Wypłata z zysku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypłata z zysku. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

W zakresie skutków podatkowych przeniesienia Wierzytelności przez Spółkę zależną na rzecz Wnioskodawcy za odpłatnością oraz w związku z dokonaniem wypłaty z zysku (w tym w formie zaliczkowej) w formie niepieniężnej.

Fragment:

W konsekwencji, przeniesienie Wierzytelności przez Spółkę zależną na rzecz Wnioskodawcy w związku z dokonaniem wypłaty z zysku nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, bowiem czynność ta nie została wskazana w zamkniętym katalogu czynności podlegających opodatkowaniu wskazanym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o PCC. Z ostrożności jedynie Wnioskodawca pragnie wskazać, że nawet w przypadku twierdzenia - contra legem - że wypłata z zysku i wydanie Wierzytelności per se stanowi czynność objętą w katalogiem czynności opodatkowanych podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jej dokonanie nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PCC. Posiłkując się bowiem analizą dokonaną w uzasadnieniu do pytania numer 1, Wierzytelność, którą na skutek wypłaty z zysku otrzyma Spółka stanowi prawo majątkowe wykonywane poza terytorium Polski, a ponadto: Wnioskodawca - jako nabywca Wierzytelności - ma siedzibę na terytorium Holandii, a czynność / czynności cywilnoprawne związane z przeniesieniem Wierzytelności w związku z dokonaniem wypłaty z zysku zostaną przeprowadzone poza granicami Polski. W konsekwencji, przeniesienie Wierzytelności na skutek wypłaty z zysku, nie spełnia także żadnej z przesłanek wskazanych w art. 1 ust. 4 ustawy o PCC warunkujących możliwość opodatkowania czynności cywilnoprawnej, której przedmiotem są prawa majątkowe, podatkiem od czynności cywilnoprawnych w Polsce.

2016
29
lip

Istota:

W zakresie skutków podatkowych pobrania przez wspólnika spółki jawnej zysku w formie rzeczowej

Fragment:

W odniesieniu do powyższej kwestii tutejszy Organ w pierwszej kolejności zauważa, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie zachodzą okoliczności zanalizowane powyżej, które wyłączyłyby z przedmiotu opodatkowania czynność przekazania wspólnikom spółki jawnej udziału we własności wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem wykorzystywanym w prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. W istocie nastąpi odpłatne zbycie przez spółkę jawną prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z osadzonym budynkiem na rzecz wspólników. Zmieni się bowiem właściciel przedmiotowego prawa wieczystego użytkowania oraz nieruchomości, a czynność ta będzie miała charakter odpłatny. Przechodząc na płaszczyznę przepisów prawa podatkowego, należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W związku z tym, że spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, dochody takiej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej.

2016
29
lip

Istota:

W zakresie skutków podatkowych pobrania przez wspólnika spółki jawnej zysku w formie rzeczowej

Fragment:

W odniesieniu do powyższej kwestii tutejszy Organ w pierwszej kolejności zauważa, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie zachodzą okoliczności zanalizowane powyżej, które wyłączyłyby z przedmiotu opodatkowania czynność przekazania wspólnikom spółki jawnej udziału we własności wieczystego użytkowania gruntu wraz z budynkiem wykorzystywanym w prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej. W istocie nastąpi odpłatne zbycie przez spółkę jawną prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z osadzonym budynkiem na rzecz wspólników. Zmieni się bowiem właściciel przedmiotowego prawa wieczystego użytkowania oraz nieruchomości, a czynność ta będzie miała charakter odpłatny. Przechodząc na płaszczyznę przepisów prawa podatkowego, należy wskazać, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W związku z tym, że spółka jawna nie posiada osobowości prawnej, dochody takiej spółki nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania. Opodatkowaniu podlegają natomiast dochody poszczególnych wspólników spółki osobowej.

2015
31
lip

Istota:

Wypłata z zysku dokonana przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy (jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności), z tytułu jego udziału w Spółce, nie będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4, ani jakiegokolwiek innego przepisu ustawy o PIT.

Fragment:

Nie ma wątpliwości, że taka sama kwalifikacja dotyczy również wypłaty z zysku dokonanej przez Spółkę, czyli spółkę osobową z siedzibą w Republice Słowackiej, zarejestrowaną według prawa słowackiego jako komanditna spoločnost, czyli odpowiednik polskiej spółki komandytowej, w sytuacji gdy wypłata z zysku dokonywana jest na rzecz Wnioskodawcy będącego wspólnikiem o nieograniczonej odpowiedzialności. W tym zakresie Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego w Republice Słowackiej (ani w Polsce), a w konsekwencji mają do niej również zastosowane - opisane powyżej - zasady wynikające z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT. Należy ponadto wskazać, że zgodnie z art. 10 ust. 3 polsko - słowackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dywidendą jest dochód z akcji lub innych praw, który według prawa podatkowego państwa siedziby spółki traktowany jest jako dochód z akcji. Jak wskazano powyżej w opisie zdarzenia przyszłego, w Słowacji wypłata z zysku k.s. na rzecz wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności nie jest traktowana jako dywidenda - dochód z udziału w zyskach osoby prawnej. Z tego wynika, że wypłata z zysku k.s. mającej siedzibę w Słowacji na rzecz polskiego wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności nie jest kwalifikowana jako dywidenda również w rozumieniu polskich przepisów podatkowych. Oznacza to, wypłata z zysku dokonana przez k.s. na rzecz polskiego wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności niewątpliwie nie jest dywidendą, o której mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT.

2014
18
lut

Istota:

Czy do wypłat z zysku Spółki luksemburskiej zastosowanie znaleźć mogą przepisy art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej) oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (możliwość oszacowania przez organy podatkowe dochodu Spółki realizowanego z tytułu udziału w zyskach Spółki luksemburskiej)?

Fragment:

Czy do wypłat z zysku Spółki luksemburskiej zastosowanie znaleźć mogą przepisy art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej) oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (możliwość oszacowania przez organy podatkowe dochodu Spółki realizowanego z tytułu udziału w zyskach Spółki luksemburskiej)... Czy do czynności uprzywilejowania udziałów bądź wypłat z zysku Spółki luksemburskiej zastosowanie znaleźć może przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy, praw lub świadczeń) w momencie uprzywilejowania udziałów bądź wypłaty z zysku... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 1. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 2 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną 9 grudnia 2013 r. nr ILPB4/423-376/13-3/MC. Zdaniem Wnioskodawcy do wypłat z zysku Spółki luksemburskiej przepisy art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej) oraz art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (możliwość oszacowania przez organy podatkowe dochodu Spółki realizowanego z tytułu udziału w zyskach Spółki luksemburskiej) nie znajdą zastosowania.

2014
18
lut

Istota:

Czy do czynności uprzywilejowania udziałów, bądź wypłat z zysku Spółki luksemburskiej zastosowanie znaleźć może przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy, praw lub świadczeń) w momencie uprzywilejowania udziałów bądź wypłaty z zysku?

Fragment:

Czy do czynności uprzywilejowania udziałów bądź wypłat z zysku Spółki luksemburskiej zastosowanie znaleźć może przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy, praw lub świadczeń) w momencie uprzywilejowania udziałów bądź wypłaty z zysku... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pytania nr 1 został rozpatrzony odrębną interpretacją wydaną 9 grudnia 2013 r. nr ILPB4/423-376/13-2/MC . Zdaniem Wnioskodawcy do czynności uprzywilejowania udziałów bądź wypłat z zysku Spółki luksemburskiej przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązek rozpoznania przychodu z tytułu otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy, praw lub świadczeń) nie znajdzie zastosowania zarówno w momencie uprzywilejowania udziałów, jak i wypłaty z zysku. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

2013
5
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w trakcie trwania likwidacji Wnioskodawcy, prowadzonej na podstawie art. 459-478 KSH, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonywania wypłat z zysku na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wypłatach z zysku, ze względu na zakaz dokonywania wypłat zysków na rzecz akcjonariuszy w trakcie trwania likwidacji oraz zakaz dokonywania podziału majątku w trakcie trwania likwidacji zawarty w art. 462 § 2 KSH?

Fragment:

Właścicielem 100% akcji Wnioskodawcy jest Skarb Państwa, a do Wnioskodawcy mają zastosowanie przepisy ustawy o wypłatach z zysku. Na Wnioskodawcy ciąży, na podstawie przepisów ustawy o wypłatach z zysku, obowiązek dokonywania wypłat z zysku na rzecz budżetu Państwa (po uprzednim opodatkowaniu takiego zysku podatkiem dochodowym od osób prawnych). Wypłaty te - zgodnie z ustawą o wypłatach z zysku - powinny być dokonywane zaliczkowo. Wnioskodawca wybrał kwartalny okres rozliczeniowy. Wnioskodawca osiąga w 2012 r. zyski. Zgodnie z § 5 Statutu Wnioskodawcy „ Do Spójki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu ” W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, iż w stanie faktycznym przedstawionym we Wniosku, w trakcie trwania likwidacji Wnioskodawcy, prowadzonej na podstawie art. 459-478 KSH, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do dokonywania wypłat z zysku na podstawie art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o wypłatach z zysku, ze względu na zakaz dokonywania wypłat zysków na rzecz akcjonariuszy w trakcie trwania likwidacji oraz zakaz dokonywania podziału majątku w trakcie trwania likwidacji zawarty w art. 462 § 2 KSH...

2012
12
kwi

Istota:

Z którym dniem wnioskodawczyni traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa? Czy w momencie zawarcia "Umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym" tj. w dniu 29 czerwca 2011r., czy z chwilą wydania postanowienia sądu o zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Fragment:

Stosownie do § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, spółki dokonujące wpłat z zysku na rzecz Budżetu Państwa w okresach miesięcznych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do dnia 28 każdego miesiąca roku obrotowego za miesiąc poprzedni, na podstawie deklaracji WZS-1M. Wpłaty z zysku na rzecz budżetu państwa za ostatni miesiąc roku obrotowego dokonuje się przy tym w terminie do dnia 28 tego miesiąca w wysokości jak za miesiąc poprzedni (§ 2 ust. 2). Zgodnie natomiast z § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, spółki dokonujące wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa w okresach kwartalnych ustalają i dokonują tych wpłat w terminie do 28 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału roku obrotowego, na podstawie deklaracji WZS-1K. Wpłaty z zysku za ostatni kwartał roku obrotowego dokonuje się w terminie do dnia 28 ostatniego miesiąca tego kwartału, przy czym zysk ostatniego miesiąca tego kwartału przyjmuje się w wysokości miesiąca poprzedniego (§ 3 ust. 2). Spółki są ponadto obowiązane dokonać ostatecznego rozliczenia wpłat z zysku do Budżetu Państwa, na podstawie deklaracji WZS-1R w terminie 14 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego albo sporządzeniu sprawozdania, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości nie występuje obowiązek zatwierdzania tego sprawozdania (§ 5 omawianego rozporządzenia).

2011
1
cze

Istota:

Dochód (tantiema) uzyskany przez członków zarządu z tytułu przyznanego im na podstawie art. 378 § 2 Kodeksu spółek handlowych prawa do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy, stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Fragment:

W tym kontekście nie do zaakceptowania byłaby sytuacja, w której otrzymany zysk spółki kapitałowej u różnych osób zostałby potraktowany odmiennie w skutkach w zakresie podatku dochodowego, mimo iż wszystkie osoby otrzymały tenże właśnie zysk w odpowiednio przypadających im częściach.Mając na uwadze całość przytoczonej wyżej argumentacji, zdaniem wnioskodawcy należy uznać, że otrzymany przez członka zarządu dochód wynikający z przyznanego na zasadzie art. 378 § 2 k.s.h. prawa do określonego udziału w zysku Spółki jest opodatkowany 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni. Natomiast art. 30a ust. 1 pkt 4 tejże ustawy stanowi, iż od ww. przychodów pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy. Przepis art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy określa sposób opodatkowania przychodów z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, natomiast przepis art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy określenia przedmiotu opodatkowania.

2011
1
cze

Istota:

Czy możliwa jest wypłata z zysku spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, w postaci niepieniężnej i czy wypłata zysku w postaci udziałów spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Czy możliwa jest wypłata z zysku spółki jawnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, w postaci niepieniężnej i czy wypłata zysku w postaci udziałów spowoduje powstanie obowiązku zapłaty podatku dochodowego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną. Zdaniem Wnioskodawcy, możliwa jest wypłata z zysku w postaci niepieniężnej. Jednocześnie wypłata zysku w postaci posiadanych przez spółkę jawną udziałów w spółce z o.o. nie będzie podlegała ponownemu opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zysk spółki to ogół wspólnych aktywów majątkowych pozostających do dyspozycji spółki po potrąceniu wartości wkładów, kosztów działalności oraz zobowiązań spółki. Wynika stąd, że zysk może mieć zarówno postać pieniężna jak i niepieniężną. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania drugiego uznaje się za nieprawidłowe. W myśl art. 8 § 2 i art. 22 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.