IBPB-2-2/4511-512/15/HS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zwolnienie z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika w ośrodku wczasowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. poz. 643) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 23 lipca 2015 r. (data otrzymania 3 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika w ośrodku wypoczynkowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 sierpnia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika w ośrodku wypoczynkowym.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz regulaminu zakładowego świadczeń socjalnych dopłaca do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w zależności od sytuacji materialnej pracownika.

Pracownik przedłożył fakturę, która zawiera następujące elementy:

 1. nabywca: dane pracownika,
 2. opis zakupionych usług: „usługa hotelarska w ośrodku wypoczynkowym”,
 3. PKWIU: 55.20,
 4. cena i wartość brutto za usługę.

Ponadto na fakturze umieszczona jest uwaga, że był to rodzinny pobyt wczasowy z wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym, termin pobytu, imię i nazwisko dziecka oraz cena wczasów dziecka. Ponadto pracownik dostarczył zaświadczenie od firmy usługowej wystawiającej fakturę, że dziecko wraz z rodzicami korzystało ze zorganizowanych wczasów rodzinnych oraz że pobyt zawierał noclegi, wyżywienie, programy animacyjne dla dzieci, imprezy i atrakcje dla rodzin. Na zaświadczeniu znajduje się również informacja, że ośrodek wypoczynkowy wpisany jest do rejestru obiektów noclegowych prowadzonego przez gminę.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie.

Czy przedstawione przez pracownika Wnioskodawcy dokumenty tj.:

 • faktura zawierająca nazwę usługi jako „usługa hotelarska w ośrodku wypoczynkowym” oraz uwagę, że wypoczynek był rodzinnym pobytem wczasowym wraz z wyżywieniem,
 • zaświadczenie firmy usługowej, że dziecko wraz z rodzicami korzystało z zorganizowanych wczasów rodzinnych (pobyt zawierał noclegi, wyżywienie, programy animacyjne dla dzieci, imprezy i atrakcje dla rodzin) oraz że ośrodek wypoczynkowy wpisany jest do rejestru obiektów noclegowych prowadzonego przez gminę

-są podstawą do zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych dopłaty do wypoczynku dziecka do lat 18 (art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)...

Zdaniem Wnioskodawcy, dopłata do form wypoczynku – pobyt dziecka w ośrodku wypoczynkowym – w części dotyczącej dzieci i młodzieży do lat 18 nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nie spełnia wszystkich przesłanek, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 tej ustawy, a mianowicie wypoczynek nie był zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (firma sprzedająca usługę określoną w fakturze, zgodnie z zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON prowadzi działalność w zakresie obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.20.Z). Ponadto – w ocenie Wnioskodawcy – użyte w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „wczasy” nie obejmuje wypoczynku zorganizowanego przez pracownika np. wykupienia wczasów w ośrodku wypoczynkowym, które spędzane są przez pracownika z dziećmi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy określa źródła przychodów, gdzie między innymi w pkt 1 wymienia się: stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, pracę nakładczą, emeryturę lub rentę.

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot „w szczególności” oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku służbowego i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku służbowym lub stosunku pokrewnym.

Tak też jest w przypadku dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika, bowiem to dofinansowanie przyznawane jest w związku z istniejącym stosunkiem służbowym pomiędzy pracodawcą a rodzicem dziecka, którego wypoczynek został dofinansowany. Zatem przychód z tego tytułu należy zaliczyć do źródła określonego w treści art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18:

 1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra – niezależnie od ich wysokości,
 2. z innych źródeł – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Z brzmienia ww. przepisu wynika, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • wypoczynek powinien być zorganizowany,
 • organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, czyli np. działalność gospodarczą w zakresie organizowania wypoczynku,
 • wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
 • dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu.

Przechodząc zatem do przesłanki dotyczącej zorganizowania wypoczynku przez podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, należy zauważyć, że istotne znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizacją tego rodzaju przedsięwzięć. W konsekwencji warunek ten jest spełniony, gdy organizacją wypoczynku zajmuje się uprawniony do tego podmiot, którym w szczególności może być biuro podróży, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, jak również szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.).

Dla zastosowania omawianego zwolnienia istotna jest wiec również forma zorganizowanego wypoczynku. Mianowicie musi ona przybrać postać wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, bądź musi być związana z pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych lub leczniczo-opiekuńczych. Poza zakresem tego zwolnienia – zgodnie z intencją ustawodawcy – są zatem tzw. „wczasy pod gruszą”, wizyta u rodziny, czy „wypady” organizowane na własną rękę i związany z tym pobyt dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, czy wynajmowanych pokojach, gospodarstwach agroturystycznych, prywatnych kwaterach.

Wskazanie przez ustawodawcę w ww. przepisie form wypoczynku oznacza, że nie każda dopłata do wypoczynku może korzystać ze zwolnienia, a tylko ta, która związana jest z wypoczynkiem zorganizowanym przybierającym postać m.in. wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska lub innych form wypoczynku nie odbiegającym swoim charakterem od ww. wymienionych form wypoczynku. Ustawodawca jednoznacznie określił katalog zwolnień, a także wymóg dla organizatorów tego wypoczynku, co powoduje, że tylko dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa wyżej.

W odniesieniu do pojęcia „wczasów” ujętego w art. 21 ust.1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyjaśnić, że chodzi o wczasy zorganizowane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania wypoczynku, a nie o wykupienie pobytu w domu wczasowym, hotelu czy pensjonacie. Przy czym istotne jest aby organizator był uprawniony do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownik Wnioskodawcy wykupił rodzinny pobyt wczasowy z wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym. Pracownik dostarczył ponadto zaświadczenie od firmy usługowej wystawiającej fakturę, że dziecko wraz z rodzicami korzystało ze zorganizowanych wczasów rodzinnych oraz że pobyt zawierał noclegi, wyżywienie, programy animacyjne dla dzieci, imprezy i atrakcje dla rodzin. Na zaświadczeniu znajdowała się również informacja, że ośrodek wypoczynkowy wpisany jest do rejestru obiektów noclegowych prowadzonego przez gminę. Z przedstawionej faktury wynikało, że zawiera ona następujące elementy: 1) nabywca (dane pracownika), 2) opis zakupionych usług: „usługa hotelarska w ośrodku wypoczynkowym”, 3) PKWIU: 55.20, 4) cena i wartość brutto za usługę.

W świetle powyższych okoliczności należy stwierdzić, że tylko dopłata do takiego wypoczynku dziecka (łącznie z rodzicami lub bez nich), który został zorganizowany przez podmiot uprawniony do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tymczasem z wniosku nie wynikało, aby ośrodek wypoczynkowy był podmiotem zajmującym się organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a jedynie że był to wypoczynek zorganizowany. Z wniosku ORD-IN wynika, że organizator wypoczynku prowadził działalność w zakresie obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD 55.20.Z). A zaświadczenie wydane przez ten ośrodek, z którego wynika, że dziecko wraz z rodzicami korzystało z zorganizowanych wczasów rodzinnych nie oznacza jeszcze, że podmiot ten (tj. ośrodek wczasowy) posiadał uprawnienia do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 18. Tymczasem w sytuacji gdy wypoczynek nie był zorganizowany przez podmiot prowadzący działalność w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie pobytu dziecka w ośrodku wczasowym (hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, prywatnych kwaterach) nie stanowi wypoczynku w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy podkreślić jeszcze raz, że dla celów zastosowania przedmiotowego zwolnienia znaczenie ma jaki podmiot zorganizował wypoczynek dzieci i młodzieży do lat 18, a zatem jaki podmiot wystawił fakturę (lub rachunek).

Zatem w rozpatrywanej sytuacji Wnioskodawca będzie miał obowiązek potrącenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego pracownikowi świadczenia.

Podsumowując, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 57a ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.