Wypłata | Interpretacje podatkowe

Wypłata | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypłata. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z odnowieniem (nowacją) zobowiązania do wypłaty zysku spółki komandytowej na zobowiązanie z tytułu pożyczki
Fragment:
Wnioskodawcy podobnie jak i pozostałym wspólnikom spółki komandytowej przysługuje wierzytelność o wypłatę przypadającego mu udziału w zysku spółki komandytowej. Zysk ten jest zyskiem z lat ubiegłych i został podzielony i przeznaczony do wypłaty uchwałą wspólników spółki komandytowej, lecz do tej pory nie został wypłacony, Wysokość wierzytelności o wypłatę zysku nie przekracza wysokości dochodu z tytułu udziału w spółce komandytowej, który był opodatkowany przez Wnioskodawcę podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Spółka komandytowa dokona z każdym ze wspólników odnowienia (nowacji) istniejącego zobowiązania do wypłaty zysku na zobowiązanie z tytułu pożyczki. Spółka komandytowa, celem umorzenia zobowiązania do wypłaty zysku, zobowiąże się za zgodą każdego wspólnika, spełnić świadczenie pieniężne, ale z innej podstawy prawnej (podstawą zobowiązania do spełnienia świadczenia pieniężnego do wypłaty zysku na rzecz każdego wspólnika nie będzie stosunek spółki komandytowej, lecz umowa pożyczki). W wyniku powyższego dotychczasowe zobowiązanie do wypłaty zysku wygaśnie. Przedsiębiorstwo spółki komandytowej zostanie wniesione aportem do spółki kapitałowej (niektóre składniki majątkowe przedsiębiorstwa spółki komandytowej tj. udziały w innych spółkach kapitałowych, jakie posiada spółka komandytowa me będą objęte aportem).
2016
5
gru

Istota:
W zakresie podatku od wypłat wynagrodzeń na rzecz podmiotów zagranicznych
Fragment:
Powołując się w rozpatrywanej sprawie na przytoczone tezy z piśmiennictwa oraz przepisy prawa, nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że wypłaty dokonywane na rzecz zagranicznych pracowników nie będą przychodami uzyskanymi na terytorium Polski, ponieważ usługi są wykonywane poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wynagrodzenie wypłacane podmiotom zagranicznym jest przychodem, którego źródło znajduje się w Polsce, albowiem występuje gospodarczy związek tego przychodu z terytorium Polski. Przychód ten został osiągnięty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem, stwierdzić należy, że w analizowanej sprawie, wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług prawnych, wypłacone przez Wnioskodawcę na rzecz osób nieprowadzacych działalności gospodarczej lub osób prowadzacych działalność gospodarczą mieści się w kategorii należności z tytułów wymienionych w wyżej cytowanym art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tej też przyczyny, Wnioskodawca będzie zobowiązany do potrącenia podatku u źródła, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wówczas w przypadku braku certyfikatu rezydencji Wnioskodawca dokonując wypłaty należności za wykonane na Jego rzecz usługi prawne przez osoby podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP, będzie obowiązany do potrącenia 20% zryczałtowanego podatku dochodowego stosownie do art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
28
lis

Istota:
Czy w przypadku częściowej wypłaty wartości indywidualnego konta inwestycyjnego (na skutek umorzenia części jednostek uczestnictwa UFK), Wnioskodawca osiągnie dochód dopiero w momencie, gdy wartość dokonanych wypłat przekroczy kwotę wszystkich wpłaconych i przekazanych na UFK składek?
Fragment:
Tym samym, uzasadnione jest twierdzenie, zgodnie z którym, w sytuacji częściowej wypłaty skutkującej częściowym umorzeniem jednostek uczestnictwa UFK, podmiot na którego rzecz wypłacane jest świadczenie osiągnie dochód wtedy, kiedy wartość dotychczas dokonanych wszystkich wypłat z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w UFK, przekroczy sumę wszystkich wpłat dokonanych do UFK. Zastosowanie takiego rozwiązania jest prawidłowe również z uwagi na fakt, że dopiero z momentem, w którym wartość wszystkich wypłat przekroczy sumę wszystkich wpłat dokonanych do UFK, będzie można stwierdzić, czy ubezpieczony faktycznie osiągnie jakiś dochód w związku z zainwestowaniem składki w UFK. Przyjęcie innego sposobu obliczenia dochodu (np.: poprzez proporcjonalne alokowanie wartości przekazanych na UFK składek do wypłat) mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której może powstać dochód w momencie pierwszej wypłaty, zaś następne wypłaty będą skutkowały powstaniem straty podatkowej. W efekcie, pomimo, że cała operacja zakończyła się stratą podatkową, ubezpieczony będzie zobowiązany do zapłaty podatku od częściowej wypłaty. Podsumowując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w UFK powstanie z momentem przekroczenia przez łączną kwotę wypłat sumy wszystkich składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń i przekazanych do UFK.
2016
8
mar

Istota:
Czy koszty związane z organizacją Programu i wypłatą środków pieniężnych z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Fragment:
Kosztem dla Wnioskodawcy, w przypadku podjęcia pozytywnej decyzji o wdrożeniu Programu w opisanym powyżej kształcie, będą kwoty związane z organizacją i obsługą Programu, w tym kwoty przeznaczone na wypłatę kwot realizacji. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy koszty związane z organizacją Programu i wypłatą środków pieniężnych z tego tytułu będą stanowiły dla Spółki koszt uzyskania przychodu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki związane z wdrożeniem Programu powinny stanowić koszt uzyskania przychodu dla Spółki zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ ustawa CIT ”). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy CIT. Powyższy przepis oznacza, że podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych wszelkich wydatków, pod warunkiem, że nie zostały one enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy CIT, istnieje związek pomiędzy ich poniesieniem, a możliwością uzyskania przychodu podatkowego lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów oraz zostały właściwie udokumentowane (tak przykładowo Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 27 lutego 2013 r., sygn.
2015
4
gru

Istota:
1. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz Uczestnika z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla Uczestnika przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „UPDOP”)?
2. Czy wypłata przez Fundusz na rzecz Uczestnika z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi dla Uczestnika przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (UPO)?
3. Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiąganego przez Uczestnika?
Fragment:
Ad.3 Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskanego przez Uczestnika. Zgodnie z brzmieniem art. 26 ust. 1 UPDOP, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zgodnie ze stanowiskiem Funduszu przedstawionym w pkt 1, przychód osiągany przez Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów przez Fundusz stanowi w świetle UPDOP, przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Przychód ten w szczególności nie może zostać zaklasyfikowany jako wypłata należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (tj. przychody z tytułu odsetek, praw autorskich, z tytułu świadczeń doradczych, księgowych itp.) oraz w art. 22 ust. 1 (tj. dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
2015
2
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu z tytułu zwrotu całości środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.
Fragment:
Dokonanie transferu środków z IKE na IKZE, nie zmienia faktu że jest to dochód osiągnięty przez oszczędzającego i podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w momencie wypłaty środków z IKE. Dochód osiągnięty z tytułu wypłaty transferowej środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), na które to konto zostały uprzednio przekazane środki z pracowniczego programu emerytalnego (w ramach wypłaty transferowej z PPE na IKE) stanowi zarówno dochód osiągnięty w ramach oszczędzania na IKE, jak również dochód osiągnięty przed wypłatą transferową środków z PPE na IKE w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Zatem, dochodem tym będzie różnica między bieżącą wartością całości środków zgromadzonych na IKE (w stanie faktycznym wniosku wpłaty na IKE, jak i środki transferowane z PPE) ustalona na dzień realizacji wypłaty, a sumą wpłat na IKE (na którą składają się wpłaty oszczędzającego na IKE oraz wpłaty w ramach pracowniczych programów emerytalnych, z których nastąpiły wypłaty transferowe). Zatem, w momencie dokonania wypłaty transferowej z IKE na IKZE dochód ten na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58a lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podlega on jednak opodatkowaniu w momencie wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.
2015
26
lis

Istota:
Czy w przypadku dokonywania wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, Towarzystwo jako płatnik będzie zobowiązane do poboru 10% podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w odniesieniu do wypłat pochodzących ze składek wpłaconych na IKZE, które zostały przekazane na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy?
Fragment:
Jakkolwiek wypłaty na rzecz oszczędzającego, po spełnieniu określonych warunków, nie są jeszcze dokonywane (ze względu na warunek dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych), to jednak już obecnie może zdarzyć się sytuacja, w której Towarzystwo będzie zobowiązane do dokonania wypłaty na rzecz osób uprawnionych, w przypadku śmierci oszczędzającego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku dokonywania wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, Towarzystwo jako płatnik będzie zobowiązane do poboru 10% podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w odniesieniu do wypłat pochodzących ze składek wpłaconych na IKZE, które zostały przekazane na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy... Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonywania wypłat z IKZE, w tym wypłat na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, Towarzystwo jako płatnik będzie zobowiązane do poboru 10% podatku dochodowego od osób fizycznych wyłącznie w odniesieniu do wypłat pochodzących ze składek wpłaconych na IKZE, które zostały przekazane na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.
2015
4
wrz

Istota:
1) Czy zgodnie z ustawą o unikaniu podwójnego opodatkowania tak ING Otwarty Fundusz Emerytalny jak i ZUS powinny odprowadzić od dochodów ze spadku podatek?2) Czy kwota podatku została odprowadzona zgodnie z przepisami?3) Czy jako podatnik innego kraju Wnioskodawczyni jest zobowiązania do płacenia podatku w Polsce od środków, które zostały Jej wypłacone po zmarłej mamie z ING Otwarty Fundusz Emerytalny?
Fragment:
Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30a ust. 1 tej ustawy, tj. m.in. dochodów z tytułu kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10. Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz powołany wyżej stan prawny stwierdzić zatem należy, że świadczenia wypłacone Wnioskodawczyni z subkonta ZUS podlega w Polsce opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonując wypłaty na rzecz Wnioskodawczyni środków zgromadzonych na subkoncie był obowiązany jako płatnik do pobrania podatku od całej wypłaconej kwoty. Natomiast świadczenia wypłacone Wnioskodawczyni z otwartego funduszu emerytalnego utworzonego i działającego w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, tylko w sytuacji gdy ww. fundusz stanowi fundusz kapitałowy w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, otwarty fundusz emerytalny dokonując wypłaty na rzecz Wnioskodawczyni środków zgromadzonych przez zmarłą mamę słusznie jako płatnik pobrał 19% podatek od całej wypłaconej kwoty.
2015
15
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Należy dodać, że w sytuacji dokonania Częściowej Wypłaty polisa nie ulega rozwiązaniu, a Spółka będzie nadal zobowiązana do opłacania składek. Jedynie w sytuacji dokonania Całkowitej Wypłaty umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu. Jak wynika z wyżej zacytowanych zapisów OWU, o Wypłatę Częściową lub Całkowitą środków z polisy może wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego jedynie Spółka jako Ubezpieczający. Ponadto, Całkowita lub Częściowa wypłata środków następuje co do zasady na rzecz Ubezpieczającego. Paragraf 21 ust. 10 OWU stanowi, że częściowa wypłata jest dokonywana na rzecz Ubezpieczającego, natomiast w formularzu „ Zlecenie wypłaty/wykupu ”, mającego zastosowanie do umowy ubezpieczenia, w jednej z rubryk, w celu realizacji wypłaty w formie przelewu, umożliwiono wskazanie Ubezpieczającemu numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata. Ubezpieczający zamierza wskazać imiennie Wnioskodawcę (Ubezpieczonego) albo osobę trzecią, niebędącą ani Ubezpieczającym ani Ubezpieczonym i rachunek bankowy odpowiednio Zainteresowanego albo osoby trzeciej, celem dokonania wypłaty na jej rzecz części środków zgromadzonych na Subkoncie Składek Dodatkowych. Należy także dodać, że Ubezpieczający pozwoli Ubezpieczonemu albo wskazanej osobie trzeciej zatrzymać na własność środki otrzymane przez niego bezpośrednio od Ubezpieczyciela na podstawie wyżej wspomnianego „ Zlecenia wypłaty/wykupu ”.
2015
3
kwi

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Należy dodać, że w sytuacji dokonania Częściowej Wypłaty polisa nie ulega rozwiązaniu, a Spółka będzie nadal zobowiązana do opłacania składek. Jedynie w sytuacji dokonania Całkowitej Wypłaty umowa ubezpieczenia ulegnie rozwiązaniu. Jak wynika z wyżej zacytowanych zapisów OWU, o Wypłatę Częściową lub Całkowitą środków z polisy może wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeniowego jedynie Spółka jako Ubezpieczający. Ponadto, Całkowita lub Częściowa wypłata środków następuje co do zasady na rzecz Ubezpieczającego. Paragraf 21 ust. 10 OWU stanowi, że częściowa wypłata jest dokonywana na rzecz Ubezpieczającego, natomiast w formularzu „ Zlecenie wypłaty/wykupu ”, mającego zastosowanie do umowy ubezpieczenia, w jednej z rubryk, w celu realizacji wypłaty w formie przelewu, umożliwiono wskazanie Ubezpieczającemu numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata. Ubezpieczający zamierza wskazać imiennie Wnioskodawcę (Ubezpieczonego) albo osobę trzecią, niebędącą ani Ubezpieczającym ani Ubezpieczonym i rachunek bankowy odpowiednio Zainteresowanego albo osoby trzeciej, celem dokonania wypłaty na jej rzecz części środków zgromadzonych na Subkoncie Składek Dodatkowych. Należy także dodać, że Ubezpieczający pozwoli Ubezpieczonemu albo wskazanej osobie trzeciej zatrzymać na własność środki otrzymane przez niego bezpośrednio od Ubezpieczyciela na podstawie wyżej wspomnianego „ Zlecenia wypłaty/wykupu ”.
2015
3
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wypłata
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.