Wypłata udziałów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypłata udziałów. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
paź

Istota:

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega wypłacana wspólnikom kwota pozostała po likwidacji spółki pomniejszona o poniesione wydatki na nabycie udziałów?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2011 r. (data wpływu 17 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu w związku z likwidacją spółki z o.o. - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu (...)

2011
1
lip

Istota:

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty wypłaconej byłemu wspólnikowi Spółki tytułem spłaty udziału kapitałowego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca maja 2009r. (data wpływu do tut. Biura 13 lipca 2009r.), uzupełnionym w dniach 4 i 7 września 2009r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej kwoty wypłaconej byłemu wspólnikowi Spółki tytułem spłaty udziału kapitałowego- jest prawidłowe. (pytanie oznaczone we wniosku Nr (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w przypadku wystąpienia Podsatnika ze spółki i otrzymania udziału kapitałowego, część tego udziału przekraczająca wartość wniesionego do spółki wkładu będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku z dnia 19.07.2007r. znak: US.III/415-15/07, w sprawie udzielenia interpretacji co do stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, - zmienia zaskarżone postanowienie i stwierdza, że przedstawione we wniosku Strony stanowisko jest prawidłowe. W dniu 08.06.2007 Pan Stanisław D. zwrócił sic do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olecku z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego w nim stanu faktycznego wynika, że Podatnik zamierza wystąpić ze spółki jawnej i w (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy spłata przez Bank udziałów osobie wskazanej przez członka spółdzielni na podstawie art. 16 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 188, póz. 1848 z późn. zm.) jest ( ....) zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

(...) o zwrot udziałów, należnych kwot waloryzacji oraz oprocentowania udziałów z nadwyżki bilansowej w spółdzielni. W konsekwencji udziały należne zmarłemu członkowi, które spółdzielnia wypłaci na podstawie art. 16 § 3 Prawa spółdzielczego wskazanej przez członka osobie - będą stanowić dla tej osoby przychód z praw majątkowych, o którym mowa w przepisach art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie informujemy, iż wypłata udziałów członkowskich po zmarłym członku spółdzielni osobie wskazanej w oświadczeniu nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art.21 ust.1 pkt 50 ustawy o p.d.o.f. Płatnik zgodnie z art. 41 ust. w/w ustawy o p.d.o.f jest zobowiązany do pobrania zaliczki w wysokości 19% należności. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wolne od podatku dochodowego są między innymi przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów w (...)