Wypłata | Interpretacje podatkowe

Wypłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Skutków podatkowych wypłaty w 2017 r. zaległych świadczeń za lata 2015 i 2016
Fragment:
Od decyzji ZUS Wnioskodawczyni wniosła odwołanie do Sądu Okręgowego, Wydział Ubezpieczeń Społecznych oraz do Sądu Rejonowego, w związku z odmową wypłaty świadczeń. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję, włączając Wnioskodawczynię do ubezpieczeń. Organ rentowy wniósł od decyzji Sądu apelację, a Wnioskodawczyni w między czasie kolejny raz poroniła i następna ciąża od samego początku wymagała spokojnego trybu życia. Stąd, na moment złożenia wniosku Wnioskodawczyni przebywa na zwolnieniu lekarskim do czasu rozwiązania. Wnioskodawczyni, jako ubezpieczona wystąpiła o zasiłek chorobowy. ZUS odmówił wypłaty świadczeń powołując się na złożoną apelację. Sąd Apelacyjny, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2017 r. oddalił apelację organu rentowego, włączając Wnioskodawczynię do ubezpieczeń społecznych, powodując jednocześnie wypłatę zaległych świadczeń przez ZUS oraz nadając prawo do bieżących świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W 2017 r. Wnioskodawczyni przewiduje większy dochód z działalności gospodarczej, a Jej mąż, który pracuje na etacie i z którym Wnioskodawczyni wspólnie rozlicza się podatkowo, otrzymał w lutym br. podwyżkę pensji oraz otrzyma prowizje za sprzedaż, która zostanie rozliczona również w bieżącym roku.
2017
30
wrz

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1776), ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej "IKE", oraz na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanych dalej "IKZE", oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 13 ww. ustawy wypłata oznacza, wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE lub IKZE dokonywaną na rzecz: oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub art. 34a ust. 1 pkt 1, albo osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego. Natomiast pkt 15 tego przepisu definiuje zwrot jako – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej. Z kolei w świetle art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie pisemnej umowy o prowadzenie IKE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23. Ze wskazanych wyżej przepisów należy wywieźć, że czym innym jest dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych a czym innym jest zwrot środków zgromadzonych na tych kontach. Przesłanki, które warunkują dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych zostały określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
2017
16
maj

Istota:
Skutki podatkowe dokonania wypłaty środków pieniężnych z części inwestycyjnej zawartej polisy ubezpieczeniowej
Fragment:
Wypłata środków pieniężnych z części inwestycyjnej będzie możliwa wyłącznie po złożeniu stosownego wniosku przez podmiot do tego uprawniony, tj. wyłącznie Ubezpieczającego, gdyż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dalej: OWU), Ubezpieczającemu w czasie trwania umowy przysługują określone świadczenia o charakterze inwestycyjnym, m.in.: wypłata wartości dodatkowej polisy czy wypłata części wartości dodatkowej polisy. Na skutek złożenia stosownego wniosku Ubezpieczający skorzysta ze swojego uprawnienia i dokona wypłaty całości bądź części środków zgromadzonych w ramach części inwestycyjnej. Wskazać zatem należy, że wypłaty z części inwestycyjnej dokona Ubezpieczający, jako podmiot do tego uprawniony zgodnie z OWU. Umowa cesji nie zostanie zawarta wraz z umową ubezpieczenia na życie z UFK. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Samo dokonanie wypłaty (całkowitej bądź częściowej) z części inwestycyjnej przez Ubezpieczającego na rzecz Wnioskodawczyni, nie stanowi bowiem przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Wypłata dotyczy bowiem środków, które podlegają opodatkowaniu (w wysokości zapłaconej składki przez Ubezpieczającego) z tytułu przyznania pracownikowi prawa do świadczenia z polisy. W konsekwencji ich późniejsza wypłata, dokonana na skutek wykupu polisy przez Spółkę na rzecz Wnioskodawczyni, nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie może być objęty zwolnieniem przedmiotowym, gdyż jego stosowanie – jak wcześniej wyjaśniono – ma charakter wtórny stosunku do powstania przychodu na gruncie ww. ustawy.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z odnowieniem (nowacją) zobowiązania do wypłaty zysku spółki komandytowej na zobowiązanie z tytułu pożyczki
Fragment:
Wnioskodawcy podobnie jak i pozostałym wspólnikom spółki komandytowej przysługuje wierzytelność o wypłatę przypadającego mu udziału w zysku spółki komandytowej. Zysk ten jest zyskiem z lat ubiegłych i został podzielony i przeznaczony do wypłaty uchwałą wspólników spółki komandytowej, lecz do tej pory nie został wypłacony, Wysokość wierzytelności o wypłatę zysku nie przekracza wysokości dochodu z tytułu udziału w spółce komandytowej, który był opodatkowany przez Wnioskodawcę podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka komandytowa dokona z każdym ze wspólników odnowienia (nowacji) istniejącego zobowiązania do wypłaty zysku na zobowiązanie z tytułu pożyczki. Spółka komandytowa, celem umorzenia zobowiązania do wypłaty zysku, zobowiąże się za zgodą każdego wspólnika, spełnić świadczenie pieniężne, ale z innej podstawy prawnej (podstawą zobowiązania do spełnienia świadczenia pieniężnego do wypłaty zysku na rzecz każdego wspólnika nie będzie stosunek spółki komandytowej, lecz umowa pożyczki). W wyniku powyższego dotychczasowe zobowiązanie do wypłaty zysku wygaśnie. Przedsiębiorstwo spółki komandytowej zostanie wniesione aportem do spółki kapitałowej (niektóre składniki majątkowe przedsiębiorstwa spółki komandytowej tj. udziały w innych spółkach kapitałowych, jakie posiada spółka komandytowa me będą objęte aportem).
2016
5
gru

Istota:
W zakresie podatku od wypłat wynagrodzeń na rzecz podmiotów zagranicznych
Fragment:
Powołując się w rozpatrywanej sprawie na przytoczone tezy z piśmiennictwa oraz przepisy prawa, nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że wypłaty dokonywane na rzecz zagranicznych pracowników nie będą przychodami uzyskanymi na terytorium Polski, ponieważ usługi są wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wynagrodzenie wypłacane podmiotom zagranicznym jest przychodem, którego źródło znajduje się w Polsce, albowiem występuje gospodarczy związek tego przychodu z terytorium Polski. Przychód ten został osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie, wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług prawnych, wypłacone przez Wnioskodawcę na rzecz osób nieprowadzacych działalności gospodarczej lub osób prowadzacych działalność gospodarczą mieści się w kategorii należności z tytułów wymienionych w wyżej cytowanym art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tej też przyczyny, Wnioskodawca będzie zobowiązany do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas w przypadku braku certyfikatu rezydencji Wnioskodawca dokonując wypłaty należności za wykonane na Jego rzecz usługi prawne przez osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP, będzie obowiązany do potrącenia 20% zryczałtowanego podatku dochodowego stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku częściowej wypłaty wartości indywidualnego konta inwestycyjnego (na skutek umorzenia części jednostek uczestnictwa UFK), Wnioskodawca osiągnie dochód dopiero w momencie, gdy wartość dokonanych wypłat przekroczy kwotę wszystkich wpłaconych i przekazanych na UFK składek?
Fragment:
Tym samym, uzasadnione jest twierdzenie, zgodnie z którym, w sytuacji częściowej wypłaty skutkującej częściowym umorzeniem jednostek uczestnictwa UFK, podmiot na którego rzecz wypłacane jest świadczenie osiągnie dochód wtedy, kiedy wartość dotychczas dokonanych wszystkich wypłat z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w UFK, przekroczy sumę wszystkich wpłat dokonanych do UFK. Zastosowanie takiego rozwiązania jest prawidłowe również z uwagi na fakt, że dopiero z momentem, w którym wartość wszystkich wypłat przekroczy sumę wszystkich wpłat dokonanych do UFK, będzie można stwierdzić, czy ubezpieczony faktycznie osiągnie jakiś dochód w związku z zainwestowaniem składki w UFK. Przyjęcie innego sposobu obliczenia dochodu (np.: poprzez proporcjonalne alokowanie wartości przekazanych na UFK składek do wypłat) mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której może powstać dochód w momencie pierwszej wypłaty, zaś następne wypłaty będą skutkowały powstaniem straty podatkowej. W efekcie, pomimo, że cała operacja zakończyła się stratą podatkową, ubezpieczony będzie zobowiązany do zapłaty podatku od częściowej wypłaty. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w UFK powstanie z momentem przekroczenia przez łączną kwotę wypłat sumy wszystkich składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń i przekazanych do UFK.
2016
8
mar

Istota:
Czy koszty związane z organizacją Programu i wypłatą środków pieniężnych z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Kosztem dla Wnioskodawcy, w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o wdrożeniu Programu w opisanym powyżej kształcie, będą kwoty związane z organizacją i obsługą Programu, w tym kwoty przeznaczone na wypłatę kwot realizacji. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy koszty związane z organizacją Programu i wypłatą środków pieniężnych z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z wdrożeniem Programu powinny stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Powyższy przepis oznacza, że podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy CIT, istnieje związek pomiędzy ich poniesieniem, a możliwością uzyskania przychodu podatkowego lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów oraz zostały właściwie udokumentowane (tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2013 r., sygn.
2015
4
gru

Istota:
1. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz Uczestnika z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”)?
2. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz Uczestnika z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla Uczestnika przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (UPO)?
3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Uczestnika?
Fragment:
Ad.3 Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskanego przez Uczestnika. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 UPDOP, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zgodnie ze stanowiskiem Funduszu przedstawionym w pkt 1, przychód osiągany przez Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów przez Fundusz stanowi w świetle UPDOP, przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przychód ten w szczególności nie może zostać zaklasyfikowany jako wypłata należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (tj. przychody z tytułu odsetek, praw autorskich, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych itp.) oraz w art. 22 ust. 1 (tj. dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
2015
2
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu zwrotu całości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.
Fragment:
Dokonanie transferu środków z IKE na IKZE, nie zmienia faktu że jest to dochód osiągnięty przez oszczędzającego i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w momencie wypłaty środków z IKE. Dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), na które to konto zostały uprzednio przekazane środki z pracowniczego programu emerytalnego (w ramach wypłaty transferowej z PPE na IKE) stanowi zarówno dochód osiągnięty w ramach oszczędzania na IKE, jak również dochód osiągnięty przed wypłatą transferową środków z PPE na IKE w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Zatem, dochodem tym będzie różnica między bieżącą wartością całości środków zgromadzonych na IKE (w stanie faktycznym wniosku wpłaty na IKE, jak i środki transferowane z PPE) ustalona na dzień realizacji wypłaty, a sumą wpłat na IKE (na którą składają się wpłaty oszczędzającego na IKE oraz wpłaty w ramach pracowniczych programów emerytalnych, z których nastąpiły wypłaty transferowe). Zatem, w momencie dokonania wypłaty transferowej z IKE na IKZE dochód ten na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podlega on jednak opodatkowaniu w momencie wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.
2015
26
lis

Istota:
Czy w przypadku dokonywania wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, Towarzystwo jako płatnik będzie zobowiązane do poboru 10% podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w odniesieniu do wypłat pochodzących ze składek wpłaconych na IKZE, które zostały przekazane na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy?
Fragment:
Jakkolwiek wypłaty na rzecz oszczędzającego, po spełnieniu określonych warunków, nie są jeszcze dokonywane (ze względu na warunek dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych), to jednak już obecnie może zdarzyć się sytuacja, w której Towarzystwo będzie zobowiązane do dokonania wypłaty na rzecz osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku dokonywania wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, Towarzystwo jako płatnik będzie zobowiązane do poboru 10% podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w odniesieniu do wypłat pochodzących ze składek wpłaconych na IKZE, które zostały przekazane na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonywania wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, Towarzystwo jako płatnik będzie zobowiązane do poboru 10% podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w odniesieniu do wypłat pochodzących ze składek wpłaconych na IKZE, które zostały przekazane na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.
2015
4
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wypłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.