3063-ILPB1-2.4511.339.2016.1.ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2016 r. (data wpływu 24 listopada 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 23 lipca 2007 r. Wnioskodawczyni zawarła z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego – konto aktywne.

Zainteresowana dokonała wpłat na konto, jak wyżej, w latach 2008–2013 i 2015–2016 w wysokościach :

 • 2008 r. – 100,-
 • 2009 r. – 1 950,-
 • 2010 r – 3 200,-
 • 2011 r. – 6 000,-
 • 2012 r. – 5 800,-
 • 2013 r. – 100,-
 • 2015 r. – 900,-
 • 2016 r. – 3 900,-

W dniu 24 listopada 2015 r. Zainteresowana ukończyła 60 rok życia.

Wnioskodawczyni zamierza dokonać wypłaty zgromadzonych środków na wniosek oszczędzającego wg zapisów art. 34 ustęp 1 punkt 1) podpunkt a) ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – (Dz.U. z 2014 r., poz. 1147, ze zm.).

Ponadto Wnioskodawczyni poinformowała, że gromadziła środki tylko na tym jednym koncie IKE.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle art. 4 ustęp 1 ustawy o IKE i IKZE – tekst jednolity – (Dz.U. 2016 r., poz. 1776) i art. 21 ust. 1 pkt 58a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o IKE i IKZE przysługuje Wnioskodawczyni prawo do zwolnienia podatkowego?

Zdaniem Wnioskodawczyni – w świetle przepisów przywołanych powyżej przysługuje zwolnienie podatkowe z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1776), ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej "IKE", oraz na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanych dalej "IKZE", oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach.

Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 13 ww. ustawy wypłata oznacza, wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE lub IKZE dokonywaną na rzecz:

 1. oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub art. 34a ust. 1 pkt 1, albo
 2. osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego.

Natomiast pkt 15 tego przepisu definiuje zwrot jako – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej.

Z kolei w świetle art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie pisemnej umowy o prowadzenie IKE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23.

Ze wskazanych wyżej przepisów należy wywieźć, że czym innym jest dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych a czym innym jest zwrot środków zgromadzonych na tych kontach.

Przesłanki, które warunkują dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych zostały określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Przepis ten stanowi, że wypłata środków zgromadzonych na IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

 1. dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
 2. dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Biorąc pod uwagę opisane przez Wnioskodawczynię we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że Zainteresowana spełnia przesłanki określone w ww. przepisie, zatem w rozpatrywanej sprawie dojdzie do wypłaty środków w rozumieniu ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, nie zaś do zwrotu, o którym mowa we wskazanym wcześniej art. 2 pkt 15 tej ustawy.

Przechodząc na grunt ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.) i skutków podatkowych jakie na jej gruncie wywołuje wypłata środków z IKE należy przedstawić co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jednak w myśl przepisu art. 21 ust. 1 pkt 58a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w związku z:

 1. gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego,
 2. wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego,
 3. wypłatą transferową

‒ z tym że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość.

Mając na uwadze zaprezentowane zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni przysługuje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do planowanej przez Zainteresowaną wypłaty zgromadzonych środków na indywidualnym koncie emerytalnym, o której mowa w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.