Wypadek przy pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypadek przy pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
paź

Istota:

Obowiązki płatnika związane z wypłatą świadczenia na rzecz byłego pracownika na podstawie ugody pozasądowej.

Fragment:

Z tego względu Wnioskodawca twierdzi, że przepisy art. 21 ustawy, które należy interpretować ściśle, na pewno nie znajdą w tym wypadku zastosowania, natomiast ustalenia wymaga, czy w stanie faktycznym sprawy (wypłata, po ustaniu stosunku pracy, kwoty świadczenia celem zaspokojenia wszelkich roszczeń poszkodowanego, których źródłem jest lub może być w przyszłości wypadek przy pracy) mamy do czynienia ze świadczeniem ze stosunku pracy i czy płatnikiem podatku od przedmiotowego świadczenia mógłby być Wnioskodawca (świadczenie z tytułu stosunku pracy) czy też będzie nim podatnik (inne źródła). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w opisanym stanie faktycznym, w związku z dokonaną na podstawie ugody pozasądowej wypłatą na rzecz poszkodowanego, który jest byłym pracownikiem Wnioskodawcy, określonej kwoty celem zaspokojenia wszelkich roszczeń poszkodowanego, których źródłem jest lub może być w przyszłości zdarzenie z dnia 21 lipca 2017 r. (wypadek przy pracy), na Wnioskodawcy - jako wypłacającym - ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, w związku z dokonaną na podstawie ugody pozasądowej wypłatą na rzecz poszkodowanego, który jest byłym pracownikiem Spółki, określonej kwoty celem zaspokojenia wszelkich roszczeń poszkodowanego, których źródłem jest lub może być w przyszłości zdarzenie z dnia 21 lipca 2017 r. (wypadek przy pracy), na Wnioskodawcy - jako wypłacającym - ciążyć będą obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych.

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania odszkodowania otrzymanego z ZUS-u z tytułu śmierci męża wskutek następstw wypadku przy pracy

Fragment:

Pracodawca męża uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał Wnioskodawczyni jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci męża wskutek następstw wypadku przy pracy. Podstawa prawną decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania była ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773). Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1376) z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie dla członków rodzin zmarłego ubezpieczonego. Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie, przy czym odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty, który był uprawniony do renty z ubezpieczenia wypadkowego. Stosownie do art. 13 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, członkami rodziny uprawnionymi do odszkodowania jest małżonek, z zastrzeżeniem ust. 3.

2018
14
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia otrzymanego od ubezpieczyciela

Fragment:

Pracodawca męża uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał Wnioskodawczyni jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci męża wskutek następstw wypadku przy pracy. Podstawą prawną decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania była ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773). Odszkodowanie wpłynęło na konto Wnioskodawczyni w dniu 11 maja 2018 r.. W dniu 3 stycznia 2018 r. z firmą ... – Kancelaria Odszkodowawcza Wnioskodawczyni podpisała umowę o dochodzeniu roszczeń. W wyniku działań ww. Kancelarii od ... Towarzystwo Ubezpieczeń, w której sprawca wypadku miał polisę OC, przyznano Wnioskodawczyni tytułem zadośćuczynienia. Po potrąceniu wynagrodzenia dla Kancelarii Odszkodowawczej kwota zadośćuczynienia wyniosła zł. .... Towarzystwo Ubezpieczeń zgłoszoną szkodę zrealizowało w trzech częściach: Pismem z dnia 29 marca 2018 r. dot. szkody 0000 przyznano Wnioskodawczyni kwotę 5 000 zł. Kwota 4 150 zł (po potrąceniu prowizji dla Kancelarii Odszkodowawczej) wpłynęła na konto Wnioskodawczyni w dniu 19 kwietnia 2018 r. Pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. dot. szkody 0000 przyznano Wnioskodawczyni kwotę 26 800 zł.

2018
11
sie

Istota:

Świadczenie odszkodowawcze uzyskane w drodze ugody pozasądowej jakie otrzymał Wnioskodawca z tytułu wypadku przy pracy w Wielskiej Brytanii, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie powołanego art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Wnioskodawca uległ wypadkowi przy pracy. Przyczyną wypadku był wybuch gazu w budynku hotelu (...). W wypadku Wnioskodawca odniósł poważne obrażenia: skomplikowane złamanie lewej nogi (zmiażdżone kolano i brak czucia w lewej stopie), rany (naderwanie) obu uszu, uszkodzenie wątroby, uszkodzenie prawego płuca, uszkodzenie kręgosłupa, rany na twarzy, rękach, nogach. W wyniku wypadku Wnioskodawca doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu. Od dnia wypadku przez kolejne 3 lata Wnioskodawca leczył się i rehabilitował na terenie Wielkiej Brytanii. Zgodnie z raportami medycznymi w kolejnych latach Wnioskodawca będzie wymagał dalszych operacji nogi. Niestety Wnioskodawca nie może już podjąć każdej pracy zarobkowej (Wnioskodawca ma na myśli prace fizyczne związane m.in. z dźwiganiem). Ma to ścisły związek z obrażeniami odniesionymi w wyniku wypadku przy pracy. Odpowiedzialnością za wypadek przy pracy, spowodowany wybuchem gazu w budynku hotelu został obarczony pracodawca – hotel. W kwietniu 2018 roku Wnioskodawca otrzymał odszkodowanie za ten wypadek, w kwocie XXXX funtów (XXXX funtów). Wysokość świadczenia została przyznana w wyniku ugody pozasądowej pomiędzy stronami: Pracodawca – A – pracownik z kancelarii, który prowadził sprawę Wnioskodawcy o odszkodowanie.

2018
16
kwi

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy otrzymanego z Włoch.

Fragment:

Oznacza to, że świadczenie odszkodowawcze – przyznane na podstawie prawa włoskiego z tytułu zatrudnienia obywatela polskiego na terenie Włoch i doznania tam przez niego wypadku przy pracy – powinno być na gruncie prawa polskiego potraktowane w taki sam sposób jak w stosunku do obywatela polskiego, który doznał takiego samego wypadku przy pracy i otrzymał z tego tytułu odszkodowanie według prawa polskiego. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1773, z późn. zm.), z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia: „ zasiłek chorobowy ” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową; „ świadczenie rehabilitacyjne ” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy; „ zasiłek wyrównawczy ” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; „ jednorazowe odszkodowanie ” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu; (...)

2018
3
mar

Istota:

Świadczenie odszkodowawcze z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jakie otrzymał Wnioskodawca z tytułu wypadku przy pracy w Holandii jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte są dyspozycją tego przepisu.

Fragment:

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że świadczenie odszkodowawcze z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jakie otrzymał Wnioskodawca z tytułu wypadku przy pracy w Holandii jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych objęte są dyspozycją tego przepisu. W konsekwencji, wyżej wskazanego dochodu nie należy wykazywać w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym został on otrzymany. Tut Organ zaznacza, że stanowisko Wnioskodawcy – uznano za nieprawidłowe ze względu na błędne uzasadnienie stanowiska. Zdaniem bowiem Wnioskodawcy kwota otrzymanego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy wykonywanej za granicą jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast zdaniem tut. Organu odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jakie otrzymał Wnioskodawca z tytułu wypadku przy pracy w Holandii jest zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Należy jednocześnie zaznaczyć, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego.

2018
13
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, że podstawą prawną wypłaty odszkodowania otrzymanego z tytułu wypadku przy pracy był wyłącznie art. 444 § 1 i art. 445  §  1 Kodeksu cywilnego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca może być zwolniony z podatku dochodowego od odszkodowania i zadośćuczynienia? Zdaniem Wnioskodawcy, może być zwolniony z podatku. W opinii Zainteresowanego, odszkodowania za wypadki przy pracy wypłacane na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – co stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA z 7 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 2008/11. Ponadto, zgodnie z ustawą o PIT zwolnione z podatku są wszystkie odszkodowania lub zadośćuczynienia pracownicze, jeśli ich wysokość i zasady ustalania wynikają z innych ustaw. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego (...)

2017
11
lis

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Wnioskodawca w związku z zatrudnianiem pracowników, narażony jest na ryzyko występowania wypadków przy pracy. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy na Wnioskodawcy spoczywa wiele obowiązków o charakterze proceduralno-organizacyjnym i materialnoprawnym. Między innymi Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki. W związku z powyższym Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów), koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają (...)

2017
11
lis

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe.

Fragment:

Wnioskodawca prowadząc specyficzny rodzaj działalności jakim jest odzysk surowców i materiałów segregowanych, narażony jest na ryzyko występowania wypadków przy pracy. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy na Wnioskodawcy spoczywa wiele obowiązków o charakterze proceduralno-organizacyjnym i materialnoprawnym. Między innymi Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki. W związku z powyższym Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów), koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają (...)

2017
11
lis

Istota:

Zwolnienie przedmiotowego.

Fragment:

Wnioskodawca prowadząc specyficzny rodzaj działalności, narażony jest na ryzyko występowania wypadków przy pracy. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy na Wnioskodawcy spoczywa wiele obowiązków o charakterze proceduralno-organizacyjnym i materialnoprawnym. Między innymi Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki. W związku z powyższym Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów), koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają (...)