Wypoczynek | Interpretacje podatkowe

Wypoczynek | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypoczynek. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowi1zki p3atnika w zwi1zku z dofinansowaniem ze orodków Zak3adowego Funduszu Owiadczen Socjalnych do wypoczynku dzieci i m3odzie?y do lat 18
Fragment:
Dla zastosowania omawianego zwolnienia istotna jest równie? forma zorganizowanego wypoczynku. Przez zorganizowany wypoczynek nale?y wiec rozumiea wszelkie formy wypoczynku zorganizowanego czyli przygotowanego przez podmiot, który zajmuje sie statutowo lub w ramach dzia3alnooci gospodarczej organizacj1 wypoczynku. Mianowicie musi ona przybieraa postaa wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, b1dY musi bya zwi1zana z pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno szkoleniowych lub leczniczo-opiekunczych. Tym samym do zorganizowanych form wypoczynku nie mo?na zaliczya takich form, jak: wczasy „ pod grusz1 ”, pobyt u rodziny oraz wypoczynek organizowany „ na w3asn1 reke ” przez rodziców (pracowników) i zwi1zany z tym pobyt dzieci w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, czy wynajmowanych pokojach, prywatnych kwaterach. Tak wiec, wskazanie przez ustawodawce w ww. przepisie czterech form wypoczynku oznacza, ?e nie ka?da dop3ata do wypoczynku mo?e korzystaa ze zwolnienia, a tylko ta, która zwi1zana jest z wypoczynkiem zorganizowanym przybieraj1cym postaa wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska przeznaczonych dla dzieci i m3odzie?y, które nie ukonczy3y 18 roku ?ycia. Ustawodawca jednoznacznie okreoli3 katalog zwolnien, a tak?e wymóg dla organizatorów tego wypoczynku, co powoduje, ?e tylko dop3aty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadz1ce dzia3alnooa w tym zakresie i przybieraj1ce okreolon1 forme korzystaj1 ze zwolnienia, o którym mowa wy?ej.
2017
12
sty

Istota:
Opodatkowanie dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dziecka pracownika.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek jest zorganizowany, organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.
2016
17
gru

Istota:
Możliwość korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a ustawy o VAT usługi organizacji półkolonii i kolonii dla dzieci.
Fragment:
(...) wypoczynku w bazie wypoczynku; termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, oraz wzór tej karty, mając na uwadze potrzebę uzyskania pełnych informacji o organizowanym wypoczynku; liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego wychowawcy, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich wiek lub specjalne potrzeby edukacyjne; obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu wypoczynku; obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku; program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku, (...)
2016
12
cze

Istota:
Czy dofinansowanie z ZFŚS na wczasy dla dziecka pracownika zorganizowane przez podmiot T. Sp. z o. o., który według oświadczenia nie jest podmiotem spełniającym warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek jest zorganizowany, organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.
2016
20
sty

Istota:
Zwolnienie z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony.
Fragment:
Z brzmienia ww. przepisu wynika, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek powinien być zorganizowany, organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, czyli np. działalność gospodarczą w zakresie organizowania wypoczynku, wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. W świetle powyższych wyjaśnień należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.), organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2015
29
gru

Istota:
Zwolnienie z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika na wypoczynku zorganizowanym przez podmiot do tego uprawniony i prawidłowego udokumentowania poniesionego wydatku.
Fragment:
Z brzmienia ww. przepisu wynika, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek powinien być zorganizowany, organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, czyli np. działalność gospodarczą w zakresie organizowania wypoczynku, wypoczynek powinien przybrać formę: wczasów, kolonii, obozu lub zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata powinna dotyczyć dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18-tego roku życia. Należy zauważyć, iż na pracowniku składającym wniosek o dofinansowanie wypoczynku ciąży obowiązek przedłożenia stosownych dowodów i udowodnienia prawa do zwolnienia. Do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niezbędne jest posiadanie dokumentu (faktury VAT, rachunku, dowodu wpłaty KP, przelewu bankowego, przekazu pocztowego), który zawiera co najmniej: nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku, (...)
2015
29
gru

Istota:
Zwolnienie z podatku dochodowego dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pobytu dziecka pracownika w ośrodku wczasowym.
Fragment:
Wskazanie przez ustawodawcę w ww. przepisie form wypoczynku oznacza, że nie każda dopłata do wypoczynku może korzystać ze zwolnienia, a tylko ta, która związana jest z wypoczynkiem zorganizowanym przybierającym postać m.in. wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska lub innych form wypoczynku nie odbiegającym swoim charakterem od ww. wymienionych form wypoczynku. Ustawodawca jednoznacznie określił katalog zwolnień, a także wymóg dla organizatorów tego wypoczynku, co powoduje, że tylko dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie korzystają ze zwolnienia, o którym mowa wyżej. W odniesieniu do pojęcia „ wczasów ” ujętego w art. 21 ust.1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wyjaśnić, że chodzi o wczasy zorganizowane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie organizowania wypoczynku, a nie o wykupienie pobytu w domu wczasowym, hotelu czy pensjonacie. Przy czym istotne jest aby organizator był uprawniony do organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownik Wnioskodawcy wykupił rodzinny pobyt wczasowy z wyżywieniem w ośrodku wypoczynkowym. Pracownik dostarczył ponadto zaświadczenie od firmy usługowej wystawiającej fakturę, że dziecko wraz z rodzicami korzystało ze zorganizowanych wczasów rodzinnych oraz że pobyt zawierał noclegi, wyżywienie, programy animacyjne dla dzieci, imprezy i atrakcje dla rodzin.
2015
15
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym kwoty dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dziecka pracownika
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek jest zorganizowany, organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Obowiązek zorganizowania wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.
2015
1
gru

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym kwoty dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypoczynku dziecka pracownika.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: wypoczynek jest zorganizowany, organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie, forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych, dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia. Obowiązek zorganizowana wypoczynku przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie oznacza, że zasadnicze znaczenie ma formalno-prawne umocowanie danego podmiotu do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest przy tym, czy podmiot świadczący tego typu usługi wypoczynkowe czyni to zgodnie ze specjalnymi regulacjami dotyczącymi organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W świetle powyższego należy zauważyć, że stosownie do § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.
2015
19
lis

Istota:
Na który dzień należy badać wiek dziecka dla ustalenia, czy zostało spełnione kryterium wiekowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PDOF, uprawniające do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwoty dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18?
Fragment:
Ze środków Funduszu ZFŚS Wnioskodawca finansuje między innymi wypoczynek letni i zimowy dla dzieci pracowników. W tym celu Zainteresowany zleca wybranym przez siebie, wyspecjalizowanym firmom turystycznym prowadzącym działalność gospodarczą, zorganizowanie wypoczynku w określonej formie, tj.: obozu, kolonii, zimowiska. Każdy z pracowników posiadający dzieci spełniające określone w Regulaminie ZFŚS kryteria może ubiegać się o skierowanie ich na organizowany przez Wnioskodawcę wypoczynek. Koszty wypoczynku pokrywane są przez Wnioskodawcę oraz częściowo przez pracownika, przy czym rozliczenie przebiega w dwóch etapach: rozliczenie Wnioskodawcy z firmą turystyczną za wykonanie usługi zorganizowania wypoczynku, rozliczenie Wnioskodawcy z pracownikiem. Zasady rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą a firmą turystyczną reguluje umowa zawierana corocznie z wybranym organizatorem wypoczynku. Z reguły zapłata następuje w ratach, z których część jest przelewana do firmy turystycznej przed wyjazdem dzieci na wypoczynek, a część – już po zakończeniu wypoczynku. Na przykład: pierwsza rata w wysokości 10% wartości umowy przelewana jest w terminie 14 dni od zawarcia umowy, następna rata w wysokości 60% wartości każdego turnusu przelewana jest na 30 dni przed rozpoczęciem turnusu, 30% wartości każdego turnusu przelewane jest po jego zakończeniu, w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2015
23
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wypoczynek
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.