Wypis | Interpretacje podatkowe

Wypis | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypis. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak opodatkowania wykonywania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, a także w przypadku zgłoszonych prac geodezyjnych udzielanie informacji w postaci kopii dokumentu oraz sporządzania kopii tych dokumentów oraz obowiązku ewidencjonowania tych czynności za pomocą kas rejestrujących.
Fragment:
Wysokość tych opłat jest ściśle określona w przepisach i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333), wydanego na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ww. ustawy. Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca pobiera opłaty za m.in. wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, a także w przypadku zgłoszonych prac geodezyjnych udzielanie informacji w postaci kopii dokumentu na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Zadania te należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej. Wysokość opłat określona jest w przepisach i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego. Do tych opłat doliczane są również koszty za sporządzanie kopii, regulowane zazwyczaj osobnym zarządzeniem Starosty. Analiza powołanych przepisów na tle przedstawionego stanu faktycznego prowadzi do wniosku, iż opisane czynności - wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego, a także w przypadku zgłoszonych prac geodezyjnych udzielanie informacji w postaci kopii dokumentu na podstawie ustawy (...)
2012
8
lis

Istota:
Czy pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonywanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego jest zwolnione z podatku od towarów i usług, czy też nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem?
Fragment:
Na podstawie art. 40 ust. 3b powołanej ustawy wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związanych z prowadzeniem krajowego systemu informacji o terenie, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne. Wysokość tych opłat jest ściśle określona w przepisach i wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333). Z powołanych wyżej przepisów wynika, że pobierane przez Starostę (organ władzy publicznej), obsługiwanego przez Starostwo Powiatowe (urząd obsługujący ten organ) opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej. Starosta jako organ władzy publicznej, w zakresie w jakim realizuje zadania z zakresu administracji publicznej, nałożone odrębnymi przepisami prawa, objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynności realizowane w ramach zadań ustawowych nie podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Co prawda art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że wspomniane organy są podatnikami w zakresie czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, w przedmiotowym przypadku taka sytuacja jednak nie występuje.
2011
1
maj

Istota:
Czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji , a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz.U.Nr 37, poz. 333) należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?
Fragment:
Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333) należy traktować jako czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT? We wniosku odwołano się do następującego stanu faktycznego: Starostwo Powiatowe jako jednostka organizacyjna powiatu zgodnie z wyżej zacytowanym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury odpłatnie dokonuje poświadczeń wypisu i wyrysu kopii map w formie udokumentowania kopii map, uzgadnień usytuowania przyłączeń oraz wykonuje ksero tej mapy na papierze. Odnosząc powyższy stan faktyczny do regulacji prawnej zawartej w przepisie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn zm.) przedstawiono następujące stanowisko - cyt. . "Zdaniem tut. Starostwa wymienione czynności nie podlegają w/w ustawie o podatku od towarów i usług i w związku z tym Starostwo Powiatowe wystawia rachunek zgodnie z art. 87 § 1 Ordynacji Podatkowej. " Mając na względzie treść przepisu art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa oraz przepisów: - art. 2 pkt.6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn.zm.), który stanowi,że towarem są rzeczy ruchome, jak (...)
2011
1
kwi

Istota:
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku refakturowania usług dostaw energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług z tytułu dokonywania wypisu z rejestru gruntów?
Fragment:
Natomiast moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dokonania wypisu z rejestru gruntów - powstaje na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy - tj. z chwilą wykonania usługi - a w przypadku gdy wykonanie usługi powinno być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu od dnia wykonania usługi.
2011
1
lut

Istota:
Czy wydanie przez Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego na wniosek zainteresowanego wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta O i pobranie opłaty administracyjnej (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 z 2003r. poz. 717/ jest zwolnione z podatku VAT, czy też podatek ten należy naliczać?
Fragment:
Wobec powyższego wydawanie przez Urząd Miejski „wypisów” i „ wyrysów” z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz pobieranie za nie opłat jest świadczeniem usług. Jednakże w kwestii ustalenia symbolu statystycznego PKWiU, który jest podstawą dla określenia wysokości stawki VAT, bądź zastosowania zwolnienia, dla tych czynności, właściwy jest Wojewódzki Urząd Statystyczny mieszczący się w Poznaniu przy ulicy Dąbrowskiego 79.
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Wypis
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.