IPPB4/415-731/14-5/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) Czy zgodnie z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania tak ING Otwarty Fundusz Emerytalny jak i ZUS powinny odprowadzić od dochodów ze spadku podatek?2) Czy kwota podatku została odprowadzona zgodnie z przepisami?3) Czy jako podatnik innego kraju Wnioskodawczyni jest zobowiązania do płacenia podatku w Polsce od środków, które zostały Jej wypłacone po zmarłej mamie z ING Otwarty Fundusz Emerytalny?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) uzupełniony pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data nadania 26 listopada 2014 r. data wpływu 18 grudnia 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 19 listopada 2014 r.Nr IPPB4/415-731/14-2/JK (data nadania 20 listopada 2014 r. data doręczenia 24 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty na rzecz uposażonego środków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz na subkoncie ZUS – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty na rzecz uposażonego środków zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym oraz na subkoncie w ZUS.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 19 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-731/14-2/JK, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego, przeformułowanie pytań oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego w odniesieniu do przeformułowanych pytań.

Z uwagi na brak zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki, tut. organ złożył celem wyjaśnienia w dniu 17 grudnia 2014 r. do Poczty Polskiej pisemną reklamację.

W odpowiedzi na powyższe, Poczta Polska S.A. w piśmie z dnia 29 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 stycznia 2015 r.) Nr COF/SR13-7080/254673/MM/14 poinformowała, że reklamowana przesyłka została doręczona w dniu 24 listopada 2014 r.

Pismem z dnia 24 listopada 2014 r. (data nadania 26 listopada 2014 r., data wpływu 18 grudnia 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 1 listopada 2013 r. zmarła mama Wnioskodawczyni. Jako jedyny spadkobierca i osoba uposażona (akt notarialny z 8 listopada 2013 r.) Wnioskodawczyni otrzymała po mamie wypłatę pieniędzy z Otwarty Fundusz Emerytalny, w którym to mama zgromadziła pieniądze na poczet emerytury. Otwarty Fundusz Emerytalny od kwoty, którą Wnioskodawczyni otrzymała odprowadził podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie ok. 8 tys. zł. Wnioskodawczyni uważa, że w związku z tym, że od 11 lat przebywa w Wielkiej Brytanii i nie jest związana z Rzeczpospolitą Polską od tego czasu, kwota podatku powinna Jej zostać zwrócona, a kwotę którą otrzymała od powinna zgłosić we właściwym sobie Urzędzie Skarbowym, w Jej wypadku w Wielkiej Brytanii. Ponadto, zostały zgromadzone środki w ZUS, który także zobowiązany jest odprowadzić podatek dochodowy od tych pieniędzy.

Ponadto, w uzupełnieniu z dnia 24 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni poinformowała, że posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni nadmienia, że od stycznia 2006 r. posiada własną firmę i rozlicza się z podatku. Wnioskodawczyni jest traktowana jako rezydent podatkowy Wielkiej Brytanii i posiada certyfikat rezydencji. Otwarty Fundusz Emerytalny filar II wypłacił Wnioskodawczyni środki zanim zrobił to ZUS. Ponadto z ZUS Wnioskodawczyni zostały wypłacone środki z subkonta. Środki z OFE i ZUS zostały wypłacone w ramach II filaru Otwarty Fundusz Emerytalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy zgodnie z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania tak Otwarty Fundusz Emerytalny jak i ZUS powinny odprowadzić od dochodów ze spadku podatek...
  2. Czy kwota podatku została odprowadzona zgodnie z przepisami...
  3. Czy jako podatnik innego kraju Wnioskodawczyni jest zobowiązania do płacenia podatku w Polsce od środków, które zostały Jej wypłacone po zmarłej mamie z Otwarty Fundusz Emerytalny...
  4. Czy jako podatnik innego kraju Wnioskodawczyni jest zobowiązana do płacenia podatku w Polsce od środków z subkonta, które wypłacił ZUS...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2006 r. podpisanej w Londynie podatek dochodowy który został odprowadzony powinien zostać zwrócony, gdyż są to dochody które Wnioskodawczyni powinna zgłosić we właściwym sobie urzędzie skarbowym (Wielka Brytania).

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z informacją jaką uzyskała dzwoniąc na infolinię Krajowej Izby Skarbowej i informacji udzielonej Jej księgowej przez H, w Wielkiej Brytanii Wnioskodawczyni nie jest zobowiazana płacić podatku w Polsce. Jako podatnik UK fakt uzyskania środków z OFE powinna zgłosić w kraju, którego jest rezydentem.

Interpretaując regulację zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Wnioskodawczyni nie posiada miejsca zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z tym nie podlega obowiązkowi podatkowemu.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz Konwencja między RP a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pozwala na stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie (20 lipca 2006 r.)

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne nie posiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

Z treści wniosku wynika, że zgodnie z aktem notarialnym dnia 8 stycznia 2013 r. Wnioskodawczyni jako jedyna spadkobierczyni i uposażona otrzymała wypłatę pieniędzy z Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz z subkonta w ZUS, w którym to zmarła mama zgromadziła pieniądze na poczet emerytury. W związku z tym, że od 11 lat Wnioskodawczyni przebywa w Wielkiej Brytanii, jest podatnikiem tego kraju. Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Wielkiej Brytanii oraz jest rezydentem tego kraju.

Zatem w przedmiotowej sprawie zastosowanie znajdą uregulowania zawarte w Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w rozumieniu niniejszej Konwencji, określenie „osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam opodatkowaniu, z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu, miejsce utworzenia albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo oraz jakąkolwiek jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny. Jednakże określenie to nie obejmuje osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie, tylko dlatego, że osiąga ona dochód lub zyski ze źródeł w nim położonych.

W myśl art. 17 ust. 1 ww. Konwencji, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 18 ustęp 2 niniejszej Konwencji, emerytury, renty i inne podobne wynagrodzenia wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ww. Konwencji, bez względu na postanowienia ustępu 1 niniejszego artykułu, jednorazowe wypłaty w ramach systemu emerytalnego utworzonego w jednym Umawiającym się Państwie i wypłacane na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie podlegają opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie.

W świetle powyższego, jednorazowa wypłata w ramach systemu emerytalnego Polski i wypłacana na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Stosownie do art. 30a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w świetle którego od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy

  1. w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  2. z subkonta, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stosownie do art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442) w ramach konta ubezpieczonego Zakład prowadzi subkonto, na którym ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości wpłaconych składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. b) i pkt 2, wraz z wyegzekwowanymi od tych składek odsetkami za zwłokę, o których mowa w art. 23 ust. 2, oraz kwotę środków odpowiadających wartości umorzonych przez otwarty fundusz emerytalny jednostek rozrachunkowych po poinformowaniu przez Zakład otwartego funduszu emerytalnego o obowiazku przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na fundusz emerytalny FUS, o którym mowa w art. 55 ust. 1 pkt 1, w związku z ukończeniem przez ubezpieczonego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwane dalej „subkontem” (ust. 1). Zaewidencjonowanie składek na subkoncie następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 15 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania składki opłaconej przy użyciu dokumentów płatniczych, raportów miesięcznych lub deklaracji (ust. 2). Stan subkonta pomniejsza się o kwoty wypłaconych okresowych emerytur kapitałowych. Pomniejszenia dokonuje się na dzień wypłacenia tych emerytur (ust. 3). Na subkoncie ewidencjonuje się także informacje o wysokości należnych i wpłaconych składek, o których mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. b i pkt 2 (ust. 4).

Jak wynika z art. 30a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera się bez pomniejsza przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.

Dochodów (przychodów), o których mowa powyżej nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, czyli według skali podatkowej (art. 30a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 tej ustawy, tj. m.in. dochodów z tytułu kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołany wyżej stan prawny stwierdzić zatem należy, że świadczenia wypłacone Wnioskodawczyni z subkonta ZUS podlega w Polsce opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonując wypłaty na rzecz Wnioskodawczyni środków zgromadzonych na subkoncie był obowiązany jako płatnik do pobrania podatku od całej wypłaconej kwoty.

Natomiast świadczenia wypłacone Wnioskodawczyni z otwartego funduszu emerytalnego utworzonego i działającego w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tylko w sytuacji gdy ww. fundusz stanowi fundusz kapitałowy w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, otwarty fundusz emerytalny dokonując wypłaty na rzecz Wnioskodawczyni środków zgromadzonych przez zmarłą mamę słusznie jako płatnik pobrał 19% podatek od całej wypłaconej kwoty.

Zgodnie przepisem art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez fundusze kapitałowe rozumie się fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o których mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe działające na podstawie przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, z wyjątkiem funduszy emerytalnych, o których mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Jednakże zaznaczyć przy tym należy, że przepisy o działalności ubezpieczeniowej, przepisy o funduszach inwestycyjnych oraz przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nie są przepisami prawa podatkowego. Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

W konsekwencji, ocena stanowiska Wnioskodawczyni mogła zostać dokonana jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.