ITPP3/443-16/12/JK zgodnie z którymi czynności zbieżne z przedstawionymi w zdarzeniu przyszłym objętym niniejszym wnioskiem nie stanowią ani produkcji ani też zużycia wyrobów węglowych W wypadku uznania, że Spółka w opisanym zdarzeniu przyszłym używa wyrobów węglowych, to użycie takie nie będzie podlegać opodatkowaniu stawką 1,28 zł/1GJ zaś stawką 0 zł. Spółka bowiem nie dokonuje spalenia wyrobów węglowych, a jedynie zmienia właściwości fizykochemiczne wyrobów w taki sposób, aby dostosować wyroby do oczekiwań kontrahentów Spółki. Zgodnie bowiem z powyżej powołanymi przepisami, w przypadku w którym Pośredniczący Podmiot Węglowy użyje wyrobów węglowych do celów opałowych powinien opodatkować użyte wyroby węglowe stawką opisaną w art. 89 ustawy. Użycie wyrobów węglowych do celów inne niż opałowe nie będzie natomiast podlegać opodatkowaniu stawką 1,28 zł/1 gigadżul, ponieważ zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 2c ustawy podlegać będzie stawce 0 zł. Ad 2 W przypadku uznaniu, iż Spółka nie dokonuje użycia wyrobów węglowych, czynności związane z przygotowaniem wyrobów węglowych na potrzeb klientów nie podlegają ewidencjonowaniu, ponieważ nie mieszczą się w dyspozycji art. 9a oraz art. 138i ustawy. W przypadku uznania natomiast, iż opisane czynności stanowią użycie wyrobów węglowych, zdaniem Spółki również nie istniałby obowiązek ewidencjonowania takich zdarzeń.

2018
22
wrz

Istota:

W zakresie ustalenia czy przychody uzyskane przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży Wyrobów są objęte zwolnieniem z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

Część wyrobów Spółki objętych zakresem PKWiU 2008 określonym w zezwoleniu (dalej: „ Wyroby ”) jest wytwarzana we współpracy z zewnętrznymi kooperantami. Zasadniczą część procesu produkcyjnego Wyrobu Spółka realizuje w zakładzie produkcyjnym na terenie SSE. Niemniej jednak, niektóre czynności związane z obróbką Wyrobów, takie jak np. elektrodrążenie, dłutowanie, wyważanie, spawanie i malowanie, są wykonywane przez kooperantów poza terenem SSE. Część prac kooperantów jest realizowana za pomocą oprzyrządowania dostarczanego przez Wnioskodawcę. Po obróbce u kooperanta, produkty powracają do zakładu Spółki na terenie SSE, gdzie Spółka prowadzi kolejne etapy produkcji oraz kontroluje jakość Wyrobów. Wyroby są projektowane przez dział badawczo-rozwojowy Spółki. Wyroby Spółki nie są projektowane przez kooperantów, decyzje o ostatecznej formie i wytwarzaniu każdego Wyrobu Spółka podejmuje samodzielnie. Pomimo wykonywania przez kooperantów niektórych czynności wchodzących w skład procesu produkcyjnego. Spółka sprawuje kontrolę nad całym procesem oraz odpowiada za końcową jakość Wyrobu. Zewnętrzni kooperanci pełnią rolę pomocniczą w produkcji Wyrobów, ponieważ wykonywane przez nich prace nad Wyrobem stanowią tylko jeden z etapów procesu produkcyjnego.

2018
6
cze

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od akcyzy na podstawie przepisów art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym.

Fragment:

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy – art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy. I tak w załączniku nr 1 do ustawy, w pozycji 19 umieszczono - ex 2701 - węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych. Z objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy wynika, iż oznaczenie „ ex ” dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. Przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych - jak wynika z cyt. powyżej poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy - pozwala je zaliczyć do wyrobów akcyzowych. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; użycie wyrobów węglowych (...)

2018
14
maj

Istota:

Zwolnienia od akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 5 w zakresie wyrobów węglowych użytych na potrzeby funkcjonowania stacji redukcyjno-schładzających, służących do celów rozruchowych Elektrociepłowni oraz do uzupełnienia produkcji ciepła z turbin i stabilizacji pracy całego układu kogeneracyjnego

Fragment:

Dz.U. z 2017 r., poz. 43 ze zm.) zwanej dalej „ ustawą ” – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „ akcyzą ”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczną, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy wyrobami węglowymi są wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy. W poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy wymieniono węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych (kod CN ex 2701). Przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych – jak wynika z cyt. powyżej poz. 19 załącznika nr 1 do ustawy – pozwala zaliczyć je do wyrobów akcyzowych. Stosownie z art. 2 ust. 1 pkt 23a) ustawy pośredniczący podmiot węglowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą -który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tej działalności.

2018
15
kwi

Istota:

Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych do celów redukcji chemicznej

Fragment:

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych. Art. 2 pkt 19a ustawy stanowi, że finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu (...)

2018
22
mar

Istota:

W zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy wyrobów tekstylnych na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2018 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy wyrobów tekstylnych na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą pod firmą I. zwana dalej „ Wnioskodawcą ” jest producentem bielizny stołowej i pościelowej oraz wszelkiego rodzaju pokrowców (m. in. obrusów, serwetek, prześcieradeł itp). Działalność została zarejestrowana 12 grudnia 1984 roku. Wnioskodawca planuje podpisać ze Spółką X. umowę na dostawę wyrobów tekstylnych (serwetek, prześcieradeł i pokrowców) na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów. Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego X. został ogłoszony przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku dostawy wyrobów tekstylnych dla X. S.A. możliwe jest zastosowanie 0% stawki podatku VAT na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: dostawę towarów na rzecz przewoźników uznanych za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym należy opodatkować zerową (0%) stawką podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług gdyż produkt oferowany przez Wnioskodawcę stanowi wyposażenie pokładowe.

2017
6
gru

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków na wytworzenie lub nabycie Wyrobów w przypadku ich nieodpłatnego przekazania jako próbek bądź sprzedaży po cenie symbolicznej

Fragment:

Rozmiar konkretnie przekazanych/sprzedanych w promocyjnej cenie danemu kontrahentowi Wyrobów zależy od rodzaju odbiorcy – im wyżej Spółka ocenia potencjał rozwoju sprzedaży u danego klienta, tym większą partię Wyrobów Spółka będzie skłonna wydać nieodpłatnie/sprzedać po promocyjnej cenie danemu klientowi. Działania promocyjne będą miały charakter doraźny – nie będą zastępowały właściwej sprzedaży. W zdecydowanej większości przekazywane/sprzedawane będą Wyroby wymagające dalszego odpieku (ok. 90% przypadków), tj. Wyroby nienadające się do konsumpcji w momencie wydania/sprzedaży. Wyroby te muszą zostać odpieczone na miejscu w sklepie w przystosowanych do tego piecach piekarniczych. Mniejsza część przekazań/sprzedaży będzie dotyczyła Wyrobów wymagających rozmrożenia (po rozmrożeniu Wyroby są gotowe do spożycia). Nie ma gospodarczego sensu (z uwagi na wysokie nakłady) uruchamianie produkcji np. bułek w miniaturce tylko do celów testowania. Racjonalne biznesowo jest wydanie/sprzedaż promocyjna Wyrobu pełnowartościowego, jednostkowa wartość przekazywanego Wyrobu (np. bułki, chleba) jest niewielka. Przede wszystkim jednak produkcja miniaturek Wyrobów rozmijałaby się z celem promocji z punktu widzenia odbiorcy – odbiorcom Wyrobów zależy na przetestowaniu w piecach piekarniczych rzeczywistych Wyrobów (które mieliby nabywać). Miniaturyzacja również nie miałaby sensu w przypadku produktów kierowanych do np. gastronomii (oznaczałoby produkcję bułek o gramaturze np. 10 gram), nieprzydatnych biznesowo kontrahentom.

2017
17
paź

Istota:

Sposób ustalania udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej dla uznania wnioskodawcy za zakład energochłonny i zastosowania zwolnienia od akcyzy.

Fragment:

Przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych - jak wynika z cyt. powyżej poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy - pozwala je zaliczyć do wyrobów akcyzowych. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy; użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego: nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1, uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości; użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary; powstanie ubytków wyrobów węglowych.

2017
27
wrz

Istota:

W zakresie braku wykazywania transakcji w ewidencji wyrobów węglowych

Fragment:

Przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych – jak wynika z cyt. powyżej poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy – pozwala zaliczyć je do wyrobów akcyzowych. Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. Finalny nabywca węglowy jest to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe, - niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym (art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy). Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczący podmiot węglowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą - który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

2017
24
sie

Istota:

Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 43, ze zm.; dalej jako: „ ustawa ”) – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „ akcyzą ”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W ww. załączniku nr 1 do ustawy, stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono pod poz. 28 wyroby o kodzie CN 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00; Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że nie wszystkie wyroby akcyzowe - będące gazowymi wyrobami energetycznymi - są wyrobami gazowymi w rozumieniu ustawy. W konsekwencji do wyrobów gazowych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie zalicza się wyrobów o kodzie CN 2711 12 94 używanych do celów opałowych, będących przedmiotem przedstawionego stanu faktycznego i objętych (jak wskazano w stanie faktycznym) zapytaniem.