Wypoczynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypoczynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
gru

Istota:

Zastosowanie procedury VAT-marża dla usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz prawo do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 31b ustawy o VAT dla nieodpłatnej realizacji zadań statutowych.

Fragment:

Fundacja przy organizacji wypoczynku jest zobligowana przez Fundusz Składkowy do przestrzegania Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 poz. 452 z późn. zm.) lub aktu prawnego wydanego w jego miejsce, jak również do zamieszczania we wszystkich materiałach podawanych do publicznej wiadomości związanych z realizacją wypoczynku następującej informacji „ Wypoczynek letni w formie kolonii w 2018 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika. ” Pozostałą część odpłatności za wypoczynek ponoszą rodzice bądź opiekunowie. W ocenie Fundacji organizacja wyżej wymienionego wypoczynku nie stanowi usługi opieki. Fundacja korzystała ze zwolnienia wynikającego z art. 113 ust. 1. Po przekroczeniu ww. limitu Fundacja zamierza złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT -R. W uzupełnieniu wniosku Strona wskazała, że Fundacja organizując wypoczynek letni i zimowy na rzecz nabywcy czyli rodziców dzieci, które korzystać będą z turnusów kolonijnych i zimowisk, działać będzie w imieniu własnym i na własny rachunek.

2018
1
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT, usług świadczonych przez Wnioskodawcę (Powiat) za pośrednictwem jego jednostki, tj. Domu Wczasów Dziecięcych, polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich i zimowych oraz dostawie towarów i świadczeniu usług ściśle z tymi usługami związanych, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach ustawy o systemie oświaty

Fragment:

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452) organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku: w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej - od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku; w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej - od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą - nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Dodatkowo w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

2018
26
lut

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia od podatku dla świadczonych usług polegających na organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w okresie ferii letnich i zimowych (w formie półkolonii).

Fragment:

U. z 2016 r., poz. 452) w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, organizator wypoczynku zgłasza kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku: w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich oraz wiosennej przerwy świątecznej – od dnia 1 marca w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku; w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii zimowych oraz zimowej przerwy świątecznej – od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, a w przypadku organizowania półkolonii lub wypoczynku za granicą – nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Dodatkowo w myśl § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży, w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi organizator wypoczynku może zgłosić kuratorowi oświaty zamiar zorganizowania wypoczynku po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nie później jednak niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

2018
26
sty

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit a) ustawy usług organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w formie półkolonii, kolonii i obozów sportowych.

Fragment:

(...) wypoczynku w bazie wypoczynku; termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, oraz wzór tej karty, mając na uwadze potrzebę uzyskania pełnych informacji o organizowanym wypoczynku; liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne; obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu wypoczynku; obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku; program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, (...)

2017
12
sty

Istota:

Obowi1zki p3atnika w zwi1zku z dofinansowaniem ze orodków Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych do wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18

Fragment:

Dla zastosowania omawianego zwolnienia istotna jest równie? forma zorganizowanego wypoczynku. Przez zorganizowany wypoczynek nale?y wiec rozumiea wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego czyli przygotowanego przez podmiot, który zajmuje sie statutowo lub w ramach dzia3alnooci gospodarczej organizacj1 wypoczynku. Mianowicie musi ona przybieraa postaa wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, b1dY musi bya zwi1zana z pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno szkoleniowych lub leczniczo-opiekunczych. Tym samym do zorganizowanych form wypoczynku nie mo?na zaliczya takich form, jak: wczasy „ pod grusz1 ”, pobyt u rodziny oraz wypoczynek organizowany „ na w3asn1 reke ” przez rodziców (pracowników) i zwi1zany z tym pobyt dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, czy wynajmowanych pokojach, prywatnych kwaterach. Tak wiec, wskazanie przez ustawodawce w ww. przepisie czterech form wypoczynku oznacza, ?e nie ka?da dop3ata do wypoczynku mo?e korzystaa ze zwolnienia, a tylko ta, która zwi1zana jest z wypoczynkiem zorganizowanym przybieraj1cym postaa wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska przeznaczonych dla dzieci i m3odzie?y, które nie ukonczy3y 18 roku ?ycia. Ustawodawca jednoznacznie okreoli3 katalog zwolnien, a tak?e wymóg dla organizatorów tego wypoczynku, co powoduje, ?e tylko dop3aty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadz1ce dzia3alnooa w tym zakresie i przybieraj1ce okreolon1 forme korzystaj1 ze zwolnienia, o którym mowa wy?ej.

2016
17
gru

Istota:

Opodatkowanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dziecka pracownika.

Fragment:

W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek jest zorganizowany, organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.

2016
12
cze

Istota:

Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT usługi organizacji półkolonii i kolonii dla dzieci.

Fragment:

(...) wypoczynku w bazie wypoczynku; termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, oraz wzór tej karty, mając na uwadze potrzebę uzyskania pełnych informacji o organizowanym wypoczynku; liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne; obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu wypoczynku; obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku; program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, (...)

2016
20
sty

Istota:

Czy dofinansowanie z ZFŚS na wczasy dla dziecka pracownika zorganizowane przez podmiot T. Sp. z o. o., który według oświadczenia nie jest podmiotem spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?

Fragment:

W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek jest zorganizowany, organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.

2015
29
gru

Istota:

Zwolnienie z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony.

Fragment:

Z brzmienia ww. przepisu wynika, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek powinien być zorganizowany, organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, czyli np. działalność gospodarczą w zakresie organizowania wypoczynku, wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. W świetle powyższych wyjaśnień należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

2015
29
gru

Istota:

Zwolnienie z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony i prawidłowego udokumentowania poniesionego wydatku.

Fragment:

Z brzmienia ww. przepisu wynika, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek powinien być zorganizowany, organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, czyli np. działalność gospodarczą w zakresie organizowania wypoczynku, wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia. Należy zauważyć, iż na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia. Do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne jest posiadanie dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty KP, przelewu bankowego, przekazu pocztowego), który zawiera co najmniej: nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, (...)