IBPB-2-2/4511-515/15/HS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data otrzymania 30 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

U Wnioskodawcy funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS). W ramach dofinansowania (na podstawie regulaminu wprowadzonego zarządzeniem burmistrza) ze środków ZFŚS przyznawane są m.in. dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego spełniające łącznie następujące warunki:

  • wypoczynek powinien być zorganizowany,
  • organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
  • wypoczynek powinien przybierać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
  • dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Pracownik chcąc skorzystać z powyższego dofinansowania jest zobowiązany dostarczyć niezbędne dokumenty potwierdzające spełnienie wymienionych po wyżej warunków.

Pracownik złożył wniosek o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dziecka do lat 18 z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a następnie dostarczył fakturę VAT wystawioną przez sprzedawcę: „X. sp. z o.o.”, podany adres i NIP. W rubryce „nazwa towaru/usługi (SWW/KU/PKWIU): za „warsztaty językowe w Wielkiej Brytanii, SA 1, w terminie .......2015 r., zgłoszenie nr ........uczestnik: córka (podane imię i nazwisko) ur. (podana data urodzenia), PKWiU: 85.59.11. Cena netto = Cena brutto (stawka VAT: nieopodat. art. 28g ust. 2). Pozostałe pozycje w tej rubryce: „przewóz osób – kraj (PKWIU: 49.39.3), przewóz osób – zagranica (PKWIU 49.39.3), kwota netto, stawka VAT, kwota brutto.” Na fakturze widnieje adnotacja: zapłacono oraz kwota. Faktura opatrzona jest pieczęcią nagłówkową: „X. sp. z o.o.” oraz podany jest adres, nr telefonu i faxu, a także podpis osoby upoważnionej do wystawiania faktur oraz jej pieczęć. Pracownik dostarczył również oświadczenie wystawione przez organizatora potwierdzające, że prowadzi on działalność w tym zakresie oraz potwierdzające pobyt: dane dziecka, data urodzenia, adres zamieszkania, data pobytu na warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii. Oświadczenie podpisane jest przez osobę upoważnioną i opatrzone pieczęciami: imienną osoby uprawnionej oraz nagłówkowymi organizatora. Dodatkowo z oferty organizatora umieszczonej na stronie internetowej wynika, że organizuje on warsztaty językowe, które są „połączeniem elementów wycieczki turystycznej oraz obozu językowego”. Z programu oferty wynika, że uczestnicy warsztatów uczą się języka obcego w połączeniu ze zwiedzaniem i poznawaniem atrakcji miast Wielkiej Brytanii, obyczajów.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca jako płatnik może uznać, że forma „warsztaty językowe” wraz z rozwinięciem tego pojęcia udostępnionym na stronie internetowej organizatora, że jest to połączenie elementów wycieczki turystycznej oraz obozu językowego, jest pobytem uprawniającym do zwolnienia z dofinansowania do wypoczynku dziecka z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, aby dopłata do wypoczynku zorganizowanego była zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych powinny być spełnione następujące warunki określone w art. 21 ust 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wypoczynek musi być zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18. Zdaniem Wnioskodawcy, pomimo że spośród wymienionych powyżej form uprawniających do zwolnienia od podatku od osób fizycznych brak jest formy „warsztaty językowe”, to z wyjaśnień organizatora umieszczonych na jego stronie internetowej wynika, że jest to wyjazd łączący wypoczynek z nauką języka obcego. W związku z powyższym Wnioskodawca jako uprawniony nie powinien potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z dopłaty z funduszu świadczeń socjalnych do warsztatów językowych dziecka pracownika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony (pytanie oznaczone we wniosku nr 1). Ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie zdarzenia przyszłego dotyczącego zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony i prawidłowego udokumentowania poniesionego wydatku (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) została zawarta w odrębnej interpretacji.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy określa źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 1 wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku służbowego i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku służbowym lub stosunku pokrewnym.

Tak też jest w przypadku dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika, bowiem to dofinansowanie przyznawane jest w związku z istniejącym stosunkiem służbowym pomiędzy pracodawcą a rodzicem dziecka, którego wypoczynek został dofinansowany. Zatem przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła określonego w treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

  1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
  2. z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z brzmienia ww. przepisu wynika, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypoczynek powinien być zorganizowany,
  • organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, czyli np. działalność gospodarczą w zakresie organizowania wypoczynku,
  • wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
  • dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu.

W świetle powyższych wyjaśnień należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można zarówno te podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej np.: biura turystyczne, biura podróży jak również i te, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, m.in. szkoły i placówki, kościoły, stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego.

Jednocześnie należy podkreślić, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, obozów czy zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestniczenia w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane „pod gruszą”.

W sytuacji przedstawionej we wniosku wypoczynek małoletniego dziecka pracownika Wnioskodawcy przybrał formę wypoczynku zorganizowanego – warsztatów językowych połączonych ze zwiedzaniem, co wynika zarówno z treści faktury wystawionej przez podmiot organizujący wyjazd do Wielkiej Brytanii jak i z treści oświadczenia sporządzonego przez ten podmiot będący podmiotem uprawnionym do prowadzenia tego typu działalności. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika ponadto, że pracownik Wnioskodawcy złożył wniosek o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dziecka do lat 18 z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a następnie dostarczył fakturę VAT zawierająca nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku wystawioną przez sprzedawcę prowadzącego działalność w tym zakresie potwierdzającą pobyt dziecka, (dane dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, datę pobytu na warsztatach językowych połączonych ze zwiedzaniem) oraz cenę.

Należy zatem stwierdzić, że przyznane kwoty dofinansowania do wypoczynku dzieci młodzieży do lat 18 – zorganizowanego w formie warsztatów językowych połączonych ze zwiedzaniem – przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie, będą podlegać zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warsztaty językowe połączone z wypoczynkiem pomimo, że nie są enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w przywołanym wyżej przepisie – nie odbiegają swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku (wczasy, kolonie, obozy).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przywołane powyżej przepisy prawa stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy pracownik w celu uzyskania dofinansowania do wypoczynku dziecka przedłoży wniosek, z którego wynika, że dziecko nie ukończyło 18 roku życia, dowód zapłaty za pobyt dziecka na warsztatach językowych w Wielkiej Brytanii połączonych z wypoczynkiem, oświadczenie organizatora, z którego wynika, że prowadzi on działalność w zakresie organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży, spełnione są wymogi określone w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym otrzymane przez niego dokumenty stanowiące podstawę dofinansowania są wystarczające dla celów zastosowania zwolnienia z ww. przepisu.

W świetle powyższych wyjaśnień należy stwierdzić, że przyznana kwota dofinansowania do pobytu dziecka na warsztatach językowych połączonych ze zwiedzaniem przez podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w tym zakresie, podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozpatrywanej sprawie zostały bowiem spełnione przesłanki art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania.

W takiej sytuacji Wnioskodawca nie miał obowiązku potrącić zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego pracownikowi świadczenia.

Stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.