IBPB-2-2/4511-516/15/HS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony i prawidłowego udokumentowania poniesionego wydatku.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data otrzymania 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony i prawidłowego udokumentowania poniesionego wydatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony i prawidłowego udokumentowania poniesionego wydatku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

U Wnioskodawcy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach dofinansowania (na podstawie regulaminu wprowadzonego zarządzeniem burmistrza) ze środków ZFŚS przyznawane są m.in. dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego spełniające łącznie następujące warunki:

 • wypoczynek powinien być zorganizowany,
 • organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
 • wypoczynek powinien przybierać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
 • dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Pracownik chcąc skorzystać z powyższego dofinansowania jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych po wyżej warunków.

Pracownicy chcą złożyć wnioski o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dziecka do 18 roku życia podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykupują wczasy zorganizowane dla swojej rodziny u organizatorów prowadzących działalność w tym zakresie przedkładając oświadczenie organizatora potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu art. 21 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m. in. w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach wczasowych, pensjonatach, biurach turystycznych). Na fakturach VAT w nazwie usługi mogą widnieć określenia: „usługa turystyczna, wypoczynek zorganizowany w formie wczasów, impreza turystyczna, pobyt wypoczynkowa, wczasy, wycieczka”. W uwagach oraz w osobnym dodatkowym oświadczeniu widnieje adnotacja sporządzona przez organizatora wypoczynku: „wczasy zorganizowane w dniach.... dla....(podane imiona i nazwiska członków rodziny z wyszczególnieniem osobnych kwot dla każdego z nich, przy dzieciach data urodzenia), miejsce wypoczynku.

W związku z powyższym zdarzeniem przyszłym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy faktury, na których w nazwie usługi widnieją opisy „usługa turystyczna, wypoczynek organizowany w formie wczasów, impreza turystyczna, pobyt wypoczynkowy, wczasy, wycieczka”, a w rubryce „uwagi” i w osobnych oświadczeniach organizatora widnieje opis wczasy zorganizowane w dniach.... dla....(podane imiona i nazwiska członków rodziny z wyszczególnieniem osobnych kwot dla każdego z nich, przy dzieciach – data urodzenia), miejsce wypoczynku oraz dostarczenie oświadczeń od organizatora usługi, że prowadzi działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu art. 21 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, są podstawą do udzielenia dopłaty z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wypoczynku dzieci i młodzieży do 18 roku życia zwolnionej z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, faktury wystawione w ten sposób oraz dołączone oświadczenia organizatora dają podstawę do wypłacenia dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż:

 1. wypoczynek będzie zorganizowany,
 2. organizatorem wypoczynku będzie podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
 3. wypoczynek przybierze formę wczasów,
 4. pracownik poniesie koszty pobytu dzieci do lat 18, co zostanie udokumentowane fakturą.

Określenie „usługa turystyczna, wypoczynek zorganizowany w formie wczasów, impreza turystyczna, pobyt wypoczynkowy, wczasy, wycieczka” wynika ze stosowania programu komputerowego organizatora, a wszelkie dodatkowe informacje niezbędne do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną ujęte w „uwagach” faktury oraz w osobnym oświadczeniu organizatora. Ponadto zgodnie z definicją słownikową zawartą w słowniku języka polskiego (zgodnie z internetowym słownikiem wydawnictwa naukowego PWN S.A. – http://sjp.pwn.pl) wycieczka to wędrówka lub wyjazd w celach turystycznych. Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze można stwierdzić, że wycieczka to w istocie forma wypoczynku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony i prawidłowego udokumentowania poniesionego wydatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2). Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie stanu faktycznego dotyczącego zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) została zawarta w odrębnej interpretacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy określa źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 1 wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku służbowego i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku służbowym lub stosunku pokrewnym.

Tak też jest w przypadku dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika, bowiem to dofinansowanie przyznawane jest w związku z istniejącym stosunkiem służbowym pomiędzy pracodawcą a rodzicem dziecka, którego wypoczynek został dofinansowany. Zatem przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła określonego w treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

 1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 2. z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z brzmienia ww. przepisu wynika, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypoczynek powinien być zorganizowany,
 • organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, czyli np. działalność gospodarczą w zakresie organizowania wypoczynku,
 • wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
 • dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia.

Należy zauważyć, iż na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia.

Do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne jest posiadanie dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty KP, przelewu bankowego, przekazu pocztowego), który zawiera co najmniej:

 • nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, na rzecz którego została dokonana wpłata (w razie wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do usługodawcy czy świadczy usługi w zakresie organizacji wypoczynku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub czy zajmuje się statutowo tego typu działalnością),
 • forma wypoczynku (wczasy, kolonie, obóz lub zimowisko),
 • imię i nazwisko dziecka korzystającego z zorganizowanej formy wypoczynku,
 • imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty,
 • kwotę i datę dokonania zapłaty.

W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma regulacji określającej jaki dowód powinien przedstawić pracownik z tytułu wydatku, który poniósł na wypoczynek dziecka do lat 18. Zatem, aby dofinansowanie do wypoczynku dzieci mogło być zwolnione od podatku należałoby przyjąć, że ma tu zastosowanie ogólna reguła, według której dowodem może być wszystko co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W takiej sytuacji stosuje się dokumenty zwyczajowo przyjęte, jakimi są różnego rodzaju dowody wpłaty. Pojęcie dowód wpłaty jest pojęciem szerokim i obejmuje swym zakresem, jak już wskazano powyżej, zarówno rachunek lub fakturę VAT wystawioną przez organizatora wypoczynku, przelew bankowy, przekaz pocztowy, czy też dokument wpłaty w kasie podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie. Z przedstawionych dokumentów musi wynikać, że wypoczynek dotyczy będzie dziecka pracownika (imię i nazwisko dziecka w treści dokumentu), a nabywcą musi być pracownik (rodzic dziecka).

Z treści cyt. art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że aby zastosować omawiane zwolnienie wypoczynek dziecka powinien przybrać jedną z form, tj. wczasów, obozu, kolonii lub zimowiska i winien być zorganizowany przez uprawnione do tego podmioty.

Obowiązek zorganizowana wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

W świetle powyższych wyjaśnień należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np.: biura turystyczne, biura podróży jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, m.in. szkoły i placówki, kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego.

Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane „pod gruszą”.

Z wniosku wynika, ze pracownicy Wnioskodawcy chcą złożyć wnioski o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dziecka do 18 roku życia podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wykupują wczasy zorganizowane dla swojej rodziny u organizatorów prowadzących działalność w tym zakresie przedkładając oświadczenie organizatora potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w rozumieniu art. 21 pkt 78 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m. in. w biurach podróży, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach wczasowych, pensjonatach, biurach turystycznych). Na fakturach VAT w nazwie usługi mogą widnieć określenia: „usługa turystyczna, wypoczynek zorganizowany w formie wczasów, impreza turystyczna, pobyt wypoczynkowa, wczasy, wycieczka”. W uwagach oraz w osobnym dodatkowym oświadczeniu widnieje adnotacja sporządzona przez organizatora wypoczynku: „wczasy zorganizowane w dniach.... dla....(podane imiona i nazwiska członków rodziny z wyszczególnieniem osobnych kwot dla każdego z nich, przy dzieciach data urodzenia), miejsce wypoczynku.

W kontekście tak przedstawionego zdarzenia Wnioskodawca stwierdził, że faktury wystawione w opisany powyżej sposób oraz oświadczenia organizatora będą dawać podstawę do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ramach wypoczynku zorganizowanego dzieci.

Należy zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w ramach wypoczynku zorganizowanego dzieci i młodzieży będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli faktury zostaną wystawione na pracownika z adnotacją, że w wypoczynku uczestniczyło dziecko (imię i nazwisko dziecka pracownika) przez podmiot organizujący wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18 – albowiem taki dokument będzie uprawniał do zastosowania omawianego zwolnienia.

W takiej sytuacji Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego pracownikowi świadczenia.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.