Wyroby | Interpretacje podatkowe

Wyroby | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyroby. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych do celów redukcji chemicznej
Fragment:
Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych. Art. 2 pkt 19a ustawy stanowi, że finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe - niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu; import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego; użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy; użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego: uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu (...)
2018
15
kwi

Istota:
W zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy wyrobów tekstylnych na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 14 lutego 2018 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do zastosowania stawki 0% dla dostawy wyrobów tekstylnych na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni prowadząca działalność gospodarczą pod firmą I. zwana dalej „ Wnioskodawcą ” jest producentem bielizny stołowej i pościelowej oraz wszelkiego rodzaju pokrowców (m. in. obrusów, serwetek, prześcieradeł itp). Działalność została zarejestrowana 12 grudnia 1984 roku. Wnioskodawca planuje podpisać ze Spółką X. umowę na dostawę wyrobów tekstylnych (serwetek, prześcieradeł i pokrowców) na potrzeby wyposażenia pokładów samolotów. Na podstawie Obwieszczenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego X. został ogłoszony przewoźnikiem lotniczym wykonującym głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku dostawy wyrobów tekstylnych dla X. S.A. możliwe jest zastosowanie 0% stawki podatku VAT na podstawie przepisów art. 83 ust. 1 pkt 6 Ustawy o podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy: dostawę towarów na rzecz przewoźników uznanych za wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym należy opodatkować zerową (0%) stawką podatku od towarów i usług zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług gdyż produkt oferowany przez Wnioskodawcę stanowi wyposażenie pokładowe.
2018
22
mar

Istota:
W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów całości wydatków na wytworzenie lub nabycie Wyrobów w przypadku ich nieodpłatnego przekazania jako próbek bądź sprzedaży po cenie symbolicznej
Fragment:
Rozmiar konkretnie przekazanych/sprzedanych w promocyjnej cenie danemu kontrahentowi Wyrobów zależy od rodzaju odbiorcy – im wyżej Spółka ocenia potencjał rozwoju sprzedaży u danego klienta, tym większą partię Wyrobów Spółka będzie skłonna wydać nieodpłatnie/sprzedać po promocyjnej cenie danemu klientowi. Działania promocyjne będą miały charakter doraźny – nie będą zastępowały właściwej sprzedaży. W zdecydowanej większości przekazywane/sprzedawane będą Wyroby wymagające dalszego odpieku (ok. 90% przypadków), tj. Wyroby nienadające się do konsumpcji w momencie wydania/sprzedaży. Wyroby te muszą zostać odpieczone na miejscu w sklepie w przystosowanych do tego piecach piekarniczych. Mniejsza część przekazań/sprzedaży będzie dotyczyła Wyrobów wymagających rozmrożenia (po rozmrożeniu Wyroby są gotowe do spożycia). Nie ma gospodarczego sensu (z uwagi na wysokie nakłady) uruchamianie produkcji np. bułek w miniaturce tylko do celów testowania. Racjonalne biznesowo jest wydanie/sprzedaż promocyjna Wyrobu pełnowartościowego, jednostkowa wartość przekazywanego Wyrobu (np. bułki, chleba) jest niewielka. Przede wszystkim jednak produkcja miniaturek Wyrobów rozmijałaby się z celem promocji z punktu widzenia odbiorcy – odbiorcom Wyrobów zależy na przetestowaniu w piecach piekarniczych rzeczywistych Wyrobów (które mieliby nabywać). Miniaturyzacja również nie miałaby sensu w przypadku produktów kierowanych do np. gastronomii (oznaczałoby produkcję bułek o gramaturze np. 10 gram), nieprzydatnych biznesowo kontrahentom.
2017
6
gru

Istota:
Sposób ustalania udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej dla uznania wnioskodawcy za zakład energochłonny i zastosowania zwolnienia od akcyzy.
Fragment:
Przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych - jak wynika z cyt. powyżej poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy - pozwala je zaliczyć do wyrobów akcyzowych. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego; użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy; użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego: nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1, uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości; użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary; powstanie ubytków wyrobów węglowych.
2017
17
paź

Istota:
W zakresie braku wykazywania transakcji w ewidencji wyrobów węglowych
Fragment:
Przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych – jak wynika z cyt. powyżej poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy – pozwala zaliczyć je do wyrobów akcyzowych. Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu. Finalny nabywca węglowy jest to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe, - niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym (art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy). Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy, pośredniczący podmiot węglowy to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju: dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu lub eksportu wyrobów węglowych, lub używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub używający wyrobów węglowych do celów objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów niepodlegających opodatkowaniu akcyzą - który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.
2017
27
wrz

Istota:
Ewidencja wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 43, ze zm.; dalej jako: „ ustawa ”) – ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym, zwanym dalej „ akcyzą ”, wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, organizację obrotu wyrobami akcyzowymi, a także oznaczanie znakami akcyzy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W ww. załączniku nr 1 do ustawy, stanowiącym wykaz wyrobów akcyzowych, umieszczono pod poz. 28 wyroby o kodzie CN 2711 - gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. Natomiast w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00; Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że nie wszystkie wyroby akcyzowe - będące gazowymi wyrobami energetycznymi - są wyrobami gazowymi w rozumieniu ustawy. W konsekwencji do wyrobów gazowych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy, nie zalicza się wyrobów o kodzie CN 2711 12 94 używanych do celów opałowych, będących przedmiotem przedstawionego stanu faktycznego i objętych (jak wskazano w stanie faktycznym) zapytaniem.
2017
24
sie

Istota:
W analizowanym przypadku Spółka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.
Fragment:
U. z 2017 r., poz. 43, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy, wyroby gazowe to wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. Stosownie do art. 31b ust. 1 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych: do przewozu towarów i pasażerów koleją; do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej; w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie; w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej; przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. W myśl art. 31b ust. 10 ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział.
2017
19
lip

Istota:
1. Czy po dniu 1 stycznia 2012 r. od całej ilości kupionego węgla do wytwarzania ciepła, powinien Pan płacić podatek akcyzowy?
2. Czy węgiel zużywany do wytwarzania ciepła dla potrzeb wielolokatorowych budynków mieszkalnych i Urzędu Gminy jest zwolniony od podatku akcyzowego?
3. Czy powinien Pan zapłacić podatek akcyzowy od węgla zakupionego w grudniu 2011 r., a zużytego po dniu 1 stycznia 2012 r.?
Fragment:
Z objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym wynika iż oznaczenie „ ex ” - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest: sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju; nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych; dostawa wewnątrzwspólnotowa wyrobów węglowych; import wyrobów węglowych; eksport wyrobów węglowych; użycie wyrobów węglowych do celów innych niż wskazane w art. 31a ust. 2, przy czym za takie użycie uważa się naruszenie warunków zwolnienia, jak i sprzedaż, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport wyrobów węglowych przez podmiot korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 2, niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym, zamiast użycia go do celów zwolnionych; użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary; powstanie ubytków wyrobów węglowych. W myśl ust. 3 powyższego artykułu, jeżeli w stosunku do wyrobów węglowych powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
2017
8
maj

Istota:
Zwolnienie na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodu uzyskanego ze sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych poza terenem Strefy
Fragment:
Niektóre wyroby medyczne przelane otrzymają tą samą nazwę, a niektóre będą miały zmienioną nazwę. Ich skład chemiczny nie ulegnie zmianie. Wyroby powyższe Spółka będzie mogła wprowadzić do obrotu, ponieważ będą posiadały etykiety z certyfikatem aktualnej jednostki certyfikującej, której wyroby wytworzone poza SSE nigdy nie otrzymały. Wyroby o nazwach, na jakie zostaną zmienione wyroby gotowe wyprodukowane poza SSE, Spółka posiada obecnie w produkcji na terenie SSE. Należy dodać, że wyroby gotowe wytworzone poza terenem Strefy, mają taki sam skład fizykochemiczny jak wyroby gotowe produkowane przez Spółkę w zakładzie produkcyjnym na terenie Strefy na podstawie posiadanego przez nią Zezwolenia, uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ updop ”). Spółka planuje przeprowadzenie całego procesu na indeksach wyrobów pozastrefowych. Wyroby gotowe (partia walidacyjna) w postaci produktu, wprowadzone są na magazyn pod indeksami pozastrefowymi, tak też zostały wprowadzone zakupione etykiety i opakowania, które będą zużyte do tego procesu.
2016
17
gru

Istota:
Zwolnienie z akcyzy wyrobów gazowych wykorzystywanych przez zakład energochłonny
Fragment:
U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00. W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe. W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który: nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe -niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym. W myśl art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu. Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą. Stosownie do art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem (...)
2016
6
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wyroby
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.