IPPB1/415-382/12-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Wnioskodawca będzie uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia Lokalu w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie odpowiednich faktur (rachunków) dokumentujących poniesienie tych wydatków. W przypadku jednak uznania przez organ, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu będą stanowić koszty bezpośrednie, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że koszty te powinny być w całości potrącone w chwili osiągnięcia pierwszego przychodu z tytułu wynajmu Lokalu tj. w tym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca uzyska pierwszy przychód w postaci czynszu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 13.02.2012 r. (data wpływu 16.04.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykończenie i wyposażenie lokalu nie stanowiącego środka trwałego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.04.2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków na wykończenie i wyposażenie lokalu nie stanowiącego środka trwałego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą pod firmą „C.”. Działalność gospodarcza Wnioskodawcy obejmuje m.in. świadczenie usług edukacyjnych oraz wynajem powierzchni biurowych. Wnioskodawca, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według stawki 19% (podatek liniowy). Wnioskodawca prowadzi ewidencję księgową w postaci ksiąg rachunkowych.

Wnioskodawca zamierza nabyć lokal mieszkaniowy (dalej: „Lokal, który będzie wykorzystywany w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej - będzie przedmiotem wynajmu na cele inne niż mieszkaniowe (np. prowadzenie działalności biurowej). Przed rozpoczęciem świadczenia usług wynajmu Lokalu, Wnioskodawca przeprowadzi prace mające na celu wykończenie Lokalu oraz wyposaży Lokal. Żaden ze składników wyposażenia Lokalu nie będzie środkiem trwałym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca, przewiduje, iż okres wykorzystywania Lokalu w ramach działalności gospodarczej będzie krótszy niż rok, w związku z tym Lokal nie będzie stanowił środka trwałego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, lecz będzie stanowił inny składnik majątku.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania wydatków poniesionych na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu do kosztów uzyskania przychodów w dniu poniesienia...

Zdaniem Wnioskodawcy będzie on uprawniony do rozpoznania wydatków poniesionych na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu do kosztów uzyskania przychodów w dniu poniesienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350, ze zm.; dalej; „updof”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof (który stanowi katalog kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów).

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca ma zamiar nabyć Lokal, w którym Wnioskodawca przeprowadzi prace wykończeniowe oraz wyposaży Lokal w przedmioty niezbędne do wynajmu Lokalu na cele Inne niż mieszkalne (wynajem na cele biurowe). W związku z pracami wykończeniowymi Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi, które będą wykorzystane wyłącznie w tym celu.

Po przeprowadzeniu prac wykończeniowych oraz wyposażeniu, Wnioskodawca zaoferuje oddanie Lokalu do używania na cele biurowe na podstawie umowy najmu. W związku z tym, Wnioskodawca oczekuje osiągnięcia konkretnych korzyści przychodów z najmu Lokalu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż będzie istniał związek pomiędzy kosztami poniesionymi w związku z przeprowadzeniem prac wykończeniowych oraz kosztami zakupu wyposażenia Lokalu a przychodami, których osiągnięcia oczekuje Wnioskodawca w związku ze świadczeniem usług wynajmu tego Lokalu.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca przewiduje, że Lokal będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej przez okres nie dłuższy niż rok. W związku z tym, Lokal nie będzie stanowił środka trwałego należącego do Wnioskodawcy, ponieważ nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki wskazane w art. 22a ust. 1 updof. Lokal będzie stanowił składnik majątku należący do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy inny niż środek trwały. Zatem, do kosztów prac wykończeniowych oraz kosztów zakupu wyposażenia nie będą miały zastosowania przepisy regulujące sposób ustalania wartości początkowej środków trwałych ani zmiany podstawy dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w przypadku ulepszenia środka trwałego.

Zgodnie z art. 22 ust. 4 updof, zasadą jest, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. Ustawodawca określa jednak szczególne zasady ustalania momentu potrącenia kosztów w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe. W odniesieniu do takich podatników, ustawodawca przypisuje znaczenie związkowi kosztu z przychodem, wprowadzając podział na:

  • koszty bezpośrednio związane z przychodami, które generalnie są potrącane w tym roku podatkowym, w którym wystąpił przychód związany z tymi kosztami lub ewentualnie przychód taki miał wystąpić (dalej: „koszty bezpośrednie”),
  • koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, które są potrącane w dacie ich poniesienia (dalej: koszty pośrednie”).

Zgodnie z poglądami wyrażonymi w orzecznictwie i w doktrynie, koszty bezpośrednie to takie koszty, które można powiązać z konkretnym przychodem. Natomiast koszty pośrednie, a contrario, nie są powiązane z konkretnym przychodem.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty poniesione przez niego na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu stanowić będą koszty pośrednie. Koszty te stanowić będą bowiem koszty ogólne, poniesione w celu dostosowania Lokalu dla potrzeb jego wynajmu. Wnioskodawca zauważa, że oczekiwany przychód z wynajmu Lokalu będzie uzyskiwany okresowo, w postaci czynszu. Wnioskodawca nie jest przy tym wstanie przewidzieć, w jakim okresie będzie osiągał przychody z wynajmowanego Lokalu. W rezultacie, niemożliwe będzie przyporządkowanie poniesionych wydatków do danego (konkretnego) przychodu.

Stosownie do art. 22 ust. 5c updof, koszty pośrednie są potrącane w dacie ich poniesienia. Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 5d updof, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie Innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

W związku z powyższym, Wnioskodawca będzie uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia Lokalu w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie odpowiednich faktur (rachunków) dokumentujących poniesienie tych wydatków. W przypadku jednak uznania przez organ, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu będą stanowić koszty bezpośrednie, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że koszty te powinny być w całości potrącone w chwili osiągnięcia pierwszego przychodu z tytułu wynajmu Lokalu tj. w tym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca uzyska pierwszy przychód w postaci czynszu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.