IPPB4/4511-1143/15-4/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy dofinansowanie z ZFŚS na wczasy dla dziecka pracownika zorganizowane przez podmiot T. Sp. z o. o., który według oświadczenia nie jest podmiotem spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2015 r. (data nadania 15 grudnia 2015 r., data wpływu 15 grudnia 2015 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 8 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1143/15-2/AK (data nadania 9 grudnia 2015 r., data doręczenia 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wczasów dla dziecka pracownika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wczasów dla dziecka pracownika.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 8 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1143/15-2/AK (data nadania 9 grudnia 2015 r., data doręczenia 11 grudnia 2015 r.), wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Pismem z dnia 14 grudnia 2015 r. (data nadania 15 grudnia 2015 r., data wpływu 15 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 6 lipca 2015 r. pracownik K. S.A. (dalej jako „Spółka/Wnioskodawca”) złożył wniosek o dofinansowanie wakacji swojego małoletniego dziecka ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, organizowanych przez Biuro Podróży T. Sp. z o. o. w Turcji, w formie wczasów z rodzicami. Dodatkowo pracownik przedstawił Wnioskodawcy wymaganą zgodnie z wewnętrznym Regulaminem ZFŚS dokumentację w tym fakturę wystawioną przez organizatora wczasów ze wskazaniem, że jest to faktura za wczasy syna pracownika, oświadczenie o przychodzie brutto pracownika przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i pozostałe, które zostały prawidłowo wypełnione i uzupełnione.

Decyzją Komisji Socjalnej z dnia 3 września 2015 r., działającej na podstawie zapisów tego samego Regulaminu ZFŚS obowiązującego w Spółce oraz prawa podatkowego, pracownikowi odmówiono dofinansowania ze środków ZFŚS. Jako uzasadnienie negatywnej odpowiedzi w sprawie złożonego przez pracownika wniosku o dofinansowanie wczasów małoletniego dziecka, Komisja podała postanowienia Regulaminu ZFŚS oraz przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak poniżej:

 • paragraf 8 Regulaminu ZFŚS o treści:
  1. Pomoc finansowa i materialna ze środków Funduszu jest przyznawana na podstawie pisemnych wniosków składanych przez osoby uprawnione wraz z oświadczeniem o wysokości przychodu brutto w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego.
  2. Następujące osoby są uważane za członków wspólnego gospodarstwa domowego: małżonkowie, partnerzy, rodzice, rodzeństwo, kuzyni, dziadkowie, a także wnuki pozostające na utrzymaniu oraz pod opieką prawną osoby uprawnionej. Wspomniane osoby muszą mieszkać i prowadzić wspólne gospodarstwo domowe z osobą uprawnioną.
  3. Świadczenia z Funduszu są przyznawane na podstawie przychodu brutto w przeliczeniu na jedną osobę wspólnego gospodarstwa domowego, z okresu 3 miesięcy poprzedzających datę deklarowaną w oświadczeniu osoby uprawnionej.Osoba uprawniona ma obowiązek przedstawienia w oświadczeniu całkowitej kwoty przychodu ze wszystkich źródeł, uzyskanej przez wszystkie osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym. Przychód powinien obejmować następujące składniki: przychód z umowy o pracę (np. nagrody, premie, dodatki), przychody z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło, agencyjna), renta, emerytura, alimenty, przychody z innych źródeł, itp.
  4. Oświadczenie o wysokości przychodu brutto na członka wspólnego gospodarstwa domowego musi być zawarte w każdym wniosku dotyczącym świadczeń z Funduszu.
  5. Dopłata do wypoczynku może zostać udzielona osobie uprawnionej do korzystania ze środków Funduszu, jeżeli kryteria dotyczące przychodu brutto na członka wspólnego gospodarstwa domowego są zgodne z Kryteriami Socjalnymi dotyczącymi dopłat do wypoczynku obowiązującymi w K. w danym roku.
  6. Wnioski o dopłatę do wypoczynku w formie zorganizowanej a także organizowane samodzielnie przez osobę uprawnioną („grusza”), składane przez pracownika muszą być poparte złożonym do Działu HR zatwierdzonym wnioskiem o urlop wypoczynkowy.Wniosek o dopłatę do wypoczynku w formie zorganizowanej musi być poparty załączoną fakturą, rachunkiem lub też potwierdzeniem zapłaty zawierającym dane osoby uprawnionej.Dopłata do wypoczynku będzie dokonana na podstawie Kryteriów Socjalnych dotyczących dopłat do wypoczynku obowiązujących w K. S.A. ustanowionych na dany rok, jednak kwota dopłaty nie może przewyższać wartości przedłożonej faktury, rachunku lub potwierdzenia płatności.Wzór stosownego wniosku stanowi Załącznik 4 do Regulaminu.
  7. Wniosek o dopłatę do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci § 6 pkt 1 c) musi być poparty załączoną fakturą, rachunkiem lub potwierdzeniem zapłaty wystawionym na osobę uprawnioną.Dokument taki powinien w treści opisu zawierać nazwisko i imię dziecka oraz rodzaj wypoczynku.Dopłata do wypoczynku będzie dokonana na podstawie Kryteriów socjalnych dotyczących dopłat do wypoczynku obowiązujących w K. S.A. ustanowionych na dany rok; jednak kwota dopłaty nie może przewyższać wartości przedłożonej faktury, rachunku lub potwierdzenia płatności.Wzór stosownego wniosku stanowi Załącznik 5 do Regulaminu.
  8. Wnioski dotyczące dopłat do wypoczynku lub do wypoczynku dzieci na dany rok powinny być składane najpóźniej do 15 grudnia tegoż roku.
  9. W związku ze składanym wnioskiem o świadczenie z Funduszu, Komisja Socjalna może żądać od osoby uprawnionej przedłożenia dodatkowych dokumentów celem dokonania wyjaśnień lub uzasadnień do wniosku.
  10. Przedłożenie fałszywych zaświadczeń, oświadczeń lub celowe wprowadzanie w błąd służące uzyskaniu świadczeń z Funduszu przez osobę uprawnioną powoduje automatyczne zawieszenie dostępu do wszystkich świadczeń socjalnych na okres dwóch lat.
 • paragraf 6 pkt 1) lit. c) Regulaminu ZFŚS o treści:
  1. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na:
  1. dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży w kraju lub za granicą w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.Wypoczynek taki musi być zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (np. wynajem domku letniskowego poprzez biuro podróży, nawet jeśli zostanie wystawiona faktura na tę usługę, nie jest traktowane jako zorganizowana forma wypoczynku dla dzieci).Dofinansowanie takich form wypoczynku ze środków Funduszu w przypadku dzieci w wieku do lat 18 zwolnione jest z podatku dochodowego od osób fizycznych (niezależnie od wysokości). Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21 ust. 1 pkt 78,
 • art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.).

Na podstawie powyższego oraz na podstawie informacji otrzymanej od organizatora wczasów dla dziecka pracownika, stanowiącego, że T. Sp. z o. o. nie jest organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.), Komisja uznała, że w konkretnym przypadku nie została spełniona jedna z przesłanek uprawniających pracownika do dofinansowania do wczasów dla dziecka ze środków ZFŚS, gdzie za decydujące uznaje się następujące cztery warunki:

 1. wypoczynek ma mieć formę zorganizowaną - gdzie przez „formę zorganizowaną” należy rozumieć, że cały wypoczynek został zaplanowany i zorganizowany przez podmiot trzeci - organizatora wypoczynku za opłatą zapewniającą dojazdy, noclegi, całodzienne wyżywienie, a niekiedy także rozrywki sportowe i kulturalne,
 2. organizatorem wypoczynku ma być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
 3. forma wypoczynku nie może odbiegać swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych – jest to katalog zamknięty, tak więc wskazano, że żadna inna forma wypoczynku nie podlega zwolnieniu zgodnie z art. 21 pkt 78 updof, a tym samym do zorganizowanych form wypoczynku nie można zaliczyć takich form, jak: wczasy „pod gruszą”, pobyt u rodziny oraz wypoczynek organizowany „na własna rękę” przez rodziców (pracowników) i związany z tym pobyt dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, czy wynajmowanych pokojach, gospodarstwach agroturystycznych, prywatnych kwaterach,
 4. dopłata dotyczyć ma dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia -bez względu na podleganie obowiązku szkolnemu.

Zważywszy na powyższe, Komisja wskazała, że w omawianym przypadku nie został spełniony warunek określony w pkt 2 powyżej, ponieważ zgodnie z Regulaminem ZFŚS oraz postanowieniami art. 21 ust. 1 pkt 78 updof organizator wypoczynku musi prowadzić działalność w zakresie świadczenia usług turystycznych w formach określonych w pozostałych punktach i jednocześnie działać jako organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12 poz. 67, z późń. zm.). Zdaniem Komisji dopiero w chwili spełnienia wszystkich czterech warunków w rozumieniu takim jak przedstawione powyżej, możliwe jest przyznanie dofinansowania do wczasów dziecka z ZFŚS oraz zwolnienie go z podatku od osób fizycznych.

Tym nie mniej po zapoznaniu się z tematem oraz z interpretacjami podatkowymi w tym zakresie wydanymi w podobnych sprawach, Komisja ma wątpliwości co do słuszności swojego rozstrzygnięcia, w związku z czym Wnioskodawca po przeanalizowaniu powyższej sprawy, zważywszy na przedstawiony stan faktyczny, zwraca się do Państwa z niniejszym wnioskiem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dofinansowanie z ZFŚS na wczasy dla dziecka pracownika zorganizowane przez podmiot T. Sp. z o. o., który według oświadczenia nie jest podmiotem spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z brzmienia ww. przepisu wynika, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypoczynek jest zorganizowany,
 • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
 • forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
 • dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Podsumowując, dopłaty do wypoczynku, które spełniają łącznie ww. warunki i są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz spełniają warunki określone w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra podlegają w całości zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym, natomiast w przypadku sfinansowania z innych źródeł, zwolnienie przysługuje do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Wskazanie przez ustawodawcę w ww. przepisie czterech form wypoczynku oznacza, że nie każda dopłata do wypoczynku może korzystać ze zwolnienia, a tylko ta, która związana była z wypoczynkiem zorganizowanym, przybierającym postać wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska. Ustawodawca jednoznacznie określił katalog zwolnień, a także wymóg dla organizatorów tego wypoczynku, co powoduje, że tylko dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oraz spełniające warunki określone w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra korzystają ze zwolnienia, o którym mowa wyżej.

Zdaniem Spółki istotne natomiast jest to, czy tego typu wypoczynek organizowany jest zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, tj. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można więc zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np.: biura turystyczne, biura podróży jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością m.in. szkoły i placówki, kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego, z zastrzeżeniem jednak, że działalność taka prowadzona jest każdorazowo zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Wobec powyższego Spółka wychodzi z założenia i przyjęła, że intencją ustawodawcy było wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane „pod gruszą”, a tym samym zdaniem Wnioskodawcy przez zorganizowany wypoczynek należy rozumieć wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego z wyjątkiem takich form wypoczynku, jak: wczasy „pod gruszą”, pobyt u rodziny oraz wypoczynek organizowany „na własną rękę” przez rodziców (pracowników) i związanego z tym pobytu dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, czy wynajmowanych pokojach.

Mając na uwadze zaistniały stan faktyczny opisany we wniosku oraz powołany wyżej przepis prawa należy stwierdzić, że świadczenie w postaci dopłaty do wypoczynku dziecka ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych o jakie wnioskuje pracownik nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wypoczynek ten jest organizowany przez firmę, która nie jest podmiotem spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Biorąc pod uwagę powyższe, jak również oświadczenie biura podróży T. Sp. z o.o., stanowiące, że biuro to nie spełnia warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, nie jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie organizacji wypoczynku w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, gdzie w ocenie Spółki do grupy takich podmiotów należą wyłącznie te, które działają zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku dofinansowania, o którym mowa w niniejszym wniosku o interpretację indywidualną nie podlega ono zwolnieniu z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 11 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypoczynek jest zorganizowany,
 • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
 • forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
 • dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np.: biura turystyczne, biura podróży jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, m.in. szkoły i placówki, kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego.

Tak więc, zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu, tj. czy podmiot organizujący wypoczynek dla dzieci statutowo zajmuje się tego typu działalnością, czy też czyni to w ramach działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane „pod gruszą”.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że jeśli dofinansowanie do wypoczynku dziecka do lat 18 ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zorganizowanego w formie wczasów przez podmiot uprawniony do organizowania i prowadzenia działalności wypoczynkowej na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, to mieści się ono w zakresie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji pracodawca jako płatnik nie jest obowiązany pobierać od pracownika zaliczki na podatek dochodowy.

Jak wynika z treści stanu faktycznego, pracownik Wnioskodawcy złożył wniosek o dofinansowanie wakacji swojego małoletniego dziecka ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, organizowanych przez Biuro Podróży T. Sp. z o. o. w Turcji w formie wczasów z rodzicami. Powyższe Biuro Podróży, według oświadczenia, nie jest podmiotem spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Przesłanka dotycząca zorganizowania wypoczynku przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, wskazuje że istotne znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizacją tego rodzaju przedsięwzięć. W konsekwencji warunek ten jest spełniony, gdy organizacją wypoczynku zajmuje się uprawniony do tego podmiot, którym w szczególności może być biuro podróży, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, jak również szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę stan faktyczny, dofinansowanie w postaci dopłaty do wypoczynku dziecka ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, o których mowa jest w treści wniosku, nie korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż firma organizująca wypoczynek nie jest podmiotem spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Mając na uwadze powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.