1061-IPTPB4.4511.230.2016.2.KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Obowi1zki p3atnika w zwi1zku z dofinansowaniem ze orodków Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych do wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Lodzi dzia3aj1cy w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, ?e stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 paYdziernika 2016 r. (data wp3ywu 10 paYdziernika 2016 r.), uzupe3nionym pismem z dnia 16 listopada 2016 r. (data wp3ywu 24 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowi1zków p3atnika w zwi1zku z dofinansowaniem ze orodków Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych do wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18 – jest prawid3owe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 paYdziernika 2016 r. zosta3 z3o?ony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spe3nia3 wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z póYn. zm.), w zwi1zku z czym pismem z dnia 7 listopada 2016 r., nr 1061-IPTPB4.4511.230.2016.1.KS, na podstawie art. 169 § 1 w zwi1zku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawce do uzupe3nienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupe3nienia ww. wniosku wys3ano w dniu 7 listopada 2016 r. (data doreczenia 14 listopada 2016 r.). Wnioskodawca uzupe3ni3 przedmiotowy wniosek pismem z dnia 16 listopada 2016 r. (data wp3ywu 24 listopada 2016 r.), nadanym za poorednictwem placówki pocztowej w dniu 18 listopada 2016 r.

We wniosku i jego uzupe3nieniu przedstawiono nastepuj1ce zdarzenie przysz3e:

Wnioskodawca jest podmiotem zobowi1zanym do prowadzenia Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych. W ramach dzia3alnooci socjalnej finansowanej ze orodków Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych, Wnioskodawca dofinansowuje wypoczynek pracowników oraz cz3onków ich rodzin, w tym dzieci i m3odzie?y do 18 roku ?ycia. W celu skorzystania z dofinansowania wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18, pracownicy przedstawiaj1 faktury i rachunki, maj1ce na celu udokumentowaa wypoczynek dzieci w formie wskazanej w treoci art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wczasów, obozów itd. Przedmiotowe faktury i rachunki za pobyt na wczasach wystawione s1 przez podmioty wystepuj1ce jako firmy us3ug turystycznych, handlowo us3ugowych, us3ug noclegowych. Podmioty te prowadz1 dzia3alnooa gospodarcz1 sklasyfikowan1 w PKD jako obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwa3ego zakwaterowania (PKD 55.20) oraz pozosta3a dzia3alnooa us3ugowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 79.90C). Pracownicy nie dostarczaj1 Wnioskodawcy innych dokumentów dotycz1cych podmiotów, które wystawi3y rachunki, faktury za pobyt na wczasach, obozach itd.

W piomie stanowi1cym uzupe3nienie wniosku, Wnioskodawca wskaza3, ?e wartooa przedmiotowej dop3aty przypadaj1cej na dzieci pracowników przekroczy w roku podatkowym 760 z3. Ponadto wskazuje, ?e dop3aty do wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18 pochodz1 w przypadku Wnioskodawcy tylko i wy31cznie z Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych, nie zao z innych Yróde3, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z dostarczonych do Wnioskodawcy przez pracowników dokumentów i materia3ów nie wynika, ?e organizatorami wypoczynku w formie wczasów i obozów s1 podmioty prowadz1ce dzia3alnooa gospodarcz1 w tym zakresie. Dostarczone dokumenty wskazuj1, ?e podmioty te prowadz1 dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie us3ug noclegowych, noclegowych z wy?ywieniem itp., natomiast nie s1 biurami podró?y, turystycznymi lub podmiotami statutowo zajmuj1cymi sie organizacj1 wypoczynku, zgodnie z art. 92c ustawy z dnia 7 wrzeonia 1991 r. o systemie oowiaty.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytanie, ostatecznie sformu3owane w uzupe3nieniu wniosku:

Czy Wnioskodawca jako p3atnik podatku, o którym mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mo?e nie pobraa zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wyp3aconej pracownikowi dop3aty do wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18-stu (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w przypadku przedstawienia przez pracownika rachunku, faktury wystawionej za pobyt na wczasach oraz innych formach wypoczynku wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przez podmioty bed1ce domami wczasowymi, hotelami, pensjonatami, pokojami do wynajecia, prowadz1cych dzia3alnooa jako obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwa3ego zakwaterowania oraz w zakresie pozosta3ej dzia3alnooci us3ugowej w zakresie rezerwacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, jako p3atnik podatku dochodowego od osób fizycznych z tytu3u dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy, nie mo?e w zdarzeniu przysz3ym przedstawionym we wniosku i jego uzupe3nieniu zaniechaa poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytu3u otrzymania przez pracownika dop3aty do wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18-stu.

Zgodnie z treoci1 art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawca jako pracodawca zobowi1zany jest do poboru zaliczek za podatek dochodowy od osób fizycznych z tytu3u dochodów uzyskiwanych ze stosunku pracy. Jako pracodawca, Wnioskodawca zgodnie z postanowieniami Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych dop3aca pracownikom do wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18-stu.

W myol art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym s1 dop3aty do wypoczynku dzieci m3odzie?y do lat 18-stu, je?eli 31cznie spe3nione s1 nastepuj1ce warunki:

 • organizatorem wypoczynku musi bya podmiot prowadz1cy dzia3alnooa w tym zakresie,
 • wypoczynek powinien bya zorganizowany,
 • dop3ata powinna dotyczya dzieci i m3odzie?y uczestnicz1cych w wypoczynku, które nie ukonczy3y 18 roku ?ycia.

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem organów skarbowych dla mo?liwooci korzystania ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma znaczenie jaki podmiot wystawi3 stosown1 fakture lub rachunek. Podmiotem tym mo?e bya tylko podmiot, który jest organizatorem wypoczynku w ramach prowadzonej dzia3alnooci w tym zakresie. Istotne znaczenie ma formalno prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynnooci zwi1zanych z organizowaniem wypoczynku, okreolone w dokumentach stanowi1cych podstawe funkcjonowania danego podmiotu. Przes3anke t1 spe3niaj1 podmioty bed1ce biurami podró?y wpisanymi do Rejestru Organizatorów Turystki oraz podmioty, które dokona3y zg3oszenia imprezy do rejestru imprez prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Z przedstawionych przez pracowników dokumentów nie wynika, ?e podmioty owiadcz1ce us3ugi wskazane w tych?e dokumentach s1 podmiotami, które spe3niaj1 jeden z powy?szych warunków.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przysz3ego jest prawid3owe.

Zgodnie z generaln1 zasad1 powszechnooci opodatkowania, wyra?on1 w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj1 wszelkiego rodzaju dochody, z wyj1tkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 przywo3anej ustawy, przychodami, z zastrze?eniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikaj1cych z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, s1 otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieni1dze i wartooci pienie?ne oraz wartooa otrzymanych owiadczen w naturze i innych nieodp3atnych owiadczen.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku s3u?bowego, stosunku pracy, pracy nak3adczej oraz spó3dzielczego stosunku pracy uwa?a sie wszelkiego rodzaju wyp3aty pienie?ne oraz wartooa pienie?n1 owiadczen w naturze b1dY ich ekwiwalenty, bez wzgledu na Yród3o finansowania tych wyp3at i owiadczen, a w szczególnooci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, ró?nego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezale?nie od tego, czy ich wysokooa zosta3a z góry ustalona, a ponadto owiadczenia pienie?ne ponoszone za pracownika, jak równie? wartooa innych nieodp3atnych owiadczen lub owiadczen czeociowo odp3atnych.

U?yty powy?ej zwrot „w szczególnooci” oznacza, ?e wymienione kategorie przychodów zosta3y wskazane jedynie przyk3adowo. Przychodem ze stosunku s3u?bowego i stosunków pokrewnych s1 wiec wszelkiego rodzaju wyp3aty i owiadczenia skutkuj1ce u podatnika powstaniem przysporzenia maj1tkowego, maj1ce swoje Yród3o w 31cz1cym pracownika z pracodawc1 stosunku s3u?bowym lub stosunku pokrewnym.

Tak te? jest w przypadku dofinansowania wypoczynku dziecka pracownika, bowiem to dofinansowanie przyznawane jest w zwi1zku z istniej1cym stosunkiem s3u?bowym pomiedzy pracodawc1 a rodzicem dziecka, którego wypoczynek zosta3 difinansowany. Zatem przychód z tego tytu3u nale?y zaliczya do Yród3a okreolonego w treoci art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myol art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj1ce osobowooci prawnej, zwane dalej „zak3adami pracy”, s1 obowi1zane jako p3atnicy obliczaa i pobieraa w ci1gu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskuj1 od tych zak3adów przychody ze stosunku s3u?bowego, stosunku pracy, pracy nak3adczej lub spó3dzielczego stosunku pracy, zasi3ki pienie?ne z ubezpieczenia spo3ecznego wyp3acane przez zak3ady pracy, a w spó3dzielniach pracy – wyp3aty z tytu3u udzia3u w nadwy?ce bilansowej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przysz3ego wynika, ?e Wnioskodawca jest podmiotem zobowi1zanym do prowadzenia Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych. W ramach dzia3alnooci socjalnej finansowanej ze orodków Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych, Wnioskodawca dofinansowuje wypoczynek pracowników oraz cz3onków ich rodzin, w tym dzieci i m3odzie?y do 18 roku ?ycia. W celu skorzystania z dofinansowania wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18, pracownicy przedstawiaj1 faktury i rachunki, maj1ce na celu udokumentowaa wypoczynek dzieci w formie wskazanej w treoci art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wczasów, obozów itd. Przedmiotowe faktury i rachunki za pobyt na wczasach wystawione s1 przez podmioty wystepuj1ce jako firmy us3ug turystycznych, handlowo us3ugowych, us3ug noclegowych. Podmioty te prowadz1 dzia3alnooa gospodarcz1 sklasyfikowan1 w PKD jako obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwa3ego zakwaterowania oraz pozosta3a dzia3alnooa us3ugowa w zakresie rezerwacji gdzie indziej niesklasyfikowane. Pracownicy nie dostarczaj1 Wnioskodawcy innych dokumentów dotycz1cych podmiotów, które wystawi3y rachunki, faktury za pobyt na wczasach, obozach itd. Wnioskodawca wskaza3, ?e wartooa przedmiotowej dop3aty przypadaj1cej na dzieci pracowników przekroczy w roku podatkowym 760 z3. Ponadto wskazuje, ?e dop3aty do wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18-tu pochodz1 w przypadku Wnioskodawcy tylko i wy31cznie z Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych, nie zao z innych Yróde3, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z dostarczonych do Wnioskodawcy przez pracowników dokumentów i materia3ów nie wynika, ?e organizatorami wypoczynku w formie wczasów i obozów s1 podmioty prowadz1ce dzia3alnooa gospodarcz1 w tym zakresie. Dostarczone dokumenty wskazuj1, ?e podmioty te prowadz1 dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie us3ug noclegowych, noclegowych z wy?ywieniem itp. natomiast nie s1 biurami podró?y, turystycznymi lub podmiotami statutowo zajmuj1cymi sie organizacj1 wypoczynku, zgodnie z art. 92c ustawy z dnia 7 wrzeonia 1991 r. o systemie oowiaty.

W myol art. 21 ust. 1 pkt 78 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego s1 dop3aty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadz1ce dzia3alnooa w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym równie? po31czonego z nauk1, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekunczych, oraz przejazdów zwi1zanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i m3odzie?y do lat 18:

 1. z funduszu socjalnego, zak3adowego funduszu owiadczen socjalnych oraz zgodnie z odrebnymi przepisami wydanymi przez w3aociwego ministra – niezale?nie od ich wysokooci,
 2. z innych Yróde3 – do wysokooci nieprzekraczaj1cej w roku podatkowym kwoty 760 z3.

W owietle powy?szego nale?y stwierdzia, ?e dop3aty do wypoczynku podlegaj1 zwolnieniu od podatku dochodowego, je?eli spe3nione s1 31cznie nastepuj1ce warunki:

 1. dop3ata dotyczy dzieci i m3odzie?y uczestnicz1cych w wypoczynku, które nie ukonczy3y 18 roku ?ycia,
 2. organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadz1cy dzia3alnooa w tym zakresie,
 3. wypoczynek jest zorganizowany,
 4. forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym mo?e to bya równie? wypoczynek po31czony z nauk1, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekunczych.

Odnosz1c sie do pierwszego z wy?ej wymienionych warunków nale?y zauwa?ya, ?e jest on spe3niony w sytuacji, gdy w którymkolwiek momencie trwania wczasów, kolonii, obozu, zimowiska lub pobytu w placówkach leczniczo-sanitarnych, rehabilitacyjno szkoleniowych, leczniczo-opiekunczych, b1dY w trakcie przejazdów zwi1zanych z tym wypoczynkiem lub pobytem, ich uczestnikiem jest osoba ma3oletnia.

Przechodz1c z kolei do przes3anki dotycz1cej zorganizowania wypoczynku przez podmiot prowadz1cy dzia3alnooa w tym zakresie, nale?y zauwa?ya, ?e istotne znaczenie ma formalno prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynnooci zwi1zanych z organizacja tego rodzaju przedsiewziea. W konsekwencji warunek ten jest spe3niony, gdy organizacj1 wypoczynku zajmuje sie uprawniony do tego podmiot, którym w szczególnooci mo?e bya biuro podró?y, pensjonat, gospodarstwo agroturystyczne, jak równie? szko3y i placówki, osoby prawne i fizyczne, a tak?e jednostki organizacyjne nieposiadaj1ce osobowooci prawnej.

Dla zastosowania omawianego zwolnienia istotna jest równie? forma zorganizowanego wypoczynku. Przez zorganizowany wypoczynek nale?y wiec rozumiea wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego czyli przygotowanego przez podmiot, który zajmuje sie statutowo lub w ramach dzia3alnooci gospodarczej organizacj1 wypoczynku. Mianowicie musi ona przybieraa postaa wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, b1dY musi bya zwi1zana z pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno szkoleniowych lub leczniczo-opiekunczych. Tym samym do zorganizowanych form wypoczynku nie mo?na zaliczya takich form, jak: wczasy „pod grusz1”, pobyt u rodziny oraz wypoczynek organizowany „na w3asn1 reke” przez rodziców (pracowników) i zwi1zany z tym pobyt dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, czy wynajmowanych pokojach, prywatnych kwaterach.

Tak wiec, wskazanie przez ustawodawce w ww. przepisie czterech form wypoczynku oznacza, ?e nie ka?da dop3ata do wypoczynku mo?e korzystaa ze zwolnienia, a tylko ta, która zwi1zana jest z wypoczynkiem zorganizowanym przybieraj1cym postaa wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska przeznaczonych dla dzieci i m3odzie?y, które nie ukonczy3y 18 roku ?ycia. Ustawodawca jednoznacznie okreoli3 katalog zwolnien, a tak?e wymóg dla organizatorów tego wypoczynku, co powoduje, ?e tylko dop3aty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadz1ce dzia3alnooa w tym zakresie i przybieraj1ce okreolon1 forme korzystaj1 ze zwolnienia, o którym mowa wy?ej.

Stosownie do art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzeonia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oowiaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1629) w ustawie z dnia 7 wrzeonia 1991 r. o systemie oowiaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z póYn. zm.) po art. 92a dodano z moc1 obowi1zuj1c1 od dnia 1 kwietnia 2016 r. art. 92b – 92t.

Zgodnie z art. 92c ustawy z dnia 7 wrzeonia 1991 r. o systemie oowiaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1010), organizatorami wypoczynku mog1 bya:

 1. szko3y i placówki,
 2. przedsiebiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i pooredników turystycznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us3ugach turystycznych (Dz. U.z 2014 r., poz. 196, z póYn. zm.),
 3. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadaj1ce osobowooci prawnej, inne ni? wymienione w pkt 1 i 2, organizuj1ce wypoczynek w celu:
  1. niezarobkowym albo
  2. zarobkowym, je?eli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy turystycznej, o której mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us3ugach turystycznych.

Jak wynika z opisu zdarzenia przysz3ego Wnioskodawca w ramach dzia3alnooci socjalnej finansowanej ze orodków Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych, dofinansowuje wypoczynek pracowników oraz cz3onków ich rodzin, w tym dzieci i m3odzie?y do 18 roku ?ycia.

W celu skorzystania z dofinansowania wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18, pracownicy przedstawiaj1 faktury i rachunki, maj1ce na celu udokumentowaa wypoczynek dzieci w formie wskazanej w treoci art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wczasów, obozów itd. Wnioskodawca wskaza3, ?e z dostarczonych przez pracowników dokumentów i materia3ów nie wynika, ?e organizatorami wypoczynku w formie wczasów i obozów s1 podmioty prowadz1ce dzia3alnooa gospodarcz1 w tym zakresie. Dostarczone dokumenty wskazuj1, ?e podmioty te prowadz1 dzia3alnooa gospodarcz1 w zakresie us3ug noclegowych, noclegowych z wy?ywieniem itp. natomiast nie s1 biurami podró?y, turystycznymi lub podmiotami statutowo zajmuj1cymi sie organizacj1 wypoczynku, zgodnie z art. 92c ustawy z dnia 7 wrzeonia 1991 r. o systemie oowiaty.

Maj1c na uwadze powo3ane przepisy oraz przedstawiony opis zdarzenia przysz3ego nale?y stwierdzia, ?e kwota dofinansowania przez Wnioskodawce ze orodków Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych do wypoczynku dla dzieci i m3odzie?y pracowników, które nie ukonczy3y 18 lat, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy? – jak to zosta3o wskazane przez Wnioskodawce w opisie zdarzenia przysz3ego, organizatorami wypoczynku nie s1 podmioty prowadz1ce dzia3alnooa w tym zakresie. W zwi1zku z tym, kwota dofiansowania stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy podlegaj1cy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Zatem, Wnioskodawca jako p3atnik jest zobowi1zany do pobrania i odprowadzenia od ww. kwoty dofinansowania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy nale?a3o uznaa za prawid3owe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przysz3ego przedstawionego przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z póYn. zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednoczeonie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemn1 interpretacje przepisów prawa podatkowego wydan1 w indywidualnej sprawie mo?e bya oparta wy31cznie na zarzucie naruszenia przepisów postepowania, dopuszczeniu sie b3edu wyk3adni lub niew3aociwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. S1d administracyjny jest zwi1zany zarzutami skargi oraz powo3an1 podstaw1 prawn1.

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Administracji Skarbowej w Lodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.