IPPB4/4511-513/15-4/MS1 | Interpretacja indywidualna

W związku z otrzymaną kwotą z tytułu zwrotu udokumentowanych wydatków od sprawcy wypadku wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni powstał po stronie Wnioskodawczyni przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że Wnioskodawczyni, sama musiałaby pokryć koszty leczenia rehabilitacji matki, przejazdów, pomocy prawnej powołania biegłych, opłaty notarialne oraz koszty pogrzebów i dodatkowych opłat tj. zdecydować się na uszczuplenie swojego majątku, czyli ponieść całość kosztów. W tym wypadku Wnioskodawczyni nie musiała ponieść kosztów, ponieważ sprawca wypadku dokonał zwrotu poniesionych kosztów. Należy zauważyć, że żaden przepis nie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z tytułu zwrotu udokumentowanych wydatków od sprawcy wypadku na podstawie pozasądowej ugody.
IPPB4/4511-513/15-4/MS1interpretacja indywidualna
 1. odszkodowania
 2. przychód
 3. rekompensaty
 4. ugody
 5. wypadek
 6. zwrot kosztów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 kwietnia 2015 r. (data wpływu 24 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. (data nadania 30 czerwca 2015 r., data wpływu 2 lipca 2015 r.), na wezwanie Nr IPPB4/4511-513/15-2/MS1 z dnia 19 czerwca 2015 r. (data nadania 22 czerwca 2015 r., data doręczenia 24 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty uzyskanej od sprawcy wypadku z tytułu zwrotu udokumentowanych wydatków – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty uzyskanej od sprawcy wypadku z tytułu zwrotu udokumentowanych wydatków.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 19 czerwca 2015 r. Nr IPPB4/4511-513/15-2/MS1 (data nadania 22 czerwca 2015 r., data doręczenia 24 czerwca 2015 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia tego wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. (data nadania 30 czerwca 2015 r., data wpływu 2 lipca 2015 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 21 grudnia 2012 miał miejsce wypadek, na skutek którego poniósł śmierć ojciec Wnioskodawczyni a matka doznała ciężkiego uszkodzenia ciała i pomimo rocznego leczenia i rehabilitacji zmarła w dniu 26 grudnia 2013 roku.

W dniu 22 stycznia 2014 roku Wnioskodawczyni zawarła notarialną umowę ze sprawcą wypadku na podstawie której sprawca został zobowiązany do wypłaty na rzecz Wnioskodawczyni następujących roszczeń:

 1. Kwoty 98. 000 zł (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) tytułem zwrotu wydatków poniesionych w bezpośredniej konsekwencji zaistniałego zdarzenia (wydatki zostały poniesione na leczenie i rehabilitację matki Wnioskodawczyni, przejazdy związane z przedmiotową sprawą, pomoc prawną, powołanie biegłych, opłaty notarialne oraz pokrycie kosztów dwóch pogrzebów i dodatkowych opłat związanych z miejscem pochówku zmarłych rodziców.
  Wydatki Wnioskodawczyni udokumentowane fakturami, paragonami, biletami przejazdu i rachunkami imiennymi wystawionymi na małżonka Wnioskodawczyni wynoszą 87. 547,05 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem 5/100 złotych)
  Natomiast pozostałe 10. 452,95 zł (dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 95/100 złotych) dopełniające kwotę tego świadczenia były zwrotem wydatków za realizowane z konta rodziców Wnioskodawczyni opłaty z tytułu pokrycia kosztów utrzymania mieszkania zmarłego ojca oraz przebywającej w leczeniu matki Wnioskodawczyni.
 2. Kwoty 48. 000 zł (czterdzieści osiem tysięcy złotych) tytułem należnej Wnioskodawczyni renty z tytułu doznanych na skutek zdarzenia cierpień. Rodzice Wnioskodawczyni dostarczali środki utrzymania na jej rzecz a zaistniały wypadek jej tych świadczeń pozbawił. Renta jest wypłacana kwartalnie w równych częściach po 6. 000 zł (sześć tysięcy złotych) począwszy od dnia 10 marca 2014 roku. W 2014 roku wypłacono tytułem renty 24 000 złotych (dwadzieścia cztery tysiące złotych).
 3. Kwoty 75. 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tytułem zadośćuczynienia za spowodowanie śmierci rodziców Wnioskodawczyni. Zapłata została zrealizowana częściowo w kwocie 40. 000 zł (czterdziestu tysięcy złotych). Druga część zapłaty ma zostać uiszczona po zakończeniu toczącego się postępowania karnego wobec sprawcy wypadku.

Pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. Wnioskodawczyni uzupełniła stan faktyczny o następujące informacje.

Wnioskodawczyni informuje, że nie posiada informacji, że wypłata kwoty będącej przedmiotem zapytania nastąpiła z ubezpieczenia osobowego, majątkowego, odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku.

Ponadto Wnioskodawczyni jeszcze raz podkreśliła, że otrzymana kwota nie stanowi odszkodowania a jedynie zwrot poniesionych kosztów.

Z zawartej ze sprawcą wypadku ugody sporządzonej w formie aktu notarialnego wynika, że sprawca wypadku zobowiązuje się do wypłaty obok przywoływanego zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów również innych kwot (między innymi kwoty z tytułu renty) i te pozostałe elementy ustalonych wypłat posiadają w opinii Wnioskodawczyni charakter odszkodowawczy.

Wnioskodawczyni nadmieniła, że wypłata przez sprawcę kwoty renty nie stanowi przedmiotu zapytania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwota odszkodowania otrzymanego tytułem zwrotu udokumentowanych wydatków w części poniesionej przez Wnioskodawczynię, tj. 87. 547,05 złotych (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem 05/100 złotych) na podstawie pozasądowej ugody pomiędzy stronami podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Na podstawie art. 10 ust 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie przychody, których nie można zakwalifikować do źródeł przychodów wymienionych w poprzedzających punktach przywoływanego artykułu kwalifikuje się do przychodów z innego źródła. Z ogólnej definicji przychodów uregulowanej w art. 11 ustawy o podatku dochodowym wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Definicja ta, dla potrzeb opodatkowania dochodów uzyskiwanych z innych źródeł została uzupełniona w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów a rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje), inne niż wymienione w art. 14 ustawy, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w nieujawnionych źródłach.

Z treści powołanych powyżej przepisów wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega dochód uzyskiwany w wyniku określonych czynności faktycznych i prawnych, w konsekwencji których następuje przyrost mienia lub inne przysporzenie majątkowe.

W związku z powyższym, Wnioskodawczyni stoi na stanowisku, że zwrot wydatków w kwocie 87. 547,05 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem 5/100 złotych) - na leczenie, rehabilitację i świadczenia, opiekuńcze matki Wnioskodawczyni, przejazdy związane z przedmiotową sprawą, pomoc prawną, powołanie biegłych, opłaty notarialne oraz pokrycie kosztów pogrzebu i dodatkowych opłat związanych z miejscem pochówku zmarłych, na skutek wypadku drogowego rodziców, wszystkie udokumentowane fakturami, rachunkami imiennymi wystawionymi na małżonka Wnioskodawczyni, paragonami, biletami przejazdu - nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ po jej stronie nie nastąpiło przysporzenie majątkowe, i kwoty te są jedynie zwrotem poniesionych wcześniej przez nią wydatków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Jak wynika z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne – to jest nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu – przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a ustawy – wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione – według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów inne źródła.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12 – 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 21 grudnia 2012 r. miał miejsce wypadek, na skutek którego poniósł śmierć ojciec Wnioskodawczyni a matka doznała ciężkiego uszkodzenia ciała i pomimo rocznego leczenia i rehabilitacji zmarła w dniu 26 grudnia 2013 roku. W dniu 22 stycznia 2014 roku Wnioskodawczyni zawarła notarialną umowę ze sprawcą wypadku na podstawie której sprawca został zobowiązany do wypłaty na rzecz Wnioskodawczyni m.in. kwoty 98. 000 zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w bezpośredniej konsekwencji zaistniałego zdarzenia. Wydatki zostały poniesione na leczenie i rehabilitację matki Wnioskodawczyni, przejazdy związane z przedmiotową sprawą, pomoc prawną, powołanie biegłych, opłaty notarialne oraz pokrycie kosztów dwóch pogrzebów i dodatkowych opłat związanych z miejscem pochówku zmarłych rodziców. Wydatki Wnioskodawczyni udokumentowane fakturami, paragonami, biletami przejazdu i rachunkami imiennymi wystawionymi na małżonka Wnioskodawczyni wynoszą 87. 547,05 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem 5/100 złotych). Natomiast pozostałe 10. 452,95, zł (dziesięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 95/100 złotych) dopełniające kwotę tego świadczenia były zwrotem wydatków za realizowane z konta rodziców Wnioskodawczyni opłaty z tytułu pokrycia kosztów utrzymania mieszkania zmarłego ojca oraz przebywającej w leczeniu matki Wnioskodawczyni.

Jak wynika z użytego przez ustawodawcę w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy.

Jako przychód z innych źródeł należy zatem uznać każdy przypadek, kiedy po stronie osoby fizycznej nastąpi przysporzenie mające konkretny wymiar finansowy.

W związku z otrzymaną kwotą z tytułu zwrotu udokumentowanych wydatków od sprawcy wypadku wbrew twierdzeniu Wnioskodawczyni powstał po stronie Wnioskodawczyni przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwrócić bowiem należy uwagę na fakt, że Wnioskodawczyni, sama musiałaby pokryć koszty leczenia rehabilitacji matki, przejazdów, pomocy prawnej powołania biegłych, opłaty notarialne oraz koszty pogrzebów i dodatkowych opłat tj. zdecydować się na uszczuplenie swojego majątku, czyli ponieść całość kosztów. W tym wypadku Wnioskodawczyni nie musiała ponieść kosztów, ponieważ sprawca wypadku dokonał zwrotu poniesionych kosztów.

Należy zauważyć, że żaden przepis nie zwalnia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu z tytułu zwrotu udokumentowanych wydatków od sprawcy wypadku na podstawie pozasądowej ugody.

Wobec tego otrzymana kwota w wysokości 87. 547,05 zł otrzymana tytułem zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w bezpośredniej konsekwencji zaistniałego zdarzenia, jest przychodem z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.