IBPBI/1/415-1251/11/RM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 05 grudnia 2011 r. (data wpływu do tut. Biura 06 grudnia 2011 r.), uzupełnionym w dniu 05 marca 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych oraz wsparcia pomostowego otrzymanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz możliwości zastosowania jako podstawy prawnej ww. zwolnienia art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  1. w odniesieniu do ww. środków przeznaczonych na pokrycie wydatków innych niż zakup środka trwałego – jest prawidłowe,
  2. w odniesieniu do ww. środków przeznaczonych na zakup środka trwałego (samochodu osobowego) – jest nieprawidłowe,
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych przez Wnioskodawczynię w pkt 2 i 3 wniosku ORD-IN wydatków sfinansowanych z ww. środków finansowych oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej zakupionego z ww. środków finansowych, środka trwałego – jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów sfinansowanych ze wsparcia pomostowego wydatków poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – jest nieprawidłowe,
 • możliwości odliczenia od podatku sfinansowanej ze wsparcia pomostowego składki na ubezpieczenie zdrowotne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06 grudnia 2011 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, m.in. dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 15 lutego 2012 r. Znak: IBPBI/1/415-1251/11/RM, IBPP1/443-1767/11/ES wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 05 marca 2012r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, jako osoba fizyczna do czasu rozpoczęcia działalności gospodarczej tj. dnia 01 lipca 2011 roku, była zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy (dalej: PUP) jako osoba bezrobotna. W dniu 07 lipca 2011 roku, Wnioskodawczyni zawarła umowę z PUP na "Otrzymanie Wsparcia Finansowego na Rozwój Przedsiębiorczości" w ramach Działania 6.2. POKL "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". Prowadzona działalność jest jednoosobowa, opodatkowana na zasadach ogólnych (ewidencja księgowa: PKPiR) i skupia się na działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej w tym: doradztwo, stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja. W dniu 11 lipca 2001 r. (winno być 2011 r.) na konto Wnioskodawczyni wpłynęła dotacja w wysokości 40 tysięcy złotych. Otrzymana dotacja została wydatkowana na zakup wyposażenia (wartość poniżej 3.500 zł) oraz samochodu osobowego (wartość początkowa 14.000 zł). Ponadto w dniu 17 października 2011 roku została zawarta kolejna umowa Wnioskodawczyni z PUP, tym razem "O Przyznanie Podstawowego Wsparcia Pomostowego" w ramach Priorytetu VI POKL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. W ramach wsparcia będą refundowane koszty za miesiące sierpień-listopad 2011 roku z tytułu opłat ponoszonych na: czynsz, telefon, usługi księgowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem VAT a zakupy udokumentowane są fakturą VAT.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 1. Czy przychody z dotacji i wsparcia pomostowego są opodatkowane...
 2. Czy zakupy dokonane z dotacji (wyposażenie, strona internetowa, wizytówki, artykuły biurowe itp.) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej...
 3. Czy koszty opłacone ze wsparcia pomostowego (czynsz, telefon, usługi księgowe) mogą stanowić koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej...
 4. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego - samochodu zakupionego z dotacji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu...
 5. Czy opłaconą ze wsparcia pomostowego składkę na ubezpieczenie społeczne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu a składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć od podatku...

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Ad. 1 Przychody z dotacji i wsparcia pomostowego są zwolnione od podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 updof. Wobec tego nie powinny zostać uwzględnione w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Ad. 2 Zakupy z dotacji (wyposażenie, strona internetowa, wizytówki, artykuły biurowe itp.) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Wobec tego nie powinny zostać uwzględnione w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ale powinny być ujęte w rejestrze wyposażenia.

Ad. 3 Koszty opłacone ze wsparcia pomostowego (czynsz, telefon, usługi księgowe) nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.

Ad. 4 Odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego - samochodu zakupionego z dotacji nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Ad. 5 Opłaconą ze wsparcia pomostowego składkę ubezpieczenie społeczne można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu a składkę na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć od podatku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych lub co do których nie zaniechano poboru podatku podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów, albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Mając na uwadze brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż ustawodawca różnicuje skutki podatkowe otrzymanych dotacji i innych nieodpłatnych świadczeń w zależności od celu, na jaki zostały one przeznaczone, tj.:

 • dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na cele inne niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – zaliczane są do przychodów z działalności gospodarczej,
 • ww. świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni zawarła umowę z PUP na "Otrzymanie Wsparcia Finansowego na Rozwój Przedsiębiorczości" w ramach Działania 6.2. POKL "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia". W dniu 11 lipca 2011 r. na jej konto wpłynęły środki finansowe w wysokości 40 tysięcy złotych. Otrzymane środki zostały wydatkowane na zakup wyposażenia, strony internetowej, wizytówek, artykułów biurowych oraz na zakup samochodu osobowego (wartość początkowa 14.000 zł). Ponadto w dniu 17 października 2011 roku Wnioskodawczyni zawarła kolejną umowę z PUP, o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach Priorytetu VI POKL - Rynek pracy otwarty dla wszystkich. W ramach wsparcia będą refundowane koszty za miesiące sierpień-listopad 2011 roku z tytułu opłat ponoszonych na: czynsz, telefon, usługi księgowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Zauważyć należy, iż Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007 – 2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Program ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

W związku z powyższym, środki otrzymane przez Wnioskodawczynię pochodzące ze wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego w części nie przeznaczonej na cele inwestycyjne, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na mocy ustawy regulującej ten podatek.

Przy czym, jak wskazano zwolnienie to dotyczy wyłącznie tej części środków, która nie została przeznaczona na cele inwestycyjne (zakup lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych). W związku z powyższym ww. środki finansowe w części przeznaczonej przez Wnioskodawczynię na zakup środka trwałego (samochodu osobowego), nie stanowią przychodu z prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z cyt. z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137. Zatem do wydatków pokrytych otrzymanym wsparciem finansowym i pomostowym, zwolnionym od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137, zastosowanie znajdzie ww. przepis art. 21 ust. 1 pkt 56. W konsekwencji wydatki ponoszone przez Wnioskodawczynię, które zostały sfinansowane z otrzymanego wsparcia finansowego (wyposażenie, strona internetowa, wizytówki, artykuły biurowe) i pomostowego (czynsz, telefon, usługi księgowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne) nie mogą w świetle art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić kosztów podatkowych.

Dodać należy, iż zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), przez wyposażenie rozumieć należy rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Na podstawie § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, składniki majątku o wartości przekraczającej 1.500,00 zł należy objąć ewidencją wyposażenia. W związku z powyższym Wnioskodawczyni winna była składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 1.500,00 zł objąć ewidencją wyposażenia.

Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych sfinansowania ww. środkami wydatku poniesionego na zakup środka trwałego (samochodu osobowego), stwierdzić należy, iż stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części, wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów (...) w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Zatem w świetle ww. przepisu wydatek poniesiony na nabycie środka trwałego, w myśl ww. art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. Kosztem tym (choć pośrednio), mogą być co do zasady odpisy amortyzacyjne dokonywane od jego wartości początkowej. Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 8 ww. ustawy, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z art. 22a–22o, z uwzględnieniem art. 23.

Jednakże w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Oznacza to, iż odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej środka trwałego (samochodu osobowego) zakupionego z otrzymanych na ten cel środków finansowych nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

Z wyżej przytoczonego przepisu wynika obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Jak wskazano we wniosku, Wnioskodawczyni prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której obowiązana jest ewidencjonować przychody i koszty mające wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania i wysokość należnego podatku. Sposób prowadzenia księgi określa ww. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zawarte w załączniku Nr 1 do ww. rozporządzenia „Objaśnienia do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” wskazują w jakich kolumnach wpisywać określone przychody i koszty.

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, iż przychody i koszty, których wysokość nie ma wpływu na podstawę opodatkowania i wysokość należnego podatku, a więc w części objętej zwolnieniem przedmiotowym, nie mogą być w księdze ujmowane. Wynika to m.in. także z treści pkt 13 „Objaśnień do podatkowej księgi przychodów i rozchodów” w myśl którego „Kolumna 13 jest przeznaczona do wpisywania pozostałych kosztów (poza wymienionymi w kolumnach 10-12) z wyjątkiem kosztów, których zgodnie z art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów.

Zgodnie z objaśnieniami do księgi jedynym miejscem, gdzie fakultatywnie można księgować dochody zwolnione z opodatkowania jest kolumna 16 (uwagi), gdzie mogą być ujęte faktycznie otrzymane przez podatnika przychody. Poza tą kolumną ww. dochody oraz wydatki nie powinny być w księdze ewidencjonowane, jako nie mające wpływu na ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Odnosząc się natomiast do możliwości obniżenia podatku dochodowego o składki na ubezpieczenie zdrowotne sfinansowane otrzymanym wsparciem pomostowym, stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027); opłacanej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy, kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Mając na względzie powołane powyżej przepisy stwierdzić należy, że składki zdrowotne które opłacone zostaną przez Wnioskodawczynię z przedmiotowego wsparcia pomostowego, nie przekraczające 7,75% podstawy wymiaru tej składki, mogą zostać odliczone od podatku, pod warunkiem, że podstawy wymiaru tej składki nie stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania środków finansowych oraz wsparcia pomostowego otrzymanych w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz możliwości zastosowania jako podstawy prawnej ww. zwolnienia art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
  1. w odniesieniu do ww. środków przeznaczonych na pokrycie wydatków innych niż zakup środka trwałego – jest prawidłowe,
  2. w odniesieniu do ww. środków przeznaczonych na zakup środka trwałego (samochodu osobowego) – jest nieprawidłowe,
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wskazanych przez Wnioskodawczynię w pkt 2 i 3 wniosku ORD-IN wydatków sfinansowanych z ww. środków finansowych oraz odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej zakupionego z ww. środków finansowych, środka trwałego – jest prawidłowe,
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów sfinansowanych ze wsparcia pomostowego wydatków poniesionych na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne – jest nieprawidłowe,
 • możliwości odliczenia od podatku sfinansowanej ze wsparcia pomostowego składki na ubezpieczenie zdrowotne – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, iż w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 6 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.