IPTPB1/4511-769/15-2/ASZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w przypadku częściowej wypłaty wartości indywidualnego konta inwestycyjnego (na skutek umorzenia części jednostek uczestnictwa UFK), Wnioskodawca osiągnie dochód dopiero w momencie, gdy wartość dokonanych wypłat przekroczy kwotę wszystkich wpłaconych i przekazanych na UFK składek?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu 26 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu częściowych wypłat wartości zgromadzonych na indywidualnym rachunku związanym z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, mającą miejsce zamieszkania na terenie Polski i podlegającą opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich uzyskania, na terenie Polski.

Wnioskodawca rozważa zawarcie z zakładem ubezpieczeń, mającym siedzibę w Luksemburgu, świadczącym usługi ubezpieczeniowe na zasadzie swobody umów na terytorium RP (dalej jako: „Ubezpieczyciel”) umowy ubezpieczenia na życie związanej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (dalej jako: „UFK”).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, UFK oznacza – w ubezpieczeniu, o którym mowa w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy (ubezpieczenie na życie – przyp. Wnioskodawcy), wydzielony fundusz aktywów, stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia.

Jednostki uczestnictwa UFK nabyte w związku z alokacją składek do UFK są ewidencjonowane na indywidualnym rachunku ubezpieczającego.

Na podstawie takiej umowy, składka ubezpieczeniowa wnoszona przez Wnioskodawcę będzie przeznaczana w części na tzw. część ochronną (będzie ona wypłacana w efekcie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego), a w części na UFK (tzw. część inwestycyjna). Tym samym, ubezpieczony może korzystać z ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z zawarcia umowy ubezpieczenia przy jednoczesnym bezpośrednim uczestniczeniu w wynikach jednego lub kilku UFK. UFK składają się z różnego rodzaju aktywów: akcje, obligacje, aktywa płynne itp. Aktywa powiązane z ubezpieczeniem stanowią własność ubezpieczyciela, jednakże będą przechowywane odrębnie od innych składników jego majątku. Składka z umowy może być inwestowana w jednostki funduszy wewnętrznych, zewnętrznych lub dedykowanych. W opisywanej sytuacji, składka będzie inwestowana tylko w jednostki funduszy dedykowanych.

Wysokość świadczeń ubezpieczeniowych uzależniona jest od wartości umowy w dniu wypłaty świadczenia. Na podstawie umowy, świadczenia będą wypłacane z tytułu dożycia (jeżeli ubezpieczony dożyje dnia wygaśnięcia umowy), śmierci (sytuacji, w której ubezpieczony nie dożyje dnia wygaśnięcia umowy i wtedy ubezpieczyciel wypłaca uposażonemu wartość umowy). W przypadku śmierci, oprócz świadczenia w postaci wartości umowy, ubezpieczyciel wypłaci sumę ubezpieczenia w wysokości wskazanej w certyfikacie ubezpieczenia, która będzie ustalona na podstawie indywidualnych negocjacji uwzględniając m.in. jej relację do wartości inwestycji.

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia, ubezpieczający (Wnioskodawca) może, w dowolnym momencie, dokonać wypłaty całości lub części środków zgromadzonych na indywidualnym rachunku UFK, w drodze umorzenia odpowiedniej liczby jednostek uczestnictwa UFK zaewidencjonowanych na indywidualnym rachunku UFK.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, w przypadku częściowej wypłaty wartości indywidualnego konta inwestycyjnego (na skutek umorzenia części jednostek uczestnictwa UFK), Wnioskodawca osiągnie dochód dopiero w momencie, gdy wartość dokonanych wypłat przekroczy kwotę wszystkich wpłaconych i przekazanych na UFK składek...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku częściowego umorzenia jednostek uczestnictwa UFK, dochód do opodatkowania powstanie dopiero w momencie, w którym wartość wypłat dokonanych przez zakład ubezpieczeń przekroczy łączną kwotę wpłaconych i przekazanych na UFK składek.

Stosownie do art. 24 ust. 15 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia, a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 14 ww. ustawy, przez „fundusze kapitałowe” rozumieć należy fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Tym samym, w świetle powyższej definicji, przez „składki wpłacone do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy” należy rozumieć składki wpłacone przez Wnioskodawcę do zakładu ubezpieczeń i następnie przekazane do UFK.

Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 oraz art. 30f nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

W związku faktem, że w opisywanej sytuacji, sposób ustalenia dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest określony w art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane powyżej w art. 9 ust. 2 ww. ustawy ogólne zasady ustalania dochodu nie znajdą zastosowania.

Z treści przywołanego powyżej art. 24 ust. 15 cyt. ustawy wynika, że w celu wyliczenia dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w UFK należy (i) ustalić kwotę wypłaconego świadczenia, a następnie pomniejszyć ją o (ii) całkowitą sumę składek przekazanych przez Wnioskodawcę do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na UFK (za które zostały nabyte jednostki uczestnictwa UFK).

Kwota wypłaconego świadczenia obejmuje kwoty, które zakład ubezpieczeń wypłaca ubezpieczonemu w rezultacie umorzenia jednostek uczestnictwa UFK w związku z wypłatą z indywidualnego konta ubezpieczającego. Wnioskodawca podkreśla, że umorzenie jednostek uczestnictwa UFK w celu pokrycia pobieranych przez zakład ubezpieczeń opłat (np.: różnego rodzaju opłat administracyjnych, opłat za zarządzanie) nie skutkuje dokonaniem wypłaty na rzecz Wnioskodawcy, ani osiągnięciem przez niego jakichkolwiek korzyści. Tym samym, umorzenie jednostek uczestnictwa UFK na pokrycie opłat związanych z funkcjonowaniem UFK i samej umowy ubezpieczenia nie powoduje żadnych skutków podatkowych (w szczególności kwoty te nie stanowią przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy).

Art. 24 ust. 15 ww. ustawy wyraźnie wskazuje, że w celu obliczenia kosztów uzyskania przychodów należy brać pod uwagę sumę składek wpłaconych i przekazanych następnie na UFK.

Powyższe oznacza zatem, że w przypadku częściowych wypłat z UFK, wskazany w art. 24 ust.15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód powstanie dopiero wtedy, gdy wartość wypłat liczona w sposób narastający przekroczy sumę wpłat do UFK.

W ocenie Wnioskodawcy, takie stanowisko jest zgodne z treścią przepisu art. 24 ust. 15 ww. ustawy, który wskazuje, że dochodem jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia, a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób jednoznaczny wskazuje, że kosztem podatkowym będzie w tym przypadku suma składek przekazanych na UFK, czyli wszystkie składki, a nie ich określona część (np.: część przypadająca proporcjonalnie do umorzonych jednostek).

Tym samym, uzasadnione jest twierdzenie, zgodnie z którym, w sytuacji częściowej wypłaty skutkującej częściowym umorzeniem jednostek uczestnictwa UFK, podmiot na którego rzecz wypłacane jest świadczenie osiągnie dochód wtedy, kiedy wartość dotychczas dokonanych wszystkich wypłat z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w UFK, przekroczy sumę wszystkich wpłat dokonanych do UFK.

Zastosowanie takiego rozwiązania jest prawidłowe również z uwagi na fakt, że dopiero z momentem, w którym wartość wszystkich wypłat przekroczy sumę wszystkich wpłat dokonanych do UFK, będzie można stwierdzić, czy ubezpieczony faktycznie osiągnie jakiś dochód w związku z zainwestowaniem składki w UFK. Przyjęcie innego sposobu obliczenia dochodu (np.: poprzez proporcjonalne alokowanie wartości przekazanych na UFK składek do wypłat) mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której może powstać dochód w momencie pierwszej wypłaty, zaś następne wypłaty będą skutkowały powstaniem straty podatkowej. W efekcie, pomimo, że cała operacja zakończyła się stratą podatkową, ubezpieczony będzie zobowiązany do zapłaty podatku od częściowej wypłaty.

Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w UFK powstanie z momentem przekroczenia przez łączną kwotę wypłat sumy wszystkich składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń i przekazanych do UFK.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, że zaprezentowane powyżej stanowisko jest powszechnie akceptowane przez organy podatkowe w wydawanych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, np.: interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Ponadto, wskazać należy, że z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844), która wprowadziła zmiany do zapisów w art. 5a pkt 14 oraz art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże zmiany te nie mają wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.