IPPB4/4511-1015/15-4/MP | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym kwoty dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dziecka pracownika
IPPB4/4511-1015/15-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie wypoczynku
 2. dzieci i młodzież
 3. wypoczynek
 4. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2015 r. (data wpływu 9 września 2015 r.) uzupełniony pismem z dnia 21 października 2015 r. (data nadania 21 października 2015 r., data wpływu 23 października 2015 r.) na wezwanie z dnia 9 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1015/15-2/MP (data nadania 12 października 2015 r., data doręczenia 17 października 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym kwoty dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dziecka pracownika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym kwoty dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dziecka pracownika.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 9 października 2015 r. Nr IPPB4/4511-1015/15-2/MP (data nadania 12 października 2015 r., data doręczenia 17 października 2015 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez uzupełnienie danych o sposobie zwrotu opłaty oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do sformułowanego pytania.

Pismem z dnia 21 października 2015 r. (data nadania 21 października 2015 r., data wpływu 23 października 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne wniosku w terminie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni jest w posiadaniu faktury za wyjazd na wczasy wraz z dzieckiem (lat 11). Organizatorem wypoczynku było biuro podróży X. W treści ww. dokumentu wpisano: "Nazwa towaru lub usługi"; "Usługa turystyczna X." i dalej w treści "wypoczynek zorganizowany". Na podstawie przywołanej faktury, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Wnioskodawczyni może otrzymać u swojego pracodawcy dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego. Wnioskodawczyni wskazała, że wypoczynek w formie wczasów był kompleksowo zorganizowany, były posiłki, animatorzy, zajęcia sportowo – rozrywkowe itp. Wnioskodawczyni spotkała się z interpretacją, że tylko dopłaty do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży, który został zgłoszony do Kuratorium Oświaty (czyli obozy, kolonie tylko te w formie zgłoszenia przez organizatora wypoczynku do właściwego miejscowo Kuratorium Oświaty) podlegają zwolnieniu. Tym czasem ustawodawca nigdzie nie zawarł takiego ograniczenia. Wnioskodawczyni dodała, że zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 21 ust. 1 pkt 78 mówi, że wolne od podatku dochodowego są dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk ... dzieci i młodzieży do lat 18. Wnioskodawczyni wskazała, że w powyżej zacytowanym fragmencie jest słowo "wczasów", a z takiej właśnie formy wypoczynku korzystał syn Wnioskodawczyni razem z Wnioskodawczynią. Ponadto Wnioskodawczyni dodała, że część dzieci wypoczywa wraz z rodzicami i wypoczynek ten ma formę zorganizowaną, gdyż organizatorem jest podmiot do tego uprawniony, jest faktura, wiek dziecka zgodny z ustawą.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dofinansowanie z ZFŚS z tytułu wypoczynku zorganizowanego w formie wczasów przysługujące synowi Wnioskodawczyni podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży, który to wypoczynek (jak w przypadku Wnioskodawczyni) miał formę wczasów, a co za tym idzie nie został zgłoszony przez organizatora (jakim jest biuro podróży) do Kuratorium Oświaty, powinien być objęty zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78.

Ponadto, ustawową definicję z ww. przepisu, mówiącą, że "organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie" wyczerpuje, w opinii Wnioskodawczyni m.in. biuro podróży, bez potrzeby dołączenia jakiś dodatkowych, bliżej nieokreślonych dokumentów, których niejednokrotnie oczekują pracodawcy od pracowników, starających się o nieopodatkowanie dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży z ZFŚS. W przypadku Wnioskodawczyni, wystarczyć powinien ogólnodostępny KRS, gdyż np. Statutu organizatorzy wypoczynku raczej nie chcą udostępniać, a z oświadczeniami (na potwierdzenie, że organizator jest uprawniony) jest taki problem, że w biurach podróży nikt nie wie, kto ma się pod nimi podpisać. Stąd, podatnicy mają ogromne problemy, aby ostatecznie skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania dopłaty do wypoczynku dzieci.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

 • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
 • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypoczynek jest zorganizowany,
 • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
 • forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
 • dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np.: biura turystyczne, biura podróży jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, m.in. szkoły i placówki, kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego.

Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane „pod gruszą”.

W świetle powyższego, należy stwierdzić, że kwota dofinansowania do wypoczynku dziecka do lat 18 – zorganizowanego w formie wczasów – przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie, przysługująca synowi Wnioskodawczyni, będzie podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

dofinansowanie wypoczynku
IBPBII/1/415-866/09/BD | Interpretacja indywidualna

dzieci i młodzież
IBPB-2-1/4511-276/15/BD | Interpretacja indywidualna

wypoczynek
ITPB2/415-1107a/14/MU | Interpretacja indywidualna

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
IPTPB1/4511-468/15-4/ASZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.