Wypowiedzenie umowy | Interpretacje podatkowe

Wypowiedzenie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypowiedzenie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wypowiedzenia umowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej kwotę zapłaconą w związku z wypowiedzeniem umowy
Fragment:
(...) wypowiedzeniem umowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wypowiedzenia umowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej kwotę zapłaconą w związku z wypowiedzeniem umowy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. L. Spółka komandytowa (dalej: „ Spółka ”) prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT w zakresie sprzedaży detalicznej produktów elektronicznych i gospodarstwa domowego. Począwszy od 19 grudnia 2005 r. Spółka jest najemcą lokalu usługowego. Umowę najmu zawarto na czas określony - do grudnia 2016 r. Spółka podjęła decyzję o zakończeniu najmu ww. lokalu, gdyż był on nieopłacalny. Z tego powodu 28 lipca 2015 r. Spółka doszła do porozumienia z Wynajmującym i zawarty został aneksu do pierwotnej umowy najmu. Na mocy aneksu w pierwszej kolejności postanowiono dwufazowo pomniejszyć powierzchnię przedmiotu najmu (najpierw o powierzchnię wynoszącą 340 m 2 i następnie o powierzchnię 232 m 2 ).
2015
10
gru

Istota:
Czy odszkodowanie opisane w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca, będący pracodawcą na podstawie wyroku Sądu Pracy zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy odszkodowanie opisane w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) - wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyłączeniem przypadków opisanych w ppkt. od a) do g) tego przepisu. Do tej kategorii zaliczyć należy odszkodowanie należne według Kodeksu pracy za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Jednocześnie na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b) ww. ustawy zwolnieniu od podatku podlegają odszkodowania określone wyrokiem sądowym do wysokości określonej w wyroku z wyjątkiem ppkt. b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W związku z powyższym odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę (naruszenie art. 30 § 4 Kodeksu pracy) na podstawie wyroku sądowego jest zwolnione od podatku i nie należy od niego pobierać zaliczki na podatek dochodowy.
2011
1
wrz

Istota:
Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania w zamian za wypowiedzenie umowy. Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Fragment:
Z przytoczonego przepisu wynikają trzy przesłanki, które muszą zaistnieć, żeby możliwe było domaganie się odszkodowania: wystąpienie szkody – w omawianym przypadku to zainwestowane nakłady w lokale, których Spółka nie może wykorzystywać na podstawie umowy najmu, do prowadzenia działalności i odnoszenia przychodów z tego tytułu; działania dłużnika – w omawianym przypadku wypowiedzenie umowy; związek przyczynowy pomiędzy przesłanką 1 i 2. Wszystkie przesłanki zaistniały w omawianej sprawie. Określenie w umowie nawiązujące do zwrotu kosztów nakładów jest jedynie wskazaniem sposobu kalkulacji kwoty odszkodowania, do czego – zdaniem Zainteresowanego – ma on prawo, zgodnie z art. 363 Kodeksu cywilnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).
2011
1
lip

Istota:
Czy wypłacone odszkodowanie w wysokości 100.000zł wynikające z umowy o współpracy Zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 06.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rekompensaty wypłaconej w związku z wypowiedzeniem umowy o współpracy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka, Zleceniodawca była związana z firmą osoby fizycznej, Zleceniobiorcą umową o współpracy zawartą w dniu 01 maja 2006r. Umowa ta miała obowiązywać do dnia 31 grudnia 2010r. Zgodnie z § 9 pkt 3 umowy, umowa powyższa może być w każdym czasie wypowiedziana przez Zleceniodawcę pod warunkiem zapłaty Zleceniobiorcy kwoty 100.000 zł, bez względu na przyczyny wypowiedzenia. W takim trybie umowa została wypowiedziana przez Zleceniodawcę. Kwota 100.000zł w dniu 22 maja 2007r. została przekazana Zleceniobiorcy, który otrzymaną kwotę wprowadził do ewidencji jako odszkodowanie umowne i opodatkował przychód z tego tytułu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wypłacone odszkodowanie w wysokości 100.000zł wynikające z umowy o współpracy Zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ... Zdaniem Spółki koszt związany z poniesieniem takiej opłaty zapłacony na podstawie uzgodnienia umownego jako rekompensata za wypowiedzenie umowy w każdym czasie i bez względu na przyczynę wypowiedzenia, nie jest zdefiniowany w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako koszt nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.
2011
1
cze

Istota:
Dotyczy opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 07.02.2007r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek ... , uzupełniony dnia 27.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: W dniu ... 2005 roku Podatniczka otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.„Były pracodawca tj. ... do dnia dzisiejszego nie wypłacił mi kwoty 1.936zł tytułem odszkodowania, jak również nie przesłał żadnego pisemnego wyjaśnienia, z jakiego powodu zatrzymał wypłatę w/w kwoty”. Podatniczka uznała przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione i w dniu ... 2005r. złożyła pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W dniu ... 2005 roku Podatniczka zmieniła powództwo i wobec upływu okresu wypowiedzenia wniosła o przywrócenie jej do pracy, natomiast w dniu ... 2006r. wniosła ostatecznie o odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę. W wyniku procesu Sąd Rejonowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ... wyrokiem z dnia ... 2006 roku przyznał odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę w kwocie 10.188, Zapytanie Podatnika: Czy kwota otrzymanego odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie wyroku sądowego jest zwolniona z podatku dochodowego ? Stanowisko Podatnika: „Moim zdaniem zasądzone mi odszkodowanie jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem zawarte w tym punkcie wyłączenia nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie”.
2011
1
maj

Istota:
CZY ODSZKODOWANIE WYPŁACONE PRACONIKOWI ZA NIEUZASADNIONE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ STANOWI KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW
Fragment:
A zatem odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypłacone byłemu pracownikowi jest kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedmiotowej sprawie spółka może zaliczyć w ciężar kosztów wypłacone odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę : w grudniu 2005r - kwotę 2 500zł oraz w lutym 2006r. - kwotę 5 000zł. Interpretacji dokonano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku i przytoczony w treści postanowienia oraz obowiązujący aktualnie stan prawny. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.