Wypłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
8
maj

Istota:

Dot. obowiązków płatnika związanych z dokonywaniem przez Spółkę holenderską wypłat pieniężnych, w ramach programów motywacyjnych SAR i RSU, których organizatorem jest spółka mająca siedzibę w RPA dla uczestników polskich spółek z grupy oraz wynikających z tego tytułu obowiązków płatnika.

Fragment:

(...) wypłaty z tytułu sprzedaży akcji nabytych w ramach Planu RSU oraz wypłaty pieniężne w ramach Planów SAR) nie powinny zostać uznane jako przysporzenia majątkowe pochodzące ze stosunku pracy, ponieważ Wnioskodawcę i Uczestników nie łączy stosunek pracy ani żadna inna podobna relacja. Nie ma zatem jakichkolwiek podstaw do uznania Spółki Holenderskiej za płatnika w rozumieniu Ustawy o PIT. Tym samym, na Wnioskodawcy nie będą ciążyć obowiązki płatnika wynikające z Ustawy o PIT, tj. obliczenia, poboru i zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od tych przychodów, gdyż Uczestnicy nie uzyskują z tytułu udziału w Planach przychodu ze stosunku pracy. Co również istotne, na Wnioskodawcy będącym podmiotem zagranicznym niemającym siedziby na terytorium Polski nie będą ciążyć obowiązki raportowania ani rozliczania wskazanych przychodów. Wypłaty dokonane przez Spółkę Holenderską z tytułu sprzedaży akcji nabytych w ramach Planu RSU oraz wypłaty pieniężne w ramach Planów SAR powinny zostać osobiście rozliczone wyłącznie przez Uczestników: Wypłaty z tytułu sprzedaży akcji nabytych w ramach Planu RSU Zdaniem Wnioskodawcy, przychód z tytułu sprzedaży akcji nabytych w ramach Planu RSU zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) Ustawy o PIT stanowić będzie dla Uczestników przychód z kapitałów pieniężnych, z którego Uczestnicy Planu RSU powinni rozliczyć się osobiście.

2018
27
kwi

Istota:

Skutki podatkowe wypłaty dobrowolnie gromadzonych środków pieniężnych w Szwecji.

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 58a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, uzyskane w związku z: gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, wypłatą środków dokonaną na rzecz osób uprawnionych do tych środków po śmierci oszczędzającego, wypłatą transferową - z tym, że zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba że przepisy te przewidują taką możliwość. Biorąc powyższe przepisy pod uwagę należy uznać, że możliwość zwolnienia pewnych świadczeń emerytalnych przyznana została wyłącznie wypłatom tych świadczeń związanych z polskim systemem emerytalnym. Literalne brzmienie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uniemożliwia ich zastosowanie do dochodów otrzymywanych z zagranicy. Powołany wyżej przepis odnosi się do indywidualnych kont emerytalnych, których status prawny uregulowany został w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205), która określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych „ IKE ”, oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że nie ma podstaw prawnych do zastosowania ww. przepisów do wypłat świadczeń zagranicznych.

2018
24
kwi

Istota:

Obowiązki płatnika oraz obowiązki informacyjne związane z dokonywaniem wypłat gotówkowych pracownikom w ramach planów motywacyjnych utworzonych przez spółkę z siedzibą we Włoszech.

Fragment:

W grudniu 2016 r. w związku z planowaną transakcją przeniesienia własności akcji oraz innymi planowanymi przekształceniami kapitałowymi Rada Dyrektorów spółki włoskiej podjęła nową uchwałę ustalającą zasady wypłat świadczeń w ramach Planów. Zgodnie z tą uchwałą następuje likwidacja wszystkich Jednostek (przydzielonych w ramach Planów 2011, 2012 i 2013). Uczestnicy Planów otrzymują wypłatę wartości Jednostek w gotówce. Wypłata świadczeń następuje w trzech transzach. Pierwsza wypłata na poczet Planów 2011 i 2012 - w marcu 2017 r. Druga wypłata na poczet Planów 2011 i 2012 - na dzień zamknięcia Transakcji. Trzecia wypłata na poczet Planu 2013 nastąpi w marcu 2018 r. Rada Nadzorcza Wnioskodawcy, działając zgodnie z postanowieniami Rady Dyrektorów spółki włoskiej, protokołem podpisanym przez wszystkich jej członków, zobowiązała się do spełnienia przez Spółkę świadczeń na rzecz pracowników Wnioskodawcy, będących Uczestnikami Planów. Wypłata świadczeń w gotówce wynikająca z zapadalności Planów dokonywana jest (na mocy ustaleń poczynionych w grupie kapitałowej do której należy Wnioskodawca, a której podmiotem dominującym w chwili ustalania tych planów była spółka włoska) bezpośrednio przez Wnioskodawcę. Spółka włoska ani inny podmiot Grupy nie wypłaca świadczeń Uczestnikom Planów, Wnioskodawca nie otrzyma żadnej refundacji poniesionych wydatków.

2018
14
mar

Istota:

Czy spółka, jako płatnik (art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) będzie zobowiązana do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku wypłaty jedynemu udziałowcowi środków, które już raz zostały opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy), czy przedmiotowa wypłata środków przez spółkę będzie czynnością neutralną podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Ponadto, uiszczenie podatku dochodowego od wypracowanego przez osobę fizyczną dochodu do dnia przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę spowoduje, że faktyczna wypłata tego dochodu, który został opodatkowany w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej, nie będzie podlegała ponownemu opodatkowaniu. Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że dokonanie przez spółkę z o.o. (powstałą z przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą) na rzecz osoby fizycznej – udziałowca tej spółki, wypłaty środków opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpowiadających części zysku wypracowanego do dnia przekształcenia poprzez obniżenie kapitału zapasowego tej spółki nie będzie wiązało się z obowiązkiem obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki, podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji przedmiotowa wypłata środków będzie dla Wnioskodawcy czynnością neutralną podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
27
lut

Istota:

W zakresie skutków podatkowych dokonania wypłaty środków pieniężnych z części inwestycyjnej polisy ubezpieczeniowej

Fragment:

Wypłata środków pieniężnych z części inwestycyjnej będzie możliwa wyłącznie po złożeniu stosownego wniosku przez podmiot do tego uprawniony, tj. wyłącznie Ubezpieczającego, gdyż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dalej: OWU), Ubezpieczającemu w czasie trwania umowy przysługują określone świadczenia o charakterze inwestycyjnym, m.in.: wypłata wartości dodatkowej polisy czy wypłata części wartości dodatkowej polisy. Na skutek złożenia stosownego wniosku Ubezpieczający skorzysta ze swojego uprawnienia i dokona wypłaty całości bądź części środków zgromadzonych w ramach części inwestycyjnej. Jak wskazano wyżej, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może na swój wniosek dokonywać wypłaty (całkowitej lub częściowej) z części inwestycyjnej (z konta dodatkowego). Wypłaty z części inwestycyjnej dokona Ubezpieczający, jako podmiot do tego uprawniony zgodnie z OWU. O wypłatę środków z polisy ubezpieczeniowej zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym do towarzystwa ubezpieczeń wystąpi Ubezpieczający, ponieważ uprawnienie to przysługuje wyłącznie jemu, co zostało wskazane w OWU. Umowa cesji nie zostanie zawarta wraz z umową ubezpieczenia na życie z UFK. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawczynię na skutek dokonania wypłaty (całkowitej bądź częściowej) z części inwestycyjnej przez Ubezpieczającego stanowią przychód Wnioskodawczyni podlegający zwolnieniu przedmiotowemu na mocy art. (...)

2017
30
wrz

Istota:

Skutków podatkowych wypłaty w 2017 r. zaległych świadczeń za lata 2015 i 2016

Fragment:

Od decyzji ZUS Wnioskodawczyni wniosła odwołanie do Sądu Okręgowego, Wydział Ubezpieczeń Społecznych oraz do Sądu Rejonowego, w związku z odmową wypłaty świadczeń. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję, włączając Wnioskodawczynię do ubezpieczeń. Organ rentowy wniósł od decyzji Sądu apelację, a Wnioskodawczyni w między czasie kolejny raz poroniła i następna ciąża od samego początku wymagała spokojnego trybu życia. Stąd, na moment złożenia wniosku Wnioskodawczyni przebywa na zwolnieniu lekarskim do czasu rozwiązania. Wnioskodawczyni, jako ubezpieczona wystąpiła o zasiłek chorobowy. ZUS odmówił wypłaty świadczeń powołując się na złożoną apelację. Sąd Apelacyjny, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2017 r. oddalił apelację organu rentowego, włączając Wnioskodawczynię do ubezpieczeń społecznych, powodując jednocześnie wypłatę zaległych świadczeń przez ZUS oraz nadając prawo do bieżących świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. W 2017 r. Wnioskodawczyni przewiduje większy dochód z działalności gospodarczej, a Jej mąż, który pracuje na etacie i z którym Wnioskodawczyni wspólnie rozlicza się podatkowo, otrzymał w lutym br. podwyżkę pensji oraz otrzyma prowizje za sprzedaż, która zostanie rozliczona również w bieżącym roku.

2017
16
maj

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1776), ustawa określa zasady gromadzenia oszczędności na indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej "IKE", oraz na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanych dalej "IKZE", oraz dokonywania wpłat, wypłat transferowych, wypłat, częściowego zwrotu i zwrotu środków zgromadzonych na tych kontach. Zgodnie z przepisem art. 2 pkt 13 ww. ustawy wypłata oznacza, wypłatę jednorazową albo wypłatę w ratach środków zgromadzonych na IKE lub IKZE dokonywaną na rzecz: oszczędzającego, po spełnieniu warunków określonych w art. 34 ust. 1 pkt 1 lub art. 34a ust. 1 pkt 1, albo osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego. Natomiast pkt 15 tego przepisu definiuje zwrot jako – wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki wypłaty bądź wypłaty transferowej. Z kolei w świetle art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, oszczędzający na IKE ma prawo do zwolnienia podatkowego na zasadach i w trybie określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli na podstawie pisemnej umowy o prowadzenie IKE gromadzi oszczędności tylko na jednym IKE, z zastrzeżeniem art. 14 i 23. Ze wskazanych wyżej przepisów należy wywieźć, że czym innym jest dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych a czym innym jest zwrot środków zgromadzonych na tych kontach. Przesłanki, które warunkują dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych zostały określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

2017
10
maj

Istota:

Skutki podatkowe dokonania wypłaty środków pieniężnych z części inwestycyjnej zawartej polisy ubezpieczeniowej

Fragment:

Wypłata środków pieniężnych z części inwestycyjnej będzie możliwa wyłącznie po złożeniu stosownego wniosku przez podmiot do tego uprawniony, tj. wyłącznie Ubezpieczającego, gdyż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (dalej: OWU), Ubezpieczającemu w czasie trwania umowy przysługują określone świadczenia o charakterze inwestycyjnym, m.in.: wypłata wartości dodatkowej polisy czy wypłata części wartości dodatkowej polisy. Na skutek złożenia stosownego wniosku Ubezpieczający skorzysta ze swojego uprawnienia i dokona wypłaty całości bądź części środków zgromadzonych w ramach części inwestycyjnej. Wskazać zatem należy, że wypłaty z części inwestycyjnej dokona Ubezpieczający, jako podmiot do tego uprawniony zgodnie z OWU. Umowa cesji nie zostanie zawarta wraz z umową ubezpieczenia na życie z UFK. Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz cytowane wyżej przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Samo dokonanie wypłaty (całkowitej bądź częściowej) z części inwestycyjnej przez Ubezpieczającego na rzecz Wnioskodawczyni, nie stanowi bowiem przychodu w rozumieniu art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Wypłata dotyczy bowiem środków, które podlegają opodatkowaniu (w wysokości zapłaconej składki przez Ubezpieczającego) z tytułu przyznania pracownikowi prawa do świadczenia z polisy. W konsekwencji ich późniejsza wypłata, dokonana na skutek wykupu polisy przez Spółkę na rzecz Wnioskodawczyni, nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a co za tym idzie nie może być objęty zwolnieniem przedmiotowym, gdyż jego stosowanie – jak wcześniej wyjaśniono – ma charakter wtórny stosunku do powstania przychodu na gruncie ww. ustawy.

2016
5
gru

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z odnowieniem (nowacją) zobowiązania do wypłaty zysku spółki komandytowej na zobowiązanie z tytułu pożyczki

Fragment:

Wnioskodawcy podobnie jak i pozostałym wspólnikom spółki komandytowej przysługuje wierzytelność o wypłatę przypadającego mu udziału w zysku spółki komandytowej. Zysk ten jest zyskiem z lat ubiegłych i został podzielony i przeznaczony do wypłaty uchwałą wspólników spółki komandytowej, lecz do tej pory nie został wypłacony, Wysokość wierzytelności o wypłatę zysku nie przekracza wysokości dochodu z tytułu udziału w spółce komandytowej, który był opodatkowany przez Wnioskodawcę podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka komandytowa dokona z każdym ze wspólników odnowienia (nowacji) istniejącego zobowiązania do wypłaty zysku na zobowiązanie z tytułu pożyczki. Spółka komandytowa, celem umorzenia zobowiązania do wypłaty zysku, zobowiąże się za zgodą każdego wspólnika, spełnić świadczenie pieniężne, ale z innej podstawy prawnej (podstawą zobowiązania do spełnienia świadczenia pieniężnego do wypłaty zysku na rzecz każdego wspólnika nie będzie stosunek spółki komandytowej, lecz umowa pożyczki). W wyniku powyższego dotychczasowe zobowiązanie do wypłaty zysku wygaśnie. Przedsiębiorstwo spółki komandytowej zostanie wniesione aportem do spółki kapitałowej (niektóre składniki majątkowe przedsiębiorstwa spółki komandytowej tj. udziały w innych spółkach kapitałowych, jakie posiada spółka komandytowa me będą objęte aportem).

2016
28
lis

Istota:

W zakresie podatku od wypłat wynagrodzeń na rzecz podmiotów zagranicznych

Fragment:

Powołując się w rozpatrywanej sprawie na przytoczone tezy z piśmiennictwa oraz przepisy prawa, nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że wypłaty dokonywane na rzecz zagranicznych pracowników nie będą przychodami uzyskanymi na terytorium Polski, ponieważ usługi są wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wynagrodzenie wypłacane podmiotom zagranicznym jest przychodem, którego źródło znajduje się w Polsce, albowiem występuje gospodarczy związek tego przychodu z terytorium Polski. Przychód ten został osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie, wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług prawnych, wypłacone przez Wnioskodawcę na rzecz osób nieprowadzacych działalności gospodarczej lub osób prowadzacych działalność gospodarczą mieści się w kategorii należności z tytułów wymienionych w wyżej cytowanym art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tej też przyczyny, Wnioskodawca będzie zobowiązany do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas w przypadku braku certyfikatu rezydencji Wnioskodawca dokonując wypłaty należności za wykonane na Jego rzecz usługi prawne przez osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP, będzie obowiązany do potrącenia 20% zryczałtowanego podatku dochodowego stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.