Wyposażenie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wyposażenie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
sie

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia lokali o charakterze niemieszkalnym wraz z wykończeniem i wyposażeniem.

Fragment:

(...) Wyposażenie], jak np. stoły, krzesła, szafy, sprzęt AGD i RTV]. W związku z inwestycją mającą na celu umieszczenie w każdym z Lokali niemieszkalnych Wykończenia i Wyposażenia (tj. w związku z nabywanymi przez Wnioskodawcę usługami budowlanymi świadczonymi przez profesjonalne podmioty oraz dostawami poszczególnych towarów na rzecz Podatnika), po stronie Wnioskodawcy będzie występować VAT naliczony obliczony według właściwej stawki (tj. zasadniczo podstawowej 23%). Faktury otrzymywane przez Wnioskodawcę od dostawców towarów/usługodawców w związku z Wykończeniem i Wyposażeniem Lokali niemieszkalnych będą zawierać wszelkie elementy obligatoryjne, o których mowa w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT. Szacowana wartość nakładów (w tym klasyfikowanych jako ulepszeniowe w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym), które zostaną poniesione przez Podatnika na Wykończenie i Wyposażenie poszczególnych Lokali niemieszkalnych, nie przekroczy 30% ich wartości początkowej. Zakładane przeznaczenie Lokalu niemieszkalnego 1 Po zakupie od Sprzedawcy (oraz umieszczeniu elementów Wykończenia i Wyposażenia) Wnioskodawca zamierza przeznaczyć Lokal niemieszkalny 1 na potrzeby najmu na cele niemieszkalne (w ramach usługi pensjonatowej/hotelowej).

2016
11
mar

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

W związku z przeznaczeniem Budynku hotelowego, Spółka planuje wyposażyć Budynek hotelowy w majątek niezbędny do prowadzenia działalności hotelowej, w tym w szczególności wyposażenie pokoi hotelowych (meble 4 dywany, telewizory, zasłony, pościele i narzuty na łóżka, itp.), kuchni, pralni, klubu sportowego (siłowni), pozostałe meble, komputery wraz z oprogramowaniem, telefony, oświetlenie, wyposażenie restauracji i barów, zastawa, sztućce, stroje pracownicze, sprzęt i narzędzia do sprzątania oraz utrzymania hotelu (Wyposażenie). Ostateczna umowa sprzedaży zostanie zawarta nie później niż przed upływem dwóch lat od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie Budynku hotelowego. Po dokonaniu zbycia Nieruchomości wraz prawami związanymi z Budynkiem hotelowym oraz Wyposażeniem, Wnioskodawca planuje niezwłocznie wynająć budynek hotelowy (wraz z Wyposażeniem) od Nabywcy i nadal prowadzić (kontynuować) działalność gospodarczą w branży hotelarskiej z wykorzystaniem Budynku hotelowego oraz posiadanych innych zasobów związanych z działalnością hotelową. Z tytułu wynajmu, Wnioskodawca będzie uiszczać na rzecz Nabywcy wynagrodzenie. Jednocześnie, Nabywca będzie wystawiać na rzecz Spółki faktury VAT z tytułu świadczonych usług najmu. Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do ich dostawy może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku.

2016
30
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży mieszkania wraz z wyposażeniem.

Fragment:

Wydanie mieszkania wraz z wyposażeniem następuje po dokonaniu zapłaty ostatniej raty przez nabywcę nieruchomości, o czym stanowi zapis w akcie notarialnym. Faktycznym dysponentem lokalu mieszkalnego od dnia zawarcia aktu notarialnego sprzedaży jest Spółka. Lokal, do czasu całkowitej zapłaty, nie jest nabywcy przekazywany. Dzieje się to dopiero po zapłacie całości należności, odpowiednim protokołem odbioru. W związku z powyższym zadano następujące pytania, których ostateczne brzmienie wynika z uzupełnienia wniosku. Czy Spółka ma prawo potraktować wyremontowane i przygotowane do sprzedaży mieszkanie wraz z wyposażeniem jako całość i dokonując sprzedaży zastosować zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy VAT, czy też zwolnienie z podatku od towarów i usług powinna stosować tylko do mieszkania, a wyposażenie traktować jako odrębną dostawę i stosować do niej stawkę VAT 23%... Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku dostawy lokalu mieszkalnego w sytuacji, gdy inna jest data podpisania aktu notarialnego, inna data zapłaty i jeszcze inna data wejścia w faktyczne posiadanie lokalu przez nabywcę... Zdaniem Wnioskodawcy, (...)

2014
5
lut

Istota:

Czy Wnioskodawczyni może wprowadzić do ewidencji środków trwałych maszyny i urządzenia w wartości rynkowej z dnia nabycia spadku i amortyzować je od tej wysokości (pomimo, że część tych maszyn zostało zamortyzowanych w całości), czy powinna kontynuować odpisy po zmarłym?
Czy wyposażenie przejęte z działalności zmarłego, Wnioskodawczyni jako spadkobierca może tak, jak środki trwałe wprowadzić w cenach rynkowych i zaliczyć w koszty podatkowe w momencie ich przyjęcia?

Fragment:

Czy wyposażenie przejęte z działalności zmarłego, Wnioskodawczyni jako spadkobierca może tak, jak środki trwałe wprowadzić w cenach rynkowych i zaliczyć w koszty podatkowe w momencie ich przyjęcia... Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z istnieniem małżeńskiej wspólności majątkowej ze zmarłym, majątek firmy męża był w połowie własnością Wnioskodawczyni, w związku z czym środki trwałe były amortyzowane niejako także w jej imieniu. Dlatego też uważa, że przy wspólności majątkowej powinna kontynuować odpisy amortyzacyjne po zmarłym. Wnioskodawczyni uważa, że jako kontynuująca działalność po mężu powinna ująć w ewidencji wyposażenia, wyposażenie w wartości rynkowej z dnia nabycia spadku, ale nie ma prawa zaliczyć tej wartości do kosztów podatkowych ponieważ nie poniosła żadnych wydatków na ich nabycie. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1994 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich.

2013
26
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej możliwości zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup wyposażenia do mieszkania oraz w części dotyczącej możliwości zaliczenia bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na przystosowanie mieszkania do stanu umożliwiającego wykorzystanie na potrzeby najmu.

Fragment:

Wyposażenie wynajmowanego mieszkania, którego wartość nie przekracza 3.500 zł – o ile nie zostało zaliczone do środków trwałych – można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na wyposażenie wynajmowanego mieszkania (sprzętu AGD, nowych mebli kuchennych, szafy, komody, rolet na okna, zasłon, obrazów, półek, mebli wypoczynkowych, dywanu, itp.) – jeżeli wartość jednostkowa wyposażenia nie przekracza 3.500 zł i wyposażenie nie zostanie zaliczone do środków trwałych – można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów uzyskiwanych z najmu bezpośrednio, w miesiącu oddania składników wyposażenia do używania. Natomiast w sytuacji gdy elementy wyposażenia będą podlegały amortyzacji, to wówczas kosztem uzyskania przychodów będą odpisy amortyzacyjne według stawek ustawowych, możliwe jest przy tym – w przypadku środków trwałych o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że Wnioskodawczyni prawidłowo postąpi zaliczając bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu poniesione wydatki związane z zakupem wyposażenia do mieszkania, w miesiącu oddania mieszkania do użytkowania na wynajem.

2012
24
lis

Istota:

Ustalenie wysokości przychodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku, gdy w umowie sprzedaży tego lokalu zawartej w formie aktu notarialnego jego cenę określono łącznie z wyposażeniem.

Fragment:

Jakie dokumenty wnioskodawczyni musi dostarczyć aby rozliczyć się ze sprzedaży mieszkania i tym samym nie płacić podatku za sprzedane wyposażenie... Zdaniem wnioskodawczyni, aby rozliczyć się ze sprzedaży mieszkania i tym samym nie płacić podatku za sprzedane wraz z nim wyposażenie wnioskodawczyni powinna dostarczyć do urzędu skarbowego oświadczenie, w którym dokładnie określi jaką wartość stanowiło wyposażenie na dzień sprzedaży mieszkania. Zdaniem wnioskodawczyni, wszystko można sprawdzić i udowodnić. W 2008 r. czyli wtedy kiedy wnioskodawczyni sprzedawała mieszkanie ceny mieszkań 54 m2 ,po remoncie, w starych blokach kształtowały się w granicach od 120 000 do 160 000. Więc jeśli nabywca kupował od małżonków mieszkanie, to na pewno nie chciał przepłacać za coś co nie było tyle warte. Dodatkowo do tej pory wnioskodawczyni posiada wszystkie zdjęcia sprzedawanego mieszkania. Właścicielka, która kupiła to mieszkanie nadal tam mieszka może wszystko potwierdzić. Wnioskodawczyni wskazała, że wszystkie pieniądze zostały wydane na cele mieszkaniowe, ale niestety małżonkowie nie zdążyli w przeciągu dwóch lat. We wrześniu 2009 r. małżonkowie kupili w stanie surowym zamkniętym bliźniaka za kwotę 340 000 zł (kredyt hipoteczny). Wydali na zakup/wykończenie oraz wyposażenie tego domu już 550 000 zł niestety część tej sumy była skredytowana, natomiast dużą część wydali dopiero w 2010 r.

2012
18
sie

Istota:

Stawka podatku na wyroby medyczne

Fragment:

Według art. 2 ust. 1 pkt 33 tej ustawy, wyposażenie wyrobu medycznego to artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 34, wyposażenie wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro - artykuł, który, nie będąc wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym do diagnostyki in vitro, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, z wyjątkiem wyrobu medycznego będącego inwazyjnym przyrządem do pobierania próbek lub przyrządem stosowanym bezpośrednio na ludzkim ciele w celu uzyskania próbek; W myśl art. 2 ust. 1 pkt 45 ustawy o wyrobach medycznych, wytwórcą jest: podmiot odpowiedzialny za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i oznakowanie wyrobu przed wprowadzeniem go do obrotu pod nazwą własną, niezależnie od tego, czy te czynności wykonuje on sam, czy w jego imieniu inny podmiot, podmiot, który montuje, pakuje, przetwarza, całkowicie odtwarza lub oznakowuje gotowy produkt lub nadaje mu przewidziane zastosowanie, w celu wprowadzenia go do obrotu jako wyrobu pod nazwą własną, z wyjątkiem podmiotu, który montuje lub dostosowuje wyroby już wprowadzone do obrotu, w celu ich przewidzianego zastosowania przez indywidualnego pacjenta.

2012
11
sie

Istota:

Uczelnia nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z utworzeniem i wyposażeniem laboratorium.

Fragment:

(...) wyposażenie laboratorium. Przedmiotem projektu jest utworzenie i wyposażenie laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback w Akademii. Laboratorium będzie wyposażone w specjalistyczną aparaturę umożliwiającą badania Biofeedback. Laboratorium badań eksperymentalnych Biofeedback zostanie wyposażone w zestaw z przenośnym i stacjonarnym aparatem do QEEG/EEG, zestawy z 10-kanałowym koderem/głowicą FlexComp, zestawy z 2-kanałowym koderem/głowicą ProComp 2 wraz z zestawem głowic oraz pakietem gier Flash. Całość zostanie uzupełniona o urządzenia nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem BioFeedback (tj. urządzenia do pobierania impulsów, akcesoria zapasowe), jak i urządzenia oraz oprogramowanie umożliwiające przeprowadzanie projektów badawczych (tj. proteza kończyny dolnej, symulator do nauki jazdy, oprogramowanie WST i PTP, urządzenie do eye trackingu). W ramach projektu przewiduje się także zakup mebli, na których zostanie umieszczone wyposażenie laboratorium. Czas realizacji projektu przypada na lata 2012-2013. Projekt nie będzie generował przychodu. Projekt przewiduje stworzenie realnego kompleksu nowoczesnego laboratorium na potrzeby wykonania prac badawczo-rozwojowych.

2012
20
lip

Istota:

Wnioskodawca będzie uprawniony do uznania za koszt uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z pracami wykończeniowymi oraz zakupem wyposażenia Lokalu w dniu ich ujęcia w księgach rachunkowych na podstawie odpowiednich faktur (rachunków) dokumentujących poniesienie tych wydatków. W przypadku jednak uznania przez organ, że wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu będą stanowić koszty bezpośrednie, Wnioskodawca prosi o potwierdzenie, że koszty te powinny być w całości potrącone w chwili osiągnięcia pierwszego przychodu z tytułu wynajmu Lokalu tj. w tym roku podatkowym, w którym Wnioskodawca uzyska pierwszy przychód w postaci czynszu.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania wydatków poniesionych na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu do kosztów uzyskania przychodów w dniu poniesienia... Zdaniem Wnioskodawcy będzie on uprawniony do rozpoznania wydatków poniesionych na wykończenie oraz wyposażenie Lokalu do kosztów uzyskania przychodów w dniu poniesienia. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 350, ze zm.; dalej; „ updof ”) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof (który stanowi katalog kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów). Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca ma zamiar nabyć Lokal, w którym Wnioskodawca przeprowadzi prace wykończeniowe oraz wyposaży Lokal w przedmioty niezbędne do wynajmu Lokalu na cele Inne niż mieszkalne (wynajem na cele biurowe). W związku z pracami wykończeniowymi Wnioskodawca będzie nabywał towary i usługi, które będą wykorzystane wyłącznie w tym celu. Po przeprowadzeniu prac wykończeniowych oraz wyposażeniu, Wnioskodawca zaoferuje oddanie Lokalu do używania na cele biurowe na podstawie umowy najmu.

2012
30
cze

Istota:

Dot. skutków podatkowych otrzymania i wydatkowania środków finansowych przyznanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Fragment:

W konsekwencji wydatki ponoszone przez Wnioskodawczynię, które zostały sfinansowane z otrzymanego wsparcia finansowego (wyposażenie, strona internetowa, wizytówki, artykuły biurowe) i pomostowego (czynsz, telefon, usługi księgowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne) nie mogą w świetle art. 23 ust. 1 pkt 56 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić kosztów podatkowych. Dodać należy, iż zgodnie z § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.), przez wyposażenie rozumieć należy rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Na podstawie § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia, składniki majątku o wartości przekraczającej 1.500,00 zł należy objąć ewidencją wyposażenia. W związku z powyższym Wnioskodawczyni winna była składniki majątku o wartości początkowej przekraczającej 1.500,00 zł objąć ewidencją wyposażenia. Odnosząc się natomiast do skutków podatkowych sfinansowania ww. środkami wydatku poniesionego na zakup środka trwałego (samochodu osobowego), stwierdzić należy, iż stosownie do treści art. 23 ust. (...)