IBPP3/443-379/12/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z utworzeniem i wyposażeniem laboratorium.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 10 kwietnia 2012r. (data wpływu 17 kwietnia 2012r.), uzupełnionym pismami z dnia 4 czerwca 2012r. (data wpływu 8 czerwca 2012r.) oraz z dnia 12 czerwca 2012r. (data wpływu 19 czerwca 2012r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 kwietnia 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu „...”. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 4 czerwca 2012r. (data wpływu 8 czerwca 2012r.) oraz z dnia 12 czerwca 2012r. (data wpływu 19 czerwca 2012r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Uczelnia w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „...” w budynku Akademii. w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji, będzie dokonywała zakupu specjalistycznej aparatury, urządzeń, oprogramowania, mebli na których umieszczone będzie wyposażenie laboratorium. Przedmiotem projektu jest utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w Akademii. Laboratorium będzie wyposażone w specjalistyczną aparaturę umożliwiającą badania Biofeedback.

Laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback zostanie wyposażone w zestaw z przenośnym i stacjonarnym aparatem do QEEG/EEG, zestawy z 10-kanałowym koderem/głowicą FlexComp, zestawy z 2-kanałowym koderem/głowicą ProComp 2 wraz z zestawem głowic oraz pakietem gier Flash. Całość zostanie uzupełniona o urządzenia nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem BioFeedback (tj. urządzenia do pobierania impulsów, akcesoria zapasowe), jak i urządzenia oraz oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie projektów badawczych (tj. proteza kończyny dolnej, symulator do nauki jazdy, oprogramowanie WST i PTP, urządzenie do eye trackingu). W ramach projektu przewiduje się także zakup mebli, na których zostanie umieszczone wyposażenie laboratorium.

Czas realizacji projektu przypada na lata 2012-2013.

Projekt nie będzie generował przychodu.

Projekt przewiduje stworzenie realnego kompleksu nowoczesnego laboratorium na potrzeby wykonania prac badawczo-rozwojowych.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie kadra naukowo-badawczą Uczelni, a także jej studenci. Wyniki badań będą prezentowane na konferencjach, seminariach oraz publikowane w czasopismach specjalistycznych i materiałach pokonferencyjnych.

Właścicielem laboratorium po zakończeniu realizacji projektu będzie wydział matematyczno-przyrodniczy w osobie dziekana, który zapewni trwałość projektu w okresie dłuższym niż 5 lat.

W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak: wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie sprzętu laboratorium.

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT i składa deklarację VAT-7.

Efekty uzyskane po zakończeniu projektu:

Przedmiotem projektu jest utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w Akademii. Laboratorium będzie wyposażone w specjalistyczną aparaturę umożliwiającą badania nad Biofeedback, czyli rodzaju innowacyjnej terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

Akademia planuje utworzyć ośrodek naukowo-badawczy, który będzie współpracował z instytucjami z terenu aglomeracji jak i samego województwa zajmującymi się zaburzeniami neurologicznymi schorzeniami psychiatrycznymi, usprawnieniem wyników u sportowców oraz badaniami nad redukcją stresu.

Powstały w wyniku realizacji projektu ośrodek będzie ww. instytucjom udostępniał zakupiony sprzęt i wyniki badań nieodpłatnie.

Obecnie Akademia działa jako uczelnia dydaktyczna, wyższa i nie prowadzi usług innowacyjnych. W oparciu o wybudowaną infrastrukturę podejmie współpracę z firmami zlokalizowanymi na terenie województwa oraz planuje zmierzającą do transferu technologii i innowacji realizacje niezależnych projektów badawczych.

Z efektów projektu będzie korzystać kadra naukowo-badawcza Akademii, lekarze, firmy, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Realizacja inwestycji umożliwi:

  • nawiązanie współpracy z firmami produkującymi oprogramowanie w obszarze wykorzystania wniosków z przeprowadzonych badań, poprzez wdrożenie w nowych projektach opracowanych rozwiązań: w zakresie konstrukcji ergonomicznych interfejsów programów komputerowych, zwiększających koncentrację i ograniczających stres użytkowników, a także poprzez zastosowania w nowych wdrożeniach treningów wykorzystujących metodę biofeedback, celem podniesienia szybkości nauki obsługi i zwiększenia efektywności pracy z oprogramowaniem komputerowym,
  • przeprowadzenie szkoleń we współpracy z urzędami pracy w zakresie: pozyskiwania kadry na stanowiska obciążone stresorami, rozwoju karier dla pracowników podwyższających swoje umiejętności (radzenie sobie z obciążeniami wynikającymi z charakterystyki miejsca pracy, np. pracownicy wyższego szczebla, menagerowie),
  • współpraca z firmami, które potrzebują pomocy w zakresie rozwoju i zwiększenia umiejętności pracowników dla wykonania konkretnego zadania, np. większa odporność na stres, łatwiejsza kontrola emocji,
  • utworzenie laboratorium umożliwi realizację 10 projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu, bądź otrzymać zwrot tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczna wersja przedstawiona w piśmie z dnia 4 czerwca 2012r.), nie ma prawa do odliczania podatku VAT w związku z realizacją projektu „...” w budynku Akademii w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji oraz nie ma możliwości otrzymania zwrotu tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl postanowień art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. z 2011r. Dz. U. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl natomiast art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn. „...” w budynku Akademii w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 Działanie 1.3 Transfer technologii i innowacji.

Powstały w wyniku realizacji projektu ośrodek będzie udostępniał zakupiony sprzęt i wyniki badań nieodpłatnie. Z efektów projektu będzie korzystać kadra naukowo-badawcza, lekarze, firmy, nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Jak wskazał Wnioskodawca towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle powyższego, ze względu na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w związku z realizacją projektu pn. „...”. Tym samym Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 22 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 ze zm.), bowiem przepisy te przewidują możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

W konsekwencji powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14b § 3 cyt. w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą związane z wykonywaniem przez Wnioskodawcę czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualny błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Podkreślić wymaga, iż interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, a w szczególności wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.