Wypadek przy pracy | Interpretacje podatkowe

Wypadek przy pracy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to wypadek przy pracy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymane przez Wnioskodawcę od pracodawcy świadczenie w wysokości 120 000 zł korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ewentualnie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3a, 3b lub 3c tej ustawy?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 17 marca 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania zadośćuczynienia otrzymanego od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy. W dniu 27 lutego 2015 r. miał miejsce wypadek przy pracy, w którym poszkodowany został Wnioskodawca. W wyniku wypadku doszło do poważnego uszkodzenia ciała Wnioskodawcy - zmiażdżenia palców lewej ręki. W wyniku urazu Wnioskodawcy amputowano częściowo palce: II - V ręki lewej. Wnioskodawca przebył zabiegi chirurgiczne i leczenie. Wypadek przy pracy został zgłoszony przez pracodawcę. W sprawie tego wypadku wdrożono właściwe procedury. W ww. sprawie toczyło się również postępowanie karne, w którym przedstawiono zarzuty bezpośrednim przełożonym Wnioskodawcy z art. 220 § 1 i art. 156 § 2 Kodeku karnego. W dniu 11 kwietnia 2016 r. Wnioskodawca zawarł z pracodawcą ugodę, w której: pracodawca przyjął na siebie odpowiedzialność za skutki wypadku, zobowiązał się do zapłaty na rzecz pracownika kwoty 120 000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez Wnioskodawcę krzywdę. W ugodzie uzgodniono również zgodę Wnioskodawcy na umorzenie postępowania karnego prowadzonego w sprawie zaistniałego wypadku przy pracy.
2017
17
maj

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Z analizy wniosku wynika, że 21 marca i 28 sierpnia 2014 r. na rzecz Wnioskodawcy zasądzone zostały wyrokiem sądu m.in. odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy. W świetle powyższego, wskazać należy, że zasądzone od pracodawcy i na rzecz Wnioskodawcy odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu wypadku przy pracy – nie podlegają zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla objęcia ww. zwolnieniem świadczeń, o których mowa powyżej, niezbędne jest, aby z przepisów prawa (ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw) wynikały wprost wysokość lub zasady ustalania tych świadczeń. Fakt, że omawiane przepisy art. 444 § 1 i art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego określają zakres i sposób naprawienia szkody nie budzi żadnych wątpliwości. Przepisy te nie zawierają jednak dodatkowego elementu, który jest istotny z uwagi na zastosowanie zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nie normują wprost wysokości odszkodowania lub zasad jego ustalenia. W konsekwencji powyższego, stanowisko Zainteresowanego w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego – w odniesieniu do zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa właśnie w art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy – należało uznać za nieprawidłowe.
2015
19
cze

Istota:
Opodatkowanie odszkodowania otrzymanego na podstawie ugody sądowej zawartej z pracodawcą z Wielkiej Brytanii za wypadek przy pracy na terenie Wielkiej Brytanii
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2014 r. (data otrzymania 8 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania za wypadek przy pracy na terytorium Wielkiej Brytanii – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 września 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowania za wypadek przy pracy na terytorium Wielkiej Brytanii. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca był zatrudniony w ramach umowy o pracę przez brytyjską spółkę z branży górniczej („ Pracodawca ”) na terytorium Wielkiej Brytanii i na podstawie przepisów prawa brytyjskiego. Praca była wykonywana w Wielkiej Brytanii. Na skutek doznanego wypadku przy pracy – na mocy ugody sądowej z Pracodawcą z 29 stycznia 2014 r. – Wnioskodawcy zostało przyznane i wypłacone odszkodowanie. Kwota odszkodowania obejmowała zarówno zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na zdrowiu, jak i wartość utraconych korzyści z tytułu utraty możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Wypłacone odszkodowanie podlega w Wielkiej Brytanii zwolnieniu lub wyłączeniu (tj. podatek nie został tam pobrany). Wnioskodawca dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych jest rezydentem polskim i w Polsce podlega obowiązkowi podatkowemu od całości osiągniętych dochodów (nie stał się rezydentem podatkowym w Wielkiej Brytanii ani też w innym kraju niż Polska).
2014
30
gru

Istota:
Czy świadczenie pobierane raz w roku z Belgii z funduszu wypadków przy pracy z powodu wypadku, który spowodował stały uszczerbek na zdrowiu (przyznany stopień: 8%) zwolnione w Belgii z podatku, pracując w Polsce Wnioskodawca ma rozliczyć w Polsce stosując odpowiednią metodę, czy też ww. świadczenie również w Polsce jest zwolnione z podatku?
Fragment:
W dniu 25 maja 1995 r. zawarta została ugoda (odszkodowanie) pomiędzy Wnioskodawcą a firmą ubezpieczeniową reprezentowaną przez dyrekcję na Belgię – w celu zatwierdzenia przez fundusz wypadków przy pracy – dotycząca wypłaty odszkodowań z tytułu ustawy z dnia 10 kwietnia 1971 r. o wypadkach przy pracy, za wypadek którego ofiarą był Wnioskodawca. Do ustalenia stopnia niezdolności do pracy wzięto pod uwagę ekonomiczną niezdolność do pracy (wiek, zawód, możliwość przekwalifikowania, możliwość przystosowania się na nowo, sytuację na rynku pracy). Zasady ustalenia i wysokość świadczenia wynika z wynagrodzenia podstawowego według art. 34, art. 36 ustawy o wypadkach przy pracy. Według art. 24 pkt 3 ww. ustawy świadczenie jest odpowiednio pomniejszone. Świadczenie roczne jest przelewane z zastrzeżeniem włączenia do emerytury lub zasiłku przewidziane w art. 42 ww. ustawy. Po wygaśnięciu okresu odwołania (3 lata) od zatwierdzenia ugody roczne świadczenie zostało zamienione zgodnie z art. 24 ustawy o wypadkach przy pracy na rentę dożywotnią z zastrzeżeniem wypłaty całościowej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy świadczenie pobierane raz w roku z Belgii z funduszu wypadków przy pracy z powodu wypadku, który spowodował stały uszczerbek na zdrowiu (przyznany stopień: 8%) zwolnione w Belgii z podatku, pracując w Polsce Wnioskodawca ma rozliczyć w Polsce stosując odpowiednią metodę, czy też ww.
2014
3
sie

Istota:
Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom Świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca w związku z zatrudnianiem pracowników, narażony jest na ryzyko występowania wypadków przy pracy. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy na Wnioskodawcy spoczywa wiele obowiązków o charakterze proceduralno-organizacyjnym i materialnoprawnym. Między innymi Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki. W związku z powyższym Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów), koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2014
20
lip

Istota:
Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom Świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca w związku z zatrudnianiem pracowników, narażony jest na ryzyko występowania wypadków przy pracy. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy na Wnioskodawcy spoczywa wiele obowiązków o charakterze proceduralno-organizacyjnym i materialnoprawnym. Między innymi Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki. W związku z powyższym Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów), koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2014
20
lip

Istota:
Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom Świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca w związku z zatrudnianiem pracowników, narażony jest na ryzyko występowania wypadków przy pracy. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy na Wnioskodawcy spoczywa wiele obowiązków o charakterze proceduralno-organizacyjnym i materialnoprawnym. Między innymi Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki. W związku z powyższym Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów), koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2014
20
lip

Istota:
Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom Świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca w związku z zatrudnianiem pracowników, narażony jest na ryzyko występowania wypadków przy pracy. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy na Wnioskodawcy spoczywa wiele obowiązków o charakterze proceduralno-organizacyjnym i materialnoprawnym. Między innymi Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki. W związku z powyższym Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów), koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2014
20
lip

Istota:
Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom Świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca w związku z zatrudnianiem pracowników, narażony jest na ryzyko występowania wypadków przy pracy. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy na Wnioskodawcy spoczywa wiele obowiązków o charakterze proceduralno-organizacyjnym i materialnoprawnym. Między innymi Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki. W związku z powyższym Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów), koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2014
20
lip

Istota:
Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom Świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Wnioskodawca w związku z zatrudnianiem pracowników, narażony jest na ryzyko występowania wypadków przy pracy. Z chwilą zaistnienia wypadku przy pracy na Wnioskodawcy spoczywa wiele obowiązków o charakterze proceduralno-organizacyjnym i materialnoprawnym. Między innymi Wnioskodawca zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, do rekompensaty kosztów wywołanych uszkodzeniem ciała pracownika lub jego rozstrojem zdrowia. Obowiązek kompensaty kosztów obejmuje wszelkie koszty wywołane uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, a więc wszystkie niezbędne i celowe wydatki. W związku z powyższym Wnioskodawca, na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, zwraca poszkodowanym w wyniku wypadku przy pracy pracownikom lub byłym pracownikom udokumentowane fakturami i rachunkami koszty leczenia, rehabilitacji (w tym koszty nabycia specjalistycznej aparatury rehabilitacyjnej), koszty przedmiotów ortopedycznych (koszty nabycia kul, protez, gorsetów), koszty aparatów słuchowych lub bezpośrednio finansuje te koszty. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wypłacane lub finansowane przez Wnioskodawcę na podstawie przepisu art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego pracownikom lub byłym pracownikom świadczenia, korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
2014
20
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.