Wypowiedzenie umowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypowiedzenie umowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
10
gru

Istota:

Opodatkowanie wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wypowiedzenia umowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej kwotę zapłaconą w związku z wypowiedzeniem umowy

Fragment:

(...) wypowiedzeniem umowy – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu wypowiedzenia umowy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej kwotę zapłaconą w związku z wypowiedzeniem umowy. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Spółka z o.o. L. Spółka komandytowa (dalej: „ Spółka ”) prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną VAT w zakresie sprzedaży detalicznej produktów elektronicznych i gospodarstwa domowego. Począwszy od 19 grudnia 2005 r. Spółka jest najemcą lokalu usługowego. Umowę najmu zawarto na czas określony - do grudnia 2016 r. Spółka podjęła decyzję o zakończeniu najmu ww. lokalu, gdyż był on nieopłacalny. Z tego powodu 28 lipca 2015 r. Spółka doszła do porozumienia z Wynajmującym i zawarty został aneksu do pierwotnej umowy najmu. Na mocy aneksu w pierwszej kolejności postanowiono dwufazowo pomniejszyć powierzchnię przedmiotu najmu (najpierw o powierzchnię wynoszącą 340 m 2 i następnie o powierzchnię 232 m 2 ).

2011
1
wrz

Istota:

Czy odszkodowanie opisane w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawca, będący pracodawcą na podstawie wyroku Sądu Pracy zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy odszkodowanie opisane w stanie faktycznym podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) - wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyłączeniem przypadków opisanych w ppkt. od a) do g) tego przepisu. Do tej kategorii zaliczyć należy odszkodowanie należne według Kodeksu pracy za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Jednocześnie na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b) ww. ustawy zwolnieniu od podatku podlegają odszkodowania określone wyrokiem sądowym do wysokości określonej w wyroku z wyjątkiem ppkt. b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. W związku z powyższym odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę (naruszenie art. 30 § 4 Kodeksu pracy) na podstawie wyroku sądowego jest zwolnione od podatku i nie należy od niego pobierać zaliczki na podatek dochodowy.

2011
1
lip

Istota:

Opodatkowanie wypłaconego odszkodowania w zamian za wypowiedzenie umowy. Zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Fragment:

Z przytoczonego przepisu wynikają trzy przesłanki, które muszą zaistnieć, żeby możliwe było domaganie się odszkodowania: wystąpienie szkody – w omawianym przypadku to zainwestowane nakłady w lokale, których Spółka nie może wykorzystywać na podstawie umowy najmu, do prowadzenia działalności i odnoszenia przychodów z tego tytułu; działania dłużnika – w omawianym przypadku wypowiedzenie umowy; związek przyczynowy pomiędzy przesłanką 1 i 2. Wszystkie przesłanki zaistniały w omawianej sprawie. Określenie w umowie nawiązujące do zwrotu kosztów nakładów jest jedynie wskazaniem sposobu kalkulacji kwoty odszkodowania, do czego – zdaniem Zainteresowanego – ma on prawo, zgodnie z art. 363 Kodeksu cywilnego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

2011
1
cze

Istota:

Czy wypłacone odszkodowanie w wysokości 100.000zł wynikające z umowy o współpracy Zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 06.02.2008r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów rekompensaty wypłaconej w związku z wypowiedzeniem umowy o współpracy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Spółka, Zleceniodawca była związana z firmą osoby fizycznej, Zleceniobiorcą umową o współpracy zawartą w dniu 01 maja 2006r. Umowa ta miała obowiązywać do dnia 31 grudnia 2010r. Zgodnie z § 9 pkt 3 umowy, umowa powyższa może być w każdym czasie wypowiedziana przez Zleceniodawcę pod warunkiem zapłaty Zleceniobiorcy kwoty 100.000 zł, bez względu na przyczyny wypowiedzenia. W takim trybie umowa została wypowiedziana przez Zleceniodawcę. Kwota 100.000zł w dniu 22 maja 2007r. została przekazana Zleceniobiorcy, który otrzymaną kwotę wprowadził do ewidencji jako odszkodowanie umowne i opodatkował przychód z tego tytułu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy wypłacone odszkodowanie w wysokości 100.000zł wynikające z umowy o współpracy Zleceniodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ... Zdaniem Spółki koszt związany z poniesieniem takiej opłaty zapłacony na podstawie uzgodnienia umownego jako rekompensata za wypowiedzenie umowy w każdym czasie i bez względu na przyczynę wypowiedzenia, nie jest zdefiniowany w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako koszt nie stanowiący kosztów uzyskania przychodów dla celów obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 07.02.2007r. do tut. organu podatkowego wpłynął wniosek ... , uzupełniony dnia 27.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania odszkodowania otrzymanego na podstawie wyroku sądowego za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: W dniu ... 2005 roku Podatniczka otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.„Były pracodawca tj. ... do dnia dzisiejszego nie wypłacił mi kwoty 1.936zł tytułem odszkodowania, jak również nie przesłał żadnego pisemnego wyjaśnienia, z jakiego powodu zatrzymał wypłatę w/w kwoty”. Podatniczka uznała przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione i w dniu ... 2005r. złożyła pozew o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. W dniu ... 2005 roku Podatniczka zmieniła powództwo i wobec upływu okresu wypowiedzenia wniosła o przywrócenie jej do pracy, natomiast w dniu ... 2006r. wniosła ostatecznie o odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę. W wyniku procesu Sąd Rejonowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w ... wyrokiem z dnia ... 2006 roku przyznał odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę w kwocie 10.188, Zapytanie Podatnika: Czy kwota otrzymanego odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę na podstawie wyroku sądowego jest zwolniona z podatku dochodowego ? Stanowisko Podatnika: „Moim zdaniem zasądzone mi odszkodowanie jest zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, bowiem zawarte w tym punkcie wyłączenia nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie”.

2011
1
kwi

Istota:

CZY ODSZKODOWANIE WYPŁACONE PRACONIKOWI ZA NIEUZASADNIONE WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ STANOWI KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Fragment:

A zatem odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę, wypłacone byłemu pracownikowi jest kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedmiotowej sprawie spółka może zaliczyć w ciężar kosztów wypłacone odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę : w grudniu 2005r - kwotę 2 500zł oraz w lutym 2006r. - kwotę 5 000zł. Interpretacji dokonano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku i przytoczony w treści postanowienia oraz obowiązujący aktualnie stan prawny. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.